31 januari 2014

Snabbare än...

Paniken sprider sig bland lantbrukarna...
Vilket är förståeligt.
Man har ju räknat in stöden i kalkylen!
Oavsett vilken produktion man har.....

Om man läser regeringens promemoria så får man intrycket att stöden kommer att minska - för alla - de närmaste fem åren....
Möjligen måste man - som vanligt - agera snabbare än Fantomens skugga...
Eller hur det heter.

http://www.ja.se/?p=44127&m=3433&pt=105

Och...

http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/01/landsbygdens-undergang.html

Vem ansvarar för FAOs direktiv i Sverige?"Vem svarar för FAOs ........?" Svar: Vet ej! Jo kanske, jag är ju bekant med en kvinna som var Svenska FAO-kommitténs ordförande. Ända tills hon som rikksdagsman röstade efter övertygelse och inte efter partipiskan, blev naturligtvis inte omvald, hamnade ute i kylan och blev av med ordförandeskapet i FAO-kommittén. Så kan det gå när man tänker själv, rannsakar sitt samvete och tar sitt uppdrag på allvar.

Och för övrigt står väl ett "modernt land som Sverige" över sådant som FAO. Vi är väl inget U-land heller! - Inte än! Och för övrigt är ju FAO:s valspråk Fiat Panis, och inte bara för att de har sitt säte i Rom, där det ju fins gott om Fiat-bilar. Skämt å sido - Varde Bröd (Fiat Panis), Var dä dä? Ja, det heter det ju och inte Fiat Lac (Varde Mjölk).

Varde Ljus, var dä visst någon som sa en gång, det sägs vara därför vi är vad vi är och där vi är i dag. Fiat Lux! 

För rätt många år sedan satsade Indien på något de kallade för Milk Flood, man hjälpte kvinnor i byarna att skaffa sig en ko att mjölka och för att även då kunna sälja ett visst mjölköverskott från denna ko. Vår (Tg o jag) vän Devinder Sharma berättade om detta för så där 10-15 år sedan.

Men "modern tillväxtekonomi" gillar inte att folk blir kvar på landsbygden, (går kvar där "indolenta och drar benen efter sig") eftersom mycket av motorn i tillväxten härrör från folkomflyttningen in till städerna.

Och p.g.a. pressen från bl.a. kravet på tillväxt och från WTO-regler så lär det programmet vara under avveckling i Indien. Istället kommer en Milk Flood från Nya Zeeland, trots att Indien även utan dessa hushållerskors hushållskor väl är (var?) världens största mjölkproducent. Har inga färska siffror i minnet, men det lär väl ligga (låg?) på ca 80 miljoner ton. Nya Zeeland 17 miljoner ton (ca 5 milj. inv.). Sverige ca 3 milj ton (ca 10 milj inv?)

HR30 januari 2014

Landsbygdens undergång

Som sagt. Regeringens förslag till ny jordbrukspolitik, den åternationaliserade delen, är ute på remissrunda...

Min första reaktion blev en "ryggmärgsreaktion".
För helsicke! Bondfångeri på hög nivå...
Och läser man vidare så blir bilden klarare...

Dagens svenska landsbygdspolitik har mer med Wasakungarnas politik att göra än med senare tiders politik. Som på medeltiden då hela Öland var ett jaktparadis för överheten, så bönderna/lokalbefolkningen knappt kunde röra sig utan att stöta sig med regelverket som gynnade kungens vilt.
Samma gäller idag de så kallade "Nationella miljömålen", vars innehåll efter alla dessa år sedan de beslutades i Riksdagen förlorat i värde eller borde omtolkas efter "nya rön"...
Men så görs inte, utan man kör på med detta mantra. Politisk fundamentalism ger felaktig politik.
Och det inskränker landsbygdsbefolkningens rörelsefrihet på ett otillständigt sätt.

Utåt sett påstår man att den internationella marknaden för livsmedel kommer att öka.
Visst, det är möjligt, men knappast för svensk del..
Det borde redan ha visats tecken på om så vore möjligt, men istället minskar alla möjligheter att ta del av den möjliga internationella expansionen.
Varför blir det så, på tvärs med politikens ideologiska drömmar?
Kanske just bara för att politiken dagdrömmer istället för att vara realister.
Den storskaliga livsmedelsmarknaden är Monsantos, Nestlés (ARLA:s) med flera...
Inte lantbrukare Svenssons eller Jönssons...

Det tredje som man påstår i förslaget är intresset att leva och bo på landsbygden är beroende av behovet av ett attraktivt landskap. Landskapet är ingen fasad, en Potemkinkuliss, utan en levande miljö (för att använda ett verkligt utslitet uttryck) där människor känner att de har den frihet att utveckla och anpassa sitt liv efter de förutsättningar som de själva måste ha tillgång till.
Den rent medeltida politiska hanteringen av landsbygden, som promemorian föreslår, är inte framkomlig i dag!
Det regeringen bara målar upp är just en Potemkinkulliss! Helt uppenbart då man gör allt för att ta bort alla stöd till små fastigheter. Helt på tvärs mot vad man gör i länder med en faktiskt verkligt levande landsbygd. Då åternationaliseringen ger utrymme för en helt motsatt politik - att istället dubbla gårdsstöden för små fastigheter! I detta fall är regeringens påstående en ren lögn!
Man motarbetar landsbygdens överlevnad som en aktiv del av samhället! Istället blir landsbygden enbart en råvaruresurs.

Tyvärr så är, som sagt, denna landsbygdspolitiska anpassning i detta nya sekel, mer likt forna tiders kungars härjande på landsbygden och en pina för allmogen...
Den summering som man visar upp ger en klar bild av att utan helt andra politiska visioner så fortsätter urbaniseringen än snabbare framöver...
Med hjälp av denna åternationaliserade CAP-reform.

Men utifrån möjligheterna som reformen ger borde man göra tvärtom.
Underlätta för småskalig livsmedelsproduktion, inklusive förädlingsdelen.
T.ex återinföra "besiktningbyråerna" av hemslakt för kommersiellt bruk, som upphörde runt 1990.
Återinföra enklare jordbruksdeklarationer, typ "kontantmetoden"
Höja Grundavdraget till de nivåer som gällde före 1970. (120 000 - 150 000 kr per år i reala värden)
Ja, överhuvudtaget minska på de administrativa kraven för småskaligheten...
Utöver att dubbla stöden till mindre jordbruksfastigheter - givetvis återinföra stöden ner till den första hektaret odlingsmark - ty varje hektar odlingsmark är lika mycket värd i odlingsvärde!
Och alltså utnyttja möjligheterna för verkliga praktiska förbättringar för landsbygdens totala befolkning som faktiskt nya CAP ger utrymme till!
Istället för att leva kvar i 1900- talets politiska drömmar....

Läs gärna nedan länk till min reaktion angående "Stöd till unga lantbrukare"
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/01/regeringens-forslag-sammanfattningen.html

Angående miljömålen så har politiken cementerat uppenbara felaktigheter som i detta nya politiska förslag fortsätter. I nedan länk finns det en del att fundera angående det.
http://familjejordbruk.blogspot.se/search/label/algblomning

Och så naturligtvis regerings promemoria
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/26/58/fa9d8e5e.pdf

Ett tillägg i efterhand....
Förnuftet kanske finns åtminstone i vårt grannland.
http://www.atl.nu/lantbruk/hopp-f-r-danska-sm-b-nder

Tredje världslivsmedelsdagen, FAO, Rom 1983Jag kom att tänka på hur VI ser på VI och Dom, vilket jag tycker belyses av ett tal som Olof Palme höll vid Tredje världslivsmedelsdagen, FAO, Rom 1983. 

Ett litet utdrag ur det talet: "... det finns svar på frågan varför folk svälter. För en tid sedan besökte jag en av de stora öarna i Medelhavet. Jag besökte ett ganska högt beläget område, där hundratals små väderkvarnar hade använts i generationer för att pumpa upp vatten från underjorden till att bevattna det torra området och på så sätt tillåta odling. Men de flesta vinddrivna pumparna fungerade inte längre. Dieselpumpar hade installerats under senare årtionden.

Man berättade för mig att bränslepriset hade mångdubblats så att jordbruket inte längre var lönsamt. Man beskrev situationen så att de gamla jordbrukarna nu sitter och ser ut över den obrukade jorden med de orörliga vindpumparna som bakgrund medan deras söner och döttrar försöker förtjäna sitt livsuppehälle på turism eller i industrin i någon stad långt borta.

Denna bild, även om den tagits från ett europeiskt land, kan också diskuteras i ett mera allmänt perspektiv. Vad som ofta händer är att en stadig livsmedelsproduktion som pågått i hundratals år plötsligt upphör. Folk måste flytta till städerna. De som stannar kvar på landsbygden blir fattigare och fattigare. Regeringen måste ägna sig åt den ökande stadsbefolkningen, och vad är det man i allmänhet gör? Man subventionerar priserna på importerad basföda som konsumeras i städerna. På så vis pressas också producentpriserna ned. Och de stackars jordbrukarna, som redan är kraftigt påverkade av höjda priser på sina produktionsmedel, tappar varje sporre att producera för avsalu. De går tillbaka till ett samhälle som lever från hand till mun. Vad händer sedan efter år av dåliga skördeförhållanden. Importerad mat kan förvisso finnas tillgänglig på den lokala marknaden. Men vår fattige bonde har ingen köpkraft; han har inga pengar att köpa mat för."

Och han fortsätter analysen på ett sätt som om han beskrev den situation som Sverige och svenskt jordbruk befinner sig i i dag. Men inte tror jag att han kunde föreställa sig Sverige att kunna hamna i en sådan situation. Och inte ens i dag tror jag några svenska politiker förstår att han i mångt och mycket beskriver den utveckling som i dag är på väg med svenskt jordbruk och svensk landsbygd. 

"Denna bild ... kan också diskuteras i ett mera allmänt perspektiv."

Men inte i ett SÅ allmänt perspektiv att det skulle kunna hända Sverige - väl? Inte ens fastän vi själva genom egna politiska beslut påskyndar en utveckling, lik den Olof Palme beskrev 1983.

Det verkar finnas en föreställning om att länder genomgår en utveckling till allt högre stadier, där man lämnar epok efter epok bakom sig. Sverige har mer eller mindre "frigjort" sig från det primitiva bondesamhället och är på väg att "frigöra" sig från industrisamhället och blir mer och mer ett tjänstesamhälle. Ett postintellektuellt samhälle - eller vad det nu brukar kallas?

De flesta länder, tycks enligt svensk politisk föreställning, befinna sig på något av dessa mer primitiva utvecklingsstadier, som ett högutvecklat land, som Sverige, lämnat bakom sig. Här behöver vi inte längre något jordbruk ("en gammal näring under avveckling") - det hör de underutvecklade länderna till?

HR

Ps. Själv skaffade jag mig ackreditering till min första FAO-konferens i Rom 25 år senare:"Den 3-5 juni 2008 anordnade FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, en så kallad högnivåkonferens på temat livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och bioenergi. I konferensen deltog bland annat FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, och cirka 40 stats- och regeringschefer. Sverige representerades av jordbruksminister Eskil Erlandsson." (Hämtat från regeringens hemsida) 
Från den konferensen finns det mycket intressant att förtälja, men stopp och belägg. Ds.29 januari 2014

Skvallerbytta

Att ATL kallar sitt skvaller för "avslöjande" är ju märkligt...

Vissa saker skall man inte lämna ifrån sig.
Om man vill få reda på något annat någon gång....

Särskilt om sådana nollor som Jens Holm får reda på det....

http://www.atl.nu/lantbruk/atls-avsl-jande-ger-eko-p-regeringsniv

Regeringens förslag - sammanfattningen

Så kan man då få något att meditera över.
Regeringens förslag till de åternationaliserade delarna av CAP, Common Agriculture Policy.
För meditera blir det att göra....

Redan 1995, när CAP infördes i Sverige, var det klart att svensk hantering av CAP var en avveckling av svenskt lantbruk / landsbygd.
Av någon anledning insåg inte svenska folket att man är ett vidsträckt land med ganska liten befolkning, väldigt långt norrut i världen...
Man föraktar sin landsbygd, sin verkliga miljö. Man ville vara modern, urban....
Därför formades den svenska jordbrukspolitiken som en svältpolitik, ett avvecklingssystem.

Detta tänkesätt genomsyrar nuvarande regerings aktiviteter också.
Så en inskränkt småstadsaktigt urban politik är inte bara socialdemokratisk politik.
Även om det ofta verkat så...
Det är helt enkelt svensk politisk kultur.

Därför bör man som lantbrukare ha detta förhållande att förhålla sig till, som det heter.
Även som yngre medborgare, de som nu regeringen vill locka att engagera sig i lantbruket som företagare. Ty här sysslar regeringen med rent "bondfångeri"!
Stöd till unga lantbrukare kallas det.
Det enda klara och tydliga momentet i förslaget.
Som egentligen är prioriterat från Bryssel, vilket man bör lägga till....

Om man som nystartad, eller "ung lantbrukare" får till gång till denna nya stödform, bör man inse vad det är och agera därefter.
De medel som man kan använda till amortering av lån bör man använda till det!
Därför att ingen delar ut pengar av ren välvilja...
När samhället satt någon i en skuldfälla, oavsett om det är villaskuld eller skuldsatt lantbrukare, så är man fast för lång, lång tid framöver....
Och detta nya förslag är uppenbart ett avancerat "bondfångeri"

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/26/58/fa9d8e5e.pdf

Säljande mervärdeVisst är det fantastiskt att slakterierna på kontinenten (inom EU) betalar ett högre avräkningspris än vad svenska slakterier förmår, trots vårt världsbästa djurskydd. Det världsbästa svenska djurskyddet finns inte med i det här tyska slakteriets merbetalning.

Slaktpriserna har konsekvent under vårt medlemskap i EU legat högre nere på kontinenten än här i Sverige. Detta till trots importeras sedan detta merbetalda (till primärproducenten) tyska/danska fläsk till Sverige och säljs här för halva priset mot vad det underbetalda (till primärproducenten) svenska fläsket säljs för här i Sverige, "närproducerat" som det är. 

Och den svenska produktionen slås ut. Efter snart tjugo års medlemskap i EU och med mer än överväldigande bevis för att svenska konsumenter struntar i de  "säljande mervärden" som de hårdare svenska djurskyddsbestämmelserna anses vara, så klamrar man sig fast vid det konceptet och lägger ytterligare sten på börda och och drar, med hjälpa av rabiata handläggare på lst, sitt strå till stacken för att snabba på avvecklingen av svensk djurhållning. 

Med fokus på att i första hand slå ut det småskaliga "kulturjordbruket", men i längden går ingen fri.

De enda som tills vidare tjänar på "våra mervärden" är handeln, som alltså för ett i det svenska produktionsledet lägre prissatt fläsk (i det här fallet, men sak samma med nötkött), tar ut dubbel betalning för "djurskyddsmervärdet". Så länge det nu finns svenskproducerat kvar. Möjligen då ytterligare en tid i södra Sverige, med rimliga avstånd till slakterier på kontinenten, som betalar mer för varan, trots längre och dyrare transport (i vilken, i det här fallet ingår en färjebiljett).

Men den som förstod något av vad ett medlemskap på den "gemensamma marknaden", med "fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital", skulle i förlängningen komma att innebära, insåg detta från första stund.

Men vi har troligtvis de "folkvalda" vi förtjänar?

HR

28 januari 2014

Ett gott djurskydd

Dagens förvirrande och komplicerade regelverk runt djurhållning gör bara saken värre.
De få fall av riktigt djurplågeri - såsom kanineldarna i Stockholm - gav bara någon månad villkorligt.
Övriga fall är alltid fråga om subjektiva bedömingar utifrån regelverk och omgivning som ger betydligt värre straff, ja, rena yrkesförbud för riktiga bagateller.
Ibland beror problemen på att ägaren inte orkat med situationen på något sätt och sådant kan man aldrig lagstifta bort!

Så egentligen borde man ta bort hela djurskyddslagen.
Och ersätta den med en paragraf.
"Tamdjur skall behandlas väl"
Resten skall hanteras i domstol och praxis utvecklas via prejudicerande domar.

Sedan finns då EU:s regelverk som står över svensk lag.
Även idag. Vilket inte någon tycks bry sig om....

http://www.atl.nu/ledare/djurskyddet-m-ste-vara-r-ttss-kert

Den hantering som nu sker är vedervärdig!

http://forysta.bloggspace.se/2367381/Vad-hande-sedan/

Exportsubventionerna

I La Via Campesinas politiska jordbruksstrategi, som brukar kallas Food Sovereignty, är en faktor avgörande för hela detta politiska koncept!

Att EU och andra högkostnadsländer avstår från exportsubventioner!

Att dela ut exportsubventioner för att mellanhänder efter lantbruket/och livsmedelsindustrin skall slippa ekonomiska problem med överskott som inte går att avsätta på den europeiska marknaden har varit europeisk jordbrukspolitik sedan den nuvarande jordbrukspolitiken infördes efter kriget 1945 ...
Det är klart att det fanns inget att exportera förrän en bit in på 1980- talet... Egentligen.
Men det var basen i Europeisk industripolitik, angående livsmedelsindustrin!
Nestlé, Unilever, med flera... Inga enmansföretag det inte....

Politiken har hela tiden skyddat dessa snart multinationella företag!
Förre handelskommissionär Pascal Lamy sade vid ett möte med livmedelsföretagen att tanken med jordbrukspolitiken var att de (livsmedelsföretagen) skulle kunna köpa sina råvaror till världsmarknadspris även inom EU.
Då dessa stora företag var den europeiska företagsvärldens guldägg!
Det innebar också att exportsubventionerna skulle finnas kvar.
För att skydda deras företag.
Och då exportsubventionerna kallades jordbrukssubventioner så var det vattentätt....

Nu har jordbrukskommissionären vänt blad.
Han utesluter inte att exportsubventionerna tas bort för gott!
Innebär det att EU vänder blad och i framtiden anammar Food Sovereignty som politisk princip?
Knappast.

I mitten av 1980-talet var subventionerna över 80% av det totala exportpriset på vete.
De senaste åren har det varit runt 23%...
Så nog går det att förändra situationen, men vem får betala priset för instabila priser?
Jo, lantbruket.


http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/157_en.htm

27 januari 2014

Dränkta kor

Så var mysteriet med "komassakern" vid Skånes kust löst....

Det var (troligen) en kreaturstransport mellan USA och Baltikum som en del djur inte klarade och därför blev dumpade överbord.

Men då djuren hamnade på svenskt vatten måste väl svensk lag gälla?

Då måste väl kaptenen på båten åtalas och absolut beläggas med djurförbud. Oavsett domstolens utlåtande.
(Då djurförbud är "en administrativ åtgärd i förebyggande syfte")

Så att han inte upprepar denna försyndelse....

Och det borde vara effektivt, då det är livslångt...
Länsstyrelsen få kontrollera att kapten inte har några djur på båten nästa gång han anlöper svensk hamn!

http://www.atl.nu/lantbruk/dumpade-kvigor-var-vanv-rdade

Supervalåret.

Nu när vi är inne i "supervalåret" så måste jag ta upp frågor som berör annat än jordbruket.
Det har betydelse, som det heter.
Även för jordbruket.
Tror jag.

Assange - affären är en sådan sak...
Kopplar man ihop vissa politiska fenomen så får man ett mönster..
Vad man än tycker om det så är det nog verkligheten....

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2256088-fallet-julian-assange-drivs-av-prestige

Och så svensk "pudelverksamhet"....
Där, enligt tidningsuppgifter, de svenska socialdemokraterna bad amerikanarna om ursäkt för Olof Palmes politik en gång i slutet av 1980- talet...
Ganska solklart.
Svensk realpolitik efter 1970- talets hybrispolitik.

http://kildenasman.se/2014/01/27/usa-en-stormakt-pa-fall/

Är djurskyddsanmälningar befogadeSLU
Är djurskyddsanmälningar befogade?
- En undersökning av djurskyddsärenden i Västra Götalands län under 2011

Emelie Andersson
Skara 2013
Etologi och djurskyddsprogrammet

citat:
I Västra Götalands län klassas en anmälan som befogad om kontrollen leder till en anmärkning, oavsett om den gäller det som anmäldes eller ej. 
En jämförelse mellan de inkomna anmälningarna till länsstyrelsen i Västra Götaland år 2011 (1 960 anmälningar varav 1 157 följdes upp genom kontroll och där 54 % av dessa var befogade) och år 2010 (drygt 2 000 anmälningar och endast en tredjedel var befogade), synliggör att utvecklingen tycks gå åt rätt håll vad gäller de befogade anmälningarna.
På länsstyrelserna blir det ett stort slöseri med resurser att följa upp anmälningar som visar sig vara obefogade och det skadar även förtroendet från djurhållare.

Sammanfattning Sid 23
Eftersom denna studie gjorts efter önskemål från länsstyrelsen i Västra Götaland visar det på att de vill minska de obefogade anmälningarna och på så sätt öka förtroendet gentemot djurhållare.

Intelligent slutsats?
Hur kan man minska på obefogade anmälningar?
Klassa dem som befogade oavsett om anmälan var befogad eller ej!
"Effektivt" bra lst-statistik, men hur gick det med djurhållarnas förtroende?
Den akademiska världen höjer sig högt över verklighetens banaliteter!
Ekonomernas "kreativ bokföring" blir till "kreativ rapportskrivning"?

ÅkeMan flyttar fram positionerna bit för bit, med hjälp av förvaltningsrätt och Tingsrätten. Det är den "utveckling" man kunnat iaktta vad gäller tillämpningen av Lex Pippi generellt, sedan den sjösattes. I början fanns det chans att vinna sådana mål, dessa möjligheter har täppts till undan för undan.

De flesta av djurskyddet angripna har bara dragit sig undan utan att göra motstånd. Särskilt som de inte haft någon uppbackning från sin "egen" (och nog är den egen alltid) "näringspolitiska organisation" - LRF där de flesta varit medlemmar ("tvångskollektiviserade" till "Cupolen") när de råkade illa ut.

Om det kan bli värre än att bli sviken av sin (?) organisation, vet jag ej, men än mer illa ute är kanske ändå sällskapsdjursägare som verkligen står ensamma i världen när de blir överfallna.

Människor som aldrig varit i klammeri med rätts-väsendet för oftast inte stort väsen kring sig när de första gången hamnar i domstol. Utan stöd, utan de mest grundläggande juridiska insikter och på egen bekostnad ska de försöka ta kampen mot myndigheten, som är väl intrimmad på att knäcka djurhållare. Med vars skattepengar myndighetens jurister är avlönade.

Djurhållaren tvingas alltså betala både bödelns arvode och sitt eget. Och därtill kommer den svenska modellens dubbelbestraffning, i form av omhändertagna och av polisen bortskänkta djur, plus ett evigt näringsförbud. Saker som nästan alltid drabbar hårdare än eventuella böter i dumstolen.

HR

http://stud.epsilon.slu.se/6128/7/andersson_e_131001.pdf

26 januari 2014

BlåbärstomaterBlåbärstomater - lika korkat som golden rice!

Dessutom har det visat sig att lingon överträffar blåbär och andra bär som tidigare ansetts vara de bästa ur antioxidant-synpunkt. Sådana, lingon, kan plockas gratis på "lingonröda tuvor" i Småland bl.a. Det har naturen själv ordnat utan hjälp av GMO-industrin. Industrin är ute på "villande mo", med sitt GMO! Det flickorna har - har "flickorna i Småland", som Delta Rythm Boys sjöng en gång i världen eller om det var en norrman som sa det?

Jag har alltid gillat lingon. Det finns nästan ingen maträtt som jag kan tänka mig att inte komplettera med lingon. Kommentarer jag brukar få är: Men du ska väl inte ha lingon till det också! Det skulle jag tydligen, min intuition, eller vad det nu varit fråga om, är  numera är vetenskapligt bekräftad.

http://www.atl.nu/lantbruk/bl-b-rstomater-snart-i-butik

HR

Marknadsproblem

Även i United Kingdom har man vissa problem med slakten...
Så det är alltså inte bara här i Sverige.

Något att fundera på.

http://www.fwi.co.uk/articles/24/01/2014/142951/farmers-blame-polish-imports-for-beef-price-drop.htm

SvinkalltFy faen...
Enkeldörr, - utan isolering...
Vid minus fem Fahrenheit!

Syndabockssyndrom"Och möjligen är 
även min avslutande reservation av det ofina slaget, men faktum är att det bara är undantagsvis som jag över huvud taget uppfattar vad Stig-Anders säger på sin dialekt djupt där inne i det magnifika skägget."

Vilket ramaskri det hade blivit om någon yttrat sig på samma sätt om till exempel en zigenare eller invandrare, som en kompis (journalist) sa.

Detta att man kan yttra sig så om en landsbygdsbo och småbonde utan att någon reagerar (ja, nu reagerar jag förstås, efter att ha blivit uppmärksammad på saken av en som för sitt levebröds skull inte kan reagera offentligt).. "Detta ..." stärker mig i min övertygelse om att nuvarande djurskyddshausse huvudsakligen handlar om ett syndabockssyndrom. 

Och eftersom det numera är förbjudet att ge sig på gamla beprövade (bedrövade, berövade) syndabockar, så får de som i dag innehar samhällets lägsta status, landsbydsbor, kulturjordbrukare och djurhållare av svenskt etniskt ursprung stå till tjänst för den samhällsfunktionen (?).

"Samhällsfunktion", därför att det tycks vara ett evigt behov för varje samhälle att hålla sig med syndabockar i stort som i smått. 

Nationer skapar fiender - kallt krig, terrorism. 

Inom nationerna blir det fråga om lågstatusmänniskor, fattiga, färgade m.fl. Och nu kan vi till den skaran, särskilt i Sverige, lägga landsbygdsbor, kulturjordbrukare och djurhållare, som svenska politiker, myndigheter och media ger sig på och häcklar och rådbråkar. 

På mikronivå grasserar, människor emellan, som alltid, mobbning av de litet udda och från "Standard 1 A" avvikande människorna. Även det ett till synes obotligt problem.

HR

Ps. Om recensenten inte kunde höra vad Stig-Anders sa så borde han väl i alla fall ha varit så pass läskunnig att han kunnat följa med i texten, talet var nämligen textat. Ds25 januari 2014

TTIP - demonstration i Tyskland

Ledare i ATL

"Vi kan inte låta andra försörja oss."

Det är väl just det som är åtminstone svenska politikers idé om var och hur jordbruk ska bedrivas, nämligen att låta andra försörja oss med mat. Det kallas marknadsekonomi och det var vad 1990 års jordbrukspolitiska beslut ytterst handlade om. En vara ska produceras där de sammantagna komparativa fördelarna är som bäst. Och påstå inte att de är som bäst i Sverige!

Jordbruket ansågs inför 1990 års beslut vara en samhällsekonomisk belastning. Mats Hellstream talade ju gång på gång om PSE-tal, som innebar att svenska skattebetalare "subventionerade" varje svensk bonde med 300 000 kr/år (vad blir det omräknat i dagens penningvärde?). Därför var EU-inträdet i det avseendet en stor besvikelse för till exempel Margareta Winberg, m.fl. svenska politiker, och inte minst bland folkpartister.

De blåögda centerpartisterna trodde däremot att svenska livsmedelsprodukter skulle komma att erövra EU-marknaden, med våra fina svenska produkter. Den som minns minns att exempelvis Karl Erik Olsson inledningsvis, i förhandlingarna med EG/EU, begärde en mjölkkvot på fyra miljoner ton, eftersom han inbillade sig att efterfrågan på svenska mejeriprodukter skulle bli så stor. Och när man inte fick den kvoten (utan sammanlagt - alla kvotslag - 3,3 milj ton) blåste man istället, i samförstånd med LRF, mjölkomställarna på deras SLOM-kvot (0,4 milj ton). Mjölkomställare av kategorin "familjejordbruk" ansågs för små och irrationellt drivna.

För att övertyga EU om att man där borde ta ett liknade avregleringsbeslut, som det svenska, skickade Maggan med det budskapet ner till Bryssel, med sina jordbruksbyråkrater. Men de återkom ganska snopna med beskedet att i Bryssel förstod de inte vad svenskarna talade om. De kände sig närmast förlöjligade - ja, utskrattade rentav.

Då etablerade Maggan SLI (Livsmedelsekonomiska Institutet) i Lund, med Mats Hellstreams f.d. statssekreterare Lena Johansson, som GD och Ewa Rabinowitz som en av de först anställda ekonomerna. I en skara av ekonomer som växte till allt mer.

I början läste jag de rapporter som dessa ekonomer producerade. Och dessa rapporters slutsatser kan litet generellt sammanfattas med att de kom fram till att jordbruket band för mycket kapital, som "arbetade" för långsamt. Det kapitalet skulle, enligt dessa räknenissar, göra större samhällsnytta om det investerades i annan verksamhet, till exempel "upplevelseindustri". En sådan förbättrad användning av detta lata kapital skulle bidra till att öka välfärden för oss alla, påstod de.

2003 var en god vän, som skrivit en bok tillsammans med Timbros Johan Norberg, inbjuden till ett seminarium hos Timbro. Hon hade emellertid inte tid att delta den dagen, så hon frågade mig om inte jag kunde ta hennes plats för att rapportera vad som där sades.

Som huvudtalare var en ekonom från SLI inbjuden, det var hon som berättade om varför SLI bildades - alltså p.g.a. Bryssels oförstående attityd och kanske kändes inte minst "utskrattningen" pinsam för världens i alla avseenden (?) bästa politiker och byråkrater.

Eftersom man förmodligen inte trodde att det fanns en katt bland hermelinerna var man mycket frispråkig från alla talares sida, som avslutade sina deltaganden i en paneldebatt.

Johan Norberg sa, till exempel, att han tyckte att Sverige skulle gå före genom att se till att jordbrukspolitiken åternationaliserades så att vi kunde genomföra 1990 års avreglering fullt ut. Att de dumma fransmännen inte skulle gå med på en avreglering förstod han självklart, men i Sverige fanns det stor politisk majoritet för detta, trodde han (förmodligen helt riktigt). Förutsättningen för ett genomförande var just åternationalisering.

Och som Johan sa: Jag har ingenting emot att franska skattebetalare fortsätter att subventionera sitt jordbruk så att jag kan fortsätta att köpa goda billiga franska ostar och gott och billigt franskt vin.

På vad sätt har attityden till svenskt jordbruks existensberättigande ändrats bland majoriteten av svenska politiker i dag. Jag märker i alla fall ingen stor skillnad, de tror alltjämt att Marknaden sköter detta till det bästa. Svenskt jordbruk anses väl, vad jag förstått, "arbeta på lika villkor" och för att hävda oss i den konkurrensen, tror våra politiker att det bara är ökad rationalisering och effektivisering som fattas.

Hur definieras förresten ett "familjejordbruk"?

1000 kor, robotar och ett antal anställda balter, vilka efterhand, när de inte längre nöjer sig med vad de i dag tjänar, ersätts av afrikaner eller annan "svart" arbetskraft. För att åtminstone ge någon enstaka komparativ fördel, bland alla de för svenska bönder ouppnåeliga komparativa fördelar som fordras för att gör ett modernt svenskt "familjejordbruk" konkurrenskraftigt på Marknaden. "Nu är det marknaden som gäller"?

Mvh

HR

http://www.atl.nu/ledare/vi-m-ste-kunna-f-rs-rja-oss-sj-lva

Kommentar angående "Djurskyddsinspektörerna"

"Tänk om dessa nitiska flickor istället inspekterade att gamla på vårdboenden hade det bra! Oanmäld inspektion, checklistor. Torra och rena liggplatser, får komma ut var sjätte timme, näringsriktig mat, normalt hull, tillgång till läkarvård, sällskap och aktivering. Minimikrav som ställs på varje hundägare. Omedelbart omhändertagande och transport till bättre boende. Polisanmälan för vanvård och utdelat näringsförbud på livstid."
Slut citat.

Det är skillnad på folk och fä....

Trygga vargar

Vargfrågan är så spännande.
Som samhällsfenomen.

Historiskt sett var vargen ett hot mot folkförsörjningen - för hundrafemtio år sedan.
I min mors lilla hemby skidade en man ifatt en varg på Högsjöns is en gång på 1880-talet.
Den sista vargen som synts till sedan dess...
Ja, jag skulle tro att just där finns det nog varg idag, igen...

Min morbror, född 1899 träffade naturligtvis denne vargdödare som dog 1912.
Då de levde i samma by.
Mina morföräldrar drev sitt lilla jordbruk med någon ko som rent självhushåll.
Mormor var skräddare och hemsömmerska. Morfar var skogsarbetare då man fällde träd med fogsvans och körde virket med häst...
De drog fram nio barn i denna miljö.
Ett vargangrepp med en förlorad ko som resultat hade varit en katastrof för familjen.
Efter 1945 har ingen bedrivit jordbruk på gården.
Sedan dess har det moderna samhällets villkor styrt även i denna lilla by....

Så vargens återkomst är en effekt av det moderna oljesamhällets dominans under senare delen av 1900-talet. Naturromantiken och ekologins främsta symbol i Sverige.
En självdestruktiv ideologi som skuldbelägger människan som art för de problem som vi uppfattar oss ha, eller skapat/skapar...
Men det gäller inte alla människor!
Syndabockbegreppet håller på att få en slagsida.

I Sverige anses en urbanisering och förtätning av mänsklig bebyggelse vara framtiden.
Enligt internationella ekonomers tankegång.
Och då skall givetvis svenska politiker och ekonomer ha samma uppfattning, ty vi vill så gärna vara moderna...
Men därmed, med de problem som urbanisering medför, så måste någon annan få skulden för dessa " problem"....
Landsbygdens befolkning, med sitt täta och nära leverne med Naturen, blir då syndabocken för vårt moderna urbana samhälles bieffekter.
Lantbruket fick de första smällarna redan på 1960-talet, med boken "Tyst vår" som ifrågasatte jordbrukets utveckling. Som givetvis var ofrånkomlig i ett urbant samhälle. Men syndabocken var utsedd!
På 1980-talet var det fiskets tur att bli utsatt för samma fenomen...
Storleksrationaliseringen, som politiken och samhället krävde inom fisket tvingade fram större fiskfångst och det påverkade ekologin i havet.
Men syndabocken blev yrkesfisket!
Idag är skogsbruket utsatt för samma kritik som jordbruket på 1960-talet och yrkesfisket på 1980-talet.

Samhället är som en båt som ligger vid kaj. Man kapar den ena trossen efter den andra som håller båten vid kaj. Jordbruket, fisket och snart skogsbruket...
Men man har inga segel. Egentligen. Ty oljan är inget segel, bara en tillfällig vindpust...
När båten börjar driva på allvar kommer besättningen leta efter dem som kapade trossen...
Istället för att ro...

Vad har detta med vargen att göra?

I nedan länk är intrycket att vargen är hotad. Av jägarkåren...
Varg är vårt mest svårjagade djur!
Och!
Jägarkåren är klart överskattad.
De flesta jägare är vanligt folk som måste ta ledigt från jobbet...
Ha en förstående partner/familj.... Om man inte båda är jägare.
Det finns inte mycket tid till jakt, egentligen...
Men tanken på en jägarkår som blodtörstiga vildar som drar runt i skogen för jämnan är väl etablerad i det urbana samhället.
Vår mest givna syndabock idag!

Nog är det intressant att följa vargdebatten.
När vänder det?
När börjar folk inse att vi inte kan släppa kontakten med naturen?
Att en religiös naturdyrkan har sina risker....

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/01/vargarna-trygga-i-ar-naturvardsverket-ger-upp-overklagan

24 januari 2014

Funderingar runt en Ledare

Ledarsidan i ATL har stor påverkan i lantbrukskretsar.
Då den mesta och största lantbrukspressen styrs från LRF-Media.
Och ATL är en populär tidning hos lantbrukare.

Det är därför ett delikat uppdrag att skriva ledare i ATL!
Inte ett helt enkelt.
Nedan länk är en ledare i ATL...
http://www.atl.nu/ledare/en-verksamhet-v-rd-uppmuntran

Den ledarartikeln ger mig omedelbart associationer till en artikel skriven av Devinder Sharma..
Citat:
"Studies show that in America, some 50 years back when farmers sold their produce for one dollar, their income was 70 cents. In 2005, this had fallen to 4 per cent. With middlemen wiped out, one would have expected the farmer's income to go up. But now it is a new battery of middlemen . quality controller, standardiser, certification agency, processor etc - who walk away with the farmer's profits. The number of middlemen, operating under the same hub, actually increases."
http://www.indiatogether.org/2014/jan/dsh-fdiretail.htm

Det krävs verkligen att vi medborgare inser vad som sker!
Med TTIP kommer storkapitalet ( Monsanto, Wal-Mart m.fl) att samarbeta med "ett nytt batteri av mellanhänder", som Devinder Sharma skriver.
Kvalitetskontrollanter, standardiserare, certifierare, -som kommer att ta böndernas vinster...
Och - Samhällets mellanhänder. Den offentliga byråkratin.
Mellanhänderna kommer istället att öka....

Vinnare utan vinst

En ARLA -reklam, som jag inte sett förut, hade uppmärksammats vara något egendomlig...
Som om ARLA-reklamen vore något annat än falsk reklam över huvudtaget.
Dock tyckte någon att just denna reklamsnutt var extra kul.
Och påpekade att det åtminstone för en djurkunnig var störande.
Men vad var felet?

Det blev ett upprop i ATL.
Och en tävling.

Jag såg reklamsnutten och kände direkt att det var fel...
Men vad.
Jo, visst! Man körde filmen baklänges.
Så jag skickade in min förklaring...

http://www.atl.nu/lantbruk/m-nga-kok-nnare-hittade-felet

22 januari 2014

Borgo di Tragliata

LRF-ungdom var ju inbjudna av Monsanto att göra studiebesök vid ett av Monsantos laboratorier i USA och imponerades tydligen storligen. Och har blivit förespråkare för GMO i Sverige. Öppna för att öppna Pandoras ask!

Ungdomligt oförstånd - eller ungdomlig framtidstro. "Vi tror på utvecklingen", brukar det visst heta?

HR

Ps. "Med vapen behärskar man nationer, med mat behärskar man folket", är ett gammalt känt Kissinger-citat som William E anförde i sin föreläsning. Det ligger mycket i det citatet. Med bröd och skådespel håller man folk på mattan, om så maten bara består av smaksatta GMO-nudlar.

På ett bondemöte jag (Tg var också med där) deltog i på Borgo di Tragliata, strax utanför Rom, 2003, där Italiens dåvarande jordbruksminister Gianni Alemanno deltog, sa han att han skulle göra allt för att hålla Italien GMO-fritt (tänk vilken skada mot ett äkta "Matland", som Italien, om de accepterar GMO-grödor). Han menade att förutsättningarna var goda att hålla ute GMO-kontaminering, omgivet av vatten, som Italien är, och med Alperna som barriär mot norr. I Skandinavien är de geografiska förutsättningarna lika goda, men den politiska viljan (som varande USA:s 51 delstat?) att försvara vårt "Matland" (det framtida Nudellandet?) saknas.

Även mycket annat "matnyttigt" fick man där kunskap om. Ds.

http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/01/f-william-engdahl.html

Rovdjursfrågan - en valfråga?

I valkampanjen har vargfrågan blommat upp. Givetvis.
Centern, Riksdagen rikaste "politiska" parti, numera ett kapitalförvalningsfenomen placerat i politiken som drar till sig opportunister av alla de slag, har ju lanserat rovdjursfrågan som "sitt"...

För att blidka de landsbygdsväljare som inte riktigt förstått Centerns "nya" roll....

Men går det att lura landsbygdens folk i dessa tider?
Ja, förut var det inga problem...
Men idag?

Som framgår i nedan länk så bör man betrakta Skandinavien som vad det är!
En halvö, rent geografiskt..
Och en ö, rent biologisk - ekologiskt.
( Då varg inte tillåts inom renskötselområdet )

Kan man då ha en oreglerad rovdjurspopulation, tillsammans med en befolkning på landsbygden som skall ha betande boskap ( enligt lag ) och inte får freda sig mot dessa rovdjur utan att bli misstänkta för jaktbrott?

Är nuvarande ordning rimlig i ett ekologiskt perspektiv?

http://cornucopia.cornubot.se/2014/01/wwf-vill-skjuta-300-svenska-vargar.html

Dock inte i Sverige

Citat:

"I fjol, i maj 2013, lade Kommissionen fram ett nytt förslag till ett fördrag som skulle samordna alla de olika direktiv som finns för frö-och planthandeln, även innefattande prydnadsväxter. Gemensamt för alla länder inom EU. Förslaget innebär bl.a. ytterligare kontroll, skärpning av registreringskravet, bildandet av en ny myndighet inom EU med uppgift att snabbt kunna lagföra alla överträdelser (frö-och plantpolis), inga möjligheter till nationella anpassningar och ge större möjlighet att ta patent på levande material, vilket på pappret är förbjudet inom EU idag. Protesterna mot förslaget, som endast gynnar den multinationella fröindustrin, har varit omfattande runt om i Europa. - Dock inte i Sverige. - De ledde till att Kommissionen i sista stund införde möjligheter för s.k. nischversamhter att kunna existera inom det nya fördraget. En viss, liten handel med frö och plantor som inte finns registrerade på den officiella EU-listan, kunde tillåtas. Men nu, då förslaget till det nya fördraget omarbetas igen inför beslut i EU-parlamentet (febr. 2014) och sedan ministerrådet, hotas även dessa små nischer att tas bort."

http://www.runabergsfroer.se/?m=300

21 januari 2014

F. William Engdahl
Nog är det märkligt att man reagerar så mot Terminatorgenen.

Att bonden/odlaren inte kan ta eget utsäde av sin skörd.......

Det har man, i princip, inte fått göra i Sverige på hundra år. Svenska bönder har styrts av staten sedan sekelskiftet 1800/1900!
Det har kallats vid olika namn.
Inom husdjursaveln kallades det galt- och tjurbesiktningstvånget.

Att GMO kommer att användas inom svenskt lantbruk utan protester från odlarsidan är jag övertygad om...
Med den kulturella tradition....

Tiggeriet, igen

Rumänien har en bondebefolkning på 30% av befolkningen.
En bondebefolkning som lever på samma standard som svensk bondebefolkning gjorde före kriget 1939-45.
Nu när hela Rumänien skall omformas till en "modern" koloni för att försörja världens rika länder med jordbruksprodukter så kan inte dessa miljoner bönder klarar sig längre på sina små gårdar.
De första som lämnar landet är de egendomslösa...
Ty industrijobben försvann med kommunismen.

Och precis som i övriga industriländer så är arbetskraft utan specialkunskaper helt omöjliga...
Därför blir tiggeriet en utväg.

Men detta är bara en början!
Då Rumänien nu efter årskiftet ingår i EU:s regelverk om jordbruksmark kommer vanliga rumänska bönder att tvingas sälja sina gårdar för att flytta - någon annanstans.

Precis som det sker på alla andra ställen på planeten där småjordbruk är driftsformer och livsstilen. Därmed kommer "multinational corporations" att köpa billig odlingsmark i Rumänien och driva befolkningen ut på vägarna...
Vägar som bär till Stockholm, Göteborg med flera svenska städer...
Därför att vi svenskar inte vill att jordbruk i EU skall vara möjligt att existera på...
Särskilt inte i Sverige.
Men notan kan man inte springa ifrån.

Det finns väl ingen sådan koppling säger då vän av ordning.
Jo, tyvärr.

Det smått desperata debattartikel som folkpartister i nedan länk skrivit visar bara att just folkpartiet har dålig koll på vad politik är....

http://www.dn.se/debatt/lat-rumanien-betala-notan/

http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/01/tiggeriets-aterkomst.html

Too late

"Vore det för mycket begärt att Lantbrukarnas riksförbund ville göra valet 2014 till ett lantbruksval?", skriver Sven-Olov Lööv inför LRF:s start av valkampanjen med paneldebatt i veckan, där bland andra jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) finns med."

Too late..
Möjligen?

http://op.se/opinion/ledare/1.6737905-i-landsbygdens-dimma-doljs-allt-fran-jordbruk-till-gruvor

Åternationaliseringen

Så kom då regeringens förslag på åternationaliseringen...
I "läckt" form.

Inga raka rör här inte...

http://www.atl.nu/ledare/nytt-g-rdsst-d-sl-r-mot-sl-ttb-nderna

20 januari 2014

Life of a farmer: November

Besökare

Det är bara att hoppas på att länsstyrelserna snart kan till sin vokabulär tvingas infoga kejsar Augustus sista ord. Pjäsen är över - applådera! Acta fabula est - plaudite!

Dina framgångar med bloggen applåderar jag redan nu och önskar den ett fortsatt framgångsrikt liv, även efter djurskyddsterrorns tillönskade händangång. Det finns ju fler drakar att bekämpa efter att denna drake dragit sin sista suck. 

För den här gången, är det bäst att tillägga, då reptilen i fråga troligen kommer att ha gömt ett ägg någonstans, som kläcks en gång i framtiden. Precis som det förrförra sekelskiftets (1800/1900) djurskyddshausse´s terrors drake gjorde. 

Det som fascinerar mig i detta cykliska förlopp är att det fanns så oerhört många djurhållare för drygt hundra år sedan som dömdes för djurplågeri, mest bönder då, det fanns ju fortfarande litet att ta utav då. Tusen bönder om året dömdes som djurplågare. 1914 kom Första världskriget, det blev matbrist och det blev helt plötsligt inte längre lika intressant att ha bönder som syndabockar.

I mitten på 1900-talet, efter kriget var det goda tider och framtidstro, med folkhemsvisionen för ögonen. Behovet av syndabockar verkar inte ha varit lika stort då, åtminstone föll inte valet på bönder och djurhållare. Det fanns ju fortfarande "undermåliga människor" - s.k. "imbecilla", som Alva Myrdal uttryckte sig. Där fanns ju mycket att göra med steriliseringar och lobotomeringar för att "städa undan" sådana störande element.

På 60-talet dömdes bara ett fåtal djurhållare för djurplågeri. Och då rörde det sig om verkligt djurplågeri, uppsåtligt och handgripligt.

Och nu är vi åter inne i en sekelskiftes-hausse igen, vad gäller "djurplågare", som ska "städas undan". Nog är det väl något märkligt med att djurhållare är så snälla mot sina djur i mitten av ett sekel och att faen far i dem vid sekelskiften. Kan det vara det att vi nu, liksom vid förrförra sekelskiftet, saknar en vision om framtiden. Och att det finns en frustration hos människor beroende på oro för vad framtiden ska bära i sitt sköte? Och för att dämpa denna oro och frustration pekar man ut sina medmänniskor som syndabockar?

Det här vore väl värt att kosta på en smula vetenskaplig forskinng i kontrast till allt ovetenskapligt flum som det forskas kring, inte minst inom området djurskydd.

HR


La Via Campesina eller COPA - Cogeca

ATL:s ledarskribent börjar låta som La Via Campesina....

Vid flera tillfällen har föreläsare från olika håll i världen framhållit för svenska LRFare rena La Via Campesina -argument och LRF har uppfattat det som sina egna.
Helt på tvärs med verkligheten....

Samma misstag gör nu här ATL:s ledarskribent.
Det låter förvillande lika argumenten från La Via Campesina, men den som studerar argumenten noggrant finner att avgörande skillnader finns.

För COPA - Cogeca är det alltid livsmedelsindustrins intressen som är främst.
Den industri som verkar - efter - lantbruket i livsmedelskedjan.
Enligt svensk kooperativ tradition....
Därmed hamnar alltid lantbruket/bönderna och deras behov i sista hand.

La Via Campesina sätter alltid bondens behov främst!
Som villkor för en fungerande livsmedelsförsörjning.
Den enskilde bondens/människans behov och krav på tillvaron för att jordbruket skall fungera.
http://viacampesina.org/en/

Argumenteringen är förvillande lika.
Erkännes.
Men totalt avgörande för samhällets och jordbrukets funktion!

http://www.atl.nu/ledare/vi-m-ste-kunna-f-rs-rja-oss-sj-lva

19 januari 2014

Tiggeriets återkomst?

Rumäniens stora problem att smälta in i EU har blivit väldigt konkret för svenska folket.
Rumänska tiggare avslöjar att Sverige inte är berett på denna situation.
Vi har aldrig haft tiggare i detta land!

Under tidigare epoker, såsom vikingatiden, fanns inget utrymme för tiggare.
Man blev hastigt satt i arbete...
Träldom kallades det.

När samhället moderniserades blev vissa impulser positivt bemötta, såsom Benedictinerordens jordbruksintresserade medlemmar.
Gråbrödernas tiggarorden blev inte lika väl mottagna av Stureätten.

Ända fram till 1952 fanns lösdrivarlagen i bruk...
Det fanns alltså inget utrymme i samhället för tiggare!

Med medlemskapet i EU förändras bilden.
Med Sveriges nya roll och ekonomi så förändras samhället igen.
Med de stora förändringar som sker i världen just nu så blir migrationen allt större, även inom EU.
Allt beror på obetänksam politik. Kortsiktig och ideologisk. Kampen om resurserna i ett sammanfallande "fredsprojekt" där man frångår ursprungsidén till förmån för en maktkamp om tillgångarna.
Massor av människor kommer i kläm.
Vilket skapar flyktingströmmar inom EU. De som kallas tiggare i Sverige.
Hur skall detta hanteras?

Här är några länkar som information.

http://www.k-blogg.se/2007/09/12/europeiska-landskap-i-politiskt-korsdrag/
http://www.bt.se/debatt/tiggeri-ar-inte-en-utvag(4093089).gm
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/11/eus-smabonder.html
http://www.euronews.com/newswires/2277042-gulf-states-seek-food-security-in-europe-us-after-african-problems/

En film man måste se

Då jag träffat Peter Gerdehag och såg att det är en man med humör och stridsvilja så inser jag att sista striden inte är inne ännu!
För Peter Gerdehag.
Och den som står inför honom som motståndare får finna sig i att detta är en vikingatida "svinfylking" man är utsatt för....

Så se upp, politiker och byråkrater!
Ni har sista striden framför Er!

Gå och se Peter Gerdehag genrep iför den "Sista striden"!
Filmen "Hästmannen - den sista striden"

http://www.barometern.se/noje_o_kultur/recensioner/film/gripande-strid-mot-arrogans-och-paragrafer(4109904).gm

18 januari 2014

Slut på gnället

Jordbruksminister Margareta Winbergs bidrag (Se nedan). Som hon och dåvarande LRF-ordförande Caroline Trapp unisont sade: Nu får det var slut på gnället från bönderna! De får ju så mycket bidrag från EU. Och då fick de även ett bidrag (Se nedan) från Maggan!! - Som trädde i kraft (?) 2003. Men gjorde det verkligen det? Det lär ju inte ha sänts till Kommissionen för notifiering förrän i slutet av 2013. Efter Ulf Petterssons grävande i svenska undantagslagars ställning i förhållande till EG-rätten.

HR

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Förbud att hålla djur 
Länsstyrelsen skall meddela förbud att ha hand 
om djur eller ett visst slag av djur för den som dömts för djurplågeri. 
Sådant förbud skall också meddelas den som vid upprepade tillfällen 
dömts för brott mot djurskyddslagen eller föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen eller den som vid upprepade tillfällen varit föremål 
för beslut om föreläggande. 
Förbud skall inte meddelas om det är uppenbart att ett upprepande 
inte kommer att inträffa." 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hur ska man tolka den texten? Skall djurförbud inte heller meddelas för den som"dömts för djurplågeri" - "om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa"? Bondens (nedan) djurförbud är utfärdat i "förebyggande syfte". Innebär den "domen" (utfärdad av en handläggare vid länsstyrelsen) att det är förbjudet att sätta grimma på en ko, en häst osv? Är den svenska undantagslagen i så fall notifierad hos Kommissionen i Bryssel?
Jag tänker förstås på Bonden Olssons fall där länsstyrelsen/åklagaren vilseförde honom (eller i klartext - lurade honom) genom att intala honom att det smidigaste var att han skrev på ett strafföreläggande och betalade 3000 kr i böter, så skulle saken vara ur världen sedan.

Länsstyrelsen hade lämnat in en åtalsanmälan för "Djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen". I strafföreläggandet stod det enbart att han skulle erkänna djurplågeri, varför inte enbart brott mot djurskyddslagen? Okunnig om konsekvenserna, av Maggans bidrag och försäkran från åklagaren om att hans namn under strafföreläggandet och inbetalda böter skulle få saken ur världen, skrev han på.

Några månader senare fick han med posten ett beslut om djurförbud från länsstyrelsen. Det kom så att säga, "som ett brev på posten", med tanke på Maggans insats ovan.

Saken gällde alltså en grimma som suttit på en kviga i nio dagar och förorsakat skavsår på nosen och i nacken = djurplågeri? Skavsåren läkte på nolltid, som varje erfaren djurhållare förstår. Tillkallad veterinär, vilket handläggaren vid länsstyrelsen krävde, såg det hela som en småsak. 

Står denna dubbla bestraffning (böter + "adminstrativ åtgärd" = näringsförbud/djurförbud) verkligen i rimlig proportion (proportionalitetsprincipen!!) till brottets art?

HR

Ps. Talade med en djurtransportör för ett par år sedan. Han berättade att han varit på en lantbruksskola i samma län, som Bonden håller till, och hämtat slakttjurar. Halskedjorna, som de stod uppbundna med, hade vuxit in i nacken på tjurarna (piercade med kätting!!) så de fick klippa loss djuren. Klippa av kättingarna alltså, där resterna avlägsnades efter att tjurarna avlivats på slakteriet. Detta hände på en skola där man utbildar blivande lantbrukare. Den skolan (-s rektor? - hela årskullen blivande bönder?) fick inget djurförbud p.g.a. denna händelse - inte ens böter. Olika falla ödets lotter! DS.


http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/11/dubbelbestraffning-ar-en-bagatell.html

17 januari 2014

Upprörande politiskt beslut

Så är det dax för södra Sverige att bli en gruvkoloni.

I huvudstaden tror man att det bara är Norrland som är en koloni.
Man lever i det förgångna.....
Ty sedan 1995 är hela Sverige "ett Norrland". Från Hallandsåsen och norrut.....

Uranbrytning, skiffergas eller jordartsmetaller....

Som utanför Gränna.
En möjlig fyndighet av dessa "intressanta" metaller där andra fyndigheter ligger långt ute i Sibiriens obygder, utan den utomordentliga infrastruktur som gäller utanför Gränna...

Och som regeringen sålt ut utan att blinka.
Landsförräderi tycker jag.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5758956

http://www.tasmanmetals.com/s/Norra-Karr.asp

Intressant ledare om kritiken mot lantbruket

En intressant ledare i svenskspråkiga lantbrukstidningen från Finland.
Man uppfattar det som sker i västvärlden som en frustration över tillvaron, en frustration som får allt extremare yttringar...

Hur skall man som bonde/lantbrukare agera i denna stora samhällsreaktion?
Att ställa upp som spottkopp/syndabock är det väl ingen som frivilligt gör...

Så jordbrukspolitiken står inför ett stort problem.
Hur tillfredsställa alla dessa splittrade opiononskrav?
Ledarskribentens slutsats, att lantbruket själva skall ta ledningen i opinionsyttringen är nog att kräva för mycket efter ett århundrade av bondemobbning från samhällets sida!
Bollen ligger allt hos EU:s jordbrukspolitiker!

http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=391

Gabardinsyndromet

Får man avvika från mallen?

Peter Gerdehag ställer frågan gång på gång.
Får man avvika från mallen i Sverige?
Trots allt prat om individuell frihet och mångkulturellt samhälle så styrs vårt samhälle av djupt liggande kulturella instinkter.
Som uttrycks i vissa märkliga juridiska fenomen.
Som djurskyddslagen....

För ganska många år sedan skrevs en artikel av en känd tidningsman från Blekinge.
Han hade i sin ungdom jobbat på en rävfarm så han kunde en del om ämnet som artikeln handlade om. Alltså ett samhällsingripande hos en rävfarmare i Blekinge.

Det var stor uppståndelse i pressen om denna rävfarm. Redaktören gjorde då ett eget besök på rävfarmen och redovisade detta. Mitt minne av artikeln blev detta:

Rävarna bodde i burar, helt enligt de krav som fanns då.
Djuren var i prima form (Det är nödvändigt för annars blir det inga pengar över)
Burarna stod placerade en och en i terrängen. Mellan burarna gick små stigar mellan litet skräp och skrot. Ägaren själv bodde i ett hus på farmen.

Redaktören noterade att de upprörda besökarna från myndigheterna inte såg djuren för allt som störde i terrängen, inklusive farmaren själv som hade den originella klädstilen "jeans med gabardinbyxor utanpå"....
Man missade varför man var där!

Rävfarmaren bröt mot mönstret, inte mot lagen om djurhållning.
Samma gäller Hästmannen.

http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/hastmannen-pa-plats-pa-premiaren(4109898).gm

Importtrycket

Under året som gått har debatten om den ökande importen av livsmedel handlat om nötkött.
Mer är hälften av konsumtionen är import...

Men då har det endast handlat om nötkött.
Nu har det framkommit att det är större import av andra baslivsmedel.
Det inhemska är snart sällsynt.

http://www.atl.nu/lantbruk/stor-andel-importerat-i-offentliga-k-k

http://www.unt.se/osthammar/slut-for-grisbonder-vid-okad-import-2798406.aspx

16 januari 2014

Indisk migration

"Economists view this trend as a sign of economic growth. In other words, while 50 lakh farmers are forced out of agriculture every year, growing farm unemployment is being considered as assign of economic growth. How can creating unemployment in the agriculture sector and then find an alternative employment to the millions displaced from agriculture constitute economic growth?"

Ekonomer anser att denna trend (Urbaniseringen) är ett tecken på ekonomisk tillväxt.
Med andra ord, 5 miljoner bönder som tvingas bort från lantbruket varje år via ett växande arbetslöshetsproblem, ses det som ett tecken på ekonomisk tillväxt. Hur kan skapad arbetslöshet för miljoner utsparkade från lantbruket kallas ekonomisk tillväxt?

Skriver Devinder Sharma i nedan länk...

Medan återflyttning till landsbygden anses vara ekonomisk depression....
En återflyttning som ändå sker i Indien.

"1.5 crore farmers are expected to be returning back to the villages between 2012 and 2014 because there is no work available even in the cities."

15 miljoner indier beräknas återflytta till landsbygden de närmaste två åren....

http://www.deccanherald.com/content/380743/living-thin-edge.html

15 januari 2014

Anpassning sker

TTIP är, åtminstone för lantbruket, en inkörsport för GMO- grödor.
Det har väl tydligt framgått av samhällsdebatten...
Ja, den lilla debatt som är på svenska språket kan man nästan bortse från, så för svensk del så är arbetet från samhällets sida en anpassning, enbart, till det som komma skall...
Inklusive LRF.
Sådana bagateller som honung och eventuellt innehåll av GMO- detaljer är just bara detaljer i det stora hela...
Men som man tycker är lämpligt att dribbla bort, åtminstone inför konsumenterna, de som eventuellt kan klaga...
Ty det är konsumenterna, den stora massan av medborgare, som har framtiden i sin hand.
Vår gemensamma framtid - utan/med GMO och andra egendomliga patent som kommer att styra vår tillvaro in i minsta detalj...
Så det är väsentligt att den demokratiska fasaden i Bryssel hålls intakt, nu när TTIP framöver ger makten över samhället till "the big corporations" - multikapitalet.
Eller som man uttrycker det i USA:
"Rather than focusing on empowering multinational corporations, we should be working to support domestic manufacturing jobs, fix our crumbling infrastructure, and rebuild a strong middle class. This fast track bill will do the opposite."

http://www.atl.nu/lantbruk/st-d-f-r-osynlig-gmo-i-honung

Monsanto stärker sin position

En sista strid tycks ha skett i kampen om vår livsmedelsförsörjning.
Om man tänker efter....

När TTIP träder i kraft (Om det blir av) så som man befarar kommer GMO - företagen att ha fritt fram på den Europeiska marknaden....
Inget kan stoppa dem!
En kedja av gigantiska företag kommer att totalt kontrollera alla medborgares matförsörjning.
Även i EU.

Ett fantastiskt sätt att kontrollera samhället!

Denna process går inte i några få korta steg utan är en lång och komplicerad process....
Där ett steg är den nu förlorade kampen i amerikansk domstol där ett antal bönder protesterade mot att Monsanto har rätt att stämma bönder som odlar deras patenterade grödor - eller spår av dessa grödor! Alltså inslag av deras sorter genom korsbefruktning genom vinddrift t.ex...
En helt absurd juridisk regel där istället egentligen Monsanto skulle stämmas för nedskräpning i naturen av sitt genmaterial. Vilket de bönder anser som drivit frågan.

Men domstolarna gick den mäktiges ärenden!

http://www.cnbc.com/id/101331915

Livsmedelsförsörjningens villkor -ekorrhjulet

Under åren som jag varit aktiv i lantbruket, alltså från slutet av 1960-talet, så har ambitionen hos alla varit att öka produktionen.
Det skulle ge bättre lönsamhet för alla.....
Jag tänkte givetvis inte så mycket på det. Man bara hängde med....

Jag har aldrig varit jätteintresserad av växtodling. Men givetvis vill man har foder till djuren....
Så djurskötseln har har varit det stora intresset..
Att öka produktionen per individ/per djur har varit allas ambition inom lantbruket.
Är det vettigt?

Ökad produktion sänker enbart styckepriset. Lägre betalt åt bonden...
Lägre matkostnader för konsumenter.
Lägre kostnader för industrin...
Meningslöst för bonden... Och djuren.

Men resultatet är spännande.
Man kan sätta upp livsmedelskostnaderna för folk i en cirkel. En klocka. Ett ekorrhjul......
Längst ner i cirkeln är matkostnaderna nästan 100% av inkomsten och längst upp i cirkeln är matkostnaderna nästan noll...
Sedan industrialismen började har priset sakta arbetat sig uppåt som visaren på en klocka..
Uppåt mot nollan i hjulets/klockans topp...
Nu är matkostnaderna i ett svenskt hushåll strax över 10% av tillgängliga medel...
I snitt.
Kan det bli billigare?

Själv tycker jag att man kan se tendenser att man faktiskt halkat över ekorrhjulets topp och att vi redan är "fem över tolv"...
Genom kvalitetsförsämringar för att hålla nere matkostnaderna har man överskridit möjligheterna!
För svensk del tycks ett ras utför cirkelns sida snabbt nu tvinga fram allt större självhushållning.
Om man vill ha bra mat....
En självhushållning som egentligen innebär att maten är lika dyr som före industrialismens början...

Den bonde som försöker hänga med i strukturrationaliseringens ekorrhjul blir bara en skuldsatt traktorförare eller bankens slav...
Stora gårdar blir kapitalets underleverantörer...
Ty den som är satt i skuld är icke fri.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bonder-fangade-i-ett-ohallbart-ekorrhjul_8752632.svd

14 januari 2014

Gamla sanningar blir som nya

När man ser annonser om CLA så står det "att förr var mejerivaror rika källor till vårt intag av dagligt CLA men i den moderna mejeriindustrin har CLA minskat med 80-90%".

Visst...
Som en från ARLA sade för många år sedan...
"Mjölken är knappt prisvärd idag, trots att konsumentpriset är så lågt, ty näringsinnehållet når knappt upp till innehållsförteckningens värde"....

Så egentligen är processen redan körd i botten...
Alltså är debatten i nedan länk redan överspelad...
Eller?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-mjolk_8892202.svd

Byråkratin gynnar byråkratin

En gång när jag tillsammans med andra i föreningen NOrdBruk lämnade in en projektansökan så blev det avslag.
Det var visserligen inte till Tillväxtverket, men ändå...

Det fanns ett tydligt kvinnoperspektiv. Som det måste finnas för att vara PK.
Vi lämnade in ansökan första dagen som gällde under ansökningstiden....
Vi fick svar sist av alla och svaret var väldigt klart!
"Pengarna är slut".

Problemet vi hade var att vår förening inte var politiskt korrekt...
Något annat kan det inte vara, ty några andra förklaringar eller invändningar mot vår ansökan än just "pengarna är slut" fanns inte.

Nu var det tredje gången som jag själv sökte medel och fick avslag.
På märkliga grunder.....
En gång fick någon "kalla fötter" och jag blev godkänd efter några egendomliga turer...
Men efter dessa tre försök så avstår jag från denna korrupta verksamhet.
Som många andra svenska medborgare...
Korruption står man över rent moraliskt!

http://www.ja.se/?p=44005&m=3433&pt=105

____________


Åkerier och bönder

Som man konstaterar är svensk livsmedelsförsörjning snart enbart importbaserat.
På några få år har svenskt jordbruk blivit utkonkurrerat....
Vår mat ligger på vägarna.

För att priset på maten skall fortsätta att vara lågt måste importkostnaderna även fortsättningsvis vara låga.
Sverige är ett geografiskt långt land. Det kostar att flytta på saker och ting.
Redan vid EU-inträdet 1995 insåg åkerierna vilka problem man skulle få...
Precis som en del bönder som också insåg läget...
(Bönderna uppmanades "att gilla läget och sluta gnälla")

Det är egentligen fantastiskt att både åkerierna och bönderna fått sin verksamhet att fungera så här långt med de märkliga villkor som gäller....
Särskilt med så avvikande skatter som belastar både de som arbetar i dessa jobb och företagens överlevnad.
Men nu börjar det knaka på allvar...
Försent möjligen.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2243069-regeringen-tiger-still-medans-akerierna-faller-sonder

13 januari 2014

Protesterar inte svenskar?

Aktiviteter som bönder gör på kontinenten, ja, även på andra ställen i världen, känns ibland väldigt främmande.
Som dessa protester som ECVC nu genomför nere i Bryssel.

Att spara eget utsäde från den egna skörden....
Är det ett problem?
Visst, det har vi inte fått göra sedan början av 1900-talet.
Och nu tycker man detta är ett övergrepp söderut....
Vilken frihet de har haft!

Och de andra kraven då?
Ja, inte är det något som vi här i Sverige bryr oss om.
Bara ekonomin funkar så säljer vi gärna vår frihet att bestämma över vårt eget liv, även som bönder....
Egendomligt.....
Hur fungerar egentligen svensk kultur?

http://www.eurovia.org/spip.php?article818&lang=fr

Meat-Atlas

En ny skrift att studera....
Oavsett vilken åsikt man har!

http://www.boell.de/en/2014/01/07/meat-atlas

Mänsklig svaghet

Det är ingen ursäkt att påstå att man "bara är en människa"...
Inte ens för en präst.
Ty har man husdjur så går djuren före människan!
Det borde han veta!
Det var klarlagt i en dom för tjugo år sedan då en djurägare erkände att han inte klarat ta hand om sina djur på grund av problem på jobbet och annat...
Men domstolen ansåg att han borde tagit hand om sina djur - innan han tog hand om sig själv...
Någon förlåtelse, eller förståelse för mänsklig svaghet gäller inte i juridiken.
Och inte i Svenska kyrkan, som delar ut "yrkesförbud" snabbare än länsstyrelsen delar ut djurförbud.

Djurskyddslagen står över alla mänskliga påfund
Gäller även Svenska kyrkans moralbegrepp...
(Den bockfotade har tagit över)
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14889951.ab