29 november 2014

”HITTEPÅLAGAR”, LOGIK, VERKSAMHETSKRAV OCH TVÄRVILLKORUnderbara ord att höra för många, nu gäller det bara att föra samman de olika debattartiklarna till en som blir ännu tydligare. Här nedan följer ett försök, men det är viktigt att börja med rätt begrepp och reda ut vad som menas.
Jag börjar med verksamhetskraven eftersom resten är ren logik.

Ett verksamhetskrav är en helt vanlig svensk speciallagstiftning som bönderna skall följa och de utgör samtidigt ett villkor i jordbruksstöden.
Det är lättare att förstå om man tar andra exempel på verksamhetskrav och vad kan vara bättre än de som skall kontrollera verksamhetskraven. Det är djurskyddskontrollanterna, veterinärerna och juristerna.

Nu fick jag problem redan från början med djurskyddskontrollanterna. Jag hittade inga direkta verksamhetskrav på dessa, men lättare blev det med veterinärerna och juristerna. Här finns mycket tydliga verksamhetskrav i form av föreskriven godkänd kompetens inom sina områden.

Vem som helt får inte kalla sig för legitimerad veterinär eller advokat och samma sak gäller för våra läkare.

Vi har till och med gränsöverskridande bestämmelser inom EU och ett flertal uttalanden i frågan från EU-domstolen. Man skall godta ländernas olika kompetenskrav.
Om man utgår från Jordbruksverkets och länsstyrelsernas tolkning av böndernas verksamhetskrav är det bara att tillämpa det logiska tänkandet.
Hästpratare, kvacksalvare med flera kan inte göra sig skyldiga till några överträdelser av verksamhetslagarna. De är fullvärdiga beslutsfattare i jordbruksstöden.

Det för mig onekligen in på de nästan bortglömda "förträngda minnenas" experter. Frågan är om veterinärerna och juristerna glömt bort sin egen yrkesstolthet och fortfarande lever med förträngda minnen eller förhåller det sig på det sättet att de i själva verket inte är annat än vanliga kvacksalvare med egna "Hittepålagar".

Min förhoppning är nu att alla skall förstå vad ett verksamhetskrav är. Frågan är bara varför det blir ett helsikes liv när någon utan utbildning ger sig in på veterinärerna och juristernas verksamhetsområde och samma sak inte gäller för jordbrukarna. Verksamhetskrav som verksamhetskrav.

Ulf Pettersson


28 november 2014

Intern cirkulation av fosfor kan stoppas

Som jag påpekat gång på gång så är problemen med Östersjön inte jordbrukets skuld utan helt andra orsaker!
Denna artikel berättar man hur man från insatta i problemen resonerar...
Om cirkulerande fosfor.
Om bottensedimentens betydelse....
Detta är på tiden!
När skall lantbruksnäringen ta upp striden då man borde förstå detta problem - som biologisk näring!

http://www.recyclingnet.se/forskarnyheter/intern-cirkulation-av-fosfor-kan-stoppas/

Nått fram?

Sedan början av 1970-talet, när jag studerade, jobbade som dräng och ägnade fritiden åt sportdykning, så förundrades jag över hur man kunde få ihop dessa ständiga anklagelser om böndernas miljöskulder av alla möjliga slag.
Det gick bara inte ihop.

Tiden gick...
Jordbruket, där jag satsade som egen företagare - bonde - som det heter, visade sig vara en riktig nit. Jag hoppade in precis när vågen dragit förbi.
Skall man starta som företagare måste det vara när vågen kommer. Så att man kan surfa med så länge som möjligt...
Inte när vågen är på väg förbi.
Sedan dess har jordbruket legat i bakvatten. Från mitten av 1980- talet.
Och bakvatten har det varit sedan dess...

Miljöanklagelserna har fortsatt. Utan att någon inom lantbruket har försvarat sig.
Särskilt de som påstår sig vara företrädare för lantbruket har odlat myten om jordbrukets. skuld för situationen i vår närmaste havsmiljö - algblomningarna.
Centerpartiet och LRF.
Förmodligen enligt känt mönster. Vem har något behov av politiska företrädare om det inte finns några problem. Därför måste lantbrukets skuld i havsmiljöfrågan odlas...
Även av LRF.
Även om det uppenbart inte har ett dugg med jordbruk att göra utan har helt andra orsaker...

Nu när vi har fått en regering med miljöpartiet i ledningen så kan man skärpa frågan.
Hittills har frågan om jordbrukets skuld blivit en sekundär fråga som aldrig blivit testad ordentligt, men nu med tanken på återinförd gödselskatt i klart miljösyfte - till skillnad från tidigare anledning som var ett politiskt tryck från S för att nita sina politiska motståndare - finns nu förutsättningarna för en miljöpolitisk debatt.
Har jordbruket någon betydelse för havsmiljön och har gödselskatten någon effekt eller är det bara en symbolisk handling av en regering som bara har miljöfrågan som politisk symbol och inget annat?

Den debatten tycks inte LRF våga ta rakt av...
Men man fuktar ett finger och känner i luften vart det blåser...
http://www.lantbruk.com/ledare/kluvet-fp-avgor-godselskatt

Jag har skickat in en liten insändare, ett inlägg jag haft här på bloggen, till olika tidningar inom lantbrukets intresseområden, men har ännu inte sett den i tryck.
Kanske för abstrakt? Obegriplig?
Måste jag bli tydligare?
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/11/forvanande.html

27 november 2014

Mjölkens renässans

Äntligen har Coca-Cola gett sig in i mejeribranschen!
De skall sälja Milka-Cola.
Typisk svensk smaksatt mellanmjölk...
Till dubbelt pris.
I känd Coca-Cola-stil....
Dyr som tusan!
Underbart, kanon!
 
För svensk mejeriverksamhet är detta en återgång till en förkrigssituation.
Att dem amerikanska armens standardiseringskrav, den 3%- standardmjölken, som även blev svensk standard, nu äntligen får en utmaning på allvar.
Det var kanske väntat och kanske också typiskt att impulsen kommer från Coca-Cola.

Hur såg mjölkböndernas produktion ut före kriget? Inte var det många som hade kor som mjölkade 10 000 liter "standardmjölk" per år...
Det var 4 000 liter per år, med 5-6% fett och 4% protein....

Då mjölken nästan alltid har 2,5% mjölksocker, oavsett fett och proteinhalten så är en proteinrikare och fetare mjölk relativt sockerfattigare! Helt naturligt.
Jämfört med sockerbomben vanlig Coca-Cola är Milka-Colan rena hälsobomben.

Nu kommer den nya "Milka-Colan" att dra upp en ny standard - förhoppningsvis...
En bättre produkt till ett bättre pris - för bonden, för kon, för lantbruket, för naturen, för alla...
Nu gäller det att svenska mejerier hänger på trenden! 

Nu kommer en lång post om GMO-grödor.


Jag är fräck nog att kopiera av Carl Schlyters Facebook meddelande.
Han är nog den som förstår frågan bäst ur politiskt vinkel.


Det har blivit lite rabalder om att Sverige för första gången tänker själva kring GMO-frågan istället för att slentrianmässigt rösta ja till nya grödor.
EFSA:s roll är att göra en granskning och se om grödan är säker för foder/mat/utplantering, samt under vilka villkor det kan ske. Kommissionens och ländernas roll är att bedöma även andra aspekter av politiken. Hela beslutsproceduren skulle vara meningslös om man alltid följde EFSA eftersom en gröda per definition är accepterad av dem om den kommer upp till beslut. Dvs det är i så fall meningslöst med fortsatta diskussioner. Många glömmer punkt 32 i förordningen om GMO:
"Det är allmänt erkänt att enbart vetenskapliga riskbedömningar i
vissa fall inte kan ge all den information som bör ligga till grund
för ett beslut om riskhantering, och att andra berättigade faktorer
som är relevanta för frågan får beaktas."
När kommissionen skall lägga fram sitt förslag (art 17) ska de ta hänsyn till:
"alla relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan. Om utkastet till beslut inte överensstämmer med myndighetens yttrande skall kommissionen förklara varför det föreligger skillnader."
Dvs man skall kunna göra en annan bedömning än EFSA. Det kan till exempel handla om att de riskminimeringsåtgärder som EFSA kopplat till sitt godkännande inte bedöms kunna genomföras i praktiken, eller att andra problem uppstår i genomförandet av beslutet.
Dessutom uppfyller i princip ALDRIG ansökan lagens kriterier, några exempel från direktivet om avsiktligt utsättande. Den vetenskap som ska ligga till grund för besluten är fylld av bedömningar, uppskattningar och antaganden eftersom man sällan eller aldrig gör långtidsstudier eller ens oberoende studier:
Man får inte godkänna om man inte undersökt punkt 25 " fältförsök i ekosystem som kan påverkas av användningen." Man har oftast bara testat på några enstaka platser.
Punkt 19: "Eventuella miljörisker bör bedömas i varje enskilt fall innan utsättning sker. Därvid bör ta vederbörlig hänsyn till de potentiella kumulativa effekterna på lång sikt som är kopplade till interaktionen med andra genetiskt modifierade organismer och med miljön."
I Bilagan specificeras detta närmare: ""Kumulativa långsiktiga effekter" innebär de ackumulerade effekterna av medgivanden på människors hälsa och miljön, inbegripet bl.a. floran och faunan, markens bördighet, markens nedbrytning av organiskt material, näringskedjan, den biologiska mångfalden, djurens hälsa och resistensproblem i samband med antibiotika."
Standard är alltid max 90 dagar på djurförsöken. Sällan ser man några kompletta långtidsstudier av dessa saker i ansökan.
Punkt 20: "oberoende vetenskapliga utlåtanden."
EFSA har fått massiv kritik för att inte ha tillräckligt oberoende experter i sin GMO-panel. Dessutom är nästan all dokumentation om godkännande baserad på företagets egna studier, dvs i princip ska ett bolag själva lägga fram bevisen för att deras gröda inte skall bli godkänd...
EFSA och nationell utvärderingsmyndighet kan och ska inhämta annan information, men till sin natur är det få andra som utvärderat ett företags nya gröda. I punkt 21 ska myndigheter satsa på oberoende forskning, men få gör det, det mesta sker i samarbete med bolagen som ansöker.
Punkt 38 är ganska absurd: "Om en anmälan avslås till följd av en bekräftad negativ bedömningsrapport bör detta inte påverka framtida beslut som bygger på anmälan om samma genetiskt modifierade organism till en annan behörig myndighet."
Punkt 40 tar hänsyn till demokratin "Allmänhetens synpunkter bör beaktas i det förslag till åtgärder som föreläggs den föreskrivande kommittén."
Ett problem är också att man överför resultat från ett försök till ett annat. I den senaste redan godkända ansökan hade man undersökt ett klassiskt Bt-toxin, men den variant man undersökt effekterna på bin med var inte densamma som producerades av växten. Dessutom hade man inte alls undersökt effekter på trollsländor och andra pollinerande insekter än bin. Ytterligare en brist var att man överfört studier från ekologisk odling som tillåter enstaka besprutningar med Bt-toxin. Detta är helt fel då dessa görs vid enstaka tillfällen och inte en konstant produktion som hos GMO-grödan. Jämför med hur skönt det är att duscha tre minuter per dag men kanske inte stå där 24 timmar, varje dag. Dessutom är ekologiska bekämpningsmedel naturligt framställda med sju specifika nedbrytningsstadier i målorganismen (majsmott i detta fall) den genmanipulerade varianten är kapad och är bara specifik i fyra led, vilket ökar risken att andra än målorganismen drabbas.
Allt detta släppte EFSA igenom, ni kan själva bedöma om det är ansvarsfullt.
Alla vetenskapliga bedömningar bygger på risker, men det finns ett problem med grödor. Om man planterar ut en gröda och den giftproducerande genen kan hoppa över från GMO-raps till vild åkersenap så kan denna förorening sprida sig och öka med tiden. Dvs man måste vara unikt försiktig. (Försiktighetsprincipen är först i art 1 i hela direktivet) Vanliga föroreningar bryts ned, späds ut eller sedimenterar, men en GMO-förorening kan (ibland) föröka sig själv.
Andra viktiga skäl att ta hänsyn till är de monokulturer som standardiserade GMO-grödor ger upphov till, patenträtten och dess maktförskjutning från bonde till storföretag.
Jag hoppas att denna långa förklaring visar på vissa brister med lagstiftningen, dess tillämpning och varför EFSA, Kommissionen och länderna har olika roller och därför helt logiskt kan fatta olika beslut.

26 november 2014

Vegetariska rätter


Pasta o därmed basta!

Smygnudlandet pågår - har börjat!

HR

"Flera skolor serverar redan idag vegetariska rätter som ingen reagerar över alls. Bland annat serveras dessa rätter i Borås stads skolor denna veckan.

potatis & purjolöksoppa med mjukt bröd & ost
Potatisbullar
Ost och Broccoligratäng 
Morotssoppa med nybakat bröd
Vegetarisk pastasås pasta
Falafel i tomatsås bulgur
Vegetarisk moussaka
CousCousröra
Rödbetsbiffar med potatismos"

Danskt lantbruk

Hur en bonde än gör så får han skulden för resultatet.
I en dansk artikel beklagar man sig över danskt lantbruks utveckling.
Och menar att det är böndernas eget fel..
Tja, det är det väl eftersom de fortsätter.

En annan intressant notering är just att ingen vill vara bonde utan man vill vara godsägare...
Kul.
Bara pengar styr vem som skall vara godsägare...
http://www.information.dk/516709

Redan för många år sedan noterade jag utvecklingen där danska folket hade tröttnat på sitt exportlantbruk.
I Sverige har aldrig exporten funkat.
Men idag tjatar alla svenska politiker om export...
Export av vad?
http://www.atl.nu/synpunkten/sverige-beh-ver-tydliga-m-l-f-r-eko?

Så här skrev jag för drygt ett år sedan:
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/04/danskt-lantbruks-framtid.html

Det ekologiska och vegetariska kosten

I den nuvarande debatten om det ekologiska jordbruket får åtminstone jag en mängd obehagliga känslor av olika krafter som arbetar under ytan för att vända på opinionen.
Går det?
Att driva folk från krav på vettig mat till att acceptera billigare (ännu billigare) produkter.
Då det mesta av debatten inte handlar om verkligheten utan olika förståsigpåares problemformuleringsföreträde i gammelmedia.

Etablissemanget, som drivit jordbrukspolitiken de senaste decennierna, har nu urholkat möjligheterna för det lokala jordbruket så långt att vi nu har den fullständiga kollapsen inom synhåll. Inom månader för många...
I debatten har man erkänt att svenska politiker medvetet lämnade över ansvaret för svenska folkets livsmedelsförsörjning till Bryssel år 1995! Men det är först nu som detta öppet erkänns då inga ansvariga politiker finns att angripa. De har avgått.
Detta är en faktor.
Vilket innebär att förutsättningarna för lokal, något så när ekologisk livsmedelsproduktion, inte går att åstadkomma! Det är en chimär, helt enkelt. Något som bara finns i debatten i gammelmedia. Av helt världsfrånvända debattörer.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2552874-konventionella-jordbruket-ar-ett-blindspar

Därför sker nu en diskussion om möjligheterna att rädda svenskt lantbruk via olika "frälsningsmetoder". Den främsta är GMO. GMO-grödor hör till världens största bulkvaruproduktion. Det är främst majs och soja som är GMO- grödor globalt. I stora delar av Argentina dominerar nu GMO-sojan med stor användning av Round-Up bekämpning (som visar sig ge hälsoproblem hos landsbygdsbefolkningen). GMO - majsen har sedan länge varit inte minst ett socialt problem för nordamerikanska farmare, då det skapar juridiska konflikter grannar emellan.
Nu vill politiska intressen som är ansvariga för den katastrofala aktuella situationen rädda sitt eget skinn genom komma med "frälsningen" - GMO. Bulkvaruproduktion i ett land med begränsade naturgivna villkor!
Och märkligt nog svarar just gammelmedia positivt på detta...
Utan att använda sin "journalistiska instinkt"....
http://familjejordbrukarna.blogspot.se/2014/11/refuserad-debattartikel.html

Samma gäller politiker och media som blandar in köttkonsumtionen i denna debatt.
Två helt skilda fenomen. Den ökande köttkonsumtionen av importerat kött av olika ursprung anses ha med klimatproblemen att göra. Nuvarande svensk köttkonsumtion är enbart en ekonomisk fråga. Till hälften import. Normalt är olika köttprodukter dyra, men genom kronans styrka de senaste åren har folk ökat konsumtionen av importerade livsmedel. Då svenska jordbrukets kostnadsnivåer ligger närmare verkligheten än kronans konstlade höga värde som gynnar importen.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2551832--stoppa-det-olagliga-kottet-
Någonstans i denna debatt anar man en kommande ekonomisk kris. Kronans försvagning och därmed dyrare importmat. Därför sker nu en kampanj för att vänja folk vid en annan kost. Ett billigare alternativ för vanligt folk. Importerad "nödmat"...

Lägger man ihop dessa faktorer inför den närmaste framtidens kosthållning för vanligt folk i Sverige ser det inte bra ut. Om inget radikalt sker.
Politiken kommer att propagera för "köttfria" dagar och vegetariska luncher.
Och förmodligen även kommer att driva igenom detta!
Under tiden som det svenska lokala jordbruket försvinner totalt...
Då inga kraftfulla åtgärder ens går att tänka på...

Debatten, politiken och verkligheten kan inte mötas.
http://www.bt.se/nyheter/boras/forslaget-vill-ha-vegetarisk-matdag(4545292).gm

25 november 2014

Betraktelser under höstskymningen 2014

« Helvetets mörkaste platser är reserverade för dem som håller sig neutrala i tider av moralisk kris », Dante

Det är den varmaste oktobermånaden sedan 1954 (!) I dag var det 13C när jag drog iväg med hundarna upp i bergen till altitud 1.000m kl. 08.30 och 21C fyra timmar senare i Molitg (600m) vid midi. Det är torrt, bara några droppar i början av månaden och jag har profiterat på det fina höstvädret genom att rensa i trädgården och lägga upp vinterförråd av bl.a ved och nötter. Jag är en typisk ekorre/samlare och skulle aldrig ens drömma om att sätta min tillit till de kommersiella distributionskanalerna för min försörjning.

Vi har också plockat drivved från Vinca-dammen som lagrar upp behövligt vatten inför nästa bevattningssäsong. Dammen får sitt vatten från floden Tèt som är en av de tre huvudfloderna som genomrinner Roussillon. Nu under senhöst/vinter är den nästan torrlagd och längs sidorna hittar man mycket drivved som forslats från Pyrenéernas sluttningar och som slipats mjukt vita av strida vårvinterforsar. Man finner allt från mindre dekorativa träbitar till större stockar (en fyndhylla för min gode vän konstnären Lasse Nordberg som brukade samla drivved från stranden i Böste).    

Det är svårt i dessa tider att inte tänka på politik. Min moitié påtalar ofta att jag bör ägna mig mer åt positivt/konstruktivt tänkande och mindre åt den världsmisär som ständigt nyskapas av politiker. Och hon har givetvis rätt ; min röst är som ett rop i vildmarken, ingen som lyssnar. Samtidigt måste jag få utlopp för mina farhågor ; inte för mig själv och inte för mina barn, men för mina barnbarn och för planetens framtida uthållighet mot den massiva våldtäkt som hon ständigt utsätts för, en våldtäkt av människan, naturens enda reella hot.

I Europa käbblas det om ekonomi och arbetslöshet utan att ha fattat att vi står inför en nödvändig strukturförändring av hela samhället. Den politisk/ekonomiska visonen förmår inte att uppfatta detta  utan avvaktar nästa konjunkturcykel som efter ett ovanligt långt dopp ju måste bära uppåt, för så har det alltid varit.  Den ständigt ekonomiska tillväxt som behövs, ett par procent, för att hjulen skall rulla varken finns eller kommer att återuppstå, av det enkla skälet att ändlös tillväxt i en ändlig värld är en utopi.

Samtidigt som vi lägger all kraft på att söka nya innovativa knep för att stimulera en vid det här laget genomrutten bank/finans-sektor som skapar fiktiva tillgångar på löpande band, så blundar vi för verkliga huvudproblem som jordens överbefolkning. I takt med befolkningsökningen sjunker den ekonomiska bärkraften och den ekologiska uthålligheten.
För tio år sedan läste jag en FN-rapport som varnade för att  Europa inom de närmaste 20 åren kunde räkna med en immigration från Afrika om ca 100 miljoner. Ingenting har gjorts för att förbereda sig inför denna immigrationsvåg som hotar att rasera hela det europeiska välfärdssamhället.

Det finns bara en rationell och humanitär lösning på detta problem och det är hjälpinsatser på plats. Den afrikanska kontinenten kan försörja sig själv, huvudproblemet är kulturer som fokuserar på jaget/familjen/stammen och inte förmår omsätta detta i ett vidare perspektiv som t.ex. ; samhället. Här borde hjälpinsatser sättas in i stället för att skicka pengar som hamnar i fel fickor, långt från de behövande. En god vän till mig och chef för en amerikansk hjälporganisation « Heifer International » driver ett framgångsrikt projekt som går ut på att skänka en havande kviga till en lantbrukarfamilj. När kvigan kalvat förbinder sig biståndsmottgaren att  skänka kalven till en annan familj, o.s.v.. Hjälp till självhjälp.

Nu har Sverige som enda EU-land erkänt Palestina, trots att Sveriges villkor för att erkänna en stat  bl.a. är att staten har full kontroll över sitt område. Det som refereras till som « Palestina » är ett område som styrs av två terroristorganisationer ; Hamas och Hizballah som sedan 1948 befinner sig i krig mot Israel, den enda demokratiska staten i Mellanöstern. Sverige har härmed visat sina kort,  som en antisemitisk och proislamistisk stat, den (förhoppningsvis) enda av sitt slag i Europa.

Att det finns ca en halv miljon muslimer i Sverige bekymrar mig inte så mycket. Praktiserande eller icke praktiserande muslimer är i stort sett inte konstigare än praktiserande eller icke praktiserande kristna eller judar. Islamister däremot, eller för all del fundamentalistiska kristna eller judar är en helt annan sak. Det är de som anser att de har rätt och resten av världen fel. Islamisternas etniska rensning i Mellanöstern mot « bokens folk » som det står i Koranen med referens til judar och kristna har inget stöd i koranen ; « Den som dödar en oskyldig skall vara som om han dödat hela världen » . Islamisternas styrka ligger i deras makt över godtrogna analfabeter som låter sig offras i tron att de skall få det bra i paradiset. Det behövs bara en karismatisk ledarfigur för att skapa en masshysteri och det gäller tyvärr (som vi vet) också i Europa.

Jag ser emellertid inte med någon oro på islamiseringen, den har nämligen en gemensam nämnare ; splittring : « Jag mot min bror, min bror och jag mot vår far, vi mot stammen och vi tillsammans mot resten av världen ». Det är som den afrikanska stamkänslan « tribalism » som omöjliggör samverkan mellan olika stamfolk. Däremot tycker jag det är märkligt att världens militärt mest avancerade styrkor ; Nato och USA, inte förmår göra processen kort mot 30-40.000 jihadister (!)

I går dog världens främste gitarrist, zigenaren Ricardo Balindo alias Manitas de Plata (små silverhänder) 93 år gammal. Hans skivor såldes i 100 miljoner ex. och han inspirerade Picasso som bl.a. sa att Manitas var större än han själv som artist. Han föddes i Sète (södra Frankrike). Manitas spelade inte offentligt förrän tio år efter Django Reinhardts död 1953 av respekt för denne (också zigenare) den störste gitarristen som världen skådat. Manitas gick aldrig i skola och var helt självlärd på gitarr. Han var också en stor förförare och enligt egen utsago hade han förfört drygt 200 kvinnor och avlat 28 barn. Han dog lika fattig som han föddes i en husvagn i Sète.

I söndags var det val i den spanska regionen Catalunya (Katalonien, med huvudstad Barcelona)), motorn i den spanska ekonomin, ca 7 milj. Invånare. Valet gällde självständighet från Spanien och genomfördes trots centralregimens i Madrid  ogiltigförklarande, 81% röstade för självständighet. Madrid kontrade med att valet var odemokratiskt eftersom det var emot konstitutionen. Hur kan folkviljan vara odemokratisk ?!

I hela Europa pågår en folklig trend som syftar bort från den politiska nationalstaten till självständiga regioner som bygger på kultur, historia och gemensam värderingsgrund. Det mångkulturella samhälle som man vill genomföra i Sverige och som saknar stöd  i samhället har dödförklarats av bl. a. både Merkel och Cameron. Trots detta kommer den politiskt korrekta eliten att genomföra denna den största sociala revolutionen i Sveriges historia utan att lyssna på folket.

ECJ (European Court of Justice) säger att den fria rörelsen inte är en villkorslös rättighet (as defined in the European directive on free movement). Ett uppmärksammat fall för domstolen handlar om romen Elisabeth Dano (25), bosatt i Leipzig sedan 2010 och som fick sitt socialbidrag indraget eftersom hon aldrig aktivt sökt ett jobb. Hennes överklagande avslogs av domstolen i Leipzig och därefter av europadomstolen som skrev : »EU-migranter har rätt till uppehåll i ett annat EU-land upptill tre månader men har ingen rätt till sociala bistånd ».

Ulf Bergström 

Molitg Frankrike 
22 nov 2014

Logiskt

Faran med "ekologisk" odling i debatten om klimat och miljö avslöjas helt i nedan länk.
Självklart kom "ekologisk" odling helt galet när man började blanda in andra faktorer än rena konsumentfaktorer.
Hur maten, slutprodukten, fungerar som just - mat.
Istället blev det klimatfrågor. Om Östersjön. Om grundvatten. Om olika kemikalier. Huruvida olika gödseltyper påverkar som princip, inte hur det påverkar slutprodukten, den mat som vi skall konsumera och betala för....

Själva diskussionen om det "ekologiska" är nu enbart en fråga om miljö och inte vad konsumentprodukten är. Något som debatten under åren drivits till. Av politiken. Av debatten. Antingen jobbar vi med bulkvara eller med kvalitet. Båda finns inte under samma tak.
Det gäller allting! Även mat!

http://www.atl.nu/synpunkten/jordbruket-bidrar-till-v-rldens-klimatm-l

Desperationen ökar

Som vi alla vet har Bryssel en begränsad kassa.
Det mesta har genom historien mest varit jordbrukspolitik.
Det är något som senare tiders politiker inte gillar...

Sedan Ukrainakrisen började har man sett hur bönderna inom EU fått ta hela smällen..
Dels då en avreglering och anpassning till de kommande handelsavtalen med Canada och USA (TTIP och CETA) vilket gör att alla marknadsregleringar inom EU måste väck på lantbruket.
Dels då de enda pengar som finns tillgängliga idag är bokade för jordbrukspolitiken och därmed något som "alla" vill åt inom EU.
Dels beroende på att Ryssland insåg Bryssels problem och stoppade importen av livsmedel från EU.

Dels för att Sverige aldrig tog hela paketet CAP, utan plockade i CAP som på ett smörgåsbord. Svenska lantbruket är riktigt illa ute idag!

Därför sprider sig nu desperationen inom LRF - leden...
Små förändringar i stödsystemet slår stenhårt då svenskt lantbruk är det mest stödberoende av allt inom EU!

Vad då göra åt detta?
Man anklagar Bryssel för taskig stil....
Att pengar till lantbruket inte kommer fram...
Till viss del självförvållat av LRF och politiken!

Mitt förslag är att omedelbart köra igenom "bondepensionen" och skogsplanteringsdirektivet i Riksdagen.
Då Bondepensionen betalas med Brysselpengar till 75% så belastas inte svenska skattebetalare så mycket av detta...
Skogsplanteringsdirektivet ger landsbygden pengar under lång tid om man planterar igen odlingsmark - som nu ändå kommer att växa igen.
Så plockar Sverige hem litet mer av avgiften till Bryssel, istället för att "spela Allan"....

http://www.ja.se/?p=46148&m=3433&pt=105#comments
http://www.lantbruk.com/lantbruk/oklara-besked-om-kompensation-oroar
http://www.lantbruk.com/lantbruk/mjolkkrisen-gav-debatt-i-riksdagen

24 november 2014

Svenska "hittepå"- lagar

Svensk juridik har sedan 1995 en helt klart ny och annan situation än tiden före 1995.
Före 1995 var svensk lag just bara svensk...
I samma tradition som funnits sedan Gustav Wasa.
Fram till Carl Lidboms tid... (Kalle Batong)
Politiken bestämmer vad som är lag och rätt!
Sedan, vad som är politik det kan ju variera....

Det innebär att lag och rätt kraftigt kan variera under tiderna. Vilket särskilt i dagens turbulenta tider kan oroa. Efter 1995 har Sverige förlorat sitt "samhällsprojekt", det som drivits under nästan hela 1900- talet - Folkhemmet - och istället har "Förvirringens tid" inträtt. Alla springer åt olika håll...
Vilket kanske inte var tänkt som en utveckling efter 1995 - med medlemskapet i Europeiska Unionen. Men så blev det...

Skillnaden mellan kontinental juridik och svensk juridisk tradition har blivit mycket tydlig under senare år. Många fall av egendomliga svenska rättsfall har testats i kontinental rättstradition och funnits inte hålla måttet. Och efter 1995 är det kontinental rättstradition som gäller även i Sverige. Den romerska naturrättens tradition.

Förståelsen för denna rättskulturella skillnad har särskilt landets högsta jurister svårt att inse och förstå. Vilket är kanske förståeligt då de kan betraktas som "fackidioter".
Det avslöjas tydligt i en kommentar, som finns i svensk översättning, från kontinenten om just de ständiga bakslagen för svenskt rättsväsende i överklagandena. I en kommentar där man, på vanlig svenska, undrar om höga svenska jurister är läskunniga då det inte bör vara nödvändigt att driva samma typ av ärenden gång på gång till högsta instans utan att ett principiellt fall borde gå att implementera i hela det svenska lagsystemet.
Men konstaterar att så inte görs...

Är det då högsta domstolen i Sverige som inte begriper, eller är det prestigen som gör att man vägrar?
Eller är landets högsta jurister bara rena "fackidioter" som inte kan ta in nya "rön"?

I nedan länk har en "enkel" bonde insett allt detta, men tycks inte nå fram riktigt.
Han har insett att svenskt rättssystem inte är som på Gustav Wasas tid längre.
Men det har inte domstolsväsendet insett!
Och politiken.
Svenska avvikande, från kontinental juridisk tradition, lagar är att betrakta som "hittepå"-lagar och kan ställa till det för både politiken, medborgarna och domstolarna, då man inte fullföljt ambitionen att anpassa svenskt rättsväsende till Europeiska Unionens standard. Vi lever därmed i ett juridiskt vakuum i dessa yttersta tider!
Vilket är särskilt tydligt inom djurskyddet.
http://www.atl.nu/arbetsliv/f-r-inte-resning-i-djurskyddsm-l

Konventionella jordbruket är ett blindspår

Citat ur debattartikel i GöteborgsPosten:
"En uthållig och pålitlig matproduktion är ett mål i Sverige liksom i alla delar av världen, men det konventionella jordbruket och dess intensifiering är inte vägen till det målet."

Eftersom artikeln har ett flertal rena faktafel, vilket är tråkigt då syftet är gott, så nöjer jag mig att peka på ovan citat utåt artikeln.
Sverige har absolut inte som mål att ha en uthållig och pålitlig matproduktion inom landet!
Det har många under senare tid insett. Sverige lämnade alla sådana ambitioner redan med avregleringen av jordbruket 1990!
Att den avregleringen blev synnerligen kortvarig - något år - innan landet sökte medlemskap i Europeiska Unionen där vi blev medlemmar 1995.
Efter den datum överlämnades ansvaret för svenska folkets livsmedelsbehov till Bryssel.
Vissa svenska företag, som ICA, påstod en period att just de fått politikens mandat att försörja svenska folket med mat.
Och det kan nog har sin riktighet. I praktiken.
Men någon nationell politik utöver detta - för att Sverige skall ha en "uthållig och pålitlig matproduktion" - finns inte!
Däremot har troligen inte andra delstater inom Europeiska Unionen sett sitt EU-medlemskap på detta ganska avvikande sätt.
Sverige är, som debattörerna därmed påpekar, ganska avvikande i en värld där lokal livsmedelsförsörjning ändå har ett politiskt intresse....

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2552874-konventionella-jordbruket-ar-ett-blindspar

23 november 2014

Mjölk - tsunami

I nedan länkar resoneras om vilka nationer inom EU som drabbats hårdast av de kraftigt och snabbt sjunkande producentpriserna på mjölk.
Balt - länderna har drabbats hårt och får nu politiskt stöd från Bryssel...
Finland har också påpekat tydligt hur den stoppade ryska exporten slår mot finska mejerier.
De får också uppmärksamhet.

Men de svenska mjölkproducenterna, som är de absolut känsligaste på den europeiska marknaden ifråga om prisvariationer, de är det ingen i Bryssel som ens funderar på....
Det är kanske inte så konstigt då svenska bönder som bor i ett av "världens rikaste länder".
Inte kan det finnas några problem för medborgare/bönder där...
http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/11/det-ar-snart-over.html

Den svenska självbilden, som vi absolut inte vill släppa, är förödande för vissa..
Som Sveriges bönder.
http://www.thedairysite.com/news/46988/europe-dips-into-pocket-again-to-manage-russian-retaliation
http://www.agriland.ie/news/emb-milk-prices/

Hybris eller propaganda

"Så skall LRF får igenom sin politik i EU"
Står det på web-Land...
http://www.lantbruk.com

Som introduktion till nedan länk på frontsidan.
Är det ett rimligt påstående?
Vilken politik har LRF?
Har LRF fått igenom något, någon gång...?
Är Sverige inte med i EU, eller får jag fel impulser av rubriken...
Varför skall LRF ha en avvikande åsikt än CAP, när vi i svensk politik inte ens plockat hem de "godbitar" som faktiskt finns outnyttjade...
Problemet är inte i Bryssel som rubriken vill insinuera, utan i Stockholm, i Riksdagen, i "Bond-tolvan"

http://www.lantbruk.com/lantbruk/ny-kommissionar-gor-lrfs-jobb-i-bryssel-lattare

Farmer to Farmer

Michael Hart är en brittisk lantbrukare som insåg tidigt att bondeoffer blir ett allvarligt problem i framtiden. Något som nu är en realitet.
I Sverige rör sig bönderna åt alla håll i ren desperation när nu krisen slår i globaliseringens tecken.
I samband med handelsavtalen med USA och Canada kommer alla störande moment att var borta, såsom europeiska tvivel om GMO -grödorna...
Bryssel har gjort en pudel. Man har tänkt att delegera de politiska besluten om odling av GMO - grödor till de lokala parlamenten...
Om svensk politik får ansvaret för detta kan vi garanterat få en byråkratisk ordning där varje odling skall drivas genom ett otal byråkratiska instanser, för att sedan bli godkänt för odling.
De svenska politikerna kommer inte att själva ta ansvar för detta utan överlåta detta till byråkratin.

För bönderna blir det en deprimerande historia. Det räcker med att se Michael Hart i nedan video och hans resa i USA för några år sedan när han besökte amerikanska farmare som förklarade sin  situation..
Tag varning i tid!

22 november 2014

Falska profeter

Den senaste tidens debatt om "ekologisk" odling, vs "traditionell" odling inom svenskt lantbruk finns inte några av underliggande faktorerna med i offentligheten.
De faktorerna är, som vanligt, pengar och inflytande.
Hela debatten har blivit en storm i en svensk ankdamm, som vanligt.

De faktorer som ligger och skvalpar är det snart aktuella svenska nationella beslutet hur vi skall hantera det politiska beslut om hur GMO- odling skall ske i Sverige framöver.
De få svenska forskare som sysslar med GMO har under den senaste tiden blivit mycket högljudda i media och har fått "oväntat" stöd från delar av lantbruket. Då främst ledande röster inom Centern och LRF. Ja, LRF kanske medvetet håller en lägre profil då GMO -frågan kommer att splittra LRF totalt, den dag då lantbrukarna/bönderna inser problemen med GMO.

Detta innebär att debatten sker i flera dimensioner.
En är det kommersiella intresset från utsädesföretagen - Monsanto med flera - och några svenska GMO - forskare. Deras intresse är enbart ekonomiskt egocentriska! Även om argumenten verkar allmänpolitiska. Det är särskilt uppenbart i nedan länk där debattören blandar argument på ett uppenbart bondfångaraktigt sätt.

Dessutom tycks GMO -frågan inom Europeiska Unionen bli en vågdelare mellan olika samhällskulturer inom livsmedel. För italienska politiker är mat viktigt. Det italienska köket får inte ifrågasättas! Därför är motståndet mot GMO stort i Italien. Medan vi i Sverige har en helt annan matkultur. Även om Eskil Erlandsson försökte skapa något annat än svensk socialdemokratisk bulkvarakultur inom svensk matkultur. Allt sådant kommer att ifrågasättas med införandet av GMO i större skala i svenskt lantbruk.
Om det blir så när reglerna om GMO om ett tag blir behandlat i Riksdagen.

Detta är då problemen på nationell nivå. Inom universitet och multibolagen. Inom LRF.
LRF har däremot en svårare sits då man även har att ta hänsyn till sina medlemmar och icke bara till olika externa ekonomiska och politiska krafter som påverkar även inom LRF.
Den dag då GMO kommer ut på marknaden, som utsäde hos praktikens lantbrukare, krävs det att rågången mellan odlarna blir kristallklar annars ryker sämjan mellan grannar all världens väg.
Det är erfarenheten från USA. Den erfarenhet som blev en bitter realitet för amerikanska bönder när GMO blev vanligt...
Den blev så bitter att de amerikanska bönderna bad sina europeiska kollegor om hjälp för att slippa GMO! "Räddar ni Er från GMO så kan det hjälpa oss ur denna knipa", var deras tanke.
Men hur går det? LRF befolkas av styrelseledamöter och debattörer som går Monsantos ärenden utifrån argumenten att det är bättre ur ekonomisk vinkel med GMO. Att svenska bönder bidrager till att minska världsvälten...
Bara lögner, då svenskt jordbruk har svensktillverkade problem med ekonomin och olika regelverk idag, så att vi inte ens kan klarar att hålla hemmamarknaden. Att GMO, som är en ren bulkvaruproduktion, skall kunna hjälpa svenskt jordbruk på en allt hårdare exportmarknad är bara naivt.
För hemmamarknaden kan bara räddas med italienska metoder. Att stärka varumärket!
Och på exportmarknaden är vi alltför udda så här norrut i världen...

Men då krisen inom mjölkproduktionen är akut så blir det kanske en lätt utväg att tro på "falska profeter" från Monsanto med flera.....
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologisk-odling-har-blivit-bakbunden_4121539.svd

21 november 2014

Det är snart över

I engelska uppgifter har Cornu spekulerat om svenskt lantbruks situation.
Det är väl egentligen den enda realistiska kommentaren som man sett under senare tid.
I våras var det mest intelligenta som sades i valrörelsen hänfört till danska griseknorrar...
Någon djupare debatt än så blev det inte.

Tyvärr har inget skett efter valet heller.
Som konstaterats lever även den nya regeringen i en urban miljö.
http://cornucopia.cornubot.se/2014/11/svenskt-jordbruk-gar-under-utan-eu-stod.html

Och redan kommer resultaten i svart på vitt...
Röda siffror kallas det.
http://www.atl.nu/lantbruk/en-krona-kilo-mj-lk-saknas

Goda föredömen

När man producerar och säljer en produkt brukar till exempel, bilfabrikanter ha ett antal modeller och även premiumprodukter.
En lyxbil, utryckt på ren svenska...
Även om man är bulkvaruproducent, som Fiat eller Ford.

Men inom svenskt lantbruk har det varit ett evigt gnällande över att vissa kört "ekologiskt" och för att mejerierna just försökt hålla en "premiumprodukt"...
Det har inte varit populär bland bulkvaruleverantörerna.
Så sysslar man med premiumprodukter måste man, när man är aktiv inom lantbruket som livsmedelsproducenter, arbeta under eget varumärke.
Premiumprodukter gör sig icke besvär i de stora varumärkena...
Egentligen. (Utom då inom KRAV och sådant.)

I nedan länk berättas om en gård som gått hela vägen...
När kommer mjölkbönderna att göra samma resa?
Att man i en mejeriförening driver en gemensam affärsidé från jord till bord?!
Istället för en statligt styrd och övervakad kontrollfunktion för en "ekologisk" bulkvaruproduktion....

http://jordskog.com/2014/11/nar-kullorna-intog-magda-sateri/

20 november 2014

Kallt krig?

I det lågfrekventa inbördeskrig som sker nu mellan olika inriktningar inom svenskt lantbruk så verkar tonläget höjas.
Man bör nog inte stå mellan dessa båda, ganska så desperata grupper just nu...
Man kan nog få sig en släng av sleven...
Kanske till och med får skulden för alltihop.

Då vill jag peka på en vinkling från en "neutral" källa...
http://www.svebio.se/blogg/krav-pa-godsel-men-inte-pa-klimatpaverkan

Själv undrar jag om debatten om våra livsmedel är mogen att ta ett annat grepp om ämnet.
Skall ekologiska livsmedel stå som symbol för allt, eller bara för vad vi äter?
Kan vi äta oss moraliskt fria från vår egen klimatpåverkan?
Kan ett miljöreligiös handling - att äta ekologiskt - ge oss frälsning från vår klimatondska?
Våra syndfulla thailandsresor....
Vår stads-SUV...

Eller "bara" skapa god och nyttig mat?
Till det pris det är värt?
Istället för en byråkratisk karusell....

Förvånande...

Det är litet förvånande att Miljöpartiet, nu i regeringsställning, så uppenbart missbrukar sin egen politik. Att man för fram politiska åtgärder med argument som inte håller.
Argument som inte tål en närmare granskning.

Som "gödselskatten", den nygamla "miljöskatten" på handelsgödsel, som åtminstone jag trodde skulle bli ett politiskt trätoämne. Men så blev det inte, tycks det..
Bönderna, som drabbas av denna extraskatt, i ett synnerligen känsligt ekonomiskt läge med sjunkande internationella priser på nästan alla jordbrukets produkter, klagar bara på den ekonomiska belastningen som "gödselskatten" innebär. Inte ett ljud huruvida det är en motiverad "miljöskatt"! Är underlaget vetenskapligt säkert?

Efter fyrtio år som accepterad "miljömarodör" har kanske lantbrukarna börjat tro på sin roll som marodör. Och enbart hoppas på omgivningens godhet och överseende för lantbrukets verksamhet, då jordbruk numera kallas "miljöfarlig verksamhet" i de flesta dokument.
Så då torde en skatt på handelsgödsel vara självskrivet. Bönderna har gett upp, helt enkelt.

Varför har det blivit så här? Att Sverige som i stort sett enda europeiska land håller på att förlora sitt aktiva jordbruk och blir alltmer importberoende? Och att politiken, utan något motstånd från de berörda kan införa en "miljöskatt" utan att behöva motivera sig?
För det gör man inte någonstans, varken i politikens skrivning om förslaget eller i den politiska debatten. Inte heller reagerar lantbruket och bönderna på påståendet om "miljöskatten"/gödselskatten utifrån miljösynpunkt.
Det måste innebära att alla är överens!

Istället för att ifrågasätta underlaget för en miljöskatt, vilket borde vara idealiskt utgångsläge i en debatt då just Miljöpartiet sitter i regeringen, så lägger sig hela lantbruksnäringen platt som en feg hund!
Visar upp halsen och viftar på svansen.
Hugg mig inte, ber man...
Självklart blir man biten! Eller sparkad.

19 november 2014

Kanske finns det hopp om den svenska rättvisan

I årtionden har förvaltningsrätten gått de svenska myndigheternas ärenden.
I de sociala myndigheternas ideér om omhändertagande av barn. I myndigheternas resonemang om djuromhändertaganden.....

Men nu kanske verkligheten även nått de svenska myndigheterna!
Att kanske normal europeisk rättstradition även gäller svensk domstoloch svenskt rättsväsende...?
Att Kalla Batongs rättsystem hör hemma i en annan tidsepok....

I nedan länk lyser ett ljus. Ett ljus i det svenska rättssystemets mörker.

http://forystablogg.wordpress.com/2014/11/19/madeleine-vann/#comment-606

Nya tag

Marit Paulsen har fått nya uppgifter i Bryssel.
Låter som en "torpeduppgift".
Är en lämplig uppgift för en "kärring"...

Uppgiften är att införa "svensk uppfödningsmodell" av svin i hela europeiska unionen.
En lämplig uppgift för henne..
Lagom till TTIP och sådant införs...
Spännande tider.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/paulsen-vill-exportera-den-svenska-modellen/
http://www.lantbruk.com/lantbruk/marit-paulsen-ska-skriva-yttrande-over-ny-eu-lag

18 november 2014

Något måste hända...

I ett inslag om mjölkproduktionen i Sverige så avslutar den intervjuade mjölkbonden med att uttrycka: "Något måste hända, annars har vi nog inte så många mjölkbönder kvar..."
Man påstod att det inom några decennier kunde vara slut på svensk mjölkproduktion.
Det kan allt gå fortare än så....

Men det mest intressanta är LRF Mjölk och deras "åtgärdsprogram", vilket var helt tandlöst...
Plus påståendet att detta egentligen var en tillfällig nergång i pris.
Så sade han väl inte direkt, men en instinktiv tolkning gav det resultatet...

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/hard-tid-for-mjolkbonder

Att LRF Mjölk inte ger sina medlemmar korrekt information om framtiden vill jag påstå med nedan länk. Kraftiga prisvariationer är en del av framtiden. Som det är tänkt...
Svensk mjölkproduktion som alltid arbetat med marginalkvantitetstänkande som ekonomisk modell funkar bara på en marknad med stadiga men ständigt sjunkande priser.
Framöver gäller en annan ekonomisk modell, den som gäller för Irland och internationellt NZ. Låga fasta kostnader och snabba förändringar för rörliga kostnader om priserna ändras. I Sverige är det tvärtom.

http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/11/pedagogisk-artikel.html

17 november 2014

Indisk GMO-debatt

Indisk GMO- debatt på TV.
Hur låter det i Sverige?
Tyst, tyst....
Oatly vs LRF

När jag som ny mjölkbonde för trettio år sedan noterade en egendomlighet i mina barns skola, via en uppmärksam lärare - att barnen minskade sitt mjölkdrickande - så tog jag kontakt med ARLA. Där träffade jag en trevlig säljare som levererade en massa statistik. Obearbetad sådan...

Efter mycket knåpande kunde jag konstatera att lättmjölk var en katastrof som minskade mjölkdrickande med hälften! Jag var då förtroendevald och rapporterade till flera inom ARLA. Men mejerierna fortsatte att hålla lägre pris på lättmjölken till landets skolor i ytterligare fem år innan deras katastrofala taktik nått ledningen och gjort någon effekt.

En liknande situation sker nu. LRF Mjölk agerar som den byråkratiska betongklump de är...
Finns det något att tillägga?
Jo, lämna LRF!
Har inte LRF ändrat sig sedan 1983 utan agerar som vid starten 1932, så kan man nog inte förvänta några förändringar år 2014..

Oatly har noterat att Rysslandskrisen satt europeiskt lantbruk - och inte minst mjölkproduktionen - i en knipa. Dessutom skall njölkkvoterna upphöra till våren....
Detta rör om på marknaden och Oatly tar chansen. Och LRF Mjölk nappade...
Oatly drar nu upp en ful fisk på land....
Hoppas den stannar där och att mjölkbönderna frigör sig från denna kvarnsten som heter: LRF Mjölk.
(jag har blivit kallad "femtekolonnare" för dessa åsikter)

I nedan video ser vi Oatly reklam från 2012...
Ganska försynt. Men det är grej som han gjort själv...
Det borde LRF Mjölk kollat upp först! Att ge sig på en redan populär produkt!
Harakiri!
Oatlys egen TV-reklam:Och... The Oatly WayOch i engelsk variant:Varför bråkar man inom LRF?

16 november 2014

Inbördeskrig

I debatten om ekologisk jordbruk eller konventionellt får man en känsla av det är något mer som spökar...
Att sakfrågorna döljer något som inte kommer fram.
Riktigt vad kan jag inte precisera, men debatten/striden sker ute på gårdarna grannar emellan - och på SLU.
Att den nya regeringen med miljöpartiet som drivande om mer "ekologisk" odling med hjälp av ekonomiska styrmedel påverkat är nog klart..
Det innebär att en gammal känd faktor är inblandad - pengar.

Bland lantbrukarna har det sedan gammalt varit en konflikt mellan "ekologiska" odlare och "konventionella" odlare. Man bråkar om vem som gör rätt. Problemet är som vanligt att båda grupperna vistas inom LRF. Så striden förs inom LRF, mellan dessa båda grupper.
Det innebär givetvis att få utanför LRF har en aning om vad som egentligen sker....

Det hade givetvis varit bättre för alla parter om inte LRF hade varit inblandad alls!
Att KRAV inte funnits, utan att de som vill odla enligt sina tankar och idéer gör det. Och den som vill köra på ett annat sätt gör det...
Problemet är att jordbruket blivit en "miljömarodör" och olika inriktningar inom lantbruket vill bli kvitt denna stämpel genom att peka ut någon annan inom näringen. Någon granne och kollega.
Härska genom splittring? LRF måhända...

Samma problem gäller på SLU. Nu kommer en intern strid om ekonomiska medel upp till ytan, då SLU, genom det eviga miljöbråket om jordbruket, algblomningar och kemikalier, är beroende av politiska beslut om ekonomin.
Det visar bara hur forskning och universitet sitter i politikens knä.
De som skall peka på olika konkreta vetenskapliga insikter är bara politikens dockor.

De som odlar enligt "ekologiska" principer, som är politiska beslut som ger vissa ekonomiska fördelar, har tagit det steget.
Tro inte att de alltid gör detta med glädje. Den som funderat en stund på regelverket KRAV inser att det finns enklare sätt att försörja sig på....
Så idag, när all form av svensk odling (och djurhållning) är på gränsen för vad ekonomin tål, bör nog inte politiken uppmuntra en strid mellan bönder där alla tydligen är villiga att hugga varann i strupen för att rädda sitt eget skinn. Det förlorar alla på...
Även politiker och konsumenter.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-angrepp-pa-ekologisk-odling/
http://cornucopia.cornubot.se/2014/11/slu-forskare-i-dn-massvalten-kommer.html

Slaktdjurspriserna uppåt

I nedan länk berättas om stigande priser på slaktlamm.
Samma gäller för nötkreatur.
Det bedrövliga läget för ett år sedan tycks vara som bortblåst!
I Irland.

För svensk del kommer nog de stigande priserna i övriga EU knappast att märkas...
Om åtminstone jag skall se i backspegeln...
Då ingen vill att marknadens reaktioner - uppåt i pris - skall avslöjas för de svenska uppfödarna.
Nu får man hoppas att köttklubbar och andra inte låter sig luras som förr...
Och så är det nog.
Man låter sig inte luras som förr.

Så slaktdjurspriserna kommer att stiga och klassningen och sådant som påverkar priset också blir justare...
(Vågar man skriva så...)

http://www.agriland.ie/news/lamb-prices-touch-e5kg-week/
http://www.agriland.ie/news/factories-paying-5c-10ckg-quotes-get-cattle-ifa/

15 november 2014

Funderingar

ATL kan man läsa följande rubrik om problemen inom slaktsvinuppfödningen. Det är uppenbart så att andra länder som tidigare klarat sig rätt bra i förhållande till de svenska som bara har problem med en liten del av svinet, grisknorren.
"Politiska orsaker bakom importstoppet"
Peter Knapp, aktiv inom European Pig Selection andProduction Association, menar att det orsakerna till det ryska importstoppet av griskött från EU är politiska. Han vittnar om oro och uppgivenhet bland europeiska grisbönder.
Nu har även European Pig Selection and ProductionAssociation analyserat situationen och kommit fram till att det är politiska orsaken som är orsaken till det ryska importstoppet.
Jag funderar på om LRF gjort samma analys när det gäller tillståndet i det svenska jordbruket och vad man i så fall kommit fram till. Är det möjligen så att det även i vårt land kan finnas politiska åsikter som är orsaken till tillståndet inom den svenska jordbruksnäringen och ännu intressantare är naturligtvis om man lika tydligt kommer att offentliggöra analysresultatet.

Ulf Pettersson


Total avgiftsfinansiering på gång?

En represenTANT från landsbygdsdepartementet talade på konferensen om att utöka djurskyddet och att utreda hur kontrollen av denna utökning skulle kunna avgiftsfinansieras. 

Avgift är på modern svenska ersättning för ordet skatt. För att blanda bort korten, ungefär som man kallar städare för lokalvårdare eller liknande språkförsköningar.

Kurreduttkung i Söderhavet! Pippis Pappa - en annan språkförändring, men av PK-natur.

HR

Länsstyrelserna ska redovisa hur mycket resurser som används till djurskyddsområdet, fördelat på de olika aktiviteter som ingår. I redovisningen ska intäkter från avgiftsfinansierad kontroll och en analys av den egna resursanvändningen ingå.Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 januari 2015.

http://www.ja.se/?p=46112&m=3433&pt=105
http://lantbruk.com/lantbruk/regeringen-kan-andra-avgiften-djurskyddskontroll

14 november 2014

Blanda äpplen och päron

I debatten om vår mat finns ett irriterande moment.
Skuldbeläggningen av att vi äter...
Att vi finns.
Vi människor.
För vi är ett hot mot klimatet.

Därför skall vi äta på ett speciellt sätt. Ätandet är en miljöreligiös ritual.
Frukt och grönt, heter ritualen.
Alternativet är harakiri....
Eller möjligen ekologiska produkter, eller "närodlat"...

Men det är inte bara en miljöreligiös handling, det är också en privathälsosam handling.
Äta rätt bör man, annars dör man...
I diabetes, eller hjärtinfarkt.

Detta dubbla budskap trummas ut ständigt från gammelmedia, de som lever på vår ängslighet. Eller näringsforskare. Eller miljöforskare. Eller sjukvårdsforskare...
Medan det substantiella innehållet är måttligt, ja, närmast obefintligt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19852976.ab

GMO ett lokalt politiskt beslut

Så har då, nästan, GMO - frågan lösts i Bryssel. Så att inga stötestenar skall finnas för införande angående denna fråga i handelsavtalet med USA, TTIP.
Man vill delegera ner frågan till nationell nivå. Avgörandet för odlingen blir ett nationellt beslut. Hur kommer detta att organiseras i Sverige? Blir det politiska beslut varje gång en odlingsansökan sker, eller hanteras på tjänstemannanivå. Länsstyrelsen eller Jordbruksverket?
Nästa steg blir då hur detta i varje situation, i varje enskilt odlingsfråga kommer att hanteras lokalt och därmed hos varje berörd medborgare.
Hur kommer då vi som medborgare att agera?

Troligen blir det en ständig kamp mellan de som vill införa olika GMO - grödor och de som inte vill se dessa. Och denna strid kommer att ske i riksdagen, i regionpolitikern, i myndigheterna och ute i kommunerna....
Folk blir lika osams i GMO- bråket här i Sverige som i USA. För vi tror väl inte att det är tyst och stilla där borta?
Folk protesterar vilt! Kräver att all livsmedel med inslag av GMO skall redovisas för konsumenten. Man befarar att handelsavtalet TTIP skall stoppa möjligheterna för information till konsumenterna. Med TTIP som lagligt instrument.

Bönderna själva, de som odlar, har sakta anpassat sig. De har insett att även Europas bönder går samma väg, utan att lyssna på de varningar som de uttalat.
Den bön om stöd från de politiskt starka europeiska bönderna. Som de trodde starka.
Men som med den europeiska ekonomiska krisen förlorat sin politiska styrka.
Och med Rysslandskrisen nu även förlorar den ekonomiska styrkan. Då EUs bönder hittills fått bära hela rysslandskrisens effekter.
GMO kommer starkt framöver. Kanske mest i Sverige?!
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4514

Ett tidigare inlägg.

Att tolka en lagbestämmelse

Vår svenska Högsta domstol har nu avgjort hur man skall tolka begreppet "framsidan" när det gäller en parkeringsförseelse. Frågan gäller placeringen av en parkeringsskiva.  Den skall vara avläsbar från framsidan av bilen. Det gäller således begreppet "framsidan" om det avser framsidan av bilen eller avser att den skall vara avläsbar från framsidan genom den främre vindrutan.
Vår Högsta domstol kom fram till att den skall vara synlig på bilens framsida. Det räckte således att den var synlig genom bilens främre sidoruta eftersom den sitter på framsidan av bilen. Rikspolisstyrelsen förlorade målet.
Jag vill med detta göra läsarna uppmärksamma på Jordbruksverket föreskrifter och hur rättssäkra dessa är. Vi kan med all säkerhet hålla våra domstolar sysselsatte under många år framöver genom att låta dem tolka Jordbruksverkets föreskrifter.
EU-domstolen har redan sagt sitt vid ett flertal tillfällen att bestämmelserna skall vara exakta, precisa, förutsebara och kontrollerbara i efterhand, d.v.s. rättssäkra.

Ulf Pettersson

13 november 2014

Djurskyddskonferensen Live

Världens bästa djurskydd, eller?

Eller?..?

Jag trodde alla var överens om att vi i Sverige har världens bästa djurskydd.
Eller...?
Att vi är bästa bästa demokrati och har världens bästa rättsstat..
Eller...?
Och därmed världens bästa djurskyddslag.
Eller...?

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskyddskonferensen2014.4.3af3f2e014996bdd0527266f.html

Oatley mot LRF

För den som inte är insatt i de jordbrukspolitiska traditionerna i Sverige så måste striden i media mellan Oatley och LRF Mjölk, betraktas som konstig.
Det är det!
Att LRF Mjölk, som självpåtagen beskyddare av ordet 'mjölk' sätter igång en process som hotar att förvärra de redan hårt ansträngda svenska mjölkproducenternas villkor på den svenska konsumentmarknaden, har förundrat uppmärksammats särskilt i sociala media.
Dessutom har man faktiskt satt igång en förändring i konsumtionsmönster på ett sätt som man kanske inte insåg. Att sluta dricka mjölk är trendigt!

Eller insåg LRF Mjölk något?
Att göra något var bättre än att inte göra något?!
Varför ställa den frågan?

Låt mig försöka förklara detta fenomen.
Lantbrukare är en sorts företagare. Men inte riktigt...
De räknas som 'bönder', och av alla anses höra hemma i LRF. Och.
De som eventuellt kan påverka böndernas situation är politiken.
Politiker och väljare, i detta fall bönderna, brukar ju kunna träffas öga mot öga.
Det som kallas det demokratiska samtalet....
Men just när det gäller bönder så gäller inte detta!
Därför att här har vi, av hävd(?), en organisation - LRF - som har som uppgift att sköta böndernas kontakter med omgivande samhälle.
Märkligt?
En funktion som egentligen, för andra medborgare, är helt frivillig har en institutionell funktion för bönder!!

Detta ger märkliga effekter för bönder! LRF fungerar som en camera obscura.
Den bild av verkligheten som syns genom LRFs lilla hål i verkligheten blir fullständigt upp och ner när den når övriga samhället. Och i lägen då bönderna borde ha direktkontakt med sina politiker sker kontakten via LRF, LRF Mjölk, LRF Kött, LRF hit och dit....
Verkligheten blir helt upp och ner. När det är dåliga tider och ingen organisation kan påverka måste blicken riktas mot något annat!

Därmed följer att: Detta är nödvändigt - för LRF. Men inte för bönderna....
Men det förstår varken bönderna eller politikerna, medborgarna eller konsumenterna..
Men Oatley förstod. Gör LRF Mjölk?

http://www.gp.se/matdryck/1.2545252-efter-stamningen-dricker-fler-havre

12 november 2014

Bevara det svenska djurskyddet

Bevara det svenska djurskyddet kräver ett antal debattörer i nedan debattartikel i GP.
Vem har krävt någon förändring av de detaljer som debattörerna nämner?

Att mjölkkorna inte får komma ut på bete har ingen krävt annat än någon redaktör i en förflugen tanke. Då ARLAs leverantörer i länder som inte har utevistelsekravet får en extra slant för sin frivilliga insats att ordna litet terapibete när solen skiner.
Ingen ställer krav på att korna skall försörja sig på bete...
Så nedan debattörers krav är enbart en kosmetisk situation för att freda ett känsligt sinne hos dem själva...
Men varför inte, som jag sade när folk frågade mig om jag hade korna ute på sommaren...
"Både jag och korna vill ut så fort som möjligt på våren...."

Sedan nämner debattörerna grisars och hönsens situation. Jovisst.
Grisen är, i jordbrukspolitisk och jordbruksekonomisk mening, en annan form av spannmål.
Inget annat. En köttmaskin....
Samma gäller höns...
För den som inte kollar fläskköttets pris i stormarknadsfrysen, eller jämför priset på äggen där, så finns det griskött från utegrisar att köpa på vissa ställen.
Och sprätthönsägg...
Men det kostar då!
För hönsen i burarna har ett par kvadratcentimeter i större livsrum mindre betydelse.
Det är bara ett förmänskligande av djurs behov som sätter upp kraven..
Åter gäller det egna känsliga sinnets krav.
Svenska debattörer vill att 'någon annan' skall bära det ekonomiska lasset för deras moraliska oro.
Annars hade man rekommenderat utegrisar och sprätthönsägg!

Problemet med djurskyddslagen är alltså inte olika tekniska djurhållningsdetaljer utan det känsliga sinnet.
Djurskyddslagen hanteras inte rättssäkert, utan anonyma angivare styr myndigheternas agerande. Stalkning, via anmälningar till länsstyrelsen är vanligare än vad folk tror.
Ett kriminellt uppförande som är straffbart, anses föredömligt i en helt annan situation i samhällskulturen. I djurskyddsfrågor.
Märkligt.
Omhändertagandet av djur sker på helt rättsvidriga sätt. Djurägare kan förlora miljoner på denna myndighetshantering. Vilket också sker.
Livslånga yrkesförbud utdelas för riktiga bagateller. Det som kallas 'Djurförbud'.
Djurskyddslagens hantering i samhället är en rättslig skandal.
Och ett antal företrädare för olika svenska, förment demokratiska organisationer, står bakom en korrupt samhällsfunktion.
Djurskyddslagen.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2540413-bevara-det-svenska-djurskyddet

Så här efteråt

För tjugo år sedan stod jag på ett LRF- möte, som inbjuden föreläsare och berättade om cirkusen runt algblomningen till havs och beskyllningarna mot svenskt lantbruk i frågan.
Jag hade staplat upp hela problemet, som jag kände till det då, från de första teorierna på tidigt 1970- tal fram till den datum då jag stod inför mina kollegor och berättade om problemet.
I grunden var min berättelse inte om miljöfrågor utan om politisk kamp.
Om bondens rätt att odla eller att vara slav.
Vilket har varit bondens problem sedan jordbruket uppfanns för 8 000 - 10 000 år sedan...
Då en överklass uppstod som inte behövde deltaga i arbetet med jorden...
Idag handlar det om en urban befolkning som faktiskt är mer än hälften av världens befolkning!
När inser vi att det inte längre går att ställa krav på bönderna längre....?

I slutet på mitt prat på LRF - mötet, efter att presenterat allt mygel och inkompetens inom denna fråga - inte minst från LRFs sida - så hördes en kommentar:
"Har inte bönderna ställt till med något?"
Min reaktion blev fullständigt hysterisk...
Där sitter det en gubbe i kostym och flinar..
"Det är just den åsikten som gör att det går åt helvete med svenskt jordbruk"
Sa jag och pekade på honom...
(Han var en fd riksdagsman för moderaterna)

Enligt nedan artikel och kommentardebatt så går det åt helvete..
Eller egentligen redan gjort.

http://www.ja.se/Default.asp?p=46004&pt=105&m=3433

11 november 2014

Än så länge...

Under åren har politisk korrekthet blivit viktigare än allt annat.
För många handlar det om överlevnad.
Särskilt framöver då akademikerna slåss på en krympande marknad där olika forskningsprojekt just handlar om att ha rätt åsikt, att vara PK.
Det har troligen alltid varit så, men då de som delar ut medlen oftast bara har några terminer "Statskunskap" i bagaget så är kraven på forskningen mer politisk än vetenskaplig.
Är det någon mening i att försöka påpeka det?

Men det skapar som sagt jobb, än så länge....

(Jag lade in en kommentar på nedan artikel. Och ingen har protesterat ännu..)

http://www.ja.se/?p=46013&m=3433&pt=105

Att påminnas

"Allt innanför staten, ingenting utanför staten, ingenting emot staten"


Det tål att upprepas...
Den italienska fascismens ideal.
Så här har jordbrukskooperationen fungerat...
Fram till idag.
'Allt inom LRF-sfären, ingenting utanför LRF-sfären, ingenting emot LRF-sfären'.

Är jag på dåligt humör?

10 november 2014

Äta kakan och ha den kvar

En tyken artikel Farmers Weekly resonerar runt den nuvarande mejerikrisen.
Den är närmast ett slag i ansiktet på de flesta mjölkbönder, men är tyvärr väldigt klarsynt.
Underleverantörsrollen är inte alltid så fördelaktig...

Processen som skett i Sverige sedan 1945 och fram till idag är just det som artikelförfattaren påpekar som skett även i Great Britain. Små oberoende mejerier har gått upp i större bolagsformer...
Även om det sägs att ARLA är "medlemsägt"...
För svensk del.

Sedan har vi även andra problem med att förstå skillnaden mellan att vara 'spelare på marknaden' och att vara underleverantör. Sedan den 10 juni 1932, den dag då de svenska bönderna kollektivanslöts till LRF enligt politiska beslut i svensk riksdag, så har bönderna inte betraktats som 'riktiga' företagare!
Detta har hämmat de svenska böndernas förmåga att se verkligheten utan fortsatt uppfattat förutsättningarna genom ett politiskt filter. När det kniper är det politiken som måste garantera svenskt lantbruks existens....
Tror man.

Det är möjligt att det är så. Den dag det riktigt kniper.
Men den dagen är det också en ny ägare till gården...

Det finns en klockartro på att det finns en koppling mellan staten, LRF, "lantbruket - landsbygden" och den enskilde bonden/ägaren av sin fastighet.
Så är det inte!
Den ende som är fullständigt utbytbar är bonden...

Och i grunden är det just detta som artikelförfattaren här nedan påtalar.
Som underleverantör är kontrollen över sin egen ekonomi och förmåga att tåla allt avgörande för existensen som företagare.
Att protestera inför allmänheten och politiken är meningslöst och kontraproduktivt.
Menar han.
Det är en lyx som bara medborgare kan unna sig...

Man måste alltså skilja på sin roll som företagare och som medborgare.
Men hur många svenska lantbrukare gör det?

http://www.fwi.co.uk/articles/09/11/2014/147372/opinion-milk-protests-are-unjustified-and-naive.htm

Tufft framöver

Här hemma i ankdammen har man pratat om 'en krona mer för mjölken' till bönderna...
Som om det vore en slant i en tiggarskål.
Det är allt litet större...

Man räknar söderut med att priset på mjölken till bönderna fortsätter att sjunka!
Protesterna ökar över hela västra EU.
Medan svenska politiker yrvaket börjar undra...
Är bönder som andra företagare?

Det har nog ingen betydelse vilka politiker som sitter vid makten. Som bonde och småföretagare så har man bara sig själv att lita till!

I nedan artikel beskrivs det kaos som nu tycks sprida sig söderut inom EU.
Nästa år kan bli riktigt rörigt!

http://www.agriland.ie/news/dairy-market-worsening-dramatically-across-europe-european-milk-board/

9 november 2014

Pedagogisk artikel

I ett högkostnadsland som Sverige så utsätts nu konkurrensutsatta sektorer för tuffa tag.
Med frisläppande av mjölkkvoterna och en världsmarkandsanpassning av prisnivåer så är nedan artikel något att fundera över...
Och några pedagogiska bilder som medföljer artikeln...
Det innebär att på en världsmarknad med kraftigt varierande priser så är det de kostnadseffektiva som överlever..
Alltså irländarna. Inom EU.
På denna bild visas villkoren för den som har höga kostnader!

Artikeln:
http://www.agriland.ie/news/dealing-milk-price-volitility/

Apropå:
http://www.atl.nu/lantbruk/bucht-om-mj-lkkris