30 april 2013

Dagens Cornucopia?

I dagens upplaga av Cornucopia? är Cornu på hugget igen.
(http://cornucopia.cornubot.se)
Jag är imponerad av hur han hittar allt...
Men så har han vanan inne, till skillnad från en annan som levt med "gammelmedia" större delen av livet...
Nåväl, han har lagt ut en tråd som jag måste låta andra nysta vidare på...
Ett tips är att läsa "Götiska rummen" av August Strindberg. En bok som utspelas vid förra sekelskiftet och där unionsupplösningen mellan Sverige och Norge tas upp på ett sätt som kan förklara skillnaden mellan svensk och norsk politik ända fram till idag.

Utöver detta har aldrig norrmännen varit intresserade av den "enfald" som präglat svensk politik, typ: LRF och LO.
När samma enfald höll på att utvecklas inom norskt lantbruk så stöttade man medvetet den lilla organisationen tills de åter kunde klara sig själva...
Det är också den organisationen ( http://www.smabrukarlaget.no/som främst fokuserar på bonden/människan till skillnad till den andra organisationen som likt LRF fokuseras på näringen/industrin/COPA.
Skillnaden kan ju vem som helst förstå är ganska så avgörande för både politiken och de berörda medborgarna.
Den organisation som är närmast medborgarna/bönderna internationellt, enligt min åsikt, är:

Motion 2012/13:MJ306 Utred djurskyddslagens tillämpning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över berörda förändringar i länsstyrelsernas tvångsomhändertagande av lantbruksdjur.

Motivering

Sverige har en mycket noggrann djurskyddslag med precisa krav på i en rad olika avseenden.
Självklart ska djuren ha det bra och självfallet behövs det en god tillsyn för att säkerställa detta. De allra, allra flesta lantbrukare sköter sina djur bra, men enstaka kan av olika skäl t ex komma i kris vilket drabbar djuren.
Tillsynsmyndigheterna bör i första hand sträva efter att i en förtroendefull dialog med djurhållarna ge råd och synpunkter på hur brister i djurhållningen ska avhjälpas. Om en djurhållare trots upprepade förelägganden inte rättar sig efter dem och djuren far illa ska naturligtvis djuren i sista hand tvångsomhändertas.
Med dagens ordning fattar länsstyrelserna beslut om detta på tillsynspersonens förslag, varefter djuren hämtas från gården. Detta är ett oerhört långtgående ingripande för en lantbrukare, grunden för hens försörjning rycks undan och hen drabbas av mycket stora kostnader för djurens transport och förvaring och utfodring under ofta långliga tider. När försäljning sker innebär det också ofta på ett sätt som ger låga priser.
Idag kan ett sådant här för lantbrukaren helt omvälvande myndighetsbeslut med enorma ekonomiska konsekvenser vanligen överklagas till förvaltningsdomstol. Denna tar vid sin prövning främst hänsyn till att myndighetens beslut gått formellt rätt till men går vanligen inte in i sakbehandling om djuren hade det så dåligt att ett tvångsomhändertagande var motiverat. Bonden får alltså nästan aldrig rätt, utan myndighetens bedömning anses regelmässigt vara den korrekta.
Eftersom behandlingen i förvaltningsdomstolen sker långt efter det att djuren tvångsomhändertagits finns heller ingen möjlighet för domstolen att på plats besiktiga deras kondition och deras miljö, vilket också gör lantbrukarens möjlighet att föra sin talan till en chimär.
Egentligen ska länsstyrelserna polisanmäla djurägare som så allvarligt bryter mot djurskyddslagen att myndigheten beslutar att tvångsomhänderta djuren. Detta sker numera allt mera sällan.
Det är sannolikt fel av länsstyrelserna, vilket bör granskas.
En orsak till att polisanmälan inte sker kan vara att då kommer inte längre myndighetsbeslutet att prövas i förvaltningsrätt vid överklagan utan i tingsrätt. Och behandling i tingsrätt ger lantbrukaren möjlighet till biträde av advokat och rätten prövar också själva grundfrågan, far djuren så illa att ett tvångsomhändertagande är nödvändigt.
Vi vill mot bakgrund av det anförda att det ska utredas om länsstyrelserna vid beslut om tvångsomhändertagande av djur i lantbruket borde agera så att deras beslut kan prövas i tingsrätt istället för i förvaltningsrätt. Beslut om tvångsomhändertagande måste självfallet ibland fattas, men beslutet är så totalt omvälvande för en egenföretagare att det vore rimligt att hen helst innan beslutets verkställande kunde få sin sak prövad i tingsrätt.
Därtill borde avyttring av djuren, när så är nödvändigt, kunna ske på mer flexibla sätt än genom enbart tvångsomhändertagande, t ex genom att djuren under god tillsyn under en kort övergångstid är kvar på gården och kan försäljas av lantbrukaren själv.


Stockholm den 28 september 2012
Staffan Danielsson (C)
Erik A Eriksson (C)

Öppet brev på Facebook.


Öppet brev till Jordbruksminister Eskil Erlandsson och Centerpartiets ledare Annie Lööf

Bäste Eskil Erlandsson och Annie Lööf,
jag skulle vilja ta tillfället i akt att framföra min oro över hur snabbt avvecklingen av aktiva djurhållande jordbruk skett i många områden av Sverige, och i synnerhet i Roslagen, där jag själv har min bakgrund och uppväxt. Jag är oroad över de omfattande negativa konsekvenser detta får för artrikedomen hos djur och växter i internationellt mycket betydelsefulla områden. Djurhållningen är central för de växter och djur som är anpassade till öppen bygd och hävdad mark. Speciellt i Roslagen och Norduppland är artdiversiteten hög för insekter såväl som för växter, fåglar och däggdjur. Detta har belagts under olika typer av rikstäckande och lokala inventeringar. Området hyser en extremt rik insektsfauna som närmast når lika höga antal i Uralbergen i öster, och sammanlagt endast i fyra geografiska områden på samma breddgrad i världen. 

En större del av dagfjärilarna med varierande grad av hotbild är starkt knutna till den betade och hävdade jordbruksmarken. Flera arter jordbruksfåglar minskar sedan en tid och växtplatser förändras så att arter beroende av hävd minskar och försvinner. Dessa i Roslagen belägna och för många arter kritiska jordbruksområden med hundraåriga skogsbeten, hagmarker och slåtterängar har i rasande takt försvunnit från aktivt brukande och växer nu igen. 

Förändringen i djurhållning inleddes för flera decennier sedan, men har nu eskalerat i hög takt och idag ser vi endast några få aktivt brukande gårdar i ett fåtal områden i den bygd som så starkt är formad av mindre gårdar med djurhållning över större geografiska områden. På sextio- och sjuttiotalet fanns här ett antal gårdar i varje bondby, och det totala antalet betesdjur var då fortfarande högt. Större sammanhängande områden brukades i en levande bygd med frigående betesdjur. Området hyste ett stort antal arter inom många djur och växtgrupper. Tyvärr är detta nu snart ett minne blott. Det är därför mycket angeläget att från politikerhåll se över saken och ta ansvar för bevarandet av den värdefulla marken, dessa flora och fauna såväl som möjliggöra ett långsiktigt och hållbart brukande av jordbruksnäringen. 

För att ge perspektiv önskar jag ge en kort presentation av undertecknad. Jag är verksam som forskare och professor i zooekologi vid Lunds Universitet, och jag har med stort intresse följt jordbrukspolitikens utveckling under de senaste decennierna. Jag har noterat de ekonomiska utmaningar och arbetsförhållanden som dagens bönder ställs inför och har tvingats anpassa sig till under en serie av år bl. a. genom att jag regelbundet uppdaterar mig via min bror som tagit över det lantbruk jag vuxit upp på i Norra Roslagen. 


Jag har genom min profession fått erfarenhet från styrelsearbete inom WWF Sverige, samt har i forskningsrådet för Areella näringar (FORMAS) under flera år utvärderat ansökningar inom biodiversitets och ekologisk forskning samt under senare år medverkat som styrelseledamot i NT-rådets styrelse vid Vetenskapsrådet, inkluderande en uppföljningen av en utvärdering av den forskningssatsning som Svenska staten gjort som stöd till biodiversitetsforskning (med mycket gott resultat – svenska forskare i området har mycket hög internationell standard och citeras i mycket stor omfattning). 

Med detta vill jag understryka att jag tagit del av både den situation som lantbrukarna ställs inför i dagens Sverige såväl som historiskt, men också de Statliga satsningar i form av forskningsanslag och stöd till forskning och skyddsarbete som riktas mot för jordbruket viktiga områden. Det är dessa erfarenheter som gör mig djupt bekymrad. 

Många småbrukande bönder som hävdar en unik mark med hög artdiversitet har tvingats avveckla sin verksamhet pga ekonomiska problem eller tack vare det aggressiva regelverk och den offensiva djurskyddspolitik som bedrivs av länsstyrelser och kontrollanter och som i flera fall har resulterat i djurförbud pålagda enskilda lantbrukare.

Jag kan förstå att det från Staten finns en önskan att skydda djur från lidande och att tillse att de har det bra, men i flera fall har djurförbud givits på anmärkningsvärt oklara grunder och utan uppföljning av veterinär. Många gånger har besluten resulterat i en personlig tragedi för den djurhållande bonden och en verksamhet som efter många decenniers kontinuitet helt upphör. Betesdjuren transporteras iväg och slaktas. De betande mularnas arbete upphör och vi ser några år senare avtryck i nedåtgående numerär för insekter, fåglar och växter. 

Jag frågar mig hur Jordbruksministern och ledningen för Centerpartiet, som i alla fall tidigare var ett parti som månade om landsbygden och dess innevånare, ser på konsekvensen av att jordbruk avvecklas i stark takt och att djurhållningen i synnerhet upphör i så högklassiga och artrika områden? 

Är det rimligt att Sverige låter så internationellt betydelsefulla områden försvinna, utarmas och avvecklas? 
Jag upplever det som starkt kontraproduktivt att Staten lägger flera miljoner årligen på biodiversitetsinriktad forskning där studier av vilka orsaker som ligger till grund för att olika arter minskar i Svensk natur drivs med statligt stöd, när vi samtidigt driver en jordbruks- och djurskyddspolitik som gör det allt svårare att försörja sig som jordbrukare och att kunna hålla djur enligt den standard som idag krävs. 

Jag söker en förklaring hur Jordbruksministern och Regeringen inklusive Centerpartiet ämnar hantera effekterna av den jordbrukspolitik som förts under en serie av år och som försvårar drift av jordbruk i liten skala med djurhållning och där enskilda bönder drabbas såväl som de arter vi förlorar från vår ej längre hävdade mark. 

Jag önskar också höra hur jag skall kunna motivera mig som forskare i utvärderingsarbete och i min egen forskning med inriktning mot biodiversitetsstudier, när jag samtidigt känner mig starkt bekymrad över den utveckling eller snarare avveckling som sker inom svenskt jordbruk. 

Är det centrala extremt stora enheter med hundratals djur som är den väg Sverige måste gå, med långa transporter av både foder och djur? 

Hur värdefull är långvarigt hävdad mark? 
Hur värdefulla är de brukande bönderna? 

Jag inser att Sverige verkar på en internationell marknad, men det vore förfärligt om Regeringen inklusive Centerpartiet och Jordbruksministern skulle bidra till att effektivt och helt radera ut den så viktiga djurhållningen i småbygderna med hög biodiversitet och som är internationellt unika men också beroende av djur och hävd. Jag är bekymrad över utvecklingen och samtidigt intresserad av att höra hur Centerpartiet och Jordbruksministern ämnar hantera dessa kritiska och centrala frågor.

Lund 2013-04-23

Med vänlig hälsning,
Susanne Åkesson
Biologiska institutionen, Ekologihuset, Lunds Universitet, 223 62 Lund
Susanne.Akesson@biol.lu.se, tel. 046-2223705www.canmove.lu.se

29 april 2013

Två miljarder bönder.

Två miljarder människor är beroende av att odla sin jord för att ha något att äta.
Två miljarder människor är bönder.
Kan dessa två miljarder människor bli industriarbetare eller IT-konsulter?
Vem skall då odla? Ty om alla gör som vi, i Sverige, då blir det ingen som odlar...
http://www.ukfg.org.uk/2011foodproducers/

Nog är frågan värd att ställa.

Stadsodling...

Stadsodling pratas det mycket om.
Möjligt eller omöjligt?
Det måste nog bli litet som den engelske jordbruksministern menade.

Annars kan man tänka sig lösningar som här:
http://youtu.be/3EpTWQWx1MQ

Men en arbetsfri livsmedelstillgång tycks det inte innebära...
Inte ens om man har pengar ty detta synes vara både dyrare och mer arbetskrävande än dagens oljedrivna livsmedelsproduktion..

28 april 2013

6.19


Nattfrost och folk har slut på foder.
I år är våren sen.
Det brukar vara gott om annonser på rundbalsensilage vid denna tiden, men inte i år.


Frampå dagen är vädret bättre...

27 april 2013

En "köksbordsfundering" runt svensk jordbrukspolitik

För att fortsätta mina funderingar runt svensk jordbrukspolitik så utgår jag från det jag varit med om ifråga om olika organisationer.
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/04
Som jag, troligen, nämnt är LRF en något speciell konstruktion. Det är absolut inget som nu levande personer kan belastas för. Men bakgrunden är något speciell.

Efter sekelskiftet 1900 fanns det flera olika organisationer för bönder. En av dessa var Familjejordbrukarnas Riksförbund, Sveriges idag äldsta bondeorganisation. Detta var ett bekymmer för politiken då tidens melodi drog mot det som vi brukar kalla "Ett land, ett folk, en ledare...". ( och en organisation, inklusive ett mejeri och ett slakteri )
För att göra en lång historia kort så kan man säga att ett antal bönder sökte upp politikerna och erbjöd sig att organisera bönderna i en Organisation, istället för denna röra...
Nu var det en borgerlig regering och när socialdemokratin insåg vad regeringen ville göra så protesterade man.
Men denna korporativa politik genomfördes och de ambitiös bönderna fick litet kapital att starta sin nya Organisation med. En summa på 100 000 kronor i nominellt värde. Tyvärr har jag inte hittat källan för denna uppgift. Dock tycks Bo Rothstein nämnt denna summa.
Resultatet blev helt i tidens anda...

Tyvärr finns inte mycket dokumnterat utom då i Sveriges äldsta bondeorganisation, Familjejordbrukarnas Riksförbund. När Reine Ryde'n skrev sin avhandling om svenskt lantbruk i tidiga 1900-talet så var just Familjejordbrukarnas Riksförbund en viktig källa. Just Reine Ryde'ns avhandling avslöjar mycket, men kräver att man verkligen kan sätta sig in i vad texten på ett underfundigt sätt avslöjar.

Ingen kunde/kan väl riktigt inse att den nya organisationen använde "klassiska" metoder.
Vem inbillar sig att, när en lastbilrullar in på gårdsplanen och tio man hoppar av flaket för att ta sig ett resonemang med bonden om ett eventuellt medlemskap i den nya organisationen, att någon bonde med sunt förnuft då tackar nej?

Senare tiders historieförfalskning gjorde givetvis att även jag fick "uppfinna hjulet" igen. Att upptäcka hur historien upprepar sig. Nåväl, en viss datum har dock bitit sig fast i de bönder som intresserar sig för jordbrukspolitik. Den 10 juni 1932. Den är den dag då regeringen beslutade att enbart en organisation hade laglig förhandlingsrätt med staten om jordbrukspolitiska beslut. 
Denna datum finns tydligt och klart beskrivet om i "Att åka snålskjuts är icke hederligt" av Reine Ryde'n. Den datum då de svenska bönderna kollektivanslöts till LRF. Åter protesterade socialdemokraterna, men då de snart fick regeringsmakten insåg de att man kunde använda samma politiska koncept inom fackföreningsrörelsen!

Fascismen flöt ihop med socialdemokratin. Den korporativa staten var ett faktum. Skapat av en borgerlig regering! Då Sverige inte var med i kriget fanns ingen som kunde kräva en förändring av det korporativa systemet, på samma sätt som skedde t.ex. Tyskland där tvillingpolitiken inom jordbruket fanns. I Tyskland finnns idag en mängd olika organisationer inom lantbruket som skapar en demokratisk intressemångfald för bönderna. I Sverige är situationen densamma som efter 1932, trots att juridisk sett har bilden ändrats 1990 då det juridisk formella monopolet inom jordbrukets organisationsystem försvann. LRF har genom sin ekonomiska styrka, uppbyggd under alla dessa monopolår, kunnat behålla sitt politiska och organisatoriska monopol! Vad som skulle kunna hota LRF är svårt att se, utom då en total kollaps på landsbygden.

Ligghall till renar men bara i Skåne

Ligghallen hos renarna är i så dåligt skick att den enligt länsstyrelsen utgör en skaderisk.

Djurskyddsmyndighetens vice GD krävde väl ligghall för älgar om jag inte minns fel? Och att isbjörnar skulle ha tillgång till "torr och ren liggplats". Åtminstone framförde han liknande tankar vid en rättegång i Vänersborg för några år sedan. Jag letade här efter foton på ligghall för älgar som min "hovfotograf" tog av undertecknad och älgligghallen för några år sedan, men de ligger i min gamla dator och den kommunicerar uppenbarligen inte med min nya.

Citat nedan ur ett överklagande i förvaltningsrätten från en liten djurhållare i den vindskyddande skogen i Småland, som försökte bli befriad från kravet på ligghall för sin highland-besättning. Detta samtidigt som djurskyddsmyndigheten genom politiska påtryckningar TVINGADES, mot TJ:s vilja, att bevilja undantag från kravet på ligghall i det öppna skånska landskapet vid Revinge hed, med vanliga biffkor. "Det är inga problem med djurskyddet, bara man har goda kontakter", som en förtroendeman inom LRF sa.

Highland-besättningen, med de mest idealiskt tänkbara förhållanden, fick ingen dispens. Han saknade väl de "goda kontakterna" - och så var han ju så liten. Han la visst ner djurhållningen därefter, så nu skyddar skogen ännu bättre - åtminstone för solljuset att nå marken och den tidigare biologiska mångfalden. Återstår nu bara enfald i form av en granplantage!

Citatet från inlaga till förvaltningsdomstolen: "Vest som äger Finlands största Highlandranch uttryckte sig så här: "Det var det dummaste jag har hört. Skall ni ha highländare i hus. Svenskar måste vara det dummaste folk som finns."

Ju dummare man är desto bättre mår man? Eftersom man då inte begriper hur dum man är?  Men Dum Spiro Spero!  = Så länge jag andas hoppas jag! - på att dumheten så småningom ska tvingas att bita i gräset innan alla mulbetande kreatur i Sverige tvingats sluta att beta i gräset.

HR

26 april 2013

Nya CAP och resonemanget...

Visst är det spännande att se hur jordbrukspolitiken hanteras i olika EU-stater.
För svensk del så är den väldigt nationell. Det har man ju lärt sig.
Nu, i det som kommer, finns delar som jag tycker skall bli intressant att följa...

Det finns förslag på att skapa särskilda stöd för unga människor att ge sig in i jordbruket som företagare. Extra stöd i fem år...
Vem kan få ett jordbruk att fungera på fem år? Det tar tio år, åtminstone, om man har mjölkkor.

Sedan ingår i samma  dokument funderingar på LFA områdenas stöd. Alltså större delen av Sverige!
Plus mindre lantbrukens situation. Det som man redan har gett upp i Sverige. 
Nog blir det intressant att följa hur politiken skall hantera den svenska situationen.....

Den svenska positionen har däremot varit att inte begränsa den totala summan stöd, per fastighet, som annars är vanlig i europeisk politik. Som visas här: http://www.dailymail.co.uk

Bondeblog

I samband med avregleringen av jordbruket i Sverige 1990, som det hette, så skrev bönderna mängder med insändare i de lokala tidningarna. Man fyllde nästan insändarsidorna helt under några månader.
Jävla gnälliga bönder. De bara klagar.
Så drevs avregleringsbeslutet igenom i Riksdagen. 
Och i tidningarna försvann insändarna helt. Det blev helt tyst.
De som fick sitt jordbrukande att fungera fortsatte och de som kände att det var dax att göra något annat bytte jobb. Ty mestadels var det inget problem att hitta jobb, ty då man var van att jobba övertid utan extra betalt så var övertidsarbete med betalning ju en förbättring.

En del underligheter skedde dock. Avregleringen blev ju väldigt kortlivad. Man inför inte ett nytt system över en natt i en näring som har så årstidsbundna aktiviteter. Det tar närmare fem-sex år för att förändring skall synas inom jordbruksnäringen. Och så blev Sverige medlem i EU. Man "kohandlade" om stödsystemet. Man missade det enkla faktum att CAP är ett heltäckande system som man lämpligen plockar hem som ett helt "paket". Så därför blev det, trots allt, en nationell jordbrukspolitik! Just därför att man sorterade i systemet och valde ut de "smakligaste bitarna". 
Effekterna visar sig nu med en allt större import och en omstrukturering av landsbygden.
Det verkar som att nuvarande politik nått en gräns.........
Böndernas insändare i tidningarna har försvunnit. De som är "aktiva bönder", de som jobbar häcken av sig, de har ingen tid att skriva insändare utan har en strikt ekonomisk syn på sin verksamhet. Jordbruket är inte längre ett "dragspel" utan nu måste det fungera varje dag.
Om man skriver något idag så är som bloggare...

SEI GMO-förespråkare!?

SEI, Stockholm Environment Institute, rapport: På väg mot nio miljarder. För att klara dubbla matproduktionen måste GMO till säger Ivar Virgin
http://miljo-utveckling.se/genteknik-ett-maste/

Som jag tidigare påpekat pågår en kampanj för att öppna upp svenskt jordbruk för odling av GMO-grödor.
Man använder mycket suspekta argument. 
Som detta:
Om ett antal år så blir befolkningen på Jorden 9 miljarder.
Det kräver mer mat och högre produktion inom jordbruket globalt.
Om det kan endast lösas med GMO-grödor, menar man.

Det är möjligt att befolkningen i världen blir 9 miljarder.
Troligen kräver det mer mat tillgängligt för folk.
Men det löses inte med GMO ty det som brister i framtiden blir vatten, gödsel och lämplig jord.
GMO förändrar inte detta faktum, ty redan idag är skördarnas storlek helt beronde av dessa faktorer. Att man skall skapa växter som producerar i livets marginaler, under svåra förhållanden utöver det som redan faktiskt görs, är en falsk propaganda då GMO-företagens affärsmetoder och detas  "patent-på-liv" resonemang gör deras argument misstänkta.

I USA tycks vinden vända.
http://www.motherjones.com/environment/2009/09/retrovores-dilemma

Att SEI nu diskvalificerar sig är kanske bara ett tecken i tiden.....

25 april 2013

Rumäniens jordbruk och situationen nu, inom EU

Land-grabbing är ett fenomen som berör Afrika främst. Tror vi.

Men så enkelt är det nog inte. Några land-grabbingföretag, om man nu får kalla det så, har kontakter i Sverige. Black Earth Farming är ett av dessa som man hör talas om ibland.
Ekonomin är väl inte alldeles klockren, men senaste året blev tydligen bra.

Ett land som alltid varit utsatt för land-grabbing är Rumänien.
Som namnet visar så har landet historiska knytningar till Rom. Språket är dessutom besläktat med italienskan. Rumänien var en av Romarrikets kornbodar.
Under Osmanska väldet var situationen densamma. En kornbod för erövrarna.

Så hur fungerar det nu efter EU-inträdet? Jag tycker mig se en uppenbar risk att Rumänien åter blir en kornbod för andra krafter än sina egna...
Om västra EU skaffar sig kolonier inom EU så kan inte Unionen överleva, ty den folkvandring och de konflikter det skapar blir då politisk och demokratisk dynamit.
Det är tillräckligt att europeisk jordbrukspolitik så uppenbart gynnar Europas multinationella livsmedelsföretag, som Nestle', utan att man dessutom skall syssla med land-grabbing inom EU.
För närmare studier läs följande länk:
http://www.ecoruralis.ro/web/en/Home/News/3/1812

För den som är intresserad av investeringsobjekt kan också bifogade länk vara av intresse!
För den som oroar sig för övrigt, kan man ju fundera på den svenska landsbygdens framtid när samtliga politiker, även de som påstår sig vara nationalister öppnar för exploatering av svensk landsbygd utan att inse vad det innebär...

24 april 2013

Strejkens verkliga orsaker!

Transportstrejken har politiska orsaker då svenska skatter inte harmoniserats med kontinentens utan man har från politikens sida enbart fokuserat på sina bekanta, sina välbetalda bekanta inom offentlig sektor,
Nåväl, det har man ju varit medveten om ett bra tag...
"Klassamhället har försvunnit", fick jag höra för snart tio år sedan...

Icke!

Det har bara flyttat ut från offentliga sektorn, tills vidare...
Men facit finns i Grekland, där just offentliganställda råkar illa ut numera...

Att Transportarbetarförbundet nu tvingas till strid är att Skatteverket, som hittills sett mellan fingrarna om visst trixande från åkerihållet också nu tvingar Åkerierna till strid för sin överlevnad.
Ty det är just sista striden detta..

Läs vad Transport förklarar att striden handlar om!

Samma problem gäller även för jordbruket ända sedan 1995, men hur skall Jordbruket kunna flytta utomlands....
Marken ligger där den ligger!

Lösningen är ett Vettigt Grundavdrag. En skattefri zon på minst 10 000kr per månad...
Eller att vara utan jobb....

Undrar om budskapet gick fram till politiken, ty "strejken" varade ju inte så länge.....

Politik och jordbruk: Riksdagen.

En särskild websida för kampen mot GMO i Sverige har orkat läsa igenom utskrifterna från Riksdagens debatter och plockat det som berör jordbruk, skogsbruk och annat kring naturen...
Min reaktion om detta är: Var är människans roll i naturen?
Ty bara som exploatör är inte den enda funktionen...?
Eller är det så att politiken är alltför långt från naturen?
Man har missat att det finns människor som faktiskt lever i naturen, med naturen och av naturen.
Och deras arbete är hela samhället beroende av för vår gemensamma existens.

Och ett snabbt tillägg. Fiskepolitiken!
http://www.fjellner.eu/forhandlingarna-om-fiskepolitiken-gar-i-sta/

"Det känns som att få fotboja", sa en yrkesfiskare jag känner. Ingen normal medborgare accepterar det utan då byter man arbete.
http://www.fjellner.eu/kameraovervakning-pa-fiskebatar

23 april 2013

Djurskyddspris till Sveriges djurskyddsinspektörer

Just nu finns det nog ingen yrkeskår idag som är så omdiskuterad och ibland hatad som djursskyddsinspektörerna.
Det finns en tendens att fokusera  person istället för arbetsuppgiftens innehåll.
Man kan ju undra varför det blivit så? För min del är svaret inte så svårt då jag haft ett sådant arbete.
Fast det var några år sedan. Min företrädare på den posten då, för över tjugo år sedan, insåg att hon själv inte klarade den tidens krav för sin egen djurhållning. Så hon slutade. Själv uppfattade jag jobbet som ett informationsarbete, där uppgiften var att stötta djurägare och hjälpa till med råd och dåd. Dessutom var mina besök avgiftsfria, vilket var en förutsättning för att jag skulle få någon respons hos djurägarna alls. När besöken blev avgiftsbelagda så slutade jag.

En bekant ( Goth-Bertil) som blivit illa behandlad av myndigheterna har haft hjälp av Åke Skogevall i sitt bråk med myndigheterna.
Jag har fått tillåtelse att använda hans kommentarer angående Djurskyddspriset här nedan.

===========
Länsstyrelsernas djurskyddsenheter har slutat hjälpa djurhållare med problem. De ska bara kontrollera och sätta dit dem.

Statskontorets utvärdering av djurskyddet kunde inte bedöma om djuren fått det bättre. Man mäter bara antalet bestraffningsåtgärder mot djurhållare som mått på bra djurskydd. (Statskontorets rapport 2011:23).

En myndighet som räknar pinnar för åtgärder mot djurhållare men tappar kompetens att bedöma och ge råd om hur djuren ska få det bättre tappar sina kompetenta inspektörer som ersätts  med paragrafryttare och dramaskribenter som samlar åtgärdspinnar. Kanske njuter de av sin makt.

Skräckväldet med Staten mot småfolket göder entrepenörer i omhändertagandeindustrin. Anonymt angiveri där angivarna ofta får djur och gårdar superbilligt. Inget tyder på att djuren överlag fått det bättre.

Det vore önskvärt om Djurskyddet Sverige satsade mer på kompetens om praktisk djurhållning och mindre på juridisk, medial och filosofisk specialitet. Tänk efter vad det egentligen är ni kämpar för!

Kamporganisationer som mäter sina framgångar i antal djurförbud men saknar mått på djurens välbefinnande har gamla anor:
Det sätt djurskyddskampen förs på idag slår ut det småskaliga djurbruket med naturliga beten och beteenden, men rår inte på djurfabrikerna. 
==============

Tell Nestlé: Stop trying to patent a natural cure

Please sign up and circulate

Friends,

This was so ridiculous that I had to share, and I hope that you will help me fight it.
Nigella sativa -- more commonly known as fennel flower -- has been used as a cure-all remedy for over a thousand years. It treats everything from vomiting to fevers to skin diseases, and has been widely available in impoverished communities across the Middle East and Asia.

But now Nestlé is claiming to own it, and trying take control over the natural cure of the fennel flower in order to turn it into a costly private drug. Please join me in telling Nestlé to stop trying to patent this natural cure. 


Kan man få göra så här, tänker vän av ordning.
Tja, har man sett chefen för Nestle' så förundras man inte...

22 april 2013

Anonymt angiveri en samhällsfara.

Redan då jag jobbade som djurskyddsinspektör tyckte jag extremt illa om anonyma angivare.
Ganska snart insåg jag att angiveriet var ett sätt att angripa en medmänniska på deras hemmaplan och slippa konflikten personligen då man använde myndigheterna som vapen.

Orsaken till ett anonymt angivande kunde variera från att man ogillade grannen i lägenheten bredvid till bråk om jaktarrenden eller rent av markhunger....

Min totala förakt för dessa anonyma angiverier har även sina historiska orsaker.
Det finns ett väl dokumenterat fall från Nazityskland, där en liten stad behärskades av ett litet antal nazister med hjälp av ett flöde av anonyma angiverier. Folk strömmade in med angiverier. För att rädda sitt eget skinn!
För att inte glömma Sovjet...


Nu är vi på väg i samma riktning!
Jag vill varna för att om man inte uppmärksammar detta så trillar frågan över en tröskel och sedan har man bara att anpassa sig som medborgare ty då har totalitära krafter tagit över.
Men än vågar åtminstone jag yttra mig. Än!

Dock får jag erkänna att den som erkänner offentligt att man varit angivare inte är anonym längre och det är ju rakare...

90-talets skatteomläggnings långsiktiga effekt


En gång för många år sedan genomfördes en skatteförändring som ansågs vara helt fantastisk. Och det var den. Genom den förändringen försvann Folkhemmet och allt som den stod för.
Efter den dagen så var egentligen även svenskt jordbruk dömt att försvinna som en ekonomiskt fungerande näring. Skattelättnaden och det bristande samhällsansvaret av de som tidigare lyckats förhandla fram märkligt höga löner, utifrån skattetrycket som perspektiv, och då fick enorma skattesänkningar, innebär att ingen med sunt förnuft ger sig in i jordbruket som yrke/egen företagare.
De som idag vill åter ta upp Folkhemstanken bör lämpligen fundera på följande debattartikel, 1995-02-28, från den tiden...


21 april 2013

20 april 2013

En "köksbordsdiskussion" om livet på landsbygden.

I en "köksbordsdiskussion" härom kvällen kom vi faktiskt fram till en gemensam ståndpunkt.
Frågan var ursprungligen, varför svensk landsbygdspolitik så markant skiljer sig från kontinentens landsbygdspolitik. Vad beror det på? 

Vi plockade fram de olika komponenterna i det allmänna resonemanget från olika debattörer.
Vi kunde konstatera att alltid, nästan, så fokuserades problemet på jordbrukets och landsbygden funktion i samhället. Alltså, jordbrukets praktiska nytta för samhällets existens.
Är landsbygden något att ha ur ett sådant samhällsperspektiv?

Därmed blir människorna på landsbygden marginaliserade till statister. Statister i ett samhällsekonomiskt skådespel där skådespelet i sig är det enda som har något värde, inte skådespelarna. Så därmed kom nästa fråga upp. Har det varit så länge eller är detta en sentida socialistik tanke som infiltrerat samhället?
 T. ex: lrf.se

Även den frågan kunde vi snabbt konstatera att den uppfattningen var djupt förankrad i det gamla bondesamhället, som ändå levt kvar fram till sekelskiftet i stora delar av den svenska landsbygden. Gården var för många basen för en släkt som var mer än individen. Därmed är risken stor att den kulturen även lever kvar i politiken.

Då politiska beslutsfattare oftast inte använder mer än nödvändigt av sin intellektuella kapacitet så kan man konstatera att den politiska debatten, jämfört med utländsk debatt, alltid här hemma handlar om jordbruket som näring och icke om människorna som skall leva på landsbygden, med dessa politiska beslut och dess verkningar i det dagliga livet. Organisationen Den Goda Jorden  är ett sådant exempel.

I ett globalt perspektiv måste detta vara unikt och mycket avvikande, ty närmare en "naturanpassad socialism" kan man kanske inte komma. En djup kulturell känsla där den enskilde individen är underordnad samhällets kollektiva krav. Fungerar en sådan kultur i en global nyliberal ekonomi, där lokal politik idag, som i Sverige, brutalt anpassas till dessa nya förutsättningar som helt bryter mot flertusenåriga traditioner? Knappast.

Vad kan då rädda den svenska landsbygsbefolkningen? Jag försöker därmed individualisera landsbygdens folk, men borde gå ett steg längre. Vad kan då göra att man vill leva och bo på landsbygden? Hur får man debatten att hamna i frågan om människan i samhället snarare än det kollektiva, det principiella, det ideologiska? Lämna TIMBRO:s dogmatiska WTO- ideologi, mixen av socialistiska drömmar i marknadsekonomin? (Om alla följer reglerna så blir det bra).
Möjligen, blev då vår gemensamma ståndpunkt i vår "köksbordsdiskussion", att den om- och inflyttning av folk från olika delar av världen, faktiskt, kan lära svenskarna att bli mer individuella i själen, i djupet och inte bara på ytan när vi skall köpa bil eller åka till Thailand, utan även när vi resonerar politik, samhällsekonomi eller vår egen roll i samhället. Ty de människor som flyttar runt i världen, i dagens folkvandringstid, kan inte ha vår extrema knytning till fädernejorden, ty den är förlorad för dem. Det räcker att träffa en bonde från Australien eller något annat nybyggarland för att inse det. Låt oss ta intryck av dem vi träffar och inse vad dagens värld ger för möjligheter så att vi verkligen uppfattar vår tids möjlighter och begränsningar. Därmed kan människor bo och leva på landsbygden, inte för att vara "nyttiga" samhällsmedborgare utan bara för sin egen skull.

En europeisk bonderörelse som har denna inställning är Europeiska Via Campesina

19 april 2013

Totalt oberonde från oljan och dess effekt på jordbruket


Har svensk politik ambitioner som inte riktigt redovisats för allmogen?
Eller är jag bara dåligt informerad?
Ty hur skall Sverige, enligt bifogad länk, kunna bli helt oberoende av oljeimport och klara det hela med nationell biomassa?

Eller har man insett detta:
Verkar fullständigt orimligt, utan totalt importberoende av livsmedel.
Ja, inte ens den utvecklingen kan räcka...
Tror jag.

Den underbara natten....

En gång för många år sedan genomfördes en skatteförändring som ansågs vara helt fantastisk. Och det var den. Genom den förändringen försvann Folkhemmet och allt som den stod för.
Efter den dagen så var egentligen även svenskt jordbruk dömt att försvinna som en ekonomiskt fungerande näring. Skattelättnaden och det bristande samhällsansvaret av de som tidigare lyckats förhandla fram märkligt höga löner, utifrån skattetrycket som perspektiv, och då fick enorma skattesänkningar, innebär att ingen med sunt förnuft ger sig in i jordbruket som yrke/egen företagare.
De som idag vill åter ta upp Folkhemstanken bör lämpligen fundera på följande debattartikel, 1995-02-28, från den tiden...
Eget utsäde i jordbruket

En enkel pressinformation i ATL om Finlands sätt att hantera jordbrukspolitiken i praktiska frågor visar hur olika Sverige och Finland agerar. Tydligen har man problem med tillgängligheten på lämpligt utsäde inför våren. Här går debatten huruvida vi skall släppa marknaden till GMO-företagen....
I Finland agerar staten mer pragmatiskt:ä
http://www.atl.nu/lantbruk/finska-staten-norpar-av-eget-uts-deslager

För ett tiotal år sedan träffade jag Nils Dahlbäck hos en bekant till honom. 
En bonde utanför Göteborg. Denne bonde var själsfrände till Nils Dahlbäck. 
En småbrukare som gick hela vägen som bonde. 
Han hade egen utsädesodling av timotej, som han alltså använde för eget bruk. 
Metoden var enkel. Dock kräver det en viss teknisk utrustning. 

Urvalet och målsättningen var att kunna ha en slåttervall ligganda länge!
Det är första lönsamhetsaspekten. Därför så valde han att skörda den timotej, som skulle vara fröbasen, från den äldsta vallen. Genom detta urval hade han höjt åldern på sina slåttervallar med flera år. Det innebar ju också att han dessutom hade en lokalt anpassad timotejsort.......

Själv har jag praktiserat den "Småländska föryngringsmetoden". 
Den är nästan kriminell...
Man låter en sliten vall stå kvar oskördad och som därmed vår fröa av sig på plats (Men vänta inte för länge, alltså för många år, så det bara är sådant kvar som man inte vill ha....) Sedan slår man gräset som hö i augusti, sprätter runt med en hövändare och bärgar det som halm.
Effekten är dubbel, frösådden är utförd och man har en halmskörd.

Släng er i väggen, Monsanto!

18 april 2013

Vi har avlivat din häst. Den ligger under presenningen.

Ofta i samhällsdebatten är vissa ute för tidigt i debatten.
I djurskyddsdebatten var veterinär Per Michanek och medförfattare Anders Thulin och Lars-Ola Borglid nog ute för tidigt med sin bok om djurskyddsfrågan

Ty nu måste samhället ta i denna fråga ty det hotar våra möjligheter att bedriva jordbruk i landet.
Självförsörjningsgraden är så liten idag att det helt hotar möjligheten att bygga upp en lokal marknad av de naturanpassade livsmedel för en svensk lokal marknad.
Ty annars har importörerna hela marknaden och då kan man sätta press på politiken!

T.ex. I Frankrike är förutsättningarna helt annorlunda.
Man har ingen djurskyddslag. Ty man anser att djuren har ett ekonomiskt värde och då sköter man djuren så de trivs.
I Sverige är läget det motsatta. Djuren har så uslet ekonomiskt värde att detta måste styras med en stor byråkratis insats.

Medborgarna i Sverige måste inse att denna väg är katastrofal!

Djurskyddsterror- Myndighetsterror och fega politiker

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/200-kor-omhandertagna

Döda djur, skadade djur...nej.
Skitiga djur..ja.
Anledning att sänka företaget? Tydligen.
Kl. 15.00
Djuren är hämtade..
Enligt uppgift var det sex polisbilar på plats, så att de som ville besöka ägaren kunde inte komma fram till gården utan polis stoppade det.
Press var på plats, men de kunde inte heller komma fram.
(Utom SVT, tydligen, men det är ju lämpligt att låta Pravda-media förmedla lämpliga bitar)
http://www.atl.nu/lantbruk/200-djur-h-mtades-p-v-rmlandsg-rd

Egentligen märkligt, för ingen människa var skadad eller dylikt....
Inga djur heller ty, enligt uppgift, så var det en teknisk fråga det handlade om..
Utgödlingen krånglade så man kunde öppnat dörrarna och släppt ut djuren bara, då vädret idag är lika bra som mitt på sommaren...
Övervåld av myndigheterna, som någon sade.
Övergrepp mot bonde
Angiveri är en väg 


Mail till mig:
"Hörde om fallet på 14.00 nyheterna nu. Sades att "några av djuren var mycket avmagrade" och att det rörde sig om ca 200 djur.
Gällde ju mina hundar också att de var "mycket avmagrade", alla fel, som inte fanns."Michael Hart i USA.- GMO och Monsanto 5

Något som jag saknar i Sverige är en mer direkt kontakt mellan bönder, utan den förmedlande, övervakande och styrande överbyggnad som "Folkrörelsesverige" varit i alla tider.
För nog har det varit så länge...
Detta gör att organisationer som LRF tillsammans med politiken och byråkratin strypt informationsflödet till de bönder och lantbrukare som inte själva alltid klarar att informera sig om olika problem och möjlighter.
Något som tydligt märks hos nya lantbrukarna, de immigrerade holländarna som har hela EU som sin marknad. De har inte detta problem och accepterar inga "överbyggnader"!
I GMO-frågan förs en uppifrån-debatt där det svenska lantbruket från alla håll pressas i GMO-frågan.
Lantbrukarnas förmåga att stå emot detta hänger på ett litet antal förtroendevalda inom LRF, som med sin stora medlemskader har problemformuleringsföreträde.(Timbro och svenskt jordbruk)

En lantbrukare Michael Hart, som jag träffat och som engagerat sig under många år i lantbruksfrågor i England, Cornwall har utvecklat detta utifrån sina egna hårda erfarenheter som bonde i Cornwall, och gått från heltidsbonde med mjölkproduktion  till fritidsbonde med fåruppfödning och opinionsbildning via radio och film som främsta medel
Han gjorde en resa i USA för att se hur de amerikanska farmarna hade det nu efter många års strider mot Monsanto och fann att farmarna i stort sett förlorat helt.
Att LRF arbetar tillsammans med Monsanto, som jag visat i tidigare inlägg, är därför mycket anmärkningsvärt och de kampanjer som skett under vintern om GMO-soja som fodermedel är då ett sätt att öppna även för odling av GMO-grödor där särskilt GMO-raps, canola, och GMO-potatis är de allvarligaste hoten mot svenska odlares frihet just nu, för tillfället.
Se filmen hos Michael Hart! gmcropsfarmertofarmer.com.

Eller varför inte en föreläsning. http://www.ksla.se

17 april 2013

Svenskt Jordbruks moderna historia.

Reine Ryde'n har utrett svensk jordbruks moderna 1900-tals historia, särskilt första halvan av århundradet.
Här finns en kort beskrivning av senaste sekelskiftets historia.
Dock inte La Via Campesina i Sverige och den kampen som fördes från 1990 - talet till idag av den lilla gruppen i föreningen NOrdBruk.

17 April, Den Internationella Bondedagen

La Via Campesina utropade den 17 april till Internationella Bondedagen efter att en grupp protesterande bönder blivit dödade då de reagerade mot övergrepp.I Nyeleni, 2007, lade man fast hur man skulle arbeta framöver i frågan om Livsmedelssuveränitet
Föreningen NOrdBruk, den svenska delen av La Via Campesina var med vid träffen i Mali, Nyeleni, då man lade upp riktlinjerna för arbetet framöver.
Torgny Östling berättar.Ett inslag i P1, OBS, från 2007.16 april 2013

"Den som inte åtlyder polismans befallning får stå sitt kast!"


"Den som inte åtlyder polismans befallning får stå sitt kast!", sa riksdagsman Bengt-Anders Johansson (M) - ledamot av miljö- och jordbruksutskottet.

Guys insändare i dagens ATL, fri att sprida på alla typer av fora. Eftersom Guy t.o.m. är mindre bevandrad i hur man hanterar datorer än vad jag är så kunde han inte skicka över den utan jag har skrivit av den ur tidningen ATL. Jag saknar scanner, men det ska gå att använda kameran som scanner, men jag har för dagen sumpat kabeln att överföra kamerabilder till datorn med - "mad" - I am!


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Glädjande reaktion

DJURSKYDD

Med anledning av den folkstorm mitt inlägg i ATL den 8 mars om den 72-årige bonden som misshandlades av polis har väckt ser jag mig föranledd att följa upp händelsen. Det är en glädjande reaktion från läsekretsen att detta nidingsdåd av lagens väktare blir uppmärksammat.

När jag besökt bonden och satt mig in i sakförhållandet ringde jag riksdagsledamoten och ledamoten i miljö- och jordbruksutskottet Bengt-Anders Johansson. Han förklarade för mig att "den som inte åtlyder polismans befallning får stå sitt kast!"

Efter att allt sedan 1955 varit aktiv inom bonderörelsen ser jag med fasa på den människosyn som den moderate riksdagsledamoten tillkännager. Här vill jag påpeka att om en bonde skulle driva et djur med piska eller påfösarekan han bli åtalad för djurplågeri, medan det tycks vara förenligt med svensk människosyn att det är fullt legitimt för myndighetspersonal att lemlästa en gammal utsliten bonde som arbetar hemma på sin gård med att utfodra sina djur. Även en gammal bonde är en människa.

Så långt har det tydligen gått med rättssäkerheten och rättskänslan i Sverige. Undras vad vår folkkära Astrid Lindgren skulle ha skrivit för saga om hon fått uppleva hur grovt myndigheterna har kränkt och skändat hennes minne genom missbruket av hennes 80-årspresent?

Guy Allan Svensson

Kvibille


Danskt jordbruk.. Igen.

Länkad analys av danskt jordbruks lönsamhet.

Se även:
 Jordbruk 2.0.1/ Danskt lantbruks framtid

Frågan är bara: Vad är effektivitet?
En sådan fråga är nästan religiös....

Förändringar i the US Aid? Men för vem?

En gång för länge sedan såg jag ett program om svälten i Etiopien.
Numera har Etiopien tvåsiffriga tillväxtresultat så det var ett tag sedan....
Dock konstaterade jag att den bonde som inte snabbt sålde sin skörd gjorde en dålig affär!
Vän av ordning måste då ställa sig frågan varför det var så..
Borde bonden inte behålla utsäde för nästa odlingssäsong?

Tyvärr så fungerar det inte så, utan lagom till nästa odlingssäsong kommer "the US Aid" med majsutsäde ända från, just, USA.
Så att lagra utsäde från förra odlingssäsongen vore enbart dumt....

Tydligen är det starka krafter som vill ha den bestående ordningen.
Ty hela 50% av den totala kostnaden går till transporten.
http://www.motherjones.com

Handeln av spannmål/majs hanteras av några få multinationella företag och dessa är nu även Obamas motståndare när han vill vill ändra på systemet och gynna lokala odlare/bönder just där bristen på mat är...
För att uppmuntra bönderna att odla under eget ansvar utan att hotas av total utslagning av "the US Aid", av stora amerikanska intressen.
Men den så kallade "Järntriangeln" bevakar sina intressen, transportrederierma, spannmålshandlarna och biståndsorganisationerna-NGO.

Det är dock fascinerande att läsa i bifogad länk, där pratar man om jordbrukarintressen,  när det helt uppenbart är biståndsorganisationerna, transport- och handelsintressen som driver frågan mot president Obama.

15 april 2013

Djurskyddsterror

Hej!
Vidarebefordrar med tillstånd av Samantha Asp nedanstående brev som visar hur hänsynslöst man kan bli behandlad av våra statsfinansierade makthavare. Efter att ha blivit utsatt för djurskyddsterrorn och blivit frikänd av våra domstolar, vilket har varit mycket sällsynt de senaste tjugo åren. Jag lider med de drabbade människorna under alla år som får utstå upprepade anonyma anmälningar och kontroller med hemfridsbrott och allt du kan tänka dig av förnedring utan att någon tycks bry sig, vare sig det handlar om produktionsdjur eller sällskapsdjur. Är det ingen som förstår vad dessa människor tvingas utstå. Denna terror är att döda människor långsamt men effektivt med hjälp av långsamma processer med påföljande ekonomisk ruin. När skall journalisterna och våra politiker gå till rätta med denna fruktansvärda statsterrorism. Finns det inte några mänskliga rättigheter i vårt land? Och i så fall vem upprätthåller dessa? Nedanstående exempel är bara toppen på ett isberg. Det finns mängder med liknande fall. Vi har t.ex. mindre än 5 000 mjölkkobesättningar i landet och antalet sjunker snabbt. Sprid dessa rader till massmedia och politiker med order att stoppa denna terror från våra länsstyrelser med omedelbar verkan. Bifogar en Länk där omhändertagandet av  c:a 300 friska nötkreatur togs om hand i betessäsongen till en kostnad av 2 152 000 kr. Detta är oförsvarbart! 
http://forysta.bloggspace.se/1520575/Galenskapen-i-Karlstad/

Vi måste få tillbaka tilliten till vårt samhälle. Men då krävs det att offren för djurskyddsterrorn får skadestånd precis som när det gäller samhällets barnomhändertaganden. Jag vill inte skämmas för mitt land.
Vill Du?  
Sten-Arne Persson
Redovisningskonsult
Lantbrukets Ekonomiservice                                                                                                                                       

Hej Alla
Jag skall den 23 april kl 10 i Ystads tingsrätt genomgå en muntlig förhandling avseende den faktura jag fick  efter omhändertagandet av mina djur maj 2009. Då jag genom att förundersökningen lades ner och även ett åtal om mina kor ogillats så har jag inga åtal liggande inga djurförbud heller. Men då kammarkollegiet inte gjort något efter det bestridande som de fick 2010 när fakturan kom, så har de legat på denna och räknat ränta. Så idag uppgår den totalt till nära 500 000:-. Min fråga till er alla har ni något juridiskt matnyttigt som min Advokat kan ha nytta av, så snälla skicka detta till mig omgående.

En annan fråga jag vill ställa är om någon känner någon som är villig att låna ut 200 000:- mot ränta under 6 månader.  Den gård jag hade mina djur på såldes och banken tog allt i lån och lämnade inget till reavinsten, så denna gick till Kronofogden. De jagar livet ur mig. Då jag redan lever ett liv utan att ha ett liv skulle jag vara tacksam om någon hade ett tips. Mina inkomster kommer inte så snabbt som utgifterna, dock vet jag att jag skall under denna tid kunna få in vad som behövs.
Tack för hjälpen

Med vänliga hälsningar

Samantha Asp  
tel: 070-5485625