31 juli 2013

GMO-potatis

Min främsta invändning mot GMO-grödor har hela tiden varit patenstsystemet.
Patentägarens märkliga juridiska sitiation, där patenterade DNA-frekvenser alltid är patentägarens, även om den via korsbefrukting, alltså naturlig förökning, spritts i naturen. Och vilket inneburit att helt oskyldiga ansetts gjort intrång i patenträttighyeter och dömts i domstol.
Naturen håller på att bli privatiserad med en absurt rättssystem.
(Även om Monsanto påstår något annat. http://www.atl.nu/)

Men det finns ju fler problem. Ett är ju om man använder traditionella livsmedelsgrödor till annat än livsmedlsproduktion och genomför genetiska förändringar som gör den tidigare ätliga växten oätlig.
Som GMO-potatis som blir pappersmassaprodukt.
Går en sådan potatis att äta?

Konstaterar man att det inte är lämpligt så får inte sådana växter, som kan förväxlas, släppas fram till odling, ty då blir de en hälsofara som bara gynnar en överdriven kontrollapparat och därmed hotar ett öppet demokratiskt samhälle och en individulell frihet.

Så att pappersmassapotaisens odling i Sverige stoppades som tur var. Men tur kan man inte förlita sig  utan det måste övergå till mer handfasta metoder. Som gör att livsmedelsgrödor inte blir livsfarliga.

Fåraktigt

Visst är samhällsutvecklingen fascinerande...
Man undrar vart det tar vägen.
Eller är det jag som har varit med för länge....

Man bosätter sig "ute i spenaten" och får får som grannar.
Får, som de flesta, kommunicerar med ljud.
De bräker fåraktigt...
Eller som en sa när han klagade på råmande kor.
"Korna skriker".

Fågelsång kan också vara störande.
Särskilt näktergalen...

Förmodligen får väl kommunerna anställa andra än får för fåraktiga uppgifter.
Ty så här får det ju inte fortsätta. Det får man förmoda...

30 juli 2013

Upptäckternas tid

En av samhällets stöttepelare har upptäckt något.
Att vara politiskt korrekt är det samma som att vara korrupt.

På bloggen som jag länkar till nedan brukar Lotta Gröning skriva.
Jag läste där förut, ibland, men insåg att Lotta Gröning inte riktigt förstod.
Men nu kanske....

När länstyrelsens omutliga tjänstemän (tjänstekvinnor) arbetar enligt djurskyddslagens allmänna principer, som framarbetats i samarbete med den svenska pressens samlade åsikter, där djurplågare skall straffas och jagas, så gäller givetvis inte detta journalistkåren själva...
Men så påstår en omutlig tjänstekvinna att ett samarbete mellan Lotta Gröning och en veterinär är korruption! Hur kan någon påstå att vara en politiskt korrekt journalist skulle kunna vara det samma som att vara korrupt!!?
Jag kan givetvis förstå Lotta Grönings upprördhet. Vilken oförskämdhet av en tjänsteman/kvinna på Länstyrelsen....

Monsanto satsar på TTIP?

Monsanto drar tillbaka sina ambitioner att lansera GMO-grödor inom EU.
Det är den stora nyheten.
Men egentligen är det ett steg bakåt för att få möjligheten att ta två steg framåt....
Med förhandlingarna om TTIP så kommer nya förutsättningar in i bilden.
Ty chefsförhandlare från USA är en tidigare lobbyist för Monsanto!

Skulle Monsanto släppa den Europeiska marknaden frivilligt?
Knappast.
En strategisk reträtt utförs av Monsanto.
För att återkomma senare....

Importen av GMO-gröda till EU är enorm. Som djurfoder.
Med TTIP på plats kan förutsättningarna för Europas jordbruk förändras radikalt.

Djurskyddet och dess personal

Anställda inom Kriminalvården har krav på sig att tåla en hel del från de intagna.
Inte dödliga påhopp som det skedde i Stockholm, men att de intagna inte mår bra måste Kriminalvårdspersonal acceptera. 
Likaså måste personal som vill ha fast anställning gå igenom en test på Pliktverket för att man skall kontrollera om personen ifråga är lämplig för arbetet.

Nog borde Djurskyddsarbetet ställa samma krav på sina anställda.
Man kommer ofta ut till folk som har problem.
Inte bara med djuren utan även med sig själva. Precis som inom Kriminalvården!
Man måste därför klara att höra litet skit, få litet skit, och så vidare...
Det vore därför behövligt att personalen var testade innan de fick jobbet!
Idag tycks en snabbkurs på några månader och ett allmänt intresse för djur vara tillräckligt för att åka runt och slå ut folks djurhållning, värt miljoner....

EU-kommisionens lokala kontor

Som tur är, för den som har svenska som modersmål, så finns två svenskspråkiga EU-kontor och deras information tillgänglig på svenska språket.
Den finska och givetvis den svenska.
Om man slår på de två områden som är mallen för den gemensamma europeiska samarbetet, Jordbrukspolitiken, och läser bara det första. Den grundläggande informationen om CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken så blir man litet förvånad.
Den lokala, nationella, politiken har mycket större inflytande än man kan tro.
Redan på informationssidan....
Hur är det då inte i den praktiska politiken!

Här nedan har jag kopierat av den finska, svenskspråkiga informationen:
"EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) har förändrats markant under de senaste tio åren. Målet har varit att utveckla jordbruket i EU med hänsyn till såväl miljön som till djurs välbefinnande. I stället för att stödja överproduktion vill man skapa en marknadsanpassad jordbrukspolitik. Man vill dessutom stödja utkomsten på landsbygden på längre sikt genom att göra produktionen mångsidigare och genom att främja omstrukturering och näringarna på landsbygden i hela EU. Jordbrukarna ska garanteras en skälig levnadsstandard och konsumenterna bra produkter till rimliga priser.
Reformen av EU:s jordbrukspolitik inleddes 2003. Kärnan i reformen var en övergång till samlade gårdsstöd som inte är kopplade till produktionen. Trots att en del EU-länder valde att inte genast införa det förenklade stödsystemet har avskaffandet av produktionskopplade stöd bidragit till att EU:s jordbruksutgifter har minskat. Den gemensamma jordbrukspolitiken står idag för bara en tredjedel av EU:s budget (31,6 % utan utgifter för landsbygdsutveckling, fiske och miljö).
Läs mer om jordbruk och landsbygdsutveckling på kommissionens webbplats.

Översynen av EU:s jordbrukspolitik
EU:s jordbrukspolitik motsvarar i flera avseenden inte längre dagens krav. Därför har kommissionen 2008 gjort en översyn (en s.k. hälsokontroll) av EU:s jordbrukspolitik. Med utgångspunkt i den föreslås ytterligare reformer.
De viktigaste ändringarna som kommissionen föreslår är att mjölkkvoterna fasas ut till april 2015, att kravet på att jordbrukarna lägger mark i träda slopas, att samtliga direktstöd till jordbrukarna frikopplas från produktionen och att vissa interventioner avskaffas.
Stödet till jordbrukarna ska enligt förslaget kopplas till vissa krav på miljö, djurskydd och livsmedelskvalitet. Jordbrukare som inte uppfyller kraven får sänkt stöd.
Direktstöd på mer än 5 000 euro kommer att minskas med 5 procent. Kommissionen föreslår dessutom att stöden ska minskas med upp till 13 procent senast 2012. Särskilt stöden till större jordbruk kommer att skäras ned. De medel som frigörs ska föras över till budgeten för landsbygdsutveckling och användas till åtgärder för att motverka klimatförändring, främja förnybar energi, förbättra vattenförvaltning och skydda biologisk mångfald.

Jordbruk i Finland
Jordbruket utgör grunden för livsmedelsekonomin i Finland. Största delen av de livsmedel som konsumeras i Finland är av inhemskt ursprung. Jordbruket spelar också en viktig roll för sysselsättningen – tillsammans med den övriga livsmedelskedjan sysselsätter det över 300 000 finländare antingen direkt eller indirekt.
Största delen av jordbrukets inkomster kommer från försäljning av produkter. En allt större andel av inkomsterna utgörs emellertid av stöd som betalas ut dels via EU:s gemensamma stödsystem, dels inom ramen för det nationella stödsystemet.
Läs mer om jordbruk i Finland på jord- och skogsbruksministeriets webbplats."
----------

Den svenska informationen är helt annorlunda:


"EU:s jordbrukspolitik

Den gemensamma jordbrukspolitiken står för nästan hälften av EU:s budget. Förklaringen är att det är den enda politik som finansieras enbart med EU-medel, helt utan nationella tillskott. På de flesta andra områden kommer anslagen främst från medlemsstaterna. Jordbrukspolitiken genomgår stora reformer. Här kan du läsa om jordbrukspolitiken efter 2013.

Ett nytt frikopplat gårdsstöd med nya tvärvillkor
Den tidigare kopplingen mellan bidrag och produktion har avskaffats. Jordbrukarna får i stället ett s.k. gårdsstöd, oavsett hur mycket de producerar. Detta innebär att jordbrukarna kan ta vara på marknadsmöjligheterna och producera det som konsumenterna efterfrågar.
För att få stödet måste man uppfylla ett antal s.k. tvärvillkor i fråga om miljö, livsmedelssäkerhet samt djur- och växtskydd.

Landsbygdsutveckling
Detta är ett centralt inslag i jordbrukspolitiken. Landsbygden ses som en helhet, och satsningar görs på innovation och diversifiering såväl inom jordbruket som i andra näringar. Leader+ är ett särskilt EU-initiativ på det här området. Tanken är att skapa nätverk som arbetar för att utnyttja den egna bygdens potential. Man inrättar s.k. LAG-grupper (lokala aktionsgrupper) som genomför olika typer av lokala utvecklingsprojekt.

Historisk tillbakablick

Jordbruket och livsmedelsförsörjningen blev en huvudfråga i det nya Europasamarbetet under 1950-talet. Det viktigaste var att undvika den livsmedelsbrist som ofta hade rått under mellankrigstiden. De sex ursprungliga medlemsländerna enades om en gemensam marknad med gemensamma priser, utan tullar och avgifter. Jordbrukarna garanterades ett visst pris för sina produkter, och om priset på en produkt föll under en viss nivå skulle man gå in och stödköpa varor (s.k. interventionsuppköp).

Medlemsländerna blev ganska snabbt självförsörjande på livsmedel, och lite senare, på 1970-talet, började produktionen ge stora överskott. Detta ledde till en kraftig ökning av jordbruksutgifterna, trots att den andel av EU:s befolkning som är sysselsatt inom jordbruket successivt sjönk - i dagsläget uppgår den till cirka 5 %.

Jordbrukets andel av EU:s budget har minskat från 70 % 1980 till lite mindre än 50 % i dag. De flesta anser emellertid att den fortfarande är alldeles för hög.

Mer information finns på följande webbplatser:
--------------


Jag måste erkänna att den finska informationen är klart bättre.
Man inser  i Finland att CAP/GJP just handlar om jordbruket, medan den svenska informationen mer resonerar om.... ja, vad?
Är det medvetet från svensk sida att beskriva det så?
Eller bara dumt.

29 juli 2013

Global livsmedelskris på gång?

På Supermiljöbloggen har man ett inlägg om livsmedel.
Naturligtvis ur "miljövinkel". Det är ju ganska naturligt.
Men utvecklingen på den globala livsmedelsmarkanden har egentligen att göra med urbaniseringen i världen. Av världens befolkning bor nu mer än hälften i städer. Det gör att städernas befolkning är beroende av sina livsmedelsbehov skapade av en allt färre landsbygdbefolkning. Och till ett lägre pris än tidigare då en urban ekonomi av nödvändighet kräver låga råvarupriser/jordbrukspriser. Vilket i sin tur driver iväg än fler människor från landsbygden. En politik som Europas politiker kämpat mot ända sedan 1945, men som man nu skrinlagt. Europas 12 miljoner bönder får nog tänka om....

Denna vinkling har inte Supermiljöbloggens källa velat upplysa om. Man bubblar om miljöproblem, när det handlar om en ekonomisk flykt från landsbygden i de flesta europeiska länder, även i Sverige.

Jag var med förra gången svenskt jordbruk doppade kraftigt. Runt 1970. Då var mjölkpriset för bonden 0,39 kr per liter från mejeriet. Där jag jobbade. 
Så kom krisen. Politiken tänkte låta "marknaden" sköta verksamheten. Priset till bonden steg. Men priset till konsument steg ockå, så protesterna blev allvarliga. 
Varför steg priset i affären? Därför att importpriserna steg också. Delvis på grund att det fanns inget att importera!
Nåväl, staten satte in rejäla subventioner, för att få igång jordbruket igen. Att få unga att satsa på jordbruk. Priset i affären hölls nere, medan subventionerna höjde priset till bönderna till 1,70 på två år. Det uppmuntrade till nyinvesteringar i maskiner, byggnader, nydikningar och djur.
Man måste också komma ihåg att vid den tiden var det inte många som funderade på sin framtida pension och annat, ty tilltron på "Folkhemmet" som social garant för den enskilde var grundmurat. Något som gjorde att man inte alltid var så noga med den årliga inkomsten!
Till skillnad mot idag, då inga unga gör ett handtag utan att det ger intäkter som bidrager till den framtida pensionen. Därför kommer nysatsare inom lantbruk att kräva bättre lönsamhet än den nya bondegenerationen krävde i början av 1970-talet!
Så istället för en höjning av livsmedelspriserna på 40% är en höjning med 4 gånger dagens priser mer rimligt.

Information om CAP på svenska

Skall man följa europeiska jordbruksfrågor på svenska är den finlands-svenska bevakningen väldigt bra.

Algblomningens orsaker


Då jag  läste insändaren om den obefintliga vårfloden på ostkusten för ganska många år sedan, så började jag ana vad problemet är för Östersjön.
Vi har utsatt vårt innanhav för ett storskaligt experiment. Vi har ändrat detta innanhavs naturliga årliga vattenflöden!

Som den gamle mannen som skrev insändaren upptäckt, hade vårfloden, i och med betydligt höjt vintervattenstånd, helt upphört. När började detta och vad har det för betydelse?

Nedan länk beskriver problemet. Men lokalt, i varje enskild älvfåra! Men hur påverkar detta Östersjön totalt? 

Vad som det berättas om i nedan länk är hur radikalt vi ändrat på de årliga vattenflödena. Hur kubikkilometer med vatten numera kommer ut i innanhavet vid en helt annan tidpunkt än vad det var före vattenkraftsutbyggnaden!
På den tiden då flottningen var dominerande i norrländska älvar....
(I ett tidigare inlägg resoneras om flottningens betydelse för algblomningen)

Min tro, och misstanke, är att alltför många är mycket medvetna om vattenkraftens negativa inverkan på Östersjöns ekologiska situation. Detta totalt förändrade vattenflöde påverkar naturligtvis möjligheterna för saltvattensinbrott under vår-vinterns stormar i södra Sverige. Då just dessa stormar skapar en stark stöm in i Östersjön och fyller Östersjöns djuphålor med tungt, salt och syrerikt Nordsjövatten.

Men som man klart kan läsa i nedan länk så blir ett återställande av de naturliga årsvariationerna oerhört kostsamt för svensk kraftindustri!
Så det är klart bättre ur samhällssynpunkt att lägga skulden på lantbruket. Som ju ändå har en organisation (LRF) som sitter i knät på makthavarna...

Den övre kurvan visar det normala vattenflödet för en oreglerad älv.
Den mellersta visar hur det fungerar idag. 
Och den nedre en tänkt förändring som skulle förbättra miljön lokalt.

På denna bild ser man hur extremt annorlunda vattenflödena är ur de reglerade norrländska älvarna, jämfört med tiden före vattenkraftens utbyggnad.Vilket var före den tid då algblomningen och de syrefria djupbottnarna uppstod. Som skapar en reversibel reaktion där årtusenden av årligt inlagrad fosfor på botten i djuphålorna från det forsforhaltiga Nordsjövattnet som årligen  strömmade in i Östersjön med vinterstormarna. Något som upphörde med vattenkraftens införande. 


Även om  vattenkraften är en utmärkt energikälla så skall rätt vara rätt!
Att beskylla lantbruket för dessa storskaliga miljöeffekter, bara för att det är politiskt korrekt , är usel, falsk och bedräglig politik!

______________________________


28 juli 2013

Varför inte mer väsen


Varför inte?
Kan man fråga sig.

Var priset på köttet rimligt, (30krper kilo) så ingen tycker att det är något att bry sig?
Eller ingen bryr sig ty problemet är politikens och byråkratins....

Vilseledande av konsumenterna!

Ämne: Landsbygdsminister Erlandssons debattartikel 17 juli. Vilseledande av konsumenterna!

Hej!

Inledningsvis vill jag nämna några fakta angående Erlandssons påstående om ”djurskydd i världsklass”. Av bifogad fil framgår att Sverige inte anmält om att tillämpa strängare regler för de livsmedelsproducerande djuren enligt Direktiv 98/58 om skydd av de animalieproducerande djuren (animaliedirektivet), se artikel 10.2. Enligt artikel 10.1 skall det även anmälas vilka sanktioner som skall följa vid överträdelser av bestämmelserna. Inte heller det har gjorts. Detsamma gäller Kontrollförordningen 882/2004 om kontroller inom livsmedelskedjan där djurhälsa och djurskydd ingår. Enligt dess artikel 55 2 st skall anmälningar ske till kommissionen om vilka sanktioner man beslutat om samt eventuella ändringar – observera att vi här talar om hela kedjan från djuravel till köttbiten i affären. Inte en enda sanktion har meddelats till kommissionen!

År 1998 beslutade EG om animaliedirektivet som trädde ikraft de 31.12.1999, vilket innebar att våra livsmedelsproducerande djur helt plötsligt hamnade utanför den svenska lagstiftningens räckvidd. Detta ägde rum genom ett införlivande av nationella bestämmelser till direktivet efter beslut av regeringen. År 2003 gjorde regeringen ett nytt införlivande av ett antal bestämmelser då man ersatte Jordbruksverkets gamla föreskrifter från 1993 med deras nya föreskrifter från 2003,  se Jo2003/84. Där ingick hästarna i föreskrifterna!

Dåvarande Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket har hela tiden varit skyldiga att underrätta regeringen om strängare bestämmelser enligt Förordning (1994:2035) med anledning av inträdet i EU. I första och andra paragrafen klargörs att myndigheter vid utfärdande av föreskrifter som kan påverka förhållandet till EU-bestämmelser skall utan dröjsmål underrätta regeringen om detta. Så har inte skett och som sagts ovan – inga sanktioner eller strängare regler har angivits!!! Djurägarna lever i laglöst land helt enkelt. Tänk bara på de dubbelbestraffningar djurägarna kan drabbas av!

Vem kan på allvar tro att en djurägare som är livsmedelsproducent vill missköta sina djur? Det är de som genererar inkomster! När det tråkiga händer har bonden regelmässigt gått i väggen eller av andra skäl genom sjukdom tappat orken att sköta sin verksamhet. Det skall här nämnas de dubbelbestraffningar svenska djurägare råkar ut för- djurförbud, omhändertagande av djuren, indragna stöd m m i förening med åtal angående brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri. Lär av Finlands strafflag och samla allt i straffrätten – se deras 17 kap 23 § m m ang ”djurhållningsförbud” och ”förverkandepåföljd” – så slipper vi nu pågående processer ang dubbelbestraffning enligt EU-konventionen om de mänskliga rättigheterna (själv har jag två mål i Högsta Domstolen som nyligen överklagats).

Från konsumentens perspektiv är det viktigt med kontroller så att våra livsmedel är säkra och för det ändamålet finns Förordning 178/2002 om bl.a livsmedelssäkerhet. I dess 8:e och 16:e artikel tas upp om vikten att konsumenterna får saklig information och inte blir vilseledda. Här anser jag att Erlandsson bryter mot att ge saklig information och vill i stort sett vilseleda oss att handla svenskt. Myten om ett ”djurskydd av världsklass” står där utan förankring i vetenskapliga undersökningar som kan styrka detta påstående. Som tydliggjorts ovan följer vi inte de regler som gäller enligt rättsakter utgivna av EU.

Ett franskt lantbrukarpar kan tjäna cirka 300 000 kr innan de behöver skatta för inkomsterna medan ett svenskt dito börjar skatt efter att tjänat in cirka 36 000 kr. Vi kanske ska titta på denna ekonomiska realitet också och om det kan göra att våra svenska bönder får konkurrera på lika villkor som sina kolleger i andra medlemsstater. Självklart blir livsmedel som producerats i Sverige dyrare och därför är det lätt för andra medlemsländer att exportera sina överskott till Sverige. EU är har små eller inge möjligheter hur medlemsstaterna beskattar sina undersåtar. Hur har Finland löst detta? Vi kan börja med att titta nästgårds de har ett av Europas lönsammaste jordbruk medan Sverige ligger i bottenskiktet. Till detta kommer att vi importerar nästan 60 % av våra livsmedel.

Avslutningsvis vill jag nämna att det är oklart om Erlandsson skriver artikeln som landsbygdsminister eller som medlem i centerpartiet.

Vänliga Hälsningar!

Berndt Eriksson, pensionär och ideellt arbetande ombud för djurägare under snart tre år

__________________________________EUROPEAN COMMISSION 
HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL 
Safety of the Food Chain 
Enforcement 
Brussels, 
saiico.ddg2.e.5SC/iz(2013)2346390 
Mr Ulf Pettersson 
ulfpettersson.miolbvPwasadata.net 
Dear Sir, 
Subject: Your application for access to documents - Ref GestDem No 
2013/2633 
We refer to your e-mail dated 29/04/2013 in which you make a request for access to 
documents, registered on 15/03/2013 under the above mentioned reference number. 
On the basis of Article 55(2) of Regulation 882/20041 Member States are required to notify 
national provisions applicable to infringements of food and feed law. However, we regret to 
inform you that, following an in depth research, no documents corresponding to this 
description and originating from the Swedish authorities were found. We are, therefore, 
unable to handle your application for access to those documents. 
As regards your question on the sanctions adopted by the Member States in accordance with 
Article 10 of Directive 98/58, the measures in question shall indeed contain a reference to 
that Directive (see the second subparagraph of Article 10(1) thereof). 
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official 
controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and 
animal welfare rules, OJ L 165, 30.4.2004, p. 1. 
Yours faithfully, 
Carmen Garau 
Head of Unit 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIë - Tel. +32 22991111 
Office: B232 4/49 - Tel. direct line +32 229-58937 - Fax +32 229-79607 
Ref. Ares(2013)2381072 - 20/06/2013

27 juli 2013

Rätt pris?


ARLA är ett märkligt företag.
Precis som flera andra svenska, numera globala storföretag (Alfa-Laval, Volvo, Stora..), så har man sina rötter i en skyddad svensk hemmamarknad. ARLA påstår dessutom att det är ett medlemsägt företag. En bondekooperation. 
Det gör att mjölkproducerande lantbrukare som levererar till ARLA anses vara företagets ägare. Med ägaransvar. Men man är också basen för företagets existens. Ty ett mejeri utan mjölk har inget värde....
Så man sitter egentligen riktigt risigt till. Fast folk som inte varit leverantörer till ett mejeri tycker nog tvärtom. 
ARLA expanderade inom Sverige tack vare det lantbrukskooperativa systemet. Som bygger på tanken om ETT  gigantiskt mejeriföretag inom landet. Men som vid EU-anslutningen blev en tanke om en global expansion.
Ungefär som Alfa-Laval, som efter att erövrat den svenska marknaden genom närmast monopolistiska metoder expanderat utomlands när den svenska marknaden blev för liten.
En expansion som dessutom skedde med hjälp av jordbrukssubventionerna på 1970-80-talen.
Det såg jag själv då Alfa-Lavals grejor var hejdlöst mycket dyrare än andra företags utrustning.
Men genom sina korporativa samarbetsmetoder med jordbrukskooperationen så var det bara att ta betalt, överbetalt!

ARLA växte på samma sätt. En mejeriförening som fick ekonomiska problem fusionerade bort problemen. Man smälte in i en större förening. Till slut fanns det bara en förening kvar. ARLA.
Genom dessa företagsmetoder så fanns snart bara ett steg kvar. Att fusionera med danska MD Foods. Och när det var gjort så var hela föreningen upplöst. I praktiken. Men än idag påstår ARLA Foods att man är "medlemsägd". Det får även engelska mjölkproducernade lantbrukare höra, som levererar till ARLA där. Samma argument som här.
Och därmed kan man hålla ett lågt pris till leverantören av mjölken till mejeriet.
Ty det är ju lantbrukarna som är ansvariga för driften.
Samma skröna upprepas årtionde efter årtionde. Men den principen gäller bara i ett litet kooperativt företag. Där medlemmarna i kooperativet kan komma överens i konsensus. Alltså där alla är överens om tagen. Annars är det bara ledningen av företaget som kan vara ansvariga för vad som sker.
Och det lämnade ARLA för länge sedan bakom sig...
Och rider idag på lögner. Vilket skapar protester, åtminstone i England.

Eskils kopeng

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson försöker lansera en förändring i stöden till lantbruket.
Han vill införa en "kopeng" till mjölkproducenterna. En summa på 1500kr per ko.
Varför?

Att lönsamheten inom lantbruket är svag och varierande från år till år, det vet vi alla, men hur är det med förhållandet till andra EU-länder?

En erfarenhet jag själv har är skattesystemets handikappande effekt på en "gemensam europeisk marknad". Skatter på bönders inkomster söderut är mycket små, för att inte betrakta som obefintliga! Vilket naturligtvis är väldigt handikappande på en "gemensam marknad". Särskilt om man verkar inom samma företag, som t.ex. ARLA. Ty varför skall ARLA kompensera svenska mjölkproducerande bönder för det högre lokala/nationella skattetrycket?

Så vad innebär då en "kopeng" på 1500kr per ko?

Då skattetrycket på inkomster som används för att leva, söderut, är i stort sett helt obefintligt, så sammanfaller Eskils "kopeng" på en märkligt sätt med just det högre skattetrycket som en modern svensk "enmansgård" har i förhållande till andra på den "gemensamma marknaden"
Alltså en 70-kors robotbesättning. 1500kr gånger 70 (105 000kr) blir den summa som handikappar den svenske bonden gentemot sina kollegor inom ARLA på andra ställen inom EU.
Därmed neutraliserar, till viss del, Eskil det svenska skattetryckets effekt på svensk mjölkproduktion!
Men bara just för mjölkbonden. För övriga befolkningen och andra lantbrukare så blir situationen oförändrad.
Troligen får regeringen backa undan från sin högskattepolitik bit för bit. Medan medborgarna får betala priset för en ynklig politik. Istället för en anpassning till omvärlden genom ett högre Grundavdrag för alla. Från 18900kr som idag till det gängse systemet i övriga EU, (60% av landets medianinkomst) som är mer politiskt hederligt. Alltså en summa runt 120 000kr per år.

26 juli 2013

Som vi redan vet- Fler djurförbud än någonsin

Ja, nu skulle jag vilja köra statistik.
År 2002 var det 4% av svensk befolkning som hade en inkomst under 60% av landets medaininkomst. (Enligt debattartikel av Lena Sommestad).
Den siffran är idag 14% ! Och ökande snabbt....
Det innebär att allt fler medborgare har en svår socail och ekonomisk situation.
Många har ett husdjur som enda sällskap i vårt ensamhushållande samhälle...
Stockholm har väl flest ensamhushåll i världen.?

Och antalet djurförbud ökar bland smådjursägare. En social katastrof kanske....?
Och inte alls en ökning av antalet djurplågare
Som EKO-nyheterna i morse vill påstå.

Hästar och Djurskydd

Politikens känslighet för djurskyddsopinionen har man blivit varse under många år.
Massor av skrönor om hur djurplågare far fram i bygderna cirkulerar.

För tjugo år sedan gick en epidemi av reporatge om hästmisshandel i pressen. Tills en polis, som var hästägare, konstaterade att hästarna skadade sig själva genom att klia sig för våldsamt på olika vassa delar de kom åt. Då blev det tyst.

Nu upprepas alltihop. Och nu kommer justeringarna. Som tur är!

Algblomningen hittills i år.

Man slås av den gamla sagan om "Vargen kommer, vargen kommer" när man tänker på årets upplaga av Cirkus Algblomning.
Det värsta pådraget i pressen kom från WWF. Så här, efter någon vecka, slås man av tanken att detta var en planerad kampanj. En långt i förväg skriven debattartikel för att skrämma upp folk i semesterstolarna på stranden.
"Jävlar, inte nu igen...". Ville man att folk skulle tänka... (Och skicka in litet pengar till WWF)

Nåväl, syrehalterna i de delar som är utanför egentliga Östersjön var goda i våras, ända ner till botten. Det innebar att någon extra frisläppning av lagrat bottenfosfor inte skedde. Därmed var fosforhalterna låga. Och detta har hittils varit positivt så algblomningen har varit ganska liten.
Enligt nedan rapport. Och det är ju bra. För Östersjön. För folket på och vid Österrsjön. Och för livet i och kring Östersjön. 
Men det är inga goda nyheter för WWF, som ju lever på miljöproblem.

Vänekon

Tomas Hägmark i Borgstena gillar gamla svenska koraser. Han har en kostam som funnits på gården under flera generationer ägare. En linje SRB -kor. ( Svensk Rödbrokig Boskap, numera kallad Viking Red eller the Scandinavian Red Breed). Han har även Fjällkor och Jerseykor.

När vi gick runt och tittade och klappade korna ute på betet, så berättade han att han provat att seminera med en Vänetjur. Och det blev en ko av det....
"Hur blev det"?, frågade jag, ty vad jag vet om Vänekorna är att de inte är riktigt lätta att hantera, ty de tycks ha en del "gammalt"  temperament nedärvt....
"Jodå, det blev bra. Det blev ju en korsning med fjällko och hon mjölkade 36 liter som bäst.
36 liter! Jag hade för mig att de bara dög till amkor..... Tänkte jag.
"Och hennes dotter i sin tur mjölkade också bra....", sa Tomas..
Det är sådant man brukar kalla heterosiseffekten. Intressant tanke....
Vad finns det  mer hos Vänekon?

Här finns en bra länk om Vänekon.


25 juli 2013

Gårdsbutiker

Sådärja...
GP har upptäckt något.
Gårdsslakterier och små charkuterier har fått mer att göra efter diverse skandaler...
Det har man ju förstått.
Och den trenden kom redan för några år sedan. Nu blommar det ut!
Hur vore det om man återinförde de gamla "besiktingsbyråerna"!
Där folk kunde besiktiga hemslaktade djur och sedan sälja direkt till konsument....

Ecosystem


Skillnaden mellan ett "Skogsekosystem" och ett "Havsekosystem" är att om man skjuter väck alla älgar så står 90% av ekosystemet kvar intakt. Ty det är träden....
I havet funkar det inte riktigt likadant.
Balansen är känsligare.
Vilket man inte gärna vill tro....

En fråga bland alla frågetecken


Hej Ulf.
Om jag förstår dig rätt så måste då problemet vara i Högsta domstolen, som inte har tillräckligt skarpa jurister där...
Ty då skulle de rättat till detta.

Ja inte direkt, men till viss del. När nuvarande lagen kom till uttalade nämligen departementschefen " att det sedan länge ansetts vara en närmast självklar eller underförstådd grundsats att förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att se till att deras ärenden blir tillräckligt utredda."  

 Ett i sammanhanget intressant fall är RÅ90 ref 108. I det ärendet ansågs inte det lägre bevisstyrkekravet kunna tillämpas på det enskilda fallet. Det skulle ha inneburit att läkaren ifråga inte skulle kunna utöva sitt yrke. Om jag inte minns fel hade man i det fallet dragit in hans leg. efter ett visst antal varningar ungeför som på samma sätt som djurförbud tre förelägganden, utan ytterligare utredning. Det är detta som avses med det lägre bevisstyrkekravet. Regeringsrätten godtog således inte detta i läkarens fall. Det erfodrades en betydligt grundligare utredning för att komma närmare fullt bevisstyrkekrav för att dra hans leg. 

Jag tycker fallet med djurförbudet är lika. Tyvärr har vi inte tillräcklig styrka från de enskilda parternas sida och det är av den anledningen ingen heller drivit EG-rätten. LRF, som är den naturliga parten som skulle ta fajten sitter helt i knät på regelskaparna, vem kan då driva ett ärende. Se bara på den nu pågående sk krångelresan LRF-ordförande och regelskapargeneralen tillsammans ut på en sådan resa.

Man kan till och med ifrågasätta tjänstefel från förvaltningsrätternas sida om de inte i varje enskilt ärende beaktar EG-rätten och jag har en viss känsla av att vissa börjar dra öronen åt sig. Att få på nöten av kommissinen eller EG-domstolen är som du vet inte bra för karriären.

Hälsningar  Uffe


Kväve(N) - Fosfor(P)

Debatten mellan LRF och "Köttfri måndag" i GP fortsätter.
Litet förvånande att den förs på en så låg nivå.
Kanske på grund av semestervädret. Ty vem orkar med annat än litet pajkastning när solen skiner så här underbart...

Tyvärr blandar debattörena bara in politik och ekonomi i debatten.
Inget handlar egentligen om biologi och natur.
Men ingen kommer väl kanske ihåg vad debatten började med.
Det är ju väldigt fint väder....

Dock har man blandat ihop korten.
Kvävegödsel köper man ju gärna i samma säck som fosfor och kalium. Det brukar stå NPK på säcken. Men det finns vissa skillnader emellan dessa tre olika grundämnen.

Kvävets(N) naturliga källa är luften. P och K är mineraler och återfinns i marken.
När dessa tre ämnen kommer ut i naturen som gödsel uppför de sig på olika sätt.
Kvävet återgår till luften efter ett tag, via olika processer. De andra två binds i marken, eller urlakas på något sätt.
Detta sker om växligheten inte utnyttjat den tillsatta gödseln. Som alla vet.

Om man inte har dessa naturliga fenomen klart för sig så blir debatten bara en meningslös pajkastning.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1854291-svenskt-konstgodselkvave-ar-ett-litet-problem

24 juli 2013

Tendulkar methology

När en politisk debatt om FN:s program för utrotning av fattigdomen och svälten nu nått Indien, där man vill driva igenom en statlig subvention av spannmål till fattiga, så finner man vissa paralleller med vårt eget land. Som konstaterats har protester från utländska intressen stört den indiska debatten. En statlig styrning skulle påverka multinationella spannmålsföretags möjligheter att tjäna pengar i Indien. Volymen på indisk spannmålsodling är i samma nivå som europeisk!

Så vad som då sker är en propagandaoffensiv för att visa hur indisk fattigdom minskat under senare år för att politiken skall slippa klämmas mellan inhemska politiska krav på subventioner av spannmål för att tillfredsställa Cargill och WTO....
Så man manipulerar med fattigdomsbegreppet.
Tidigare använde man sig av en indisk metod för att bedöma Fattigdom. Tendulkars metod.
För svensk del verkar det väldigt povert. Men hur är det egentligen numera....
Här hemma. Använder vi en variant av Tendulkars Metod?

Suresh Tenduklar.

För svensk del var debatten uppe för inte så längesedan med reportern Janne Josefsson som ifrågasatte vad fattigdomsbegreppet innebar i Sverige. Något svar fick man inte. 
Likaså resonerar svenska politiker. 
Något som påminner om den indiska debatten just nu....
Genom att dribbla med statisik så ser det bättre ut.
Men det sänder egendomliga vibrationer när man tycker sig finna paralleller med Indien.
Ett land väl känt för att just ha många fattiga medborgare....
Hur kommer det sig att vi i detta land vill använda liknande beräkningsmetoder som indisk politik?
Är den svenska välfärden numera en myt och verkligheten något helt annat?

Svenska debattörer har haft uppe frågan, men ändå är det väldigt tyst.
Borde inte politiken överlag påpeka att svenska funderingar om fattigdom faktiskt mer liknar det indiska sättet att resonera än principerna i övriga EU!?
Som ju ändå borde vara mer relevant.
Här är en informativ artikel av Lena Sommestad (S).

Frågan måste upp på allvar inför valet -14, annars kan svenska politiker och byråkrati fortsätta sin plundring av svenska folket! Ty principen om hur fattigdom skall räknas påverkar främst pensionerna, ingångslöner för unga och skatten för låga inkomster.
Då man i de mer civiliserade, mänskligt rikare delarna av EU anser att folk inte skall beskattas under den nivå där man har mindre än 60% av landets medianinkomst. Men då något sådant inte finns i Sverige beskattas folk så länge de kan stå på benen....
En skam för Sverige! Och landets Riksdagspolitiker!

Förvillande språk

Det för höga och sneda svenska skatteläget skapar problem som man beskriver på ett något svårförståeligt sätt.
http://www.va.se/nyheter

Använd ren svenska istället.
Vi måste anpassa svenskt skattesystem efter vår närmaste omvärld!
Börja med att höja Grundavdraget minst tre gånger!

---------------------Men, herregud

Hur dum får man vara?

Åter så släpper GP fram samma fullständig idioter på debattsidan.
Ett par som bara kan hänvisa till sina titlar och kontakter.

Nåväl. 
Självklart kan vi människor äta svensk spannmål.
Grisar gör ju det. 
Men ett slaktsvin är bara en form av omvandlad spannmål. För att möta marknadens krav.
Och ett slaktsvin lever sex månader! Inte 80 år. Därmed kan svensk spannmål användas, med komplettering av mineraler och protein, till djurfoder. 
Svenskt vete blir sällan brödspannmål. Kvaliteten är för dålig. Vi bor helt enkelt alltför långt norr ut för att få rätt kvalitet!

Därmed, även om spannmål är ett gräs, så kan man i Sverige knappast odla annat är just Gräs på ett vettigt sätt. (Plus rotfrukter, potatis, rovor, morötter...) Om vi skall ha ett lokalt jordbruk! Alltså ett gräsbaserat jordbruk, ett jordbruk med kor eller får, ett "idisslarjordbruk". Ett jordbruk baserat på kor... ( för extra förtydligande!)
Ty enligt debattartikeln i GP så tycks artikelförfattarna anse att vi skall ha ett lokalt jordbruk. Annars hade man väl inte blandat in "kopengen" som just berör svenskt jordbruk och inget annat!

Att man internationellt ibland har uppfödning av köttdjur på helt annat sätt har därmed inte med saken att göra. Utan som debattartikeln insinuerar, att Eskils "kopeng" har med den globala köttindustrin att göra, är ren felinformation. Men sedan kan man ju diskutera huruvida en "kopeng" är något annat än ett desperat försök att rädda en politisk och ekonomisk kris.

Men debattörerna gör det stora misstaget att helt bortse från biologiska faktorer, som just odlingsbegränsningar på grund av klimat med mera. Utan kör på som om all världens jordbruk lever under samma biologiska, politiska och ekonomiska villkor.

23 juli 2013

Betraktelser juli 2013


« I ett förljuget samhälle är sanningen en revolutionär handling », George Orwell

Kommunismen var en utopisk idé om social/ekonomisk rättvisa, sprungen ur den franska revolutionen och tillintetgjord av Lenin/Stalin, Mao Tse Dong, etc., etc. fram till DDR's fall 1989.
Jag respekterar kommunistpartierna i medelhavsländerna för deras ärliga strävan mot sitt ouppnåeliga mål; social och ekonomisk rättvisa, utan att vända kappan med vinden genom t.ex att huka sig under platta och intetsägande namn som t.ex « Vänsterpartiet ».

Jag har också stor respekt för populisterna och den rörelse som startade ungefär samtidigt i Ryssland och USA framåt slutet av 1800-talet till försvar av den lilla människan mot kapitalisterna som utnyttjade henne hänsynslöst under vidriga förhållanden under den industriella revolutionens gryning. The Populist party var det första folkligt förankrade politiska partiet i USA och deras första krav var rätten till existens. Alla dessa folkrörelser, inkl. kooperationen som startade i de engelska kolgruvorna har tappat sin själ och sina ideal och numera har t.ex journalister och politiker gett ordet « populist » en ny och negativ betydelse, « folkfrieri » ungefär

För dagens ungdom är kommunismen en smärtsam historisk parentes och man söker nya former för en humanistisk utveckling, frigjorda från de stereotyper som staten tillhandahåller. Jag hade nyligen besök av några nybakade svenska « studenter » och att lyssna till deras  tankar och idéer var en  stimulans som ingav hopp inför framtiden. De är klokare än vi som växte upp under den aningslöst bekymmerfria efterkrigstiden (!)

Dagens hjältar är Wikileaks' Assange och Snowden för deras orädda och osjälviska avslöjanden av den moderna statsapparatens bevakning och kontroll av medborgarna; « a key weapon in the fight against empire states  to protect individual freedom from state tyranny » (The Guardian 9/7 13). Julian Assange hade hoppats på Sverige som en skyddad bas för sina aktiviteter men där blev han i stället föremål för en komplott, uppraggad av ett par unga damer som förförde honom för att senare anmäla honom för våldtäkt. Han hade tur som lyckades ta sig ut ur Sverige innan han blev utlämnad till USA.

I den totalitära staten är avsikten att kväva all individuell frihet och härska över individens sinne. « Det handlar om ett allomfattande förtryck medan en diktatur nöjer sig med olika former av partiellt förtryck och kan tillåta ett visst mått av frihet inom vissa områden » (Mauricio Rojas, Svd 13/7-13). Sverige är en totalitär stat i modern tappning; « Media och politiker i Sverige har skapat ett sådant skräckvälde av politisk korrekthet att det börjar kännas mindre och mindre som en riktig demokrati ».
Sverige är också en oikofobisk stat (oikofobi = självförnekelse). I Expressen, 26/7 2002 sa Mona Sahlin; « jag hatar allt genuint typiskt svenskt ». Nationellt hatbrott räknas tydligen inte som hets mot folkgrupp. Tänk, den kvinnan var nära att bli svensk statsminister (!)

Det är tio år sedan jag slutade att röka, jag hade då rökt 10-15 cigaretter per dag under drygt 45 år.
Jag slutade inte av hälsoskäl, jag vet faktiskt inte varför, det blev väl för dyrt plus att glädjen försvann också när man inte kunde stå i en pub/bar med en god öl och en cig. Att sluta röka innebär ett steg ned i livskvalitet, vi behöver njutningsmedel för kreativt tänkande (alla stora konstnärer/tänkare röker) och jag förundras över hetsjakten på rökare som jagas ut på gatorna från gemenskapen i stugvärmen. Jag har själv varit tobaksodlare (Virginia) och njutit av mina « ekologiska » handrullade cigarrer.

Jag är av den övertygelsen att det återigen är de ekonomisk/politiska krafterna som styr världen som pekar ut tobaksindustrin som den stora boven. Jag kommer ihåg när snustillverkarna tvingades ha texten « orsakar cancer » på dosorna. Jag ringde till socialstyrelsen som hade framtvingat bestämmelsen och frågade vilka vetenskapliga undersökningar som låg till grund för beslutet. De kunde inte svara, och inte så konstigt, det fanns nämligen inga sådana undersökningar. Det är allvarligt för en « rättsstat » när myndigheterna avsiktligt lämnar vilseledande info.

Cancersjukdomar ökar lavinartat i västvärlden, till den grad att vi alla kommer att dö i cancer om vi lever tillräckligt länge. Endast en mindre del av orsakerna kan hänföras till det genetiska arvet, drygt 80-90 av cancersjukdomarna beror på vår livsföring och  då närmast vad vi stoppar i oss. Den stora boven i dramat är alltså inte tobak utan våra livsmedel, « från fält till mun » och mera precis; de syntetiska kemikalierna som vi använder i jordbruket och i förädlingsindustrin.
Jag erinrar mig då jag var aktiv i debatten under 90-talet (jag tänkte tillägga 80-talet men det verkade så avlägset) och en artikel jag skrev med rubriken « Förgiftar bönderna oss? », något utmanande eftersom jag själv var bonde (!) Jag erinrade mig någonting jag läst i tyska « Stern »; Ett jordbrukssystem som har blivit kriminellt bekymrar sig inte om markens eller vattnets förgiftning » Och det är det som det handlar om; ett kriminellt sysem som försöker avleda uppmärksamheten genom att t.ex ställa tobaksindustrin vid skampålen. De krafter som kontrollerar vår livsmedelsförsörjning är överstatliga och inte ansvariga inför nationella domstolsväsenden.

Afrikas store statsman Nelson Mandela är nog död sedan en tid tillbaka. Det är visserligen inte officiellt ännu, man måste först i god tradition förbereda begravningsplatsen och göra allt så storstilat som möjligt. Hans son förbereder kultplatsen till ett veritabelt Mecca inför anstormningen av pilgrimer. Mandelas storhet är hans enkelhet och hans utstakade väg för « conciliation » för sydafrikas blommiga kulturer och raser. Tyvärr är verkligheten långt ifrån hans ädla vision. Varför smittades den inte av sig till hans efterträdare?

Nu är det högsommar, också här nere efter en lång och kall vinter/vårvinter/vår med temperaturer mellan 20-30C. Frankrike har inlett sin sommarsemester, man tar ju ledigt allt-som-oftast här nere på de lata latituderna vilket befrämjar hälsan och välbefinnandet. T.ex. när jag gick till posten i Molitg häromdagen hade Josianne (posterskan) satt upp en not på dörren; « exceptionnellement fermé jeudi le 18 ». Hon hade nog stuckit till kusten för ett dopp (!) Jag har inga problem (längre)  med den avslappade mentaliteten  i södern som man faktiskt också finner i le « Grand Nord » alltså norr om polcirkeln, jag sitter lugnt och väntar bakom en bilist som plötsligt stannar för att snacka lite med en passerande kompis.

Sommaren är också upploppens tid, särskilt i de känsliga invandrartäta områdena, d.v.s. de som numera på svenskt fikonspråk kallas « områden med sammansatta befolkningsstrukturer ». Häromdagen stoppade municipalpolisen ett muslimskt par på gatan för att kvinnan var slöjtäckt från topp till tå, vilket är förbjudet i Frankrike. När polisen skulle skriva ut en böteslapp angreps han av mannen, först verbalt och sedan handgripligt. En polispatrull kallades in och paret överfördes till  polisstationen som kort därefter angreps av ett 250-tal muslimer utrustade med molotovcocktails och andra allmänfarliga vapen.

Jag tänker på den franske 1600-tals matematikern och filosofen Blaise Pascals ord: « Ni kräver – i våra principers namn – de rättigheter som ni – i era principers namn – förvägrar oss »     

Simma lugnt i sommarhettan,

Ciao/Ulf  Bergström

Skördeutsikter

Farmers Weekly varnar för att torkan på Brittiska öarna kan skada skörden som nu snart är på gång.
Härhemma ser det väldigt fint ut.
Än.

Rötmånadshistoria?Skall man egentligen bry sig om vissa påståenden.
Som att kor rapar mer växthusgaser än bilar fiser....
Eller hur skall man tolka det?
Ty att jämställa levande varelser med tekniska konstruktioner kräver väl ett sort "jämställt" språkbruk.?
Så låt oss då säga att bilarna "fiser"...

Vem är då lättast att åtgärda? Koms rapande eller bilens fisande?
Enligt vissa kan man åtgärda kornas rapande genom att öka hastigheten på kons liv.
Och det har man gjort i mer än hundra år. Och jag förmodar att det är därför kon idag ifrågasätts?
Ty innan dess så levde kon i ett lugnare tempo och då var det ingen som klagade. Trots att det åtminstone i Sverige var mer än dubbelt så många kor...

Bilarna de lever ett snabbt liv. Man måste ju bromsa dem med hastighetsbegränsningsskyltar.
Så rent logiskt måste bilen vara den stora miljöboven. Då man jämfört med korna lever alldeles för fort. Då kornas liv förr är bevis på att korna inte var något problem, bara de fick leva ett lugnt liv.

22 juli 2013

Algblomningen i Expressen

tommy.hammarström@expressen.se
Trevlig artikel.
Kolla gärna min blog de senaste veckorna, ty där har jag svettats med frågan.
Egentligen är frågan besvarad, utom med en liten fråga som en en insändare beskrev för många år sedan.
"Varför blir det ingen vårflod numera? Som det var när jag var liten....."
Skrev en gammal man.

Vilken betydelse har vattennivån för vattenutbytet mellan Östersjön och Västkusten?
Och skillnaderna...
Hmm,....

Rykten går.

Angiveri och ryktesspridning gäller inte bara svensk husdjurshållning utan även fisket.
Men för fiskets del är snart striden över. De flesta lämnar det yrket.

Darwin och GMO

Krafter finns för att introducera GMO-grödor i Sverige och övriga EU på allvar, trots har man sett att det blivit bakslag i USA,
GMO-grödornas hemort.
Bekämpningsresistenta ogräs blir allt vanligare.
Och odlarna tvingas öka sina bekämpningsinsatser.
Så, precis som GMO-kritikerna säger, ökar alltså odlarnas behov av kemiska bekämpningsmedel.
Men det var många odlare i USA medvetna om för längesedan!

Som nedan uttryck visar:
"A guy by the name of Chuck Darwin talked about this. It's natural selection on a fast track."

Slopad dubbelbestraffning ökar rättssäkerheten

Amelie Langby

Ämne: Ang din artikel "Slopad dubbelbestraffning ökar rättssäkerheten".

Hej!
Jag vill tacka dig för denna artikel som tar sikte på grundläggande frågor om rättssäkerhet. Jag har som pensionär engagerat mig som ombud för djurägare som utsatts för beslut om djurförbud, omhändertaganden av djur m m. Besluten fattas av länsstyrelsernas djurskyddsenheter och får överklagas via förvaltningsdomstolarna. Djurägaren har ingen rätt till hjälp med rättegångskostnader och får även betala själv om han/hon vinner. Mitt arbete är huvudsakligen ideellt.
Förvaltningsdomstolarna bemöter inte ens klara uttalanden i svenska lagförarbeten om att det exempelvis skall vara distrikts- eller stadsveterinär med vid kontrollerna eller att ett djur får omhändertas omedelbart om det varit utsatt för misshandel eller höggradig vanvård. Myndighetsutformad praxis har lett till att dåligt utbildade djursskyddshandläggare gör bedömningar som sedan leder till djurförbud och omhändertaganden. Efter tre år har jag i stort sett bemötts med ”länsstyrelsens synes haft fog för sin bedömning”.

I min ungdom var jag polis i dåvarande Huddinge polisdistrikt och pluggade samtidigt och efter jur kand-examen tingsmeriterade jag och jobbade sedan som åklagare några år. För fortsättningen vill jag understryka att jag lägger inga fingrar emellan där någon medvetet misshandlar eller vanvårdar ett djur.

Förvaltningsdomstolarna struntar fullständigt i de resonemang jag fört angående EU-konventionen om de mänskliga rättigheterna där det främst gällt rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 samt dubbelbestraffning enligt 7:e Tilläggsprotokollet artikel 4. Dessa artiklar hänger ihop med anledning av Djurskyddslagens utformning.

Varje överträdelse av själva Djurskyddslagens bestämmelser omfattas av straffsanktionerna i 36 § samt överträdelser av Jordbruksverkets föreskrifter. Formellt skall det leda till straffrättsligt ansvar och då särskilt eftersom djurskyddsmyndigheterna (främst länsstyrelserna) har skyldighet enligt 24 b § i Djurskyddslagen att anmäla detta till polisen/åklagare. När en person nekas rätten att få skuldfrågan prövad i den straffrättsliga ordningen leder överträdelserna regelmässigt till beslut om förläggande (efter 3 st kan det bli djurförbud) eller omhändertagande av djur. Detta prövas då i förvaltningsdomstolarna och som sagt de finner som vanligt att ”länsstyrelsen synes haft fog för sina bedömningar”! Följder blir indragna stöd och i förening med att varje kontroll skall betalas av djurägaren blir det hela mycket dyrt. Överträdelser står inte i proportion med de följder som djurägaren får genomlida.

Genom att djurägaren inte får skuldfrågan prövad innebär de administrativa straffen att det stänger vägen för den straffrättsliga delen med tanke på dubbelbestraffning. Detta har jag hävdat i två år men inte fått ett enda bemötande i förvaltningsdomstolarna utan de har kört som vanligt.
Jag har två fall i Högsta Domstolen där jag skall komplettera överklagandena i mitten av augusti och där det gäller frågan om dubbelbestraffning.

Trots Högsta Domstolens plenidom den 11 juni i år så undertecknade landsbygdsministern den 13 juni ett beslut om lagrådsremiss angående (tidelag) sexuella handlingar med djur. Där klargörs att utöver själva straffet så skall det kunna följa djurförbud och omhändertagande av djur (bifogar fil med remisssen). Lär av Finland!

Grundfelet är den svenska härskarmodellen att låta s.k administrativa straff utdömas av myndigheter som sedan får överklagas den förvaltningsrättsliga vägen där det saknas rätt till försvarare och rättshjälp även ekonomiskt. Inte ens LRF:s försäkringar täcker processer av detta slag. Prata om underläge från start. När sedan djurskyddsmyndigheterna struntar i anmälningsskyldigheten enligt ovan blir det inte fråga om någon bevisprövning som sker i ett brottmål. Dessutom avgörs dessa mål genom muntlig förhandling medan förvaltningsrättsliga mål huvudsakligen avgörs på handlingarna.

Det är inte svårare än så här – låt de administrativa straffen ingå i aktuell straffbestämmelse som skall prövas! Se exempelvis Finlands strafflag 17 kap 23 § om ”djurhållningsförbud” och i samma kapitel avhandlas ”förverkandepåföljd” för den som dömts enligt 23 §. Se hur de i bestämmelserna hänvisar till EU-rättsliga bestämmelser!

Med all respekt för att du börjar bli trött när du kommit så här långt ska jag bara slutligen mycket kort visa på hur djurskyddet har hanterats gentemot EU.
Jag och en djurägare har anmält till EU-kommissionen att Sverige inte följt exempelvis Direktiv 98/58 om skydd för animalieproducerande djur när det gäller att få tillämpa strängare regler eller vilka sanktioner som skall följa när överträdelser sker!!! Detta är särskilt allvarligt då Sverige inte heller har anmält de sanktioner som skall följa när överträdelser sker i samband med kontroller som utförs med stöd av Kontrollförordning (EG) 882/2004, se artikel 55 2 st. Den sistnämnda gäller hela livsmedelskedjan och omfattar även Livsmedelsverkets kontroller. Jag bifogar svar från EU-kommissionen att det är så. (SE NEDAN KOPIA) Orsaken här är främst att Djurskyddsmyndigheten och därefter Jordbruksverket inte har anmält till regeringen närde utfärdat bestämmelser som kan vara strängare än exempelvis animaliedirektivet. Det finns en svensk förordning från 1994 som ålägger myndigheterna att underrätta regeringen när de utfärdar bestämmelser som har betydelseför Sveriges åtaganden gentemot EU och de bestämmelser vi har att rätta oss efter där. De administrativa straffen för djurägare med livsmedelsproducerande djur har dömts enligt ogiltiga svenska regler som inte förankrats i EU-rätten!

Nu ska jag sluta och sedan informera DN att landsbygdsministern Erlandsson spred vilseledande information i hans debattartikel häromdagen då han bl.a önskade ändringar i lagen om upphandlingar. Han berättade om vårt fantastiska djurskydd och hela upplägget bygger på att svenskarna skall handla mera svenskt med anledning därav. Då det är fråga om livsmedel strider detta mot artikel 8 och 16 i Förordning (EG) 178/2002 om livsmedelslagstiftning och livsmedelssäkerhet. Sverige har inte införlivat några strängare regler till direktivet om skydd av animalieproducerande djur och inte anmält några sanktioner varken till direktivet eller Kontrollförordningen som gäller hela livsmedelskedjan!

Jag påstår att Sverige är långt ifrån en värdig medlem i EU.

Bästa Sommarhälsningar!

Berndt Eriksson, pensionär med en jur kand sedan ungdomen


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan

_____________________________________EUROPEAN COMMISSION 
HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL 
Safety of the Food Chain 
Enforcement 
Brussels, 
saiico.ddg2.e.5SC/iz(2013)2346390 
Mr Ulf Pettersson 
ulfpettersson.miolbvPwasadata.net 
Dear Sir, 
Subject: Your application for access to documents - Ref GestDem No 
2013/2633 
We refer to your e-mail dated 29/04/2013 in which you make a request for access to 
documents, registered on 15/03/2013 under the above mentioned reference number. 
On the basis of Article 55(2) of Regulation 882/20041 Member States are required to notify 
national provisions applicable to infringements of food and feed law. However, we regret to 
inform you that, following an in depth research, no documents corresponding to this 
description and originating from the Swedish authorities were found. We are, therefore, 
unable to handle your application for access to those documents. 
As regards your question on the sanctions adopted by the Member States in accordance with 
Article 10 of Directive 98/58, the measures in question shall indeed contain a reference to 
that Directive (see the second subparagraph of Article 10(1) thereof). 
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official 
controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and 
animal welfare rules, OJ L 165, 30.4.2004, p. 1. 
Yours faithfully, 
Carmen Garau 
Head of Unit 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIë - Tel. +32 22991111 
Office: B232 4/49 - Tel. direct line +32 229-58937 - Fax +32 229-79607 
Ref. Ares(2013)2381072 - 20/06/2013