30 september 2014

Östersjön. Äntligen!

Så äntligen börjar det lossna!
Att nya tankar angående syresättningen av bottendöden måste till...något som praktikens män insett många år.
Äntligen frångår man tanken på att stoppa utsläppen från land...
Då det är gamla fosforlager i Östersjöns bottensedimenten som orsakar dagens problem.
Vilket jag, bara genom att söka på nätet, funnit information om.
Att politiken inget fattar det vet vi sedan gammalt...

Jag skall inte upprepa mig, men forskare som kom med tokiga idéer redan 1970- talet har ställt till det för Östersjön fyrtio år!
Äntligen, måste man ropa!
Äntligen!!

http://www.extrakt.se/hav-och-sjoar/syrepumpar-galen-ide-eller-ostersjons-raddning/

Den som orkar läsa mer så har jag allt samlat som jag hittat på nätet under etiketten "algblomning".

Invändningar i länken ovan kan jag tyvärr instämma i, men med andra tekniska lösningar borde det fungera ändå.
T.ex. Med en "mammutpump" som suger upp bottenvatten och syresätter och pumpar ner vattnet till botten igen....
Istället för att pumpa ner ytvattnet....

Svenska bönders avund

Det som alla svenska bönder avundas fransmännen....
Det har då skett. Igen.
Uppror....
Beskrivet från Finland:
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4467

Och i Franrike.
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/la-violence-des-producteurs-de-legumes-est-elle-justifiee-7774437479

Framtiden för svenskt lantbruk

Som vanligt finns det en kort framtid och en längre...
I ett företag.
Det korta kan vara hur man skall göra den närmaste tiden. Idag och imorgon.
Eller det närmaste året....
Sedan är det hela företagets struktur och framtid, i årtionden...
Åtminstone inom jordbruket.

På kort sikt, för mjölkproducenter, är det akut i alla faser...
Med prissänkningar varje dag så krävs omorganisationer dagligen.
Gör man inget så går det illa...
Historier om förtvivlade mjölkproducenter som knappt orkar öppna posten hörs dagligen.
De "svenska modellen" står inför sin verkliga utmaning, sitt verkliga elddop.
Duger den "svenska mjölkproduktionsmodellen" som den har uppfattats och organiserats sedan snart hundra år tillbaka?

I Danmark ser det inte så lysande ut. Enligt nedan länk.
Men i Danmark är man van! Ett antal mjölkgårdar finns alltid till salu. Konkursen ingår i systemet.
Men i Sverige är tanken annorlunda där lantbruket alltid ingått i den korporativa samhällsmodellen. Vilket innebär att staten och samhället är de ytterst ansvariga för medborgarnas handlingar. Vilket har gjort att bönderna accepterat pålagor och intrång via myndigheter (djurskyddslagen) och halvstatliga organisationer som SMR ( Svensk mjölk, numera LRF mjölk) och givetvis LRF, som genom sin monopolställning från den 10 juni 1932 sitter stadigt som lantbrukets givna organisation. (Vilket inte gäller formellt sedan 1990, men vem har noterat det.)
Men nu kommer svenska bönder att få veta sanningen! Många mjölkgårdar kommer nog att kasta av sig sina driftsägare och nya kommer till. Med lägre kostnader...
Banken får betala.
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4466

Finns det då någon ljusning framöver?
Enligt ovan bild så är jag mycket tveksam....
Utan ett starkt politiskt engagemang så ser det illa ut.
Då troligen politiken i de flesta andra EU- länder kommer att göra allt för sitt lokala jordbruk.
Men med de senaste femtio åren erfarenhet av svensk jordbrukspolitik så sker inget sådant annat än under galgen.
Enligt bilden kommer just de "svenska" jordbruksprodukterna att flöda inom EU, även framledes, utan Sverige...
Nog för att viss produktion av klassiskt svenska jordbruksprodukter kan klara sig, men det kallas då nischproduktion.

29 september 2014

Etanolproduktion

Som det sägs i nedan länk så bråkas det om etanolproduktion på vete eller annan spannmål.
Tyvärr finns inga ekonomiska kalkyler med, för pratet om bullar och godis låter nästan osannolikt...
Det kommer knappast att räcka.
Så några (tusen) ton spannmål vars värde som foder ligger runt en krona kilot borde vara ett gott tillskott i processen...
Då jordbruket knappast kan matcha etanolproduktion i lönsamhet i dessa tider...
Det räcker med att jämföra med förr.
Då mjölkpriset till bonden brukade följa bensinpriset i automaten.
Idag kostar bensinen runt 15kr och bonden får drygt 2.50kr per liter mjölk.
Det är solklart bättre att göra etanol av spannmålen än mjölk, fläsk eller nötkött.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/bullar-blir-bransle

Jämförbart?

Det vanliga...
Hur skall man kunna jämföra inkomster mellan olika länder - inom EU?
När inte hela bilden presenteras...
Alltså, skattesatser och andra nivåer som grundavdrag och arbetsgivaravgifter.

http://www.thedairysite.com/news/46616/minimum-wage-increase-for-agricultural-workers

Hästmannens strid

Jag gjorde en omfattande utredning och ingav en anmälan till åklagarmyndigheten för polismål. Kom brev efter två veckor att de inte inledde någon förundersäkning. Jag bifogar texten i ett överklagande till kammarrätten jag skrev i februari 2011. Ingen EU-rätt men finns klara indikationer på att förvaltningsdomstolar är platser för. pappersförvaring – inget annat!!! Jag bifogade texten även till JNytt .

Hälsningar!

BErndt

 

Inledning

I Regeringsformens 1 kap, 1 §, 3 st uttalas:

"Den offentliga makten utövas under lagarna".

Detta utgör den högsta och övergripande ledfyren för att all myndighetsutövning skall ske i enlighet med vad lagstiftningen i varje enskilt fall stadgar. Enligt Regeringsformen 2 kap, 6 §  är varje medborgare skyddad gentemot det allmänna vad gäller t.ex husrannsakan, vilket även inbegriper annan undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe (prop. 1973:90 s. 246). Enligt 2 kap, 20 §, får skyddet enligt 2 kap 6 § under vissa förutsättningar begränsas genom lag. Ett exempel på det är 27 § Djurskyddslagen.

I domareden i 4 kap 11 § Rättegångsbalken förestavas bl.a:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och

skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej

mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga

stadgar;…"

Principen om att "domstolen känner lagen" (jura novit curia) torde ha fått sin näring ur det ovan sagda.

I 4 §, 2 st Djurskyddslagen framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor inom de delar som behandlas i nämnda lag.  I 1 a §, 3 st, Djurskyddsförordningen delegeras till Statens Jordbruksverk att "meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna". Vidare i förordningen anges hur Statens Jordbruksverk är berättigad att meddela de föreskrifter som behövs för att förtydliga de mer allmänt hållna lagparagraferna.

Sedan 2009 är länsstyrelserna kontrollmyndigheter, vilket sköttes av kommunerna tidigare.  Kontrollmyndigheterna skall tillämpa de lagar, föreskrifter och instruktioner som meddelats av riksdag, regering och Jordbruksverket. Legalitetsprincipen ger inte utrymme för kontrollmyndigheterna att göra andra tolkningar och hänvisa till annat än de lagar och föreskrifter som tillkommit i laga ordning.

En liknelse: Polisledningen i Jönköpings län finner att några sträckningar på en väg med hastighetsbegränsning om 70 km/tim inte är bra ut trafiksäkerhetssynpunkt. Därför beordras trafikpolisen att rapportera alla som kör över 60 km/tim där stadgandet om vårdslöshet i trafik enligt 1 § i lagen om vissa trafikbrott åberopas. De motiverar detta med att deras tolkning av trafikbrottslagen ger dem rätt att bortse från de regelverk som styrt tillkomsten av aktuell hastighetsbegränsning.

 

Inskränkningar i enskildas fri- och rättigheter.

Nu aktuellt mål handlar om myndighetsutövning mot enskild som blivit dömd till djurförbud, vilket i praktiken innebär ett yrkesförbud som i det närmaste omöjliggör skötseln av det lantbruk han driver ensam. Höga krav måste ställas på att beslutande eller dömande tjänstemän genom rättsutredning gör klart för sig vilka regler som gäller då konsekvenserna för den enskilde blir så allvarliga som i detta fall.

Därtill kommer den psykiska press det varit för klaganden att vara utsatt för anonyma anmälningar och kontroller under åren. Kontrollerna, som utförts av en okvalificerad person när det gäller bedömningar av hovvård, hälsotillstånd m m, bygger huvudsakligen på hennes godtycke och är inte visade genom utlåtande från fackman. Det sistnämnda torde inte heller nu kunna prövas men Jordbruksverkets "Kontrollvägledning för djurskydd" anger följande på deras hemsida:

"Det är viktigt att du dokumenterar alla uppgifter: skriv anteckningar, ta foton, använd videokamera. Andra personer, exempelvis djurägaren eller en domstol måste kunna förstå vad du sett vid besöket och varför du gjort de ställningstaganden du gjort. Du bör vara extra noggrann när du upptäcker brister, och när du dokumenterar förhållanden som kan komma att ändras".

I Jordbruksverkets "Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl", med underrubriken "Handläggning av djurskyddsärenden", 2009-04-07, dnr: 31 – 2401/09, anges på s 6 att Jordbruksverkets föreskrifter finns tillgängliga på verkets hemsida.

Utöver djurskyddshandläggaren synes inte heller den chefsjurist, som beslutade om djurförbudet, ha tagit hänsyn till Jordbruksverkets vägledning om kvalitetskraven på de utredningar som görs. Det är i mina ögon att nonchalera gällande instruktioner.

I bifogad bok, "Vi har avlivat din häst", s 57 – 69, ges förklaringar till de problem som skapas hos de som utsätts för den här sortens kontroller. Författaren i denna del är läkaren Anders Thelin som har särskild kompetens om lantbrukares hälsa och lantbrukets yrkessjukdomar.

I angiven bok, s 94 – 136, finns ett antal fallbeskrivningar. Jag åberopar detta för att visa den rättslöshet som finns inom delar av djurskyddsarbetet. Detta fortsätter och riskerar att spridas ytterligare när det synes omöjligt att få hjälp av domstol när fel begås. Kontrollmyndigheterna får därigenom inte möjlighet att lära sig vad som faktiskt gäller.

 

Förvaltningsrättens dom.

På s 6, 2 st, görs en genomgång av att klaganden fått fyra förelägganden och hur dessa numera är överklagade på olika sätt. Sedan kommer:

"Mot bakgrund av det anförda kan föreläggandena inte prövas i sak i nu aktuellt mål. Den vittnesbevisning som åberopats avser främst lämpligheten av föreläggandena och saknar därför betydelse för målets prövning. Av handlingarna framgår inte heller annat än att föreläggandena tillkommit i laga ordning". Den sista meningen skall jag i första hand utreda giltigheten av. Jag hänvisar till min skrivelse till Förvaltningsrätten daterad 2010-12-09 och jag går igenom aktuella förelägganden i tidsordning enligt följande:

 

A.

Föreläggande utfärdat av Nässjö kommun 2008-07-08:

Djurskyddshandläggaren Ingela Björklund gjorde två kontroller och vid båda tillfällena beredde hon sig tillträde till stallet utan klagandens medverkan eller godkännande. Detta är rent objektivt sett ett olaga intrång enligt 4 kap 6 §, 2 st, Brottsbalken. Till detta kommer att det inte angivits vilken eller vilka hästar som hade påtalade brister, vilket strider mot kraven i Jordbruksverkets vägledning, se citat s 3, 2 st.

Länsstyrelsen tillförde, kort före den muntliga förhandlingen, nytt material i processen i form av foton som påstås vara från aktuella kontroller. Detta föranledde mig att inge skrivelsen som är daterad 2011-01-16. Där framgår att jag anser att tjänstefel kan misstänkas från Ingela Björklunds sida och att det finns klara instruktioner från Jordbruksverket om vad som gäller vid tillträde av exempelvis djurstallar. Länsstyrelsens företrädare menade att länsstyrelsens policy inte tillåter tillträde på sätt som skett, men att det inträffade var under den tid när kommunerna var kontrollmyndigheter. De ansåg sig bevisligen ändock ha rätt att lägga föreläggandet till grund för djurförbudet, vilket är direkt anmärkningsvärt.

Ingela Björklund uppgav under sitt vittnesförhör vid den muntliga förhandlingen (där hon närvarade under hela förhandlingen) att hon ansåg sig ha stöd att gå in på sätt hon gjorde med stöd av 27 § Djurskyddslagen. Den aktuella paragrafen tillkom 2006 i sin nuvarande lydelse och 27 a § anger att polishandräckning kan begäras.  I prop 2005/06:128 anges bl.a på s 306 att handräckning kan begäras och att det är den begärande myndigheten som gör den materiella prövningen vad gäller behovet av handräckning. Det sägs även att (2 st):

"Avsikten är enbart att klargöra att polisens resurser enbart skall användas om det finns särskild anledning att anta att polisens särskilda kompetens och befogenhet att bruka våld kan behövas".

Det kan gälla personskydd och att exempelvis bryta lås eller annat hinder för själva kontrollen. Jordbruksverkets instruktion är tydlig i denna del:

"Du bör inte genomföra kontrollen utan att djurägaren eller någon som representerar denna är med. Undantaget är om du behövt begära handräckning från polisen".

Ingela Björklund har på helt felaktiga grunder berett sig tillträde till klagandens stall vid två tillfällen. Det finns inget som helst stöd för egenmäktighet i denna del utan paragrafen om olaga intrång gällde också på den kommunala tiden.

I Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om tillsyn m.m. (DFS 2004:9), som gällde till  2007-07-01, uttalades på s 7 att handräckning från polismyndigheten bör begäras om en inspektion måste genomföras och djurhållaren inte kan anträffas (det framkom inget om att kontroll måste ske vid dessa två tillfällen – ingen fara i dröjsmål förelåg). Denna föreskrift ersattes av  Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:2) om offentlig djurskyddskontroll, vilken upphörde att gälla 2009-01-01 när länsstyrelserna blev kontrollmyndigheter. I sistnämnda föreskrift tas inte frågan om tillträde upp särskilt utan får anses ha varit giltig hela tiden. Detta synsätt styrks av citatet enligt 5 st på denna sida.

I DFS 2007:2 påtalas i 8 kap 1 § att bestämmelser om straff för tjänstefel finns i 20 kap, 1 §, Brottsbalken. Därmed klargörande att tjänsten utövas under straffansvar.

Föreläggandet har utifrån det som ovan angivits – i förening med det jag anfört  i mina skrivelser 2010-12-09 och 2011-01-16 – tillkommit i strid mot gällande lag och lagligen grundade föreskrifter och kan därför inte tjäna som en giltig rättshandling.

 

B.

Föreläggande beslutat av länsstyrelsen 2009-04-29, beteckning 282-1389-09.

Jag hänvisar till skrivelsen dagtecknad 2010-12-09, s 8 – 14, ang detta föreläggande.

Punkt 1.

Beträffande rastning hänvisar länsstyrelsen till 4 § Djurskyddslagen, som i 2 st anger att närmare föreskrifter kan ges av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Jordbruksverket har i DFS 2004:17 angett vad som gällde vid tiden för inspektionen. Föreskriften i denna del gällde till 2010-08-01. Genom okunskap eller nonchalans har länsstyrelsen inte utgått från gällande föreskrift vilket ger till resultat att förtroendet för vad de anger i övrigt utraderas.

 

Punkt 2 - 3.

Jag hänvisar till skrivelsen dagtecknad 2010-12-09, s 10 – 11.

I föreläggandet hänvisas till DFS 2007:6, 3 kap 8 §, som är allmänt hållen. Denna föreskrift måste ses i ljuset av DFS 6 kap, 1 §, där det anges att hästar skall ha tillsyn minst en gång om dagen. Därtill finns i DFS 2004:17, Bilaga 8 upptaget om "ströad liggyta" och att den kräver daglig tillsyn och utgödsling. Det är vad som gäller och självklart blir hästarna smutsiga ibland trots att klaganden fullgjort sina skyldigheter enligt bestämmelserna.

Hästarnas spiltor har trägolv och ger i sig god komfort och det har aldrig anmärkts mot detta.

Återigen visar länsstyrelsen i egenskap av sakkunnig myndighet okunskap eller nonchalans mot de lagligen tillkomna föreskrifterna från Jordbruksverket.

 

Punkterna 4 - 5.

Hänvisar till angiven skrivelse s 11 – 12.

Denna punkt är fråga om bedömning av lämplighet av densamma och det krävs fackmannakunskap för att kunna avgöra om det förelåg behov av åtgärder för hovarna eller om hästarna fått för lite foder eller inte. Detta saknas i utredningen och får ses som brist i sättet att följa Jordbruksverkets instruktioner om vad som skall iakttas och dokumenteras vid kontroller och dokumentationer av desamma. Foton saknas exempelvis.

 

Punkt 6.

Hänvisar till angiven skrivelse s 12 – 13.

Inledningsvis skall sägas att det genom vittnesförhör med Ingela Björklund klarlades att hästarnas påstådda hältor inte var värre än att de skulle ut i rasthagen. Det var inte heller aktuellt att tillkalla veterinär.

Vittnesförhöret med Siwert Liljenberg klarlade vidare att hästen Sallys ben blev undersökta av veterinären Olle Nilsson trots Ingela Björklunds påståenden om att hästen undanhölls från undersökning (se vidare under nästa föreläggande om veterinärvård).

Till detta kommer att det genom vittnesförhör med Marita Melin får anses klarlagt att Ingela Björklund drivits av en ambition att få bort hästarna från gården. Hon uttryckte i ett telefonsamtal med vittnet, kort efter länsstyrelsens beslut om djurförbud, att hon lovat sig själv och hästarna att de skulle bort från gården. Vittnesförhöret skadar självklart tilliten till de uppgifter Ingela Björklund lämnat under åren om klagandens hästar. Anmärkningar som ingår i de fyra föreläggandena har tillkommit när Ingela Björklund varit ensam med klaganden. Inga anmärkningar har gjorts när någon annan varit närvarande hos klaganden.

Bortsett från prövning av lämpligheten av detta föreläggande torde det stå klart att Jordbruksverkets instruktioner om dokumentation av gjorda iakttagelser inte efterlevts.

Punkt 7.

Hänvisar till angiven skrivelse s 13 – 14. Ej följt Jordbruksverkets föreskrift i frågan.

Aktuell bestämmelse finns i DFS 2007:6, 3 kap 12 §, och den har tolkats till klagandens nackdel på sätt jag beskrivit i tidigare skrivelse.

--------------------

Detta föreläggande överklagades av klaganden själv till Länsrätten i Jönköping och överklagandet avslogs enligt dom 2009-10-16, mål nr 1263-09. Länsrätten fann "att länsstyrelsens föreläggande var befogat och lagligen grundat". Ordföranden Lena Schön-Barkestam synes inte ha genomfört någon rättsutredning.

 

C.

Föreläggande om veterinärvård för häst, 2009-06-30, beteckning 282-2158-09.

Hänvisar till angiven skrivelse s 14 – 16.

Denna punkt tillkom med anledning av Punkt 6 i föregående föreläggande, s 5.

Punkten är resultatet av direkta felaktigheter i Ingela Björklunds rapportering om vad som förekommit i ärendet.

 

D.

Föreläggande 2010-03-19, beteckning 282-124-2010.

Hänvisar till angiven skrivelse s 16 – 19.

Punkterna 1 – 3.

Se punkterna 1 – 3 under B, s 4 – 5.

 

Punkt 4.

Huruvida hästarna var "tillfredsställande rena" går inte att avgöra då det inte finns foton eller videoinspelning som påvisar att så var fallet. Klaganden hade gödslat ut enligt gällande bestämmelser och tyvärr smutsar hästar ner sig ändå. Återigen är det fråga om att inte dokumentera iakttagelserna i enlighet med Jordbruksverkets instruktioner i "Kontrollvägledning för djurskydd", som citeras ovan på s 3, 2 st.

--------------------

Klaganden överklagade själv detta föreläggande till Förvaltningsrätten i Jönköping som i dom2010-06-17, mål nr 3653-10 E, avslog överklagandet. I domskälen anges bl.a:

"Det framgår dock även att han inte har förmått uppfylla de krav som gäller enligt djurskyddslagen, gällande föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. För att få dessa krav uppfyllda har krävts föreläggande från länsstyrelsen. Det nu överklagade föreläggandet har varit befogat och lagligen grundat".

Även i detta mål var Lena Schön-Barkestam ordförande och synes ej heller vid detta tillfälle ha gjort en ordentlig rättsutredning.

Domen överklagades av klaganden själv till Kammarrätten, som inte meddelade prövningstillstånd. Detta har överklagats vidare till Regeringsrätten där jag går in med komplettering i samband med detta överklagande.

 

Information

Överklagande av föreläggandena enligt A – C ovan har skett och Kammarrätten meddelade beslut 2011-02-07 att ej bevilja resning och återställande av försutten tid. Detta kommer att överklagas till Regeringsrätten. Jag ringde samma dag för att göra kompletteringar men beslutet skulle expedieras under eftermiddagen.

 

Åter till Förvaltningsrättens dom och det uttalande som görs om handlingsplan.

I domen s 7, 2 st, tas det upp att klaganden inte kommit in med en handlingsplan för hur framtida brister skall undvikas.

Klaganden anser sig ha varit påpassad genom anonyma anmälningar och tidigt saknat förtroende för Ingela Björklund och hennes sätt att arbeta. Som framgår av detta överklagande finns det all anledning att ifrågasätta inblandade myndigheters förmåga att genom rättsutredning skaffa sig kunskap om det regelsystem som finns.

I det fall föreläggandena kan leva vidare, trots alla dess felaktigheter, och han får tillbaka hästarna genom att inge en handlingsplan så känner han sådan misstro till kontrollmyndigheten att de när som helst kan komma med en ny anmärkning som leder till ett nytt djurförbud. Kontrollmyndighetens agerande under åren har tydligt visat för honom att detta kan ske.

Klaganden vill i första hand undersöka möjligheten att göra något åt nu aktuella förelägganden.

 

I samband med att djurförbudet offentliggjordes bildades föreningen "Hästmannens vänner". Det har sedan starten gjorts planer för hur föreningen skall kunna organisera hjälp i olika former för att förebygga klagandens besvär med kontrollmyndigheten.

Det är många som vill hjälpa till rent praktiskt om klaganden behöver resa bort eller blir sjuk m m. Förutsättningar för- och möjligheten till lösdrift under vintertid har undersökts och fakta runt detta finns tillgängligt. Vidare finns planer på att tillvarata klagandens kunskaper om hästar och deras användning samt klagandens erfarenheter av ekologisk odling.

Till skillnad från Ingela Björklund – som saknar erfarenhet av arbetshästar – finns i föreningen och vänkretsen ett stort antal hästmänniskor med gedigna kunskaper om arbetshästar, deras skötsel och användning. Det sistnämnda innefattar även hovslagare med erfarenheter och kunskaper om arbetshästar som går utan skor.

 

 

Skriftlig bevisning

Som skriftlig bevisning åberopas de föreskrifter och instruktioner som utgetts av Jordbruksverket, och som är angivna ovan, för att styrka att länsstyrelsen och förvaltningsrätten inte tagit tillräcklig hänsyn till dem.

Vidare åberopas bifogad bok, "Vi har avlivat din häst", sidorna 57 – 69 och 94 -136, för att styrka den psykiska press och den rättslöshet som människor upplever vid kontroller och beslut från kontrollmyndigheter inom djurskyddets område.  Därtill skall det styrka behovet av att det i rättspraxis klargörs att lagligen tillkomna föreskrifter och instruktioner skall följas.

Muntlig bevisning

Som muntlig bevisning åberopas vittnesförhöret med Marita Melin för att styrka att Ingela Björklund i sin tjänsteutövning drivits av personliga motiv att få bort hästarna från klagandens gård och att detta har försvårat saklighet och objektivitet beträffande de anmärkningar Ingela Björklund gjort under åren. (Vittnet satt cirka 1,5 meter från Ingela Björklund och talade direkt till henne under vittnesmålet)!

Vidare åberopas vittnesförhöret med Siwert Liljenberg för att styrka att Ingela Björklunds rapportering inför beslutet om föreläggande enligt C ovan brustit vad gäller återgivande av vad som faktiskt hänt.

Jag förutsätter att ljudupptagningar från åberopade vittnesförhör medföljer akten till kammarrätten.

 

Yrkanden

Det yrkas att prövningstillstånd meddelas då det finns synnerliga skäl att pröva målet då förvaltningsrätten grovt åsidosatt sin skyldighet att kontrollera de lagar och föreskrifter som gäller för anmärkningarna som ingår i föreläggandena, vilka utgör grunden för det mycket kännbara djurförbudet.

Vidare yrkas att överklagandet bifalles så att djurförbudet hävs då gjorda anmärkningar mot föreläggandena gör att de ej kan tjäna som underlag för djurförbud.

Slutligen är det av yttersta vikt för rättstillämpningen att målet prövas då felaktigheter i myndighetsutövning inom djurskyddsområdet kan leda till stora skador och personliga tragedier när exempelvis ett djurförbud meddelas. Jag ser det som en absolut nödvändighet att kontrollmyndigheterna ges möjlighet att lära sig vad som lagligen gäller i denna typ av fall.

 

Mullsjö 2011-02-24

 

 

Berndt Eriksson

Ombud

 

28 september 2014

Vara eller icke vara

Den nuvarande Rysslandskrisen ger oväntade effekter - på gräsrotsnivå.
Som noterats är mjölkpriset till primärproducenterna på väg ner till verkliga bottenrekord. Samtidigt som allt annat stiger i pris. Vilket ger oväntade effekter - i tanken. För längre än så hinner nog inte många komma ännu...

Förr var avfall från annan odling än vallen ett lämpligt tillskott som foder till både svin och nöt.
Svinuppfödningen använde matavfall ( vilket är förbjudet idag utan att koka det). Man använde vassle och annat från mejerierna...
Till nötkreaturen användes betblasten som blev över vid sockerbetsodlingen. Avfall från bryggerierna, mäsken, var utmärkt tillskott. Även här lokalt har man använt avfallet från juicetillverkning - apelsin, morot...

Idag ifrågasätts även spannmål som kreatursfoder. Det bör gå till humankonsumtion, sägs det..
Av årets skörd blev kvaliteten på vete såpass bra att en hel del kunde gå till humankonsumtion, åtminstone det som skördades innan regnet kom. Men stora delar måste gå till djurfoder. Och kommer så att fortsätta... Kanske.

Kanske, därför att de avfallsprodukter som förr användes som foder går nu till biogasproduktion.
Jordbrukets produktion kan inte ens längre konkurrera om priset på avfall!
Så usla priser är det på jordbruksprodukter!
Nästa steg i denna process blir att skörda enbart med tanke på biogasproduktion!
Omöjligt, säger vän av ordning. Mat måste vi ju ha...
Är det så?

Redan nu, när mjölkpriset doppar ner till historiskt låga nivåer, är det tveksamt att använda "klassiskt" svenska utfodringsprinciper. (Hög utfodring med höga produktionsnivåer - per djur. Motsatsen är NZ- modellen.) Det är, kanske, bättre att skippa korna och köra vallfodret till biogasanläggningen.
För bättre ekonomi.

Men korna då...
Mjölken? Osten? Smöret?
Tja, det går väl att importera.

http://www.lantbruk.com/lantbruk/gardsbaserad-biogas-okar

CETA och TTIP

Nu kommer det ena förkortningssymbolen efter den andra att rulla fram i media, medan vi resonerar om andra förkortningar (V, S, MP, SD, C... Osv).
De mer betydelsefulla förkortningarna heter CETA, TTIP, ISDS....
Det märks ju att de är viktigare för det är ju fler bokstäver!

TTIP har ju varit uppe till diskussion även i Sverige, men hur många förstår vad det handlar om?
Moderata politiker har varit väldigt positiva till TTIP men sänkte tonen när man insåg före valet att vanligt folk knappast skulle bli så positiva om de insåg nackdelarna med TTIP.
Så därför försvann frågan inför valet.
Särskilt inför EU- valet då det borde varit riktigt aktuellt, men då var det enbart frågan om danska griseknorrar. Och inte internationella handelsavtal. Vilket hade varit mer relevant...
En intellektuell nivå som man nog tyckte vara lagom för svenska folket.
Och det visade sig vara en riktig slutsats, utifrån valresultatet sett..

Inför riksdagsvalet sänktes nivån ytterligare.
Så lågt att det väl knappast kan bli mycket lägre...
Därför är frågan om demokrati, handelsavtal och Sveriges framtid som ekonomisk koloni något som avgörs nere i Bryssel. Och med tyskar och fransmän som enda opposition...
Där fenomenet ISDS är en nyckelfunktion. Med specialdomstolar som (troligen) skall inrättas i Sverige för att lösa sådana problem. Enligt förslag från justitieminister Ask i våras. (I stil med förvaltningsrätten, vilket innebär ett förlorat rättssamhälle och skenrättegångar)
För svenska folket har viktigare saker för sig....
http://ttippen.se/2014/09/26/darfor-ar-ceta-ett-lika-stort-problem-som-ttip/

27 september 2014

Ett Haveri


Utmärkt skrivet Astrid!

 

Jag vill tipsa er alla som vill få fördjupad klarhet i förhållandena med Hästmannen rekommenderar jag följande http://www.hastmannen.com/vadgickfel/

Där har Peter Gerdehag jobbat fram en fantastiskt bra text och den vetgirige kan även läsa mitt första överklagande till förvaltningsrätten där jag bl.a går igenom de förelägganden som låg till grund för hans djurförbud.

Trevlig Helg på er alla!

Berndt Eriksson

 

Klimatsmart jordbruk

I enlighet med svensk doktrin i GMO - frågan ställer nu Sverige upp på den nya bluffen i Klimatfrågan. - klimatsmart jordbruk.
Det innebär att miljöfrågorna har kidnappats av storkapitalet!
Man påstår att en trimmad industriell jordbruksproduktion är lösningen på klimatproblemet.
Givetvis.
Vad hade man förväntats sig...
http://www.atl.nu/lantbruk/l-nder-lovar-mer-klimatsmarta-jordbruk

La via Campesina protesterar i nedan pressmeddelande från mötet häromdagen...
http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/sustainable-peasants-agriculture-mainmenu-42/1670-un-masking-climate-smart-agriculture

Men det är knappast omsorg om världens fattiga, eller världens klimat som driver frågan om Klimatsmart jordbruk, utan som vanligt den ekonomiska tanken "Makten över maten".
I nedan länk resonerar Devinder Sharma om det indiska jordbruket.
Trots en småskalighet, med en majoritet av småbönder, så lyckas indiskt jordbruk producera överskott. Som tyvärr förskingras i efterkommande led i hanteringen...
Så ett Klimatsmart Jordbruk är en kommersiell bluff som svenska politiker naturligtvis går på.
http://www.deccanherald.com/content/419924/why-apathy.html

26 september 2014

Rysslandskrisens haveri

Som man insett är konflikten mellan Bryssel och Putin angående Ukraina en fullständig fadäs för Bryssel.
I nedan länk berättas att Bryssel vill dra sig ur alltihop..
Vad finns att tillägga?
Att detta schackspel innehåller bara bondeoffer!
Som meddelats har Bryssel inte klarat av detta.
Att plocka fram kapital för att klara ett handelskrig....
Utan lämnar över problemet till unionens bönder!
Hoppas att bönderna inte glömmer detta när krisen är över!!

http://www.friatider.se/eu-verv-ger-skrota-sanktioner

Miljöflyktingar - framtid eller nutid

I nedan länk (Cornucopia) resoneras om framtida klimatflyktingar på grund av förändrat klimat.
Och hur dessa flyktingar sprids över världen. (Särskilt till Sverige.)

Man borde kanske ställa frågan om vi inte redan är där?
Syrienkrisen ses som en utvidgning av Irakkriget, men i Syrien var det relativt lugnt med en stark regim som fungerade som en polisstat. Men då landet har flera religiösa och etniska minoriteter insåg de flesta att situationen var acceptabel.
Orsaken till kriget vara alltså något annat än den "arabiska våren".

Det första man kunde läsa om detta var en slutsats att en långvarig torka i Syrien slog ut det småskaliga jordbruket och startade en folkvandring inom landet.
Regimen hade andra problem på grund av kriget i grannlandet och lyckades inte hjälpa bönderna.
Så efter flera års torka var krisen ett faktum.
Är detta då ett inbördeskrig skapat av krav på demokrati eller skapat av klimatförändringar?
Behövs det, egentligen, mycket mindre klimatförändringar i dagens värld än vad alarmisterna påstår - för att skapa kaos?
http://www.irinnews.org/report/85963/syria-drought-driving-farmers-to-the-cities

http://cornucopia.cornubot.se/2014/09/varsta-klimatscenariot-fortsatter-co2.html

25 september 2014

Bit av Jordbiten

Västra Götalands Länsstyrelses gratistidning till lantbruket får man ju...
Och bläddrar igenom.
Oftast brukar det vara pekpinnar från olika tjänstemän om vad man får göra och vad man bör göra.
Ibland även vad man skall göra.

I årets nummer tre har lantbygdsdirektören Peter Svensson en ledare.
"Ungdomarna måste in i lantbruket nu!"
Jaha... Varför det?
Sedan kommer den vanliga anklagelsen mot de äldre som sitter som det ökända "köttberget", den verkliga proppen i systemet.
Varför det?
Ingen förklaring.
Men jag vet. Med en usel pension och en jordbruksfastigheter som enda tillgång så biter man sig kvar.
Att Peter Svensson inte förstår det, med sin bakgrund inom LRF, är egentligen märkligt (kanske inte) men förståeligt, då man inte "inte biter den hand som försörjer en"....
Det vore en personlig katastrof att säga sanningen...
För Peter Svensson.

Att ungdomar, efter att ha läst denna ledare, inte tycker att jordbruk är någon god idé, det förstår jag. Vilken normal ung människa som helst anar att här är något galet...
Det fullkomligt utstrålas av texten i ledaren.

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/tidningar-nyhetsbrev/jordbiten/jordbiten-3-2014.pdf

Bakvänd ekonomi i den globala mjölkkrisen

En ledare i Jordbruksaktuellt tar upp ett aktuellt problem.
Den globala mjölkkrisen.
Och uppmanar:
"Däremot måste ni mjölkproducenter spotta i nävarna, gadda ihop er och se till att skapa de förutsättningar som ni vill ha och behöver för att utveckla era företag. Det är ett arbete som borde vara självklart hela tiden och bäst görs i medgång. Om det inte ens görs i tuffa tider, som vi nu ser ut att vara på väg in i, så är det väldigt illavarslande."

På väg in i....?? Det är ju riktigt akut!
Däremot tycker jag att en kommentar prickade helt rätt!

"Sen hur Arla sköts av sin styrelse är lite konstigt.De som sitter där har en övertro på dessa kineser att dom går med på vilket pris som helst kan man tro.Kamprad han tillverkar i lågpris länder och säljer i högkostnads länder vi inom Arla skall tillverka i högkostadsland och sälja till lågkostnads länder.Snacka om bakvänd ekonomi..."

Så är det! Är det vettigt?

http://www.ja.se/?p=45607&m=3433&pt=105

24 september 2014

Anonyma angiverier

Med fyra års erfarenhet som djurskyddsinspektör (visserligen från förra seklet men ändå) så vill jag påstå att det finns knappast sämre människor på denna planet än anonyma angivare.
Ett litet fåtal, kanske en-två under den perioden som djurskyddsinspektör var "befogade" anmälningar. Resten var enbart illvilja, hämndaktioner eller rena psykfall...

Ingen insåg att detta var olaglig stalkning på den tiden.
Nu har vi däremot en tydlig lag om stalkning!
Det verkligt fascinerande i detta är att myndigheterna inte följer denna lag utan uppmuntrar till stalkning.
Fast det vägrar man att inse!
När skall det så kallade rättssamhället inse att myndigheterna själva bryter mot lagarna - dagligen!
Då man på sina webbsidor uppmuntrar, uppmanar till anonymt angiveri!
Och dessutom påstår att det är utan stalkning....
Enligt nedan länk.
Naivt eller rent lagbrott?
Vem är ansvarig för länsstyrelsernas stalkning?
Landshövdingen?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5663502

Artikel om amerikanskt jordbruk

Jag har alltid förundrat mig över hur man alltid kunnat påstå att amerikansk jordbrukspolitik innebär i det närmaste obefintliga jordbrukssubventioner.
Som i nedan länk. Om man läser snabbt...
Det mesta av jordbrukspolitiken går till livmedelssubventioner, Food stamps, direktstöd till medborgare med låga inkomster.
Som t.ex. Anställda på McDonalds....
Det nya i jordbrukspolitiken, i de femåriga planerna (!?)) är de offentligt finansierade försäkringarna som jordbruken man teckna. Ett system som gynnar det storskaliga.
Vilket inte noterades i artikeln...

Annars känns konflikten mellan bonden/industrijordbruket och andra medborgare som aktuellt.
Alltså precis som i Sverige. En konflikt som är onödig, men som underblåses, åtminstone i Sverige, av politiker och myndigheter.
Genom debatter som MRSA eller "obefintliga griseknorrar".
Istället för att förenkla regelverket och lämna över ansvaret för sin matförsörjning till medborgarna - även formellt och administrativt.
Då man i praktiken, efter 1995, gett upp tanken på en nationell jordbrukspolitik och livsmedelsförsörjning.

Istället inbillar man medborgarna att nationen sysslar med livsmedelspolitik, när man lämnat walkover till handeln...
Och byråkratin.
I USA finns åtminstone debatten. Till skillnad från Sverige....
http://www.svd.se/naringsliv/lagre-priser-vantar-i-rekordskordars-spar_3942982.svd

(I USA får folk livsmedelsstöd, Food stamps, när det krisar i den personliga ekonomin.
I Sverige får man bostadsbidrag...
Detta fungerar ju på samma sätt, men med skillnaden att bostadsbidragen räknas inte som jordbrukssubventioner i den internationella debatten om handel med jordbruksvaror.
Men egentligen har de samma funktion för enskilda medborgare...
Fast bostadsbidraget skapar en snyggare fasad.)

23 september 2014

Rysslandskrisen fortsätter

Bryssel skapade en kaotisk situation när ryssarna stoppade importen av jordbruksprodukter från EU. Man skulle lösa detta med extrapengar till lagring av mejeriprodukter som stoppats från export till Ryssland. Men nu anser man i Bryssel att detta har överutnyttjats....
Så nu stoppar man systemet.

Alltså. Bryssel klarar inte uppgiften!
Hur skall man tolka detta?
Att Bryssel är en tandlös tiger?

http://www.agriland.ie/news/eu-closes-private-aid-storage-cheese/

Mp som jordbruksminister

Vårt närmaste grannland i öster har erfarenhet av en miljöpartist som jordbruksminister.
Det finska miljöpartiet har dessutom rent personliga kontakter med dess svenska dito.
Då det finska partiets ordförande var gift med dess svenska kvinnliga språkrör,
Var, skall jag betona.
Detta är idag historia på flera sätt.
Äktenskapet mellan Ville Niinistö och Maria Wetterstrand är över.
Maria Wetterstrand är inte längre svenskt språkrör och Ville Niinistö är inte längre med i den finska regeringen.

Man kan dock notera den beska tonen angående det finska miljöpartiets agerande ordförande som Finlands jordbruksminister, i nedan länk.
Frågan är då huruvida även det svenska miljöpartiets politik är förändrad?
Och inte bara de sociala kontakterna.....
Om det nu skulle bli en miljöpartist som svensk jordbruksminister.
http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=424

22 september 2014

Registret "Aktiva bönder"

Ryktet säger att COPA - Cogeca tvingar fram nationella register över Europas "aktiva bönder".
Något som varit väldigt populärt inom LRF.

Jag får väl upprepa min historia när jag först hörde talas om detta intellektuella snedsprång.
Jag var hos en bonde och jobbade med mina pumpar..
"Det här med aktiv bonde? Att bara så kallade aktiva bönder skall få stöd".
"Vad tycker du om det?", frågade jag...
"Jo, det är helt riktigt! Bara aktiva bönder borde får stöd!"
"Vem skall avgöra vad som är - Aktiv bonde?"
"Skall det kommit en tjänsteman och styra driften?"

Inom yrkesfisket har man att förvänta sig en kontrollant på varje fiskebåt framöver med den nya fiskbeståndsförvaltning som EU har beslutat. Skall vi nu få ett liknande system inom lantbruket?
Yrkesfisket är förlorat då nu de sista yrkesfiskarna byter arbete!
Kommer bönderna att göra det samma, nu när LRF, som är den svenska grenen av COPA- Cogeca, nu tvingar fram ett system med "politiska kommissarier" för att rädda sitt eget skinn...
Eller hur blir det?

Och vad vill LRFs medlemmar?

Hur blir framtiden när vi kommer att ha ett minisovjet inom europeiskt lantbruk?

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/18/une-loi-sous-le-signe-du-corporatisme-agraire_4489298_3234.html?xtmc=corporatisme&xtcr=1

21 september 2014

Nu finns även en storstadsnorm att kritisera

I nedan länk om en "ny" trend inom samhällsdebatten, konflikten mellan stad och landsbygd, så kläcks dessa rader:
" Vid en snabb läsning av artikeln är det svårt att se att det skulle vara något ungdomsfientligt att uppmuntras att utbilda sig, resa, bo på olika platser, söka sin egen väg; helt enkelt att bryta äldre generationers mönster. "

Frågan är i ovan mening är inte en utan två.

När man är ung bör man röra på sig. Skaffa intryck från olika håll. Bilda sig så långt det går. Även i "livets hårda skola". Utan att se sig om får man inget att jämföra med. Hur skall man då kunna värdera vad som sker om man inte har något att jämföra med? Och det gör man även på landsbygden.

Sedan är då frågan om äldre generationer haft en annan uppfattning?
Det är endast en fördom. Äldre generationer har precis som alla unga just utbildat sig, rest, bott på olika platser och sökt sin egen väg.
Även de som bor på landsbygden!
Tro inte annat!
För då är ni fast i en tillvaro grundat på låg bildning, inskränkta resevanor, begränsat boende och arbetslivserfarenhet. Och en brist på eget initiativ som gjort er fördomsfulla mot landsbygdens befolkning. Och absolut inte brutit mot era urbana medelklassföräldrars livsmönster!

Så avslöjande.

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/09/19/nu-finns-aven-en-storstadsnorm-att-kritisera/

Nya djurskyddslagen

I nedan länk läste jag något som jag trodde var det som politiken inte velat ta i den senaste tiden - Den nya djurskyddslagen.

När jag kom till paragraf 11 om djurförbudet så tyckte jag mig se en lättnad till skillnad mot nuvarande system.
Visserligen är det fortfarande myndigheterna som utfärdar djurförbudet men det var tidsbegränsat och för att det skall ske måste man - avsiktligt - bryta mot bestämmelser som är straffbara...
Vilket inte är fallet idag. Man kan få djurförbud utan att blivit dömd i domstol!
(Efter tre föreläggande inträder automatiskt djurförbud)
En medborgarrättslig förbättring!

Paragraf 11:
"(1) Om någon är vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till avsiktligt bryta mot bestämmelser som är straffbara enligt 9§ kan de lokala myndigheter som är ansvariga förbjuda den personen från att hålla vissa djur eller driva företag som involverar djur antingen för en viss tid eller permanent.
(2) Ett år efter påförandet av straffet får de ansvariga lokala myndigheterna ompröva sitt beslut.
(3) Ett djur som utsätts för märkbar vårdslöshet i omhändertagande, vård eller skydd kan tas bort från ägaren av den ansvariga myndigheten och hysas någon annanstans tills det finns en garanti för att djuret kommer att vårdas på ett oklanderligt sätt. Kostnaden för detta boende ska betalas av den skyldige."
Problemet är upptäckte jag, att det var en djurskyddslag undertecknad av - Adolf Hitler.


20 september 2014

Varför lösa returbiljett

Det talas om "Lika villkor på den 'gemensamma' marknaden, under en 'gemensam' jordbrukspolitik - CAP, men hur lika är dessa villkor?

Bilagd krönika publicerad i Land Lantbruk - där jag efter en tid fick sluta skriva då ryktet nådde tidningsledningen - utan bevis - att jag var en djurplågare - dömd utan dom. "Hur dum får man bli", heter det. Svar: Hur dum som helst - åtminstone den som dömer utan dom!

Ju dummare man är desto bättre mår man?

HR

Ps. Alltså - i Italien får mjölkbonden (enligt artikel i senaste ATL) "bara" 3.90 kr litern för mjölken. I Sverige får mjölkbonden, enligt SR-artikeln, 3.17 kr litern. Lägg därtill "de lika villkoren" i klimat, skatter, djurskyddslagar, m.m. Ds.

 

19 september 2014

Mera åternationalisering

Sedan 1995 har svensk politik ansett att svensk livsmedelsförsörjning är Bryssels problem.
Då jordbrukspolitiken styrts från Bryssel.
Denna åsikt har man genomfört konsekvent. Även under de senaste åtta åren med en centerpartist som jordbruks/landsbygdsminister.
Men med allt mindre del av EUs totala budget, så ändras förutsättningarna för nationell jordbrukspolitik.
För svensk del har man att fundera på situationen som uppträdde 1970-71.

1967 år jordbrukspolitiska beslut, som innebar en total dödsstöt för svenskt lantbruk, blev en kortlivad politisk åtgärd. Några få år innan en internationell/europeisk livsmedelskris uppstod 1971.. Importbehovet som den det jordbrukspolitiska beslutet några år tidigare snabbt hade byggt upp då bönderna i mycket snabb takt slutat och skaffat sig andra jobb i samhället, gick inte att lösa. Genom prishöjningar av maten borde produktionen komma igång och balans uppnås, var tanken. Dock blev protesterna hos befolkningen för stora och subventionspolitiken infördes. Fram till de turbulenta åren i början av -90- talet...

EU- medlemskapet räddade politiken från ansvarstagande.
Bryssel skulle ta hand om svensk livsmedelsförsörjning via handeln.
ICA uttalade med självklarhet att just de fått mandatet "att försörja svenska folket med mat".
Enligt uttalanden i media.
Den svenske bonden var egentligen bortkopplad och Bryssels stödsystem/jordbrukspolitiska program CAP blev för svensk del ett socialbidragssystem och inte ett program för ett lokalt fungerande svenskt jordbruk.

Men alltså, då jordbrukspolitiken från att berört mer än hälften av EUs budget har det nu minskat till drygt 30% och tappar därmed intresse i Bryssel. Den självklara åtgärden blir att åternationalisera jordbrukspolitiken - och åternationalisera ansvaret för livsmedelsförsörjningen!
Vi är tillbaka till 1970 års livsmedelssituation.
Svensk politik vill inte ta ansvar för svenska folkets livsmedelsförsörjning utan hoppas på att handeln/Bryssel skall klara det, medan omgivningen/Bryssel inte längre vill ta i frågan utan önskar en form av nationellt ansvar, kombinerat med handelsavtal med Nord- och Sydamerika.
Där närmast tullfrihet kommer att gälla...

Skall något jordbruk alls fungera i Sverige krävs en medveten svensk politik. Medveten om hur svensk politik skiljer sig från omvärlden i denna fråga (och troligen i flera andra frågor).
För att tro, som man gjort hittills, att det är en teknisk fråga, det är att lura sig själv.
Då frågan hur "man mjölkar en ko" fungerar likadant över hela planeten....

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4461

Hut går hem

Svenska politiker är en samling naiva.....
Fullständigt bakvända i sitt resonemang.
Svenskarna är ett djurälskande släkte.
Man har all möjliga krav på hur djur har det...
Och politiken nappar då det ger kortsiktiga politiska vinster.

Så därmed har vi numera världens krångligaste djurskyddsregler.
Som dessutom inte följer gängse demokratiska principer.
Strafftillverkningen sker inte i domstol utan på tjänstemannanivå.
Handläggaren på fältet, den som besöker djurhållaren, är inte bara inspektör utan subjektiv bedömare av läget, åklagare med rätt att beslagtaga egendom (djuren) med polisens hjälp och dessutom rätten att utdöma livstidsstraffet - djurförbud. Ett straff som kan variera helt beroende på hur handläggaren uppfattat situationen....

Överklagandet kan/skall ske till förvaltningsrätten, men där behandlas inte sakfrågan, alltså huruvida bedömningen av läget varit korrekt, som varit orsaken till de övriga åtgärderna, utan bara huruvida man följt gängse regler.. Nej, etablerad praxis.
Alltså, inte om åtgärderna omfattas av normala lagar...
Ett fullständigt rättsligt moras som hade inspirerat Frans Kafka till ännu högre nivåer om han varit med idag....

Vi får hoppas att nästa regering har bättre förstånd än den som varit!
Och gör systemet rättssäkert!!
För nu har det fullständigt havererat!

För att anknyta till nedan länk så är den bara en variant av det svenska skrytet mot omgivningen som skapar problem. Enligt det jag började med...
Effekterna av dumheten får någon annan bära...

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2493165-simpsons-skapare-vill-stoppa-svensk-pals

18 september 2014

CETA

Ganska aktuellt.
Men med svensk uppgivenhet så tror jag inte det hjälper....
Vi har en politisk situation som är en strid i sandlådan.

https://www.global2000.at/jetzt-ceta-stoppen-am-269-ist-tag-der-entscheidung

Svensk anklagas för att orsaka kodöd

Vad är detta, tänkte jag när jag såg rubriken...

Mystery Swede Problem Killing New Zealand Cows


Nu var det inte så allvarligt när jag läst texten...
Swede - kålhuvuden, det stämmer ganska bra...

Tydligen är detta namn helt korrekt. Kålroten kommer från Sverige....
Gustav III gav en gyllene ask, full med kålrotsfrön till en skotte, som gåva för gjorda tjänster.
Därmed blev denna svenska växt benämnd "Swede" - kålrot på svenska...
Kanske inte helt fel, sett utifrån valresultatet.
Däremot tycks det amerikanska namnet tyda på att kålroten i USA har en västgötsk bakgrund.
Namnet "rutabaga" kanske blir mer förståeligt  som rotabagge...
En tydlig beskrivning, tycker jag...

http://www.thedairysite.com/news/46555/mystery-swede-problem-killing-new-zealand-cows

17 september 2014

Industrin eller bonden

Det finns tendenser i europeisk jordbrukspolitik som är uppmuntrande - för bönder.
Eller små tankebubblor...

Den, sedan årtionden tillbaka - kanske sedan 1970-talet, dominerande tanken inom europeisk jordbrukspolitik, det som i svensk politik utrycktes av en socialdemokratisk jordbruksminister en gång på 1960-talet att "Sverige skall ha animaliefabriker", nu kanske i dessa de sista dagarna äntligen får litet mothugg.

Vi har under sommaren i valkampanjer sett skrämda och förvirrade politiker som på medborgarereaktioner mot MRSA- hot och obefintliga griseknorrar reagerat inkompetent och ängsligt och ropat på diverse förbud och kontrollåtgärder för att styra upp de negativa effekterna av den långa politiken - "Sverige skall ha animaliefabriker".

Den kontinentala debatten har aldrig egentligen påverkat svensk jordbrukspolitisk debatt. Bondehatet har varit kompakt. Utom när MRSA, EHEC, "galna kosjukan" och annat uppträder -på kontinenten. Då ropar man på det svenska...
Men så fort man kommer till affären så är funderingar om MRSA som bortblåst.
Ty det är politikens ansvar att hålla ordning på detta!
(Vill man ha jobbet som politiker så har man också ett ansvar!)

Nu när "Sverige skall ha animaliefabriker"-politiken står inför en kollaps så vädras nygamla europeiska jordbrukspolitiska tankar.
Kanske att industrin inte är en "säker" livsmedelsförsörjningsmodell?
Kanske att man faktiskt måste lita till enskilda medborgares insatser - bönder?!

Kanske att La Via Campesinas tankar om Food Sovereignty är det enda rätta, - ändå...
Så uppfattar jag tanken som bubblar i nedan länk.
Kanske att min slutsats i min bok från -07 "Jordbruk 2.0.1" ändå inte var helt fel, trots att det inte sett riktigt bra ut för mina funderingar om man sett till tidens rörelser...

http://www.agriland.ie/news/hogan-told-must-change-course-milk-policy/

"Bruna" tendenser.

En välskriven debattartikel/insändare om Djurskyddslagens "bruna" sida...

http://norrteljetidning.se/debatt/1.2627816-djurforbud-ska-utdomas-av-domstol

16 september 2014

Eftermäle

"Det finns väl ingen som lagt ner så mycket..."
"Lagt ner så mycket - arbete?"
"Nej, lagt ner så mycket svenskt jordbruk som Eskil!"

En kommentar i hastigheten...
Oj, tänker man då.
Är det så illa.

Alliansregeringens hantering av CAP förra året gav intrycket att regeringen redan då hade en panikstämpel i arbetet. Man skötte jordbrukspolitiken på samma sätt som tidigare socialdemokratiska regeringar. Betraktade jordbruk som ett självspelande piano.
Då det knappast kan fly landet....

EU - medlemskapet 1995 missköttes grundligt av den näringspolitiska organisationen LRF.
Det var "världens chans" man sumpade!
CAP uppfattade man som ett smörgåsbord, när det var ett komplett program!
Redan då kom svenskt lantbruk helt fel in i EU. Vilket innebar att flera väsentliga programbitar inte kom i bruk i Sverige.

När Alliansen tog vid förväntade man sig att en viss inhämtning av bristerna skulle ske, men så blev icke fallet.
Och när hanteringen av CAP förra året blev en sämre kopia av socialdemokratins hantering, så var pluggen ur i botten...
Debatten har efter det mest handlat om landets självförsörjningsgrad...
Finns den eller finns den inte?

Då jordbruket inte kan flytta så måste man fundera en gång till.
Som människa..
Kan man bedriva jordbruk i ett land om politiken inte är med?
Utan mot.
Finns det en botten i hur man kan hantera jordbrukspolitiken?
Eller kanske inte...

15 september 2014

Valanalys

Landsbygdens största parti är Socialdemokraterna.
Varför märks inte det?

I ett TV - inslag förklarar Expo:s redaktör SD:s framgång med en djup klyfta mellan stad och landsbygd.
Men på ett oerhört raljant och föraktfullt sätt mot landsbygdens befolkning.
Landsbygden befolkas med i princip reaktionära rasister och städerna med progressiva krafter...
Hur tror man att sådana åsikter skapar annat än konflikter?

Nåväl, Stefan är väl hoppet på att knyta ihop landet på något sätt.

Kan socialdemokraterna bli ett landsbygdsparti på allvar utan att ständigt förvalta den gamla konflikten mellan de "besuttna" bönderna och backstugesittarna?
Det som arbetarrörelsen odlat sedan ståndsriksdagen. (Känns väldigt, väldigt gammalt...)
En politik som inte funnits i Norge och som därmed skapat en blomstrande landsbygd!
I Norge.
Det innebär att Stefan, allas vår Stefan, har en historisk chans att bryta med partiets barlast som tynger både partiet och svensk landsbygd.

http://expo.se/2014/darfor-gjorde-sd-ett-rekordval_6638.html

13 september 2014

Elefanternas kamp

Cargill har stämt Syngenta till domstol för att Syngenta släppt ut en GMO - sort i USA utan att den blivit godkänd av de kinesiska myndigheterna.
Så Cargill som sköter handelns med de flesta blev riktigt förgrymmade då Syngenta inte hanterat detta till Cargills belåtenhet. Man har ju faktiskt hört talas om att hela skeppslaster med spannmål vänt i kinesisk hamn. Då kineserna inte accepterat att lasten bestått av icke godkända GMO - sorter i Kina. Cargill anser att Syngenta gjort det för enkelt för sig genom att bara satsa på godkännande i USA...
Där ser man...
Att något sådant skulle ske i EU är knappast troligt, men då den kinesiska marknaden är avgörande så är det alltså kineserna som styr.

Så nu har elefanterna drabbat samman.

http://www.agrimoney.com/news/cargill-sues-syngenta-over-china-corn-rejections--7487.html

Skogsplanteringsdirektivet och bondepensionen

En acre är 4046 kvm = 2,5 acre/ha 

Litet drygt 5000 kr/ha i 20 år (möjligen numera kortat till 15 år för de som går in i systemet 2015) - i medfinansierat EU-stöd. De som tagit emot förtida EU-pension kan däremot inte få del av detta stöd. Och någon förtida EU-pension har ju ingen svensk bonde fått eftersom regeringen tackat nej till sådana pengar från EU. Det är väl vad som kan läsas ut av detta i stora drag.

Precis som jag sa redan 1994 - när jag läste den här EG-förordningen: Det programmet är ju som skräddarsytt för Sverige eftersom vi inte har en chans att konkurrera med jordbruksproduktion i Sverige på en öppen marknad. Plantera igen och få stöden i 20 år - så mycket som det skulle ha gett har jag aldrig kunnat ta ut ur produktionen, som bonde.

Jag frågade Franz Fischler (han var ju jordbrukskommisionär i början av vårt EU-medlemskap) varför inte svenska bönder fick del av detta planteringsstöd från EU?

Svaret blev att det är öppet även för svenska bönder, men er regering vill inte införa det i Sverige. 

"I Sverige ska vi ha "öppna landskap" och "betande djur" i hagarna!"

Synd att svenska bönder inte är fullvärdiga medlemmar av EU. Hade vi varit det hade skogen återtagit jordbruksmark mot betalning från EU. Nu växer jordbruksmarken igen med sly utan ersättning från EU.

HR

12 september 2014

Det gäller att gå runt problemet

Då jordbrukskrisen inom Europeiska Unionen knappt blivit uppmärksammat i Sverige så finns inget intresse av att agera politiskt.
Men tro inte att det står still.
I Litauen agerar man.
Går in på den ryska marknaden bakvägen...
Eller?

http://www.agroperspectiva.com/en/news/140136

Ytlig populism

Självklart så blev det helt galet när centern blev utsatt för " bondfångare"....
Som nu kör ett riktigt ytligt och inkompetent race...
Istället för att fundera på varför svinuppfödningen inte funkar i Sverige.
Att Bo Algers inget förstått det är uppenbart, men när politiker av så ytligt slag som Federley plockar upp dumheterna så är det bara att inse.....
Det finns ingen lösning på detta.
Rösta väck Centern ur Riksdagen!

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2486396-hog-tid-botfalla-de-lander-som-inte-skoter-sig-i-eu

Mjölkkrig

Medan LAND varnar för fortsatt sjunkande pris på mjölk till bonden expanderar ARLA så gott det går internationellt.
Enligt nedan länk är de svenska mjölkleverantörerna bara runt 10% av ARLAs totala leverantörer.
Snart är det enda "svenska" i ARLA just bara namnet...
Ja, hittills även några/någon styrelseledamöter också..
Men hur länge?

http://m.agrimoney.com/news/arla-boosts-growth-drive-with-egyptian-dairy-bid--7481.html

11 september 2014

Sitta still i båten

Om man funderar på nedan länks budskap så gäller det nu att INTE sitta still i båten!
Som jag uppfattar det är det synnerligen nödvändigt att fundera på sin situation som lantbrukare.
Men vad skall man göra?
http://www.agriland.ie/news/ttip-win-lose-scenario-agri-food-eu/

Skillnaden ökar

I ATL rapporteras att en "drömgräns" är nådd i Danmark.
En mjölkkobesättning där har mjölkat över 15000 kilo mjölk i genomsnitt på ett år.
Imponerade, men varför...

Att man redan för över tvåhundra år sedan insåg att mäta enskilda djurs förmåga att avvika från andra djur, mjölkkor i mjölkvolym, oxar i storlek och så vidare, kunde vara en god affärsidé, men att driva detta till "vansinne" kanske däremot inte är någon god affärsidé.

I England har man insett detta och försöker hitta tillbaka till rationellare tankar.
Om korna får gå på bete och själva äta vad som bjuds och med litet hjälp av en kreativ ägare kan det kanske gå bra med mer normal produktion...

http://m.thedairysite.com/news/46504

GMO står på barrikaden

Före att, Ukrainakrisen blev akut, då Putin och Obama fortfarande kunde prata med varann, efter att Putin skrivit på Rysslands medlemskap i WTO, så muttrade Putin något om GMO...
Dra tillbaka era företag, Monsanto med flera, från Ryssland, var budskapet...

Ryssarna insåg vilken maktfaktor kontrollen över maten är för alla nationer och makthavare.
När Ukrainakrisen blev akut slog Putin till på Europeiska Unionens svagaste punkt.
Den planekonomiska jordbrukspolitiken. CAP.
Som ju ryssarna väl förstår. Av gammal hävd....

Men det räcker nog inte med detta.
Putin utökar handelskriget med Bryssel till en global kris.
Ett snabbt agerande, som var närmast otänkbart bara i höstas, har nu utvecklats från en defensiv reaktion på grund av aggressiviteten från Bryssel och NATO, till ett globalt handelskrig i livsmedel och jordbruksprodukter.
Ett skyttegravskrig.
Och.
I "ingenmansland" vajar GMO - flaggan!

GMO har blivit stridsäpplet, argumentet som används för att markera stridens utveckling.
De argument som GMO - debatten i väst presenterat har nu blivit argumenten för en uppdelning av världen i för och emot GMO.
GMO blir symbolen för en dekadent, aggressiv och imperialistisk västvärld, med USA och EU i spetsen. Där kontrollen över folkets livsmedel är en viktig faktor. En nyckelfaktor!
Och traditionellt jordbruk, med gammaldags kinesiskt bondeliv som symbol för motståndet.
Ett motstånd som man därmed kan lätt identifiera!

Kina, Ryssland är därmed axelmakterna.
Som gör affärer med vänner som Serbien, Indien, Brasilien....

Medan amerikanska bönder - och europeiska bönder nu blir förlorarna.
De som får ta smällen i krisen....
Vilket har mycket litet intresse i svensk politik och samhälle.
Då svenska politiker lämnat över ansvaret för svensk livsmedelsförsörjning till Bryssel sedan EU - medlemskapet 1995, så har svenska bönder inget att förvänta utan de får lita till sin tilltro på sin egen förmåga.
Medan politiken och LRF tycks ställa sina förhoppningar till GMO.
Man har valt sida.

http://theconversation.com/chinas-fight-to-feed-itself-is-hindered-by-anti-gm-paranoia-30586

http://www.pgaofwa.org.au/press_releases/PGA+CONDEMNS+RUSSIAN+AG+BAN

10 september 2014

Kaliforniska torkan.

Den kaliforniska torkan i bild.

http://m.imgur.com/a/IgoUq

Formuleringen oroar

Att Rysslandskrisen och Bryssels förvånade uppförande i Rysslands köpbojkott visar att man inte alls var beredd på effekterna av sin inblandning i Ukrainakrisen.
Nu har man vaknat i LRF också...
Men än sen då.

"LRF Mjölk kraftsamlar för att möta det allvarliga läget för mjölken. Genom ett åtgärdspaket som omfattar både politiken och branschen vill vi förmå berörda aktörer – politiker och beslutsfattare i Sverige och i EU, företag i branschen och banker – att agera konstruktivt så att vi kan rädda kvar så många mjölkföretag som möjligt i Sverige."

Formuleringen i ovan rader oroar. Är svensk rationell mjölkproduktion inte konkurrensduglig?
Eller finns det kanske ingen "riktig" marknad för jordbruksprodukter?
Det är kanske bara en politisk konstruktion det också.....

http://www.lrf.se/mjolk

Desperationen syns inte bara i LRF utan är tydlig söderut inom EU.

http://rt.com/business/184736-european-compensation-russian-embargo/