31 oktober 2013

GMO

Hotade tjänstemän


Vem eller vilka är det som är hotade i djurskyddsärenden? Djuren  – djurägaren eller djurskyddshandläggaren.
I torsdags 2013-10-24 var jag på Elmia och lyssnade på Henriette Bonde från Länsstyrelsens djurskyddsenhet då hon informerade om hur en hur en djurskyddskontroll går till. Vid frågestunden efter anförandet beklagade hon sig över att djurskyddshandläggarna ofta utsattes för hot vilket jag också hört under många år. Då jag själv arbetat som rådgivare i jordbruket både på statliga lantbruksnämnden och som redovisningskonsult på Driftsbyrån och numera i egen redovisningsbyrå så blir jag rejält störd över detta eviga gnäll från de så kallade naturvetarna om hur hotade de blir under sin yrkesutövning. När jag för 51 år sedan som 20-åring började som tjänsteman på Hushållningssällskapet med skördeuppskattning för att bestämma om skördeskadeskyddet skulle lösa ut eller inte. Då var det en del som varnade mig för att jag skulle bli illa bemött eftersom man kom och hindrade jordbrukarna i deras arbete. Varken då som ung och oerfaren eller senare har jag blivit hotad av en enda bonde. Ofta blev jag istället bjuden på mat eller kaffe beroende av när jag dök upp helt obekant för bondefamiljen. Jag har under alla år alltid fått betalt för mina tjänster. Hur knackigt mina kunder än haft det har de ändå betalat sina räkningar både till mig och andra, så länge de på något sätt har kunnat skaffa fram pengar. Men jag har förvisso aldrig heller hotat en bonde eller förstört någons ekonomi.
Jag har följt en mycket god väns kamp under två decennier mot djurskyddsterrorn grundad påanonyma anmälningar från djurrättsaktivister. Han har fått en ladugård uppeldad och ett gammalt torp vandaliserat utan att polisen engagerat sig för att reda ut vem som har stått för ödeläggelsen. Han har aldrig hotat någon av alla dessa ynkliga varelser som har gjort allt de kunnat för att förstöra livetoch ekonomin för honom. Han har blivit dömd för att ha haft nötkreaturen ute när dygnsmedeltemperaturen understigit +10 grader enligt "Erling Anderssons gamla regel" ("när dygnsmedeltemperaturen understiger + 10 ° C skall nötkreatur stallas in") var den nu finns i lagstiftningen. Den som vittnade om att hans nötkreatur skulle lida om de utsattes för temperaturer under + 10° C var nuvarande ordföranden i veterinärförbundet Torsten Jacobsson. Samme man som var den som valde ut tjänstemännen till djurskyddsmyndigheten bland över 900 sökanden. Samme man som försökte sätta dit en gammal lantbrukare, hovslagare och klövvårdare utan lagrum.   
 Vid vittnesförhöret under ed, i det "rättsfallet" (?), med Torsten Jakobsson hävdade denne att det 30-tal islandshästar som likaledes befann sig i Mellansverige skulle kunnat frysa ihjäl när de normalt överlever vintrarna både på Island och i Norge utan ligghall. Detta fick hästägarens advokat att fråga vittnet om han ansåg att även isbjörnar behövde ligghall. Varpå vittnet svarade ungefär att det skulle även de, liksom älgar uppskatta. Vad är mened? Uppsåtet lyckades inte den här gången. Det blev frikännande dom då den anklagades juridiska ombud Guy Allan Svensson ordförande i Familjejordbrukarna var den ende av de inblandade i rättegången som hade läst lagen rätt och hävdade den.
Jag var även med på djurskyddskonferensen 2011 på Lantbruksuniversitetet där enhetschefen Erika Johansson för djurskyddet i Norrbotten representerade alla landets enhetschefer och utryckte hur hotade de blev och att de behövde mera resurser för att klara det stora kontrollbehovet, som naturligtvis uppstod av att man på sin hemsida uppmanade folk att göra anonyma anmälningar om djur som for illa. Man beskrev även noga hur man skulle göra för att verkligen förbli anonym. Representanten för djurskyddshandläggarna i Sverige förklarade till sist, i sitt anförande att hennes idol var nuvarande ordföranden i veterinärförbundet Torsten Jakobsson. För en eller flera människor som medvetet vill skada en medmänniska finns det nog inte ett säkrare sätt att krossa en familjs liv än att just göra upprepade anonyma anmälningar om vanvård av djur. Sedan förnedrar och ruinerar Länsstyrelsen den angripne med stora omhändertagandekostnader fram till konkursen varefter samhället (du och jag) betalar resterande omhändertagandekostnader som kan uppgå till miljonbelopp i ett enda ärende. Den anonyme anmälaren kan lugnt luta sig tillbaka i fåtöljen och njuta tills denne själv blir anonymt anmäld. Hut går hem. Är det så vi ska ha det i Sverige?
På Elmia framgick av budskapet att djurskyddshandläggarna oftast åkte ut med poliseskort, och att i besluten om förelägganden och omhändertaganden skriver man närmast rutinmässigt, att de gäller även om de överklagas. Besluten tas ofta i förebyggande syfte ifall det "bedöms" (ofta grundat påenskild inspektörs personliga tyckande) att det kan finnas risk för vanvård. På min fråga om hur ofta handläggarna blev hotade fick jag svaret att 7 av 10 handläggare hade hotats. På min fråga hur många som polisanmälts blev svaret att alla hot polisanmäls. På följdfrågan, hur många som blivit dömda fick jag svaret att det var knappt någon. Så vad har de så kallade naturvetarna larmat om hela tiden. Är det inte förtal av djurägarna?

Det var någon som sa att alla bönder är kriminella, det gäller bara att komma på dem. Och med enskilda inspektörers personliga tyckande upphöjt till lag (som svenska domstolar dömer efter) ligger det säkert en viss "sanning" i detta "halvofficiella" uttalande.
Det finns ett gammalt ordspråk som säger att man inte skall kasta sten om man sitter i glashus.
Sten-Arne Persson
Lantbrukets Ekonomiservice
2013-10-29

Åter ett självmål

Svenskt lantbruk går kraftig kräftgången.
Importen av allt ökar i livsmedel...
Lantbruket anklagar konsumenterna för osolidarisk handling.
Är det så?

Då minst 14% av befolkningen idag räknas som "att riskera att hamna i fattigdom" genom att de har inkomster under 60% av landets medianinkomst så minskar en stor del av konsumenternas förmåga att köpa svenskt...
Därför att importerat livsmedel är billigare!
Varför?

Därför att folket beskattas även under "risken att hamna i fattigdom"...
Till skillnad från det vanliga inom övriga EU.
Och det påverkar hela kedjan fram till konsumenten...
Och!
Den konsument som egentligen inte har råd att köpa de därmed dyrare svenska produkterna...

Börja med att fundera på skattefrågan och dess betydelse för utvecklingen istället för att anklaga kunderna/konsumenterna! Annars så tappar man marknaden helt!
http://www.lantbruk.com/lantbruk/grisbonde-startade-lokal-debatt-om-matpriserna

30 oktober 2013

KONKURRENSUTREDNINGEN OCH KONSEKVENSANALYSER

De svenska böndernas konkurrensförmåga ska utredas, men det står uttryckligen i kommittédirektivet från regeringen att skatteområdet inte får omfattas av utredningen. Man får anta att utredningen i första hand berör de svenska böndernas förmåga att konkurrera på EU:s inre marknad och där är som bekant skattelagstiftningarna olika och marknaden är fri, vilket vi inte minst märker på importen av våra livsmedel.
EU använder i sin politik två system, dels ett anmälningssystem (direktiv 98/34/EG) till vilket är kopplad en mycket stor databas kallad TRIS, som är helt öppen för alla.Till denna anmäls i princip alla förhållanden ett land avser attlagstifta på som berör alla enskilda produkter, produktionsmetoder och tjänster. Ett sådant lagförslag (även myndighetsföreskrifter) får inte tillämpas under en tid av tre månader då de andra länderna och näringsidkarna har möjlighet att komma med sina synpunkter och där även kommissionen tar del av uppgifterna i mån av tid. Förslagen är många som Ni förstår. Det skall således hindra att ländernainför lagstiftningar som kan störa den fria marknaden.Kommissionen kan då utnyttja sin exklusiva förslagsrätt till lagstiftning och i stället förslå exempelvis ett direktiv påområdet som gäller i alla länder. Lagstiftningsbefogenheten tas över av EU.
Med andra ord, alla våra lagförslag översätts av EU, och skickas ut lätt läsbara på de andra ländernas eget språk. Exempelvis kan man i myndighetsförslaget tillmyndighetsföreskrifterna om hästar läsa följande från den svenska dåvarande Djurskyddsmyndigheten.
Ingående kunskaper om hästars beteende och behov saknas ofta bland hästhållarna och regler för hur hästar ska skötas är därför nödvändiga.
”För den som inte uppfyller kraven leder reglerna till kostnader för hagar och modifiering av inredning samt eventuellt kostnader för ytterligare en häst.”
Självklart inkommer inga negativa reaktioner. Förslaget gör att den svenska marknaden blir ännu mer öppen för import, men den delen har man uteslutit i sin konsekvensanalys.
Den andra delen av EU-politiken går utpå att införliva lagförslagen till EU:s rättsområde om unionen tagit sin lagstiftande befogenhet i anspråk genom ett direktiv eller en förordning och där är reglerna om hur det skall gå till mycket tydliga, men helt bortglömda i Sverige och inte klagar de andra länderna på detta när Sverige inför strängare regler än de själva. Det öppnar gränserna ännu mer för export till Sverige.
Att i en konkurrensutredning ta med skatteskillnaderna inom EU-länderna och därefter stifta nya lagar skulle få negativa effekter för de andra länderna. De svenska böndernas konkurranskraft skulle öka betydligt om man gjorde detta. Vårt eget grundavdrag ligger runt 18 000 kr medan vårakonkurrentländers är upp i runt 100 000 kr.
För den lilla bondfamiljen i exempelvis Frankrike blir således grundavdraget runt 200 000 kronor innan man betalar skatt.
Att ta med skattebiten i konkurransutredningen skulle således försvåra för de andra länderna att exportera till Sverige genom att de svenska bönderna får bättre produktionsvillkor och inte kommer de andra ländernas politiker att bli direkt glada och klapparna i ryggen och ryggkliandet på vår landsbygdminister skulle upphöra. Nej, det är bättre att ta till brösttoner som man gjorde från svensk sida när sista delen av svindirektivet infördes då blir man populär hos de andra ländernas politiker.
Nej, kära svenska bönder, börja inse vad EU är, börja med att gå in på databasen TRIS, det är hur lätt som helst, så får ni en uppfattning om vad dåvarande Djurskyddsmyndigheten ochsysslade med exempelvis.
Sammanfattningen är enkel, Ni bönder och särskilt djurhållarna, står inte högt i kurs, vilket jag gett ett exempel på ovan när det gäller hästarna. Förvänta Er inte bättre produktionsvillkor så länge som ryggkliandet är betydligt viktigare än Er egen produktionsförmåga.
Ulf Pettersson
Mjölby


Javisst

I nedan länk ställs en fråga...
Som jag direkt svarar  - Javisst.
Men varför....

Det är också något man kan läsa sig till i nedan länk....
Landsbygdsprogrammet har inte gynnat lantbrukarna utan "runtomgänget"...
Frågan är hur mycket som egentligen kommit ut på landsbygden, till de närmast berörda?
De som artikelförfattaren ömmar om...
http://www.atl.nu/synpunkten/r-en-bonde-mindre-v-rd-n-andra

Hit och dit

WWF har under sommaren haft en kampanj mot jordbruket.
 Egentligen riktad mot politiken men man har använt jordbruket som slagträ.
Algblomningen i Östersjön var motivet och argumentet för en extrem jordbrukspolitik.

Nu blev det ingen algblomning av den befarade omfattningen, så debattartiklarna slog över målet.
Det blev snarast ett självmål.
Så därför använder man nu en annan taktik. Lika falsk och kommersiell...
WWF är ju en organisation som globalt omsätter miljarder...

Debattartikeln nämner egentligen inte att jordbrukes främsta uppgift alltid varit att odla växter och föda upp djur som används till livsmedel!
Man talar om miljötjänster. Om jordbrukets negativa miljöpåverkan. Och om behovet att ersättning till lantbruket för miljöhänsyn som tas....
En lika ful taktik som används i sommarens debattartiklar. Som ju handlade om något som aldrig skedde...
http://www.bt.se/debatt/sviker-en-levande-landsbygd(3999594).gm#disqus_thread

För den som inte läst vad jag anser om algblomningen och lantbruket, så finns den här att läsa...
http://familjejordbruk.blogspot.se/search/label/algblomning

29 oktober 2013

Handelsavtal Canada-EU

Ett handelsavtal mellan EU och Canada har nyligen, nästan, blivit klart.
En förövning till nästa handelsavtal TTIP. Avtalet mellan EU och USA.
Detta avtalet mellan EU och Canada är kanske inte så lysande för Europas djuruppfödare...
På sikt måste nog EUs bönder tänka i helt nya banor.

Politiken fokuserar på konsumentsubventioner. För det är ju väljarna...
Jordbruket är med strukturrationaliseringarna inga väljare längre.
Därför är bönderna inte politiskt intressant...
Jordbrukets priser pressas nedåt alltmer.
Allt sedan BlairHouse-överenskommelsen 1992, då det bestämdes att jordbrukssubventionerna skulle fasas ut...
Resultatet blev istället växande konsumentsubventioner, särskilt i USA, där "matkuponger" blivit nödvändigt för bortåt femtio miljoner amerikaner...
Politiken flyttar problemet framför sig.
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4199

28 oktober 2013

Vad är ett magert djur med mera...

Länsstyrelsen i Skåne berättade hur en djurskyddsinspektion går till.
Det var på Lantbruks-ELMIA förra veckan...
Efteråt var det en utfrågning.

Tyvärr är kvaliteten inte så lysande....


27 oktober 2013

Tre gånger mer...

Jordbrukssubventioner är ett ständigt tvisteämne inom politiken.
Vad är vad?
Ett påstående man hört i "alla tider" är att amerikanska jordbruket inte har några subventioner.
Stämmer det?

Mark Ritchie påstod vid sitt besök i Sverige en gång på 1990-talet att amerikansk majsodling alltid subventionerats med 50% av odlingskostnaden...
Idag går 40% av amerikansk majs till etanolproduktion för inblandning i bensin...
Det gör att majspriset ligger på $8 - 9 per bushel. Med den ökande skifferoljan så tycks majspriset falla drastiskt.

Så att påstå att amerikanskt jordbruk inte är subventionerat är alltså fel.
Istället ökar subventionerna. Inte minst som konsumentstöd.
Men även jordbrukets subventioner ökar enligt nedan länk.
Beroende på hur man läser statistiken.....
http://www.momagri.org/UK

All statistik kan läsa på olika sätt beroende på hur man presenterar det och läser statistiken.
Nedan länk visar uppgifterna på ett annat sätt...
Som lätt påstår att svenskt lantbruk är mer bidragsberoende än det finska...
När det egentligen visar att svenskt jordbruk går mycket sämre än det finska då det svenska är mer beroende av stöden, trots att det finska jordbrukets förhandlare är duktigare än de svenska...
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph4_en.pdf25 oktober 2013

Politiska skygglappar

Svensk politik bygger inte bara upp en bostadsbubbla utan även socialpolitisk bubbla.
Svensk politik vägrar att inse att Sverige är ett land inom Eurpeiska Unionen. Man för en helt avvikande skattepolitik. Jämfört med övriga EU!

I övriga EU följer man ett ekonomiskt mått som utrycks så här:
När man har inkomster under 60% av landets medianinkomst så riskerar man att hamna i fattigdom!
Och det innebär skattefrihet!

Detta följs inte i Sverige! Man vägrar att acceptera detta! Alliansen har till och med aktivt motarbetat en idé om att principen skall gälla över hela unionen...
Så därmed har vi inga fattiga i Sverige! Ja, inte ens medborgare som riskerar att hamna i fattigdom.
Den självinsikt som man faktiskt har i övriga Unionen.....
Jag uppfattar detta som de allvarligaste politiska skygglappar som vi haft någonsin och som kan göra svensk politik till ett fullständigt kaos!
Som dessutom då medför en ekonomisk kris då det givetvis avslöjar Sveriges gamla fasad "Världens bästa land".....

Nåväl....några siffror: Svenska medborgare som lever med inkomster under fattigdomsgränsen var för ett tag sedan 14% av befolkningen!
Man måste då komma ihåg att dessa medborgare betalar inkomstskatt på detta ner till 18900kr per år...
Vilket mestadels inte behövs i övriga EU då det brukar vara gränsen för skattefrihet!
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/07/som-vi-redan-vet-fler-djurforbud.html

Uppgifterna om hur många som ligger under gränsen för risk att hamna i fattigdom i olika länder går att finna på olika ställen.
Effekterna och hur diskussion går i vårt grannland Finland finns att finna här...
http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=380

Det ar skillnad pa mjölk och mjölk

Har kommer artikeln igen....roligt att Du vill anvanda den.
Halsningar
elisabeth
Prognosen : “Mjölkbönder är en utrotningshotad art i Sverige.
For sextio ar sedan var de 270.000, nu ar de farre an 5.000. Om utvecklingen fortsatter i samma takt finns det inga mjolkbonder alls kvar i Sverige ar 2050.”
Mjolkproduktionen i Sverige var tidigare en Skyddad, Nationell angelagenhet; numera ar det en Global Miljardindustri, som paverkas av borsen i Chicago, klimatet pa Nya Zeland och besluten i Sveriges riksdag.... ( SvD 9 okt 2013 )
Mjolk och mejerivaror som ost o yoghurt ar utan tvekan basvaror i de flesta landers kosthallning.
Fa folkslag lar vara sa friska o langlivade som de sma sega gubbar som man hor om i Albanien el i andra lander pa Balkanhalvons bergtrakter. Deras langa o frisk liv lar till stor del bero pa de olika kefir- och yoghurtkulturer som utgor stommen i deras diet. Aven for befolkningen i Tibet, ar mjolken fran ston o yakar en viktig basvara och dess styrka o halsa tillskrivs de nyttiga effekterna fran den yoghurt el ost som tillverkas av mjolken.
Det ar otvetydigt att mjolk dricks mycket i de flesta lander och att de flesta av oss ar overens om att mjolken ar nyttig for var halsa.
Men det ar skillnad pa mjolk och mjolk. 
I de flesta Europeiska lander, liksom i Nord- och Sydamerika, ar den mjolk som når konsumenten via snabbkop o Supermarkets oftast bade pastöriserad och homogeniserad.
Pastöriseringen ar pabjuden i lag i de flesta lander o avsikten med pastöriseringen ar att genom en snabb upphettning av mjolken, effektivt ta dod pa de bakterier o/eller virus som kan forekomma i den vara  som sedan saljs. Man forsvarar denna bestammelse med smittorisken : det kan finnas tuberkulos- el brucellosbakterier fran sjuka kor, el olika colibakterier el salmonella i mjolken som bonden levererar till mejeriet, och dessa bakterier skulle forstas utgora ett allvarligt hot mot folkhalsan om de inte likviderades. 
I manga lander kan detta forfarande med sakerhet rattfardigas av bristande hygien vid mjokningstillfallet o bristande djurhalsa i allmanhet.
Sa ar tex 400.000 somatiska celler den godkanda gransen for den mjolk som leveras i USA. Denna siffra innebar att manga av de kor vars mjolk levereras med sa hoga celltal, faktiskt lider av vad som kallas “subklinisk mastit”, alltsa en infektion i juvret som avspeglar sig de “somatiska cellerna” som inte ar annat an vita blodkroppar som forsoker motarbeta infektionen.  Om en bonde leverar mjolk med celltal over 200.000, ( ibland kan det handla om 1.000.000 el annu hogre celltal ) betyder det att hans djurhallning antagligen ar under all kritik o att manga av hans kor lider av smartsamma akuta el kroniska juverinfektioner eller mastiter. Detta ar inte bara ohygieniskt for konsumenten utan kan ofta klassificeras som rent djurplageri.
Forekomsten av mastiter i en besattning kan dessutom innebara att den mjolk som levereras darifran oxa kan innehalla rester av de antibiotika som ofta anvands vid behandlingen av dessa infektioner, for att forsoka fa bukt med dem. Detta ar inte alltid helt latt, eftersom de bakterier som orsakar manga juverinfektioner ofta ar resistenta mot antibiotika.  
Men, som sagt, det ar STOR skillnad pa mjolk och mjolk.
Sverige har en UNIK och privilegierad situation vad betraffar bade djur- och juverhalsa.
Smittsamma sjukdomar som Tuberkulos, Brucellos o Leukos, har forsvunnit fran de svenska mjolkbesattningarna for manga, manga ar sedan, tack vara oerhort stranga kontroller o tester dar alla sjuka djur, eller de djur som kanske inte visade nagra symptom, men som testade positivt vid analyser, slaktades.
Sedan manga ar har Sverige haft en jordbrukspolitik ar man verkligen månat om djurens halsa o valbefinnande o dar mjolkens kvalitet alltid varit absolut prioritet.
Sedan 1950 talet har man i Sverige dessutom genomfort ett varldsunikt avelsprogram, dar man genom att kontrollera stora dottergrupper av varje tjur som avants inom semin-verksamheten i landet, kunnat faststalla vilka tjurar som faktiskt ger dottrar med extra friska juver och som darfor sallan drabbas av mastit.
Detta innebar inte bara friska o problemfria kor och en mkt begransad anvandning av antibiotika i landets besattningar, utan oxa en mjolk med mycket laga celltal.
Idag ligger medeltalet for svenska roda kor i Sveriges sa lagt som 85.000 somatiska celler, vilket visar att mjolken som levereras till svenska mejerier kommer fran  kor med friska juver. 
Om jag ar ratt informerad sa far en svensk bonde snabbt levereringsforbud om den mjolk han levererar skulle ha for hoga celltal, ha “smakfel” eller innehalla rester av antibiotika.
Ett sadant forbud skulle givetvis innebara  en ekonomisk katastrof for en mjolkbonde, som behover all den inkomst han kan fa for att forsoka tacka sina standigt stigande produktionskostnader.
Som jamforelse kan namnas att man i Danmark fn genomfor en stor kampanj for att forsoka sanka celltalen i sina bestattningar och att man i fjol lyckats pressa dem mot 300.000....
I Tyskland, ett annat land som forser ( forsett ?)  svenskarna med lagprismjolk, ar anvandandet av antibiotika och hormoner vid djuruppfodning inte sa begransat, och kraven pa laga celltal och djurkomfort ar inte alls sa stranga  som i vart land.  
Av detta borde det sta helt klart for Sveriges styrande att vi atnjuter en unik halsosituation i Sverige, bade vad betraffar vara kors halsa och skotsel och vara duktiga bonders anstrangningar som mojliggor att landets befolking har tillgang till absolut forstklassiga mejeriprodukter.
I fa – om ens nagra – lander har man over hela landet det utbud pa halsokontrollerad mjolk, som i Sverige:
Hyllorna i mataffarerna formligen dignar av olika varianter av mjolk o mjolkprodukter :
Lattmjolk, lantmjolk, ekomjolk, hel – o halvmjolk...och nu kan man aven hitta ohomogeniserad mjolk .
For den verkligt medvetne, som vill ha mjolk dar alla nyttiga vitaminer o enzymer bevarats oforstorda av pastoriseringen, finns i Sverige oxa mojligheten att leta reda pa nagon duktig bonde som jobbar med extrafriska kor o kopa mjolken obehandlad direkt av honom.
Det pastas namligen att manga av de laktosintoleranser eller mjolkallergier kan bero pa att pastöriseringen forstor de enzymer som hjalper oss att smalta mjolken o att vissa personer ar extrakansliga for detta, medan andra klarar att smalta den anda.
I manga lander talas det alltmer om A1 och A2 mjolk.
A1 mjolken skulle vara den mjolk som produceras av de kor dar man avlat mycket intensivt for hoga produktioner, utan att kontrollera hur avelsurvalet samtidigt inverkat pa pa andra egenskaper hos djuren el den mjolk de producerar.
Sa har man tex inom Holsteinrasen ( de svartvita korna ) i USA bedrivit ett avelsarbete, dar man under flera decennier koncentrerat urvalet pa extremt hoga mjolkproduktioner och pa hogstallda kor med sk “utstallningsexterior”.  Eftersom “utstallningsexterioren” innebar att korna blev mkt hoga och med ytterst litet muskulatur o underhudsfett, avlade man samtidigt fram en ko med mycket dalig egen fertilitet. Och en ko som inte blir draktig innebar i det langa loppet oxa att hon slutar att ge mjolk, aven om man i USA hittat pa att forlanga laktationsperioden med injektioner av sk tillvaxthormon. ( Detta hormon ar forbjudet bade i Sverige och Argentina, men vet inte hur det ar i andra lander...)
Det naturliga for en ko, liksom for de flesta daggdjur, ar att föda en avkomma per år, ha en viloperiod pa runt 2 manader nar fjolarsungen avvants o sedan kalva o producera forst råmjölk ( colostrum ) och sedan mjolk, till den nya avkomman. Det ar helt klart attt de flesta mjolkraser idag produerar mycket mera mjolk an vad deras kalvar kan dricka upp....
En annan egenskap som tyx ha valts bort inom avelsarbetet hos de flesta raser ar sammansattningen pa mjolken. Sa skulle alltsa den sk A1 mjolken ha en sammansattning som gor den mindre lattsmalt o mer svarabsorberad for manniskan. ( Om den samtidigt blivit mer svarsmalt aven for kalven ar svart att saga, men kunde mojligen forklara varfor sa manga nyfodda kalvar drabbas av diarre ...detta ar dock min egen, obekraftade teori...)
Undersokningar som gjorts bla i Australien o pa Nya Zeland, dar mjolkproduktionen utgor en viktig del av nationalinkomsten, ar att kor av Holsteinras sa gott som uteslutande producerar A1 mjolk, medan Jerseykorna gor det till c:a 50 %.
Inom SRB rasen ( Svensk Rod o Vit boskap) finns manga tjurar som forärver egenskapen att producera A2 mjolk till sina dottrar, men inte alla.
Det ar intressant att notera att den Svenska Fjallrasen, som i stort sett fatt behalla sin ursprungliga genuppsattning o inte modifierats genom nagot extremt avelsurval, har behallit manga vardefulla egenskaper som hos andra raser helt eller delvis avlats bort.
Sa ar tex manga tjurar av ren Fjallras positiva for egenskaper som Kappacasein och Betaglobulin – vardefulla egenskaper vid osttillverkning - och ett stort antal fjallrastjurar ar aven positiva for A2 mjolk.
Detta skulle kunna forklara varfor laktosintoleranta personer manga ggr kan dricka bade opastoriserad mjolk och mjolk fran fjallkor utan problem.
I Sverige produceras mjolk o mejeriprodukter av en unik kvalitet.
For den som inte ar insatt i jordbruk och djurskotsel kan det sakert vara svart att till fullo vardera den enorma rikedom vi besitter i Sverige genom den mat som produceras under oerhort skyddade o kontrollerade former.
Fa lander har den kontroll pa djurhalsa o djurvalfard som den som finns i Sverige.
Fa lander producerar sa mycket naturliga, halsosamma, organiska o ekologiska  produkter som Sverige.
Anda ar det fa lander som ar sa olampliga klimatmassigt for att kunna driva ett ekonomiskt och lonsamt jordbruk  som landerna i extrema Norden.  
Detta kan ses som nagot negativt, men det ar egentligen oerhort positivt: den som beslutar sig for att driva ett jordbruk I Sverige, Norge el Finland, gor det av verkligt intresse for djur, natur och for jorden sjalv. Man gor stora personliga uppoffringar for att fa leva nara naturen i ett samhalle, dar kutymen ar 5 dagarsvecka o langa skona semestrar. Den som agnar sig at jordbruk o boskapsskotsel i Sverige gor det med storsta sakerhet inte for att bli rik eller for att leva ett vilsamt liv “pa landet”, utan for att han verkligen alskar det liv som det innebar att ha en gard o att aga och skota djur.
De trista i allt detta ar att manga svenskar inte inser betydelsen av att ha tillgang till rena o obesprutade fodoamnen, eller, om de gor det, tar det for givet, utan att tanka pa det arbete och det slit som ligger bakom dess produktion.
Benny Andersson, ABBA, har sin syn pa mjolkbondernas tillvaro: Jag tycker att mjölkbönderna får alldeles för lite betalt för sin mjölk i dag. De sliter dag ut och dag in. Går upp tidigt, mjölkar korna, ut med korna, in med dem igen, mjölka. Varje dag året runt. Det är ett evighetsarbete och vad får de för det? Knappt tre kronor per liter.
Det har Du sa ratt i, Benny Andersson !!
Manga konsumenter ser snarare till priset an till kvaliteten och ursprunget nar man handlar, och manga kan valja att kopa mat som producerats i lander som tillater obegransad anvanding av antobiotika i preventivt syfte eller som inte kontrollerar hur djuren mar eller vad akrarna sprayas eller godlas med....allt detta som till sist hamnar i vad vi ater o vad vi ger vara barn.  
Denna kommentar kanske later underlig for svenska oron, men efter att ha sett hur jorden misshandlas och bara ses som en tillgang att exploatera obegransat, utan att inse hur mycket skada vi åsamkar den genom att år efter år bara forsoka utvinna jatteskordar, genom att konstgodsla och bespruta utan kontroll, ofta med gifter som i manga lander och av oberoende forskare  kategoriserats som klart halsofarliga – allt detta ar vardag i lander som Argentina o Brasilien, dar den genmodifierade sojan ar kung.
Regeringen i Argentina hejar pa den okade produktionen av “Soya for Export” eftersom den innebar stora intakter i form av exporttullar o man blundar envist for nedmejningen av manghundrariga urskogar for en kortsiktig, men ekonomiskt mycket lonsam, sadd av soja. Valspraket ar “ Vi ar varldens kornbod och maste forse en svaltande varld med foda” och den upprepas ofta ocg garna som en mantra av bade regering o jordagare....
Denna harang ar givetvis helt osann, eftersom sojan o majsen som exporteras fran Argentina o Brasilien knappast kommer jordens svaltande fattiga till del, utan snarare hamnar som ett billigt, men ytterst halsomassigt tvivelaktigt foder-tillskott till fjaderfa, grisar o notboskap, bade mjolkkor och kottdjur, hos bonderna i lander som Kina, och kanske aven i Europa...???
Jag namner detta for att det verkar som om man i Sverige manga ganger inte forstar att vardesatta den enorma rikedom som man har i tillgangar som rena vatten, obesprutade jordar o friska djur som producerar halsosamma livsmedel....
Stöd for mjölkbönder
En luttrad mjolkbonde i Norrland som mjolkar en fantastiskt fin besattning av vackra fjallkor, berattar att det stöd som sedan Sverige gick med i EU, betalats ut till de bonder som foder upp utrotningshotade raser, hittills  har betalats ut i verkligt stodjande syfte: per djur. Det ror sig inte om nagra stora summor : en fjallkobonde far 1.000:- kr per år o ko, men det ar anda en hjalp for att om mojligt hjalpa till att bevara en sa genetiskt vardefull ras som fjallrasen. Genetiskt o-manipulerad av entusiastiska “rasforbattrare”, men genom ett praktiskt urval har denna lilla ko bibehallit sina unika egenskaper som en snall o hardig ras, vars mjolk lampar sig speciellt bra for osttillverkning. Under arhundraden valdes de basta korna ut av fadbostintorna som mjolkade o skotte dem pa fabodvallarna och av kvinnorna, som var de som ansvarade for mjolkningen och kornas skotsel pa gardarna. Dessa kvinnor var ofta inte bara mjolkerskor, utan var dessutom ansvariga for ystandet och tillverkandet av bade ost och smor. Darfor kunde de ofta bast avgora vilka kor som var mest lattmjolkade o gav mest o bast mjolk o de kunde darfor valja ut de kvigkalvar som var lampligast att spara. 
Matlandet Sverige, ett lovvart projekt.
Den nya kampanjen som regeringen dragit igang, under rubriken “Matlandet Sverige”,  ar avsedd att gynna Primarproduktionen och landsbygdens befolkning, ge landsbygden fler inkomstmojligheter o arbetstillfallen genom nya och spannande initiativ. Det later nog sa vallovligt, men ar det helt praktiskt genomtankt ?
Man tyx glomma bort  att om man inte stoder de luttrade mjolkbonderna som producerar vad som ar basen i manga olika matvaror, namligen en ren och halsosam mjolk, sa kan det bli knepigt for de innovativa foretagarna pa landsbygden att producera sina speciella ostar, yoghurtar, crème fraiche, messmor el vad det nu blir...
Regeringen har beslutat att 2015 kommer stodet for utrotningshotade raser att helt dras in och bonden far istallet ansoka om ett ekonomiskt stod for att gora PR for sin produkt....!!!
Man kan bara undra hur manga evighetsarbetande bonder som hinner, kan el orkar gora PR for sin mjolk o sina kor...? Borde det inte vara tillrackligt att dag efter dag producera en forstklassig produkt for svenskarnas bord ??
Man kan inte lata bli att undra hur mycket den Matglade Eskil egentligen vet om mjolkbondens vardag o vad det innebar att skota och mjolka sina kor varje dag, dygnet runt, aret runt.
Om han visste det, skulle han inte forsoka stoppa decimeringen av kor o mjolkbonder i Sverige ?
En annan uppenbar tecken pa bristande kunskap ar forsoket att forbjuda bonderna att salja opastoriserad mjolk direkt fran garden. Man undrar VARFOR ?
Man skyller pa halsorisker, men resultaten av statistik och stora undersokningar som gjorts i USA ang samma fraga, visar helt klart att den pastoriserade mjolken orsakar mkt fler problem an den opastoriserade !
Detta i sin tur lär bero pa att vid pastoriseringen dodas en hel del nyttiga enzymer och bakterier, inte bara de ev. halsofarliga, som salmonellan och att detta i sin tur lamnar mjolken utan naturligt “försvar” mot mojlig yttre kontamination.
Efter stora konsumentprotester tillater darfor USA nu i allt fler stater forsaljning o distribution av opastoriserad mjolk fran kontrollerade gardar till ett alltmer vaxande klientel.
Man kan inte lata bli att undra vilka intressen som ligger bakom det nya forslaget i Sveriges Riksdag att forbjuda direktkop av obehandlad mjolk direkt fran mjolkgardarna ???
Okunskap ?
Arla ?
Initiativet om Matlandet verkar vid forsta anblick ytterst lovvart, men ar det helt genomtankt ???
Vi citerar fran Jordbruksverkets o regeringens hemsidor:

Om Matlandet

Sverige – det nya matlandet är en långsiktig vision med tydliga mål:
bättre lönsamhet för Sveriges bönder, odlare och producenter, landsbygdsutveckling, fördubblad livsmedelsexport, fler turister som besöker Sverige för den goda matens skull, bättre offentliga måltider och fler högklassiga restauranger. Men framför allt är syftet att sätta fokus på unika smaker, upplevelser, produkter och människor.

Primärproduktion

Mervärden i jordbruket

Informationen eller reklamen ska handla om produkternas kvalitet, egenskaper eller produktionsmetoder.
( Det sags ingenting om mojligheter att fa stod for att kunna PRODUCERA råvaran......??)
STODET AR UPPENBARLIGEN INTE TILL FOR BONDER.....Hör bara :

Vad krävs för att få stöd?

  • Jordbruksverket bidrar med maximalt 50 procent av projektets totala kostnader, resten av kostnaderna ska vara privat finansierade.
  • Projekten är ettåriga, vilket innebär att du ska genomföra och slutredovisa ditt projekt inom ett år. Ditt projekt ska vara genomförbart inom projektperioden och tidsbegränsningen kan komma att påverka projektets omfattning.
  • För att få pengar ska du som söker vara en organisation, en förening eller ett företag. De företag som söker måste ha en god ekonomi och får inte vara i finansiella svårigheter.
  • Projektet som du söker pengar för ska vara av allmän nytta och resultatet ska kunna spridas till flera personer, företag och organisationer. Detta innebär att projektet inte är avsett för investeringar i det egna företaget och att du inte kan få pengar som företagsstöd utan endast som projektstöd.
  • Ett annat villkor för att få pengar är att projektet ska vara nationellt och inte regionalt. Att projektet är nationellt innebär att flera delar av landet ska få ta del av projektets resultat och inte bara den egna regionen.
Apropå den konkurrens som svenska bönder måste utstå.
Att producera mjolk utan att anvanda uppsjoar av antibiotika i forebyggande syfte eller med hormoner, ar idag sjalvklart for svenska bonder.
Stranga lagar och kontroller ang vara djurs halsa och skotsel  gor att de produkter som idag produceras pa den svenska landsbygden med all sakerhet ar bland de allra mest halsosamma och obesmittade i varlden. Men denna stranga lagstiftning ang hur kor ska skotas och “bo” innebar oftast enorma merkostnader och okad arbetsborda for bonden : ladugardar maste byggas om for att uppfylla nya mått och bekvamlighetskrav. Kor ska motas ut for att vistas pa beten som inte alltid  ligger nara eller ar lattillganliga fran ladugarden, dar korna ska mjolkas 2 ggr per dag. Kvigornas brunster far inte “synkroniseras” med progesteroninjektioner for att mojliggora lattare uppsikt och mer precist inseminationstillfalle..... och eftersom korna helt naturligt maste beta narmast ladugarden, far kvigorna ofta skickas till mer avlagsna betesmarker, dar det kan vara helt omojligt for bonden att hinna med brunstpassningen....Langt fran att vara en femdagarsvecka med 8 timmars arbetsdag racker dygnets 24 timmar sallan till for sadd, skord, ensilering, mjolkning, rengoring av installationerna....
Man kan bara undra nar pa dynget den gode Eskil anser att mjolkbonden ska ga ut och gora PR for sin vara...?  
Matfusket med fläskfilé som blev oxfilé.....
...och nötköttet i färdigmaten som visade sig vara häst. Lägger vi till detta EHEC i ett
större parti hamburgare av holländskt ursprung så framträder ett mönster – det är importerat
kött vi talar om. Det kan förvisso förekomma fusk, EHEC och salmonella även när
köttråvaran är svensk – men inte i tillnärmelsevis lika hög frekvens. Ännu några exempel
på vad svensk livsmedelsproduktion har att konkurrera mot. När ska svenska beslutsfattare
inse att en fullständigt fri rörlighet av varor och tjänster inte fungerar utan är djupt
orättfärdig och moraliskt förkastlig så länge som vi inte ställer samma krav på det vi
importerar som på det vi själva producerar?
Ladugardsformannen Mars 2013
Man kan bara onska att de som bestammer over mjolkbondernas väl o ch ve skulle avlagga examen : tex arbeta nagra manader pa olika mjolkgardar o verkligen fa se vad det innebar att aga o skota och mjolka kor i Sverige. De borde tvingas att satta sig in i vad “primarproduktionen” innebar och forstå vad avelsarbetet gar ut pa och hur olika raser fungerar o producerar....
Det skulle formodligen oka forstaelsen och hjaIpa dem att vardesatta vad som finns och produceras i Sverige och att ta beslut som battre gynnade bade producent och konsument.
Det verkar helt absurt att Sveriges befolkning ska behova vara beroende av matvaror som importeras fran lander dar ekonomiska intressen styr o dar helt okontrollerade produktionsmetoder anvands, nar vi inom landet har tillgang till vad som formodligen ar jordens basta djurhalsa och varldens renaste och mest oforstorda jordar.... 
Projektet “Matlandet” har nog de basta avsikter, men om man inte hjalper bonden att fa en hyfsad betalning och ett visst stod genemot “ illojal konkurrens” fran lander dar det antingen ar billigare att producera, eller dar produktionen stods pa olika satt, sa blir det i det langa loppet formodligen knepigt att fa fram forstklassiga “primarprodukter” eller nagon som kan o vill producera dem.
elisabeth avendaño – okt 2013
   

24 oktober 2013

Kvalitet - kvantitet

Det känns underbart att man efter trettio år som bonde och tjugofem år som Fjällkobonde får läsa att det man vetat i tjugo år nu börjar gå upp för svenska medborgare...

Att man blir vad man äter!

http://www.kostdemokrati.se/margareta/2013/10/21/kvantitet-kontra-kvalitet-pa-mjolken/

23 oktober 2013

Nya tider, nya priser?

En gång, i slutet av 1960-talet var jag dräng på en mjölkgård.
Bonden hade det tufft. Priset på mjölken han sålde till mejeriet var 39 öre per liter.
Många i omgivningen slutade med mjölkkorna...

Så gick det ett år eller så. Produktionen av mjölk inom landet föll då många slutade och skaffade sig andra jobb. Det uppstod en brist. Detta ville regeringen lösa med en "marknadsanpassning". Högre pris helt enkelt...
Protester uppstod. Subventioner infördes. Priset till bonden ökade. Från 39 öre 1969 till 1 krona och 70 öre två år senare...

Idag är priset till svenska mjölkproducenter runt tre kronor. Jämför gärna med priset för fyrtio år sedan! Vid sekelskiftet 2000 var producentpriset på mjölk 1900-talets lägsta -i reala termer.
Idag är det inte bättre. Och producenterna slutar. Ofta av åldersskäl ty den generation som startade i början av 1970-talet och hade ett tiotal goda år, slutar nu...
Och inga nya tillkommer. Det visar aktuell statistik.

Och nu visar marknaden att import till rimliga priser för konsumenterna tycks kunna bli ett problem framöver. Precis som för fyrtio år sedan....
Andra marknader är villiga att betala mer än vad svenska konsumenter är vana vid.
Som de kinesiska... Tre gånger mer än vad vi är vana vid....
http://www.telegraph.co.uk/finance/china-business

22 oktober 2013

Extensivt jordbruk

I sina artiklar om den EUropeiska jordbrukspolitiken CAP så analyserar  Alan Matthews hur det förhåller sig mellan olika medlemmar i unionen.
Nog är analysen avslöjande...

Den visar att vårt grannland, den vassa förhandlaren Finland åter plockar hem mer pengar från Bryssel än vad svenska regeringen klarar.
Den visar att Sverige och Finland anses ha ett extensivt jordbruk, men att länderna har tacklat detta på helt olika sätt....
Är det en nationell mentalitet?
En svensk hybris? En finsk realism?

http://capreform.eu/the-distribution-of-cap-payments-by-member-state/

21 oktober 2013

Landgrabbing - nykolonialism?

Enligt en artikel i Hindustan Times så är Indien numera en av världens största "landgrabbers".
Orsaken anses vara att Indien inte har tillräckligt stora ytor utan en massa småbönder som kan hävda sin äganderätt. Det problemet har däremot småbönder på andra ställen i världen....
Och där är alltså sedan några år tillbaka även indiska bolag engagerade landgrabbers...
http://www.hindustantimes.com

Ibland så undrar man hur detta kommer att påverka svensk livsmedelsförsörjning...
Eller svenskt lantbruk.
Svensk landsbygd....
Svensk politik...
Frågetecknen hopar sig!
Tycker jag, men vad tycker andra?

En intressant webbsida har statistiken:
http://www.landmatrix.org

20 oktober 2013

Olika funderingar

När man träffade bönder från olika delar av EU när man var ute och åkte på olika möten inom ECVC så funderade man ju över kollegornas reaktion på oss svenskars situation.
Vi kom ju från ett av Europas rikaste och mest välmående stater.....sägs det.
Och uppvisade såpass dålig ekonomi att det ställdes upp frågetecken.
Hur kunde det vara så att vi knappt hade råd att åka på dessa möten...

Tiden gick och vi hann resonera med olika bönder från olika delar av EU.
Ibland så fanns det språkproblem. Ibland andra problem....
Till slut så fann vi vissa gemensamma nämnare.
Skatterna.

Vid ett tillfälle kom vi svenskar i samspråk med några maltesare.
Två trevliga medelålders män som för första gången var med då deras medlemmar bestämt att de skulle ansluta sig till ECVC. Och vi började vårt lilla samspråkande med en maltesares klagan på de höga skatterna....

Därmed var jämförandes igång. Det blev en kamp om vem som hade det största skattetrycket.
Till slut så gav maltesarna upp....
"Vi har i alla fall VAT på 15%!!!" Moms alltså.....sade maltesaren.
Hmm...därmed avgick vi med denna tvivelaktiga seger...
Och maltesarn höll på att falla av stolen i skratt....

Fattar någon annan än vi vad detta innebär?
Knappast inga här hemma...
http://www.ja.se/?p=43456&m=3433&pt=105

19 oktober 2013

Änna sent eller

Ett klassiskt uttryck heter: Sent skall syndaren vakna...!
Det tycker jag passar just nu.
Ty något måste ha hänt?
Har man insett att nu är kravet orimligt, totalt orimligt. Så orimligt at hela teoribygget måste vara felaktigt i grunden..

Ja, i så fall är det på tiden. Så där trettio år för sent...
Nej snarare trettiofem år.
Ty att något var fel tänkt insåg jag redan för fyrtio år sedan, men hoppades att omgivningen skulle upptäcka vad som var fel för så där trettiofem år sedan...
Men som man ännu inte fattat.
http://familjejordbruk.blogspot.se/search/label/algblomning

Att dra hela denna litania igen, trettiofem års ständigt tjat om att något är fel. Någon tänker fel!
Någon agerar fel! Någon får skulden fel....
Kan Johan Söderström få upprättelse?
Kan hans självklara insikt, att svenskt jordbruk har inte med saken att göra, kanske bli politiskt accepterat?

Så kommer årets Helcommöte, där politiken kör på i samma spår, trots att "rälsen tagit slut..."
Det orimliga är alltför uppenbart! Detta kan inte stämma!
Gör om, gör rätt! Börja om och tänk rätt!
En uppmaning i ATL
http://www.atl.nu/synpunkten/forskningens-roll-i-vilsen-stersj-politik

18 oktober 2013

Aktuell repris

Inledningsvis vill jag nämna några fakta angående Erlandssons påstående om ”djurskydd i världsklass”. Av (icke) bifogad fil framgår att Sverige inte anmält om att tillämpa strängare regler för de livsmedelsproducerande djuren enligt Direktiv 98/58 om skydd av de animalieproducerande djuren (animaliedirektivet), se artikel 10.2. Enligt artikel 10.1 skall det även anmälas vilka sanktioner som skall följa vid överträdelser av bestämmelserna. Inte heller det har gjorts. Detsamma gäller Kontrollförordningen 882/2004 om kontroller inom livsmedelskedjan där djurhälsa och djurskydd ingår. Enligt dess artikel 55 2 st skall anmälningar ske till kommissionen om vilka sanktioner man beslutat om samt eventuella ändringar – observera att vi här talar om hela kedjan från djuravel till köttbiten i affären. Inte en enda sanktion har meddelats till kommissionen!

År 1998 beslutade EG om animaliedirektivet som trädde ikraft de 31.12.1999, vilket innebar attvåra livsmedelsproducerande djur helt plötsligt hamnade utanför den svenska lagstiftningens räckvidd. Detta ägde rum genom ett införlivande av nationella bestämmelser till direktivet efter beslut av regeringen. År 2003 gjorde regeringen ett nytt införlivande av ett antal bestämmelser då man ersatte Jordbruksverkets gamla föreskrifter från 1993 med deras nya föreskrifter från 2003,  se Jo2003/84. Där ingick hästarna i föreskrifterna!

Dåvarande Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket har hela tiden varit skyldiga att underrätta regeringen om strängare bestämmelser enligt Förordning (1994:2035) med anledning av inträdet i EU. I första och andra paragrafen klargörs att myndigheter vid utfärdande av föreskrifter som kan påverka förhållandet till EU-bestämmelser skall utan dröjsmål underrätta regeringen om detta. Så har inte skett och som sagts ovan – inga sanktioner eller strängare regler har angivits!!! Djurägarna lever i laglöst land helt enkelt. Tänk bara på de dubbelbestraffningar djurägarna kan drabbas av!

Vem kan på allvar tro att en djurägare som är livsmedelsproducent vill missköta sina djur? Det är de som genererar inkomster! När det tråkiga händer har bonden regelmässigt gått i väggen eller av andra skäl genom sjukdom tappat orken att sköta sin verksamhet. Det skall här nämnas de dubbelbestraffningar svenska djurägare råkar ut för- djurförbud, omhändertagande av djuren, indragna stöd m m i förening med åtal angående brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri. Lär av Finlands strafflag och samla allt i straffrätten – se deras 17 kap 23 § m m ang ”djurhållningsförbud” och ”förverkandepåföljd” – så slipper vi nu pågående processer ang dubbelbestraffning enligt EU-konventionen om de mänskliga rättigheterna (själv har jag två mål i Högsta Domstolen som nyligen överklagats).

Från konsumentens perspektiv är det viktigt med kontroller så att våra livsmedel är säkra och för det ändamålet finns Förordning 178/2002 om bl.a livsmedelssäkerhet. I dess 8:e och 16:e artikel tas upp om vikten att konsumenterna får saklig information och inte blir vilseledda. Här anser jag att Erlandsson bryter mot att ge saklig information och vill i stort sett vilseleda oss att handla svenskt. Myten om ett ”djurskydd av världsklass” står där utan förankring i vetenskapliga undersökningar som kan styrka detta påstående. Som tydliggjorts ovan följer vi inte de regler som gäller enligt rättsakter utgivna av EU.

Ett franskt lantbrukarpar kan tjäna cirka 300 000 kr innan de behöver skatta för inkomsterna medan ett svenskt dito börjar skatt efter att tjänat in cirka 36 000 kr. Vi kanske ska titta på denna ekonomiska realitet också och om det kan göra att våra svenska bönder får konkurrera på lika villkor som sina kolleger i andra medlemsstater. Självklart blir livsmedel som producerats i Sverige dyrare och därför är det lätt för andra medlemsländer att exportera sina överskott till Sverige. EU är har små eller inge möjligheter hur medlemsstaterna beskattar sina undersåtar. Hur har Finland löst detta? Vi kan börja med att titta nästgårds de har ett av Europas lönsammaste jordbruk medan Sverige ligger i bottenskiktet. Till detta kommer att vi importerar nästan 60 % av våra livsmedel.

Avslutningsvis vill jag nämna att det är oklart om Erlandsson skriver artikeln som landsbygdsminister eller som medlem i centerpartiet.

Vänliga Hälsningar!

Berndt Eriksson, pensionär och ideellt arbetande ombud för djurägare under snart tre år

En totalitär stat?

Som svar på en fråga om myndigheternas rättigheter att agera angående djurskyddslagen.
En lag som åtskilliga riksdagsledamöter anser står över all annan svensk lag....
Ja, så här lyder svaret till den personen som skickade frågan till höga vederbörande...


"Tack för ditt brev. Du skrev ursprungligen till Justitiedepartementet, men då djurskyddsfrågor sorterar under Landsbygdsdepartementet får du ditt svar härifrån.

Länsstyrelsen har enligt 27 § djurskyddslagen (1988:534) rätt att, i den utsträckning som behövs för kontrollen, få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover. Om en djurhållare inte frivilligt släpper in länsstyrelsen i sin bostad kan länsstyrelserna enligt 27 a § djurskyddslagen be polisen om hjälp.

Jag kan även förtydliga att det inte krävs misstanke om något brott för tillträde, utan att kravet för tillträde är att detta är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sin kontroll.

Vänliga hälsningar

Erik Joachimsson
Departementssekreterare
Landsbygdsdepartementet"


------------------------

Som kommentar angående detta från den undrande....

"Meddelande: Enligt Europakonventionen och svenska regeringsformen är bostaden ett fredat område. (Som jämförelse kan nämnas ett annat nordisk EU-land Finland. Där finns det något som kallas hemfrid i grundlagen och den gäller i bostaden, trädgården etc och där får inte djurskyddsinspektörer bereda sig tillträde.) I exakt vilka situationer får djurskyddsinspektörer med hänsyn till o ovanstående, bryta sig in i privata hem för att titta på djur? Lagrum tack!
Skall det finnas misstanke om brott och i så fall av vilken dignitet och vilket underlag skall då finnas?"


http://forysta.bloggspace.se/2263017/Hot-och-vald-vardag-for-djuragare/

17 oktober 2013

Bananrepubliken Sverige

I årtionden har debatten runt jordbrukspolitiken snurrat och siffrorna målats upp som gigantiska.
Rent av ansågs det svenska jordbruket och de svenska bönderna som samhällets största problem och samhällets största hot på 1970-talet. Av socialdemokratin.
En attityd inom politiken som levt kvar än fram idag....
Vilket vi sett i årets CAP-cirkus. Där statsministern skröt över hur han lyckades förhandla ner svensk EU-avgift med någon miljard, genom att minska återtaget med några miljarder....
Hur han lyckades få ihop den ekvationen från ett rejält minus till ett plus....
Men som sagt, han är inte den förste politiker som inte kan räkna i jordbrukspolitiken.

Göran Persson är tydligen den ende som under åren insåg jordbruksbudgetens verkliga storlek.
"Jordbrukspolitikens medel är felräkningspengar i det stora hela!", sa han...
Helt rätt, särskilt sett ur dagens ekonomiska skandal, där man har använt större medel inom UD till diverse affärer som man inte har "en aning om" vad de använt till....
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/uds-miljardhantering

12 miljarder utan att att "ha en aning" jämfört med ungefär samma summa inom jordbrukspolitiken, där hälften används inom kontrollen/administrationen av de medel som kommit ut på landsbygden....
Ungefär.
För den exakta summan är kanske lika svår att precisera här som där...
I bananrepubliken Sverige

16 oktober 2013

Lantbruket utreds

För några månader sedan tillsattes en utredning av regeringen för att studera svenskt lantbruks konkurrenskraft. Inte bara som exportverksamhet, vilket politiken fantiserat om sedan hybristiden i mitten av 1970-talet fram till EU-anslutningen 1995...

Ja, den minnesgode kanske kommer ihåg en del äventyr som svenskar försökte göra i Ryssland efter Sovjets sammanbrott. Det hjälpte inte att den ryska verkligheten var lika grym för dessa sentida svenska erövrare som för Karl den tolfte. Man " gick på pumpen"...

Men nu har ju verkligheten nått ända hem...
Ja, hemmamarknaden håller på att förloras.
Och därmed måste en utredning undersöka problemet i sann svensk tradition.
Fast man undrar ju hurpass mycket värde den utredningen kommer att ha....

Dock vissa inser vikten av politisk upplysning.
Ty marknaden, som alla TIMBRO-frälsta pratar om, den är nog körd för svenska bönder!
Och varför? Ja, det får vi nog inget svar från denna utredning...
Men frågan kommer att ställas. Och svaren kommer att diskuteras...
http://www.ja.se/?p=43455&m=3433&pt=105

15 oktober 2013

Djurskydd = Politik

När djurskyddslagen uppdaterades i mitten av 1980-talet så ändrades många "bör" i lagtexter och föreskrifter till "skall".
Motivet för dessa förändringar var knappast omsorg om djuren....
Det var en politisk åtgärd. Om någon minns Centerpartiets seger över Socialdemokratin vilket skapade den första borgerliga regeringen efter kriget.

Enda sättet att utplåna Centerns framtida politiska möjligheter var att mosa deras väljare. Och de ansågs vara lantbrukarna. Alltså att skärpa djurskyddslagen kunde vara ett effektivt sätt att slå ut Centern. På sikt...

Därmed byttes ett antal "bör" ut mot "skall" i befintlig lagtext...
Inget stort och genomgripande egentligen, men innebar i verkligheten att fördyringar och struligheter inom kommunal byråkrati med djurägare överlag, blev framtiden....
Att dessa förändringar hade föga med djurskydd och biologi att göra var det ingen som brydde sig i...
Inte ens de drabbade, djurägarna själva. Och absolut inte LRF, som i sin självgoda jordhunger tyckte att alla som inte var tillräckligt "fräsiga" företagare skulle väck...

Tiden går och saker och ting förändras. Insikten om att en djurskyddslag, kanske numera, borde handla om djurskydd och biologi och inte politik, kanske sakta har uppstått...
Är kanske inte djurskydd så mycket politik längre? Utan att det kan handla om biologi....
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5672086

14 oktober 2013

10 juni 1932

Svensk 1900- tals historia har vissa datum där väsentliga politiska beslut togs som påverkade landets utveckling. Ett av dessa var beslutet om jordbrukets "fackliga" organisation 10 juni 1932".
Jag rekommenderar att läsa Reine Rydéns avhandling i ämnet....

Beslutet var avgörande för Sveriges utveckling även i andra delar än jordbruket.
Socialdemokratin kopierade taktiken, även om man verkligen ifrågasatte det fascistiska politiska beslutet om "kollektivanslutningen" av den svenska bondekåren till EN organisation - nuvarande LRF. Ett beslut som togs av en "frisinnad" regering, en Folkpartiregering...

Därmed kunde arbetarnas fackföreningar organiseras på samma sätt.
Det som åtminstone jag alltid funderade på när jag var yngre...
Hur kunde en så uppenbar facklig korruption existera utan att medlemmarna reagerade?
Jag upptäckte senare att jordbrukskooperationen var än värre....

Informationen om det politiska beslutet 10 juni 1932 beskrevs främst av Bo Rothstein för ganska många år sedan och alltså går att läsa om i Reine Rydéns avhandling.
Reine Rydén tycktes vara något nervös den gång han skulle presentera sin avhandling för LRF. Som en åhörare uppfattade det. Det kan inte varit riktigt enkelt att berätta för en organisation att man har sin grund i en korporativ / fascistisk tradition!

I dagens samhällsdebatt tycks nygamla tankar åter bli aktuella. Den samhällskritik vi nästan måste stå inför, tycks uppmuntra till politiska repriser. Det är väl ganska tydligt....
Även forskning tycks visa effektiviteten i den gamla svenska korporativa politiken från mitten av 1900-talet.
Enligt debattartikel i DN. Författare just den ovan nämnde Bo Rothstein.
En av landets mest observanta iakttagare...
http://www.dn.se/debatt/god-offentlig-forvaltning-ar-sveriges-storsta-tillgang/

Odlingsmarkens skydd

Människor gör olika prioriteringar. Likaså politiken. Kommunerna och företagen...
Men vilka?
Inom svensk jordbruksdebatt kan särskilja två huvudlinjer.
En typiskt svensk, nationalistisk och centralmaktsstyrd.
Och en mer individrelaterad.

Den individrelatede, mänskliga, tycks idag mest beröra norra Sverige. Sapmi, Sameland...
Rennäringen, slöjdare och andra samiska kulturyttringar.
Men sjunker ner även till individnivå..

I övriga Sverige tycks historiens kollektiva arv ligga tungt.
Stormakttidens mobiliseringar där Sverige fram till idag fungerat som ett härläger resulterade i en kultur som bara kräver människornas enskilda krafter i kristid.
När fred råder är anarkin närmast total.
Som med odlingsmarken...

Varför bry sig?
Var finns problemen?
Kan man resonera ur en nationellt perspektiv när nationen knappt finns längre?
Kan man diskutera om odlingsmarkens skydd ur ett nationellt perpektiv när nationen är i upplösning?
Vore det inte bättre att se problemet ur den enskilda människans vinkel?
Och då hade debattörerna i nedan länk nått längre.
http://www.lantbruk.com/debatt/vi-maste-skydda-var-produktiva-mark

13 oktober 2013

Bondens val

Att välja vilken "fackförening" man skall tillhöra har de flesta svenskar inte funderat mycket på under åren. Det har varit ganska självklart....
För lantbrukare och bönder har detta varit självklart sedan den 10 juni 1932....
Det var den datum då nuvarande LRF fick statligt monopol på organisationsrätten inom jordbruket.
Ett politiskt beslut av en borgerligt styrd regering.

Det innebar först stora protester från socialdemokratin, men som sedan insåg vad det innebar för egen del...
Man kunde kopiera receptet för arbetarna. Landsorganisationen (LO)  blev skapad av en borgerlig regering.
Ödets ironi...

LRF har behållit sin dominans inom lantbruket. LRF har också europeiska kontakter.
COPA kallas den samarbetsorganisationen.
Alternativet inom EU är ECVC - La Via Campesina - "Böndernas väg" på svenska.

I nedan länk - video diskuteras nya CAP.
Ordförande för COPA presenteras och en representant för La Via Campesina.
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=54e8b137-5ce2-4ff0-a3ed-a24a014ddcd5

Gamla erfarenheter

Vad man kan misstänka är att en av de viktigaste punkterna i det framförhandlande avtalet TTIP som sker utan politisk insyn just är jordbruksprodukterna...
Och livsmedel.
Kan det vara så att man tittat i historieboken...enligt nedan länk, kanske:
http://www.nytimes.com/2013/10/07/

"  The decades before the French Revolution saw an extraordinary increase in living standards (alongside a huge increase in government debt). But in the late 1780s, bad weather led to failed harvests and much higher food prices. Rising expectations could no longer be met. We all know what happened next.  "

Lever vi i en parallell tid med 1780-talets Frankrike.....
Samma livsstil och samma framtid...
En "Förrevolutionär tid"

http://cornucopia.cornubot.se/2013/10/kinghsbc-bekraftar-tillvaxtens-granser.html

12 oktober 2013

Döden som lösning.

Ett inlägg på nätet i djurskyddsfrågan visar hur snett och perverst vårt så kallade djurskydd har kommit i det svenska samhället.
Inlägget behöver inga kommentarer utan behöver bara läsas....
http://djurskydd.ifokus.se/articles/5251b30cce12c4

Fransk politik

Att CAP i den europeiska krisen blivit ett besparingsobjekt har man blivit klart medveten om.
Att man särskilt i Sverige ansett att svenskt lantbruk är meningslöst och att politiken anser att lantbruket bör försvinna inom två år är uppenbart.
Man drar ner så kraftigt i stödsystemet att motsvarande prishöjning på produktsidan knappast är möjlig.
Så slutsatsen blir att svensk politik lämnar "walkover" till importörerna...

Men utifrån den europeiska krisen så synes andra länder ha samma problem...
En europeisk livsmedelskris på gång kanske....?
Även om man hanterar frågan på annat sätt på andra ställen inom EU...
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4182

11 oktober 2013

Odlarens rättighet

Sedan växtförädlaravgiften infördes i Sverige, för att skapa ett ekonomiskt utrymme till de då främsta svenska utsädesbolagen Weibulls och Svalöv, som på sin tid stod för det mesta av tidens korporativa utsädesutveckling, så har tiderna ändrats. Växtförädlaravgiften var svår att administrera då bönderna rensade fram eget utsäde ur skörden. Man även sålde till grannarna....

Men så blev det tuffare tag.
Jag minns så väl ett utsädesbolag som gick ut med en skarp annons. "Den som tar eget utsäde är en pytsåkare..."
En jämförelse med strejkbrytare.
Jag blev mycket upprörd över att bli misstänkt för sådant och skrev en insändare där jag fördömde utsädesbolaget och påpekade att jag aldrig skulle handla med ett företag som ansåg att jag var ohederlig!
Nåväl, om det var min förtjänst eller ej.
Annonsen försvann...

Nu är andra företag ute i samma ärende. Monsanto, med flera...
Att ta eget utsäde från den egna skörden är inte tillrådligt idag, men blir än värre framöver då TTIP, handelsavtalet med USA släpper in Monsanto med flera på den europeiska marknaden enligt amerikanska regler.
Hur det slutar kan man se på videon 9.70...
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/10/970.html

Och läs nedan länk där La Via Campesina uppmanar till kamp mot Monsanto.
http://viacampesina.org

10 oktober 2013

Subventioner hit och dit

För att förstå den närmaste framtidens kanske något omtumlande jordbrukspolitik i EU kan en god bakgrund vara att fundera på vad som nu sker på Bali.
Där är just nu ett WTO-möte.

En bild som jag tror visades där har jag här nedan...
Den visar vad som skett i USAs jordbrukspolitik de senaste tjugofem åren.
Särskilt tydligt är hur politiken anpassats till avtalet med EU 1992.
Blair House - överenskommelsen.
Då USA och EU beslöt att ta bort subventionerna på jordbruksprodukter.
Men istället flytta över det till "konkurrensneutrala" områden...
Såsom konsumentsubventioner med mera. Det som kallas "the green box".

Man kan konstatera att även då har det skenat, så att säga...
Bönderna får inget betalt medan mellanhänderna tjänar grovt.
Världens spannmål hanteras av en handfull företag.
Politiken har förlorat inflytandet....


9 oktober 2013

GMO-nyheter

Ibland känner jag mig som den amatör på nätet som jag egentligen är....
Slagen av en tjugo år yngre proffs...
Som hittar riktiga godbitar!

http://cornucopia.cornubot.se/2013/10/studie-gmo-foder-skadar-matsmaltning.html

Kodöden

En något märklig ledare i ATL häromdagen funderade på om kors död har med näringens lönsamhet att göra.
Hur kan man göra en sådan koppling?
Allt levande dör ju.... Någon gång.

Men att alltid höja produktivitetskraven på levande, biologiska varelser innebär att man når en gräns, så småningom. Inom vård, skola och omsorg är detta egentligen den stora frågan. Kan vi höja kraven utan att ta bort människan ur verksamheten?

I jordbruket är själva basen de biologiska funktionerna. Produkterna från verksamheten är biologiska. Det finns alltså en klar biologisk gräns. Vad händer när man når denna gräns?
Är det vad ledaren i ATL undrar?

Att mjölkkor idag självdör utan synlig anledning har kanske en förklaring utifrån detta perspektiv.
Är det resultatet av bristande lönsamhet eller krav på för hög produktivitet?
Eller hänger det ihop?

Om en mjölkko skall leva i balans med den omgivande naturen måste hon leva på det foder hon kan hitta runt omkring sig. Förr, innan vi skandinaver blev riktigt bofasta, behövdes inga hus till husdjuren. Att ställa in djuren på stall, ens vintertid, uppstod först på järnåldern. Denna vana har sedan utvecklats till en manisk tradition som idag enbart värderar byggnadernas tekniska funktion.
Utan tanke på den biologiska balansen mellan djur och miljö....

Detta har inneburit att djuren skall ekonomiskt bära kostnaderna för stora byggnadsinvesteringar. Investeringar som inte behövs, som biologisk funktion. Detta gör att kraven på djuren går långt över deras biologiska förutsättningar och förmåga. Avelsarbetet har därför fokuserat på produktionen, avkastningen, så att djuren inte klarar detta längre utan dör utan anledning....
Ett problem som en del avelsintresserade djurägare ser som ett allvarligt problem.
Men går det att göra något åt?

Visst finns det lantbrukare som går mot strömmen.
Även i vårt land. Men får dom det? Med den enorma regelbörda som svenskt lantbruk har idag?
http://www.atl.nu/ledare/mj-lkkorna-d-r-p-l-nsamhetens-altare

8 oktober 2013

Förbjuden LCHF-diet

Under senare år har djurskyddskraven blivit standardiserade enligt industrinormerna.
Naturligt beteénde som det även står  föreskrifterna är det naturligtvis ingen som kan rätt bedöma då det inte finns någon längre som vet vad det är...
Det är industrinormerna som gäller.

Därför blir djurägare ifrågasatta när man faktiskt har djurhantering enligt beprövad erfarenhet och djuren har naturligt beteénde och en livsstil som varit det gängse i 4-5 tusen år....
Det är faktiskt så länge som det funnits tamdjur  i Skandinavien.
Men det har man totalt glömt i dagens regel-Sverige.

Hur nötkreatur fungerar rent fysiskt under industriella villkor, som ju är normen idag,  i förhållande till ett "naturligt beteénde" är inte lätt att uppvisa då det skulle betraktas som djurplågeri, och omedelbart resultera i omhändertagande och djurförbud....
Så om man vill fundera på detta så krävs undersökningar från en tid då industrinormerna inte var så dominant i djurskyddet.

Därför är nedan länk av intresse, då man även visar att kor faktiskt mår väl av en annan diet än den industriella...
En foderstat där frö-inslaget är betydligt mindre, precis som i verkligheten, utanför industrin. Den verklighet som djurskyddslagen förvägrar tamdjur, då djuren bedöms enligt industrinormerna i kondition, alltså synligt fett på kroppen....

Möjligen att man borde utveckla detta resonemang ytterligare, men nedan länk är en utmärkt beskrivning av hur fel även tamdjurens diet numera är....
http://www.slu.se/Documents

___________

Det är ju precis vad egen erfarenhet säger. - "Naturligt beteende", som korna är skapta för - att tappa hull under vintern, när de enbart får grovfoder. Och att de tar igen det på betet. Så har ju produktionen bedrivits i Skandinavien (och på andra ställen) i tusentals år, fram till dess att Lex Pippi infördes. Då blev det förbjudet att ta hänsyn till kornas genetiska förutsättningar Sedan dess måste man ge dem "spannmålsmixar", som Totte uttryckte saken.

Kan undra om kor kan bli glutenintoleranta? Och grisar - tål de egentligen gluten. De är ju inte heller skapta för att äta mjöl!

7 oktober 2013

Komplettering av Landsbygdsprogrammet

Eftersom Cornucopia skrivit en utmärkt beskrivning av regeringens nya jordbrukspolitik så behöver jag bara komplettera med en liten anekdot.... Eller vad man skall kalla det.

Ett av dessa olika stöd är "Stöd till utrotningshotade husdjursraser". Ett stöd som är väl så gott politiskt grundat som stödet för utrotningshotade vilda djur...
T.ex. borde en hotad husdjursras vara mer angeläget än varg som inte ens är utrotningshotad annat än på denna sidan Torne älv...

Stödet till utrotningshotade husdjursraser har sett litet olika ut, beroende på art. En ko av rasen Fjällko, har haft ett årligt stöd på 1000kr för vuxen ko. Detta har varit samma summa allt sedan 1995.
Jämfört med det finska resonemanget så är den svenska hanteringen av det svenska ansvaret för en unik nordskandinavisk tamdjurspopulation som nästan helt är en isolerad genpool och som nu kanske förlorar allt stöd för att kunna hålla en tillräckligt stor hondjursstam. På tjursidan har ett stort arbete bland entusiastiska djurägare inneburit en breddad genbank i form av frusen sperma med hjälp av ett idogt detektivarbete bland gamla kväveburkar över hela Sverige i flera årtionden....
Detta belönar nu politiken genom ekonomisk strypning!

Det finska resonemanget nämnde jag....
Jo, där har man tre nationella gamla koraser som verkligen är hotade. Då man nu insett att det enbart finns ett sätt att hålla uppe numerären på populationerna så funderar man på att höja ersättningen även för den talrikaste rasen, Västfinsk boskap, till en årlig ersättning på 4500kr....
Jämför med det svenska stödet till Fjällkon på 1000kr....
http://www.fjallko.se
Som kanske/troligen kommer att sänkas/tas bort....
http://cornucopia.cornubot.se/2013/10/stod-till-hotade-husdjursraser-stoppas.html

Men, trots allt motstånd från lantbrukets organisationer, värdelösa politiker och landsbygdsprogram så arbetar Fjällrasens förespråkare på med sin internationella satsning. Dock måste det upprepas att Fjällrasen har haft ett kompakt motstånd inom svenskt lantbruk under hela sin existens från 1882 fram till idag. Och tack vare sin unika genetiska egenskaper nu etablerar sig i Sydamerika, kanske rasens framtida hemort....
http://www.fjallko.se/index.php/aktuellt/102-argentinanyheter

Landsbygdprogrammet

Nu börjar effekterna av regeringens politik komma fram....
Landsbygdsprogrammet råkar "illa" ut.

Sverige skickar ner 37,9 miljarder till Bryssel. Svenskarna är en av EUs största bidragsgivare, per capita....
De enda möjligheter att fixa ett återtag är via jordbrukspolitiken.
Men här avstår regeringen. Precis som sossarna på sin tid.
Kan man inte räkna?

Så därmed skall mycket sparas.
Landsbygdsprogrammet bantas rejält. En del av det är bara kosmetika och har litet att göra med landsbygden och absolut inte med lantbruk och jordbruk. Men ändå....
http://www.lantbruk.com/lantbruk/sa-slar-besparingarna-inom-landsbygdsprogrammet-2014

Kanske att en hel del i Landsbygdprogrammet mår väl av att försvinna....
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/03/det-ryktas.html


6 oktober 2013

9.70...

Vad skall man tro om ett eventuellt handelsavtal mellan EU och USA? TTIP.
Blir det som efter kriget 1945, att USA dominerar totalt eller kan det bli ett avtal mellan likvärdiga parter?
USA har liknande avtal med andra länder, världsdelar....
Där konflikter utvecklas...
Som videon visar.
Men så blir det nog inte i vårt fall i norra EU.
Bråk om GMO och licensierade utsäden.
Vi anpassar oss nog......


5 oktober 2013

LCHF....

Det är ju ett ständigt bråk vad vi skall äta.
Uppenbart är dock att någon vill lägga sig i.....
Politiker, byråkrater eller andra.
Varför?

Man hänvisar gärna till "Medelhavskosten". Det verkar ju trevligt, sol, god mat och annat mysigt....
Men hur är det med Medelhavskosten? Det sägs att man inte dricker mjölk och andra mejeriprodukter...
Jaså. Hur är det med det?

När mjölkkvoterna infördes för ganska många år sedan så skulle alla kor och all mjölk som producerades i varje EU-land registreras så att man kunde börja med ett kvotsystem.
För svensk del är detta en bagatell. Vi har ju alltid haft en effektiv administration...
Men i Italien?

Där skulle man också skapa ett kvotsystem och åkte land och rike runt för att leta reda på alla mjölkkor. Detta var inte i italiensk tradition, så folket misstrodde inspektionerna...
Skattmasen...
Därmed blev bara ungefär hälften av landets mjölkproduktion uppmärksammad!
Ingen hade kanske koll på att Italien var ett stort mjölkdrickarland. Mycket gick till ost, smör och andra mejerivaror, men ändå...
Myten om "medelhavsmaten" var grundmurad!
Att det var en skatteanpassning istället för en diet fattade få....

Problemet avslöjades när produktionen av mejerivaror översteg landets tillåtna kvoter och skapade ett problem som aldrig lösts..
Men myten om mejerivarorna lever kvar, åtminstone i Sverige.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skrota-de-farliga-fettdieterna_8577700.svd

Mjölkkvoterna

Sedan 1992, då Blair House -överenskommelsen mellan USA och EU bilade "the trade war", Sojakriget och då man bestämde en tioårig avvecklingstid på jordbrukssubventionerna så har processen rört på sig. Sakta men säkert.
Det ena CAP efter det andra har sakta förändrat förutsättningarna för jordbruket.
Nu är det snart bara mjölkkvoterna kvar att avveckla...

För svenska mjölkproducenter är det "knivarnas natt"....
Den marknad som återstår efter att importörerna sagt sitt blir inte stor och alla medel för att suga upp de litrarna kommer att användas...
Ett närmast inbördeskrig pågår.

EU tänker ha en form av katastrofberedskap om en försörjningskris uppstår.
Ett hastigt prisras eller annat...
Men behövs det?
Kommer politiken att aktivera processen den dagen?
Här är ett diagram på vad som skett under åren med olika mejeripriser inom EU:
4 oktober 2013

För allmogens bästa

Den nya frölagen som skall komma, där alla kommersiella odlade växter skall vara med, är ju inte så ny för svensk del.
Redan för hundra år sedan styrde staten detta för att kunna kontrollera....
Ja, för kontrollens egen skull mest...
Man ansåg att allmogen inte visste bättre så en styrning av vad allmogen odlade var ju bra.
Hundra år sedan....

Nu kommer nog en ny variant.
För allmogens bästa...
Eller?

I Indien lär man sig av misstagen.
Till skillnad från oss....
Man kämpar för att återuppta odlingen av gamla sorter och växter.
En kamp som Vandana Shiva fört i årtionden...
http://www.thehindubusinessline.com

Galenskaper

Något har gått galet.
Det borde väl alla inse nu.....

Jag skrev om detta bara för någon dag sedan.
Något har gått galet i resonemanget!
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/09/djurskyddsnormer.html

Döden är den enklaste utvägen. Ja, den enda "rätta" utvägen!
Hur har det svenska samhällets logik så uppenbart kunnat halka in på ett trettiotalstänkande?
Vad är det som gör att just Sverige går denna egendomliga väg - Igen!?

Är det bara jag som ser detta? Nej, naturligtvis inte.
Men ni som inte fattar, hur resonerar ni?
Det är klart att allt skall skötas på ett perfekt sätt....
Eller?
Träden skall stå i spikräta rader i skogen...
Villan skall vara målad...
Bilen skall ha vinterdäck vid exakt rätt datum som staten har ålagt oss...
Man skall ha fotriktiga skor och... Nej, det var förr. Nu följer vi modet....
Dock så måste vi ju rädda Anders Borg och låna pengar på villan långt över skorstenen.
Ty annars blir Anders Borg utskämd, ty då kör vi ju en grekisk variant...
Och i Grekland dödar man inte gamla hundar för att de är för tjocka...
Tror jag, ty de skiljer sig ju på så många andra sätt från oss...

Ty i Skåne där får inga hundar vara för feta...
Och inte för magra...
Och inte för många...
Och inte för konstiga...
Då blir det kanske avlivning.
Är skåningar korkade?
Nej, tyvärr dessa regler gäller hela Sverige.
http://www.sydsvenskan.se/skane/for-tjock-hund-omhandertagen/

Vad har det för betydelse om hunden är för fet...
En tanke blev ett PM.
Ett Pm blev ett "bör".
Ett bör blev ett "skall".
Ett Skall blev en Kula....

http://www.lantbruketsaffarer.se/Artiklar/

3 oktober 2013

Kompromissens parti

Förr, på Hedlunds tid så raljerades det över Centerpartiet enligt:
"Vi har alltid velat och kommer alltid att vela..."
Så lät det....

Efter alla dessa år så finner man en grundläggande kultur i alla partier.
Även Centerpartiet.
Är det då enligt ovan smått elaka rolighet?
Ja, helt fel är det nog inte....

I all politik finns ett mönster. Varje politik har en ambition. Ideologisk, teologisk, ekonomisk eller bara en maktvilja.
Vad är då Centerpartiet Vilja?
Tyvärr måste man kalla den korporativistisk....
Eller? Nej, det var förr... Kanske kompromissens parti.

Hur skall man konstatera det?
Nåväl, i samarbetet med socialdemokraterna var det centerns väljare som förlorade på samarbetet. Även om Centern påstod annat. Ty, "Vad hade skett om Centern inte varit med i arbetet? Då hade det resultatet blivit mycket sämre...."
Sade Centerföreträdare. Jaså, blir svaret.... En kompromiss, kanske?

I denna regering har inget positivt skett för den större delen av Centerns vanliga landsbygdsväljare...
Ty Centern har i sin kompromisskultur sett just kompromissen som en framgång!
Inte det praktiska resultatet för sina väljare....
Ty då hade man agerat på ett annat sätt!

Men nu begär jag inte att en politisk rörelse, som alltid sett kompromissen som en viktig politisk uppgift, skall förändras. Det går inte! Man kan bara läsa nedan länk där Centerns partiledare utan att blinka kompromissar bort sina egna väljare, sitt eget land och sitt lands resurser...
I sin politiska kompromisskultur.
http://www.dn.se/debatt/hoga-miljokrav-pa-gruvor-motiverar-lag-mineralavgift/