31 januari 2015

En strid om påvens skägg..

Ibland så blir tillvaron ett stort skämt.
Djurskyddet har utan tvekan hamnat där.
Var är rätt och vad är fel...

Hur man än vänder på sig är ändan bak...
Och problemen är så bagatellartade att det blir mer en "strid om påvens skägg".

http://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/tacke-pa-eller-av-nar-riskerar.htm?fb_ref=Default&fb_source=message

30 januari 2015

Vinterbild

Höstens och vinterns stormar har bidragit till ett unikt stort inflöde till Östersjön av salt, syrerikt nordsjövatten.
Det som kallas Saltpulsen.
Men effekterna på land har varit en nästan obefintlig vinter!
Så att en kall snörik och vacker vinter kostar i form av en algblommande Östersjö sommartid...
Eller tvärtom.
En stormig vårvinter ger stort inflöde av syrerikt nordsjövatten som fyller upp Östersjöns djuphålor och stoppar frisläppandet av gödande fosfor.
Fosfor som följer med det syrerika (och naturligt fosforrika) nordsjövattnet in i Östersjön, och har så gjort sedan Östersjön bildades....
Vilket skapat enorma lager av fosfor i Östersjöns djuphålor.
En ekologisk bomb, om inte Saltpulsen fungerar!

Fast nu har vintern ändå kommit här på västkusten.

29 januari 2015

TTIP - Sverige "en gammal nation under avveckling"

TTIP - Sverige "en gammal nation under avveckling"  - eller är det BARA det svenska "Jordbruket som är en gammal näring under avveckling"?

HR

http://action.sumofus.org/a/ttip-video/?akid=9181.7654139.KEjf-N&rd=1&sub=fwd&t=1

28 januari 2015

Rysk politik

Att Bryssel gjorde ett misstag när man blandade sig i Ukrainakrisen fattade man ju snart, då ingen någonsin vågar gå längre än ett "ordkrig".
Av den enkla anledningen att området är fullt av kärnkraftverk.
Ryssarna visste också att jordbruket är Bryssels svaga sida och slog in en kil där....
Importstoppet var effektivt.
Skakade om europeiskt jordbruk totalt. Enligt marknadsliberal politik. Något som absolut inte tål några konflikter av något slag.
(Varför ha ett militärt försvar om man inget har att äta..?)

Nu sägs att ryssarna är öppna för kompromisser.
Frågan är vem det är som viker sig...
Egentligen.

http://www.agriland.ie/news/end-possibly-sight-russian-eu-food-ban/

Östersjön och nya tankar.

Att Saltpulsen är Östersjöns "lunga" tycks inte nå fram.
Att Saltpulsen inte funkat sedan före andra världskriget tycks inte heller nå fram.
Allt är ju jordbrukets fel...

Och även LRF stöttar den tanken.
Kan man begära mer av en så biologiskt inkompetent organisation...
Nu har "någon" kommit på något...

Det kan säkert ge klirr i kassan.
Hos någon.

http://www.lantbruk.com/lantbruk/kalkning-kan-bli-lag

27 januari 2015

Lantbruksnytt


Race to the bottom

Att år 2015 skall bli ett tufft år för Europas mjölkbönder är självklart då kvotsystemet skall avvecklas i mars månad.
Men att det skall bli så här genomgripande kanske man inte var medveten om.
Ett "race to the bottom", där alla kämpar om marknadsandelar genom att öka produktionen som då givetvis måste sänka priserna ytterligare.
Utöver Rysslandskrisen.....

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4573

Hur vore det om mjölkbönderna åkte in till Arbetsförmedlingen och anmälde sitt intresse som jobbsökande?
En lämplig protest som dessutom kan bli konstruktiv, alltså ge ett gott resultat, jämfört med att mjölka kor...
Man kan ju få tag i ett "riktigt" jobb.

26 januari 2015

Ytterligare kommentarer - en litania

Den här utförslöpan för svenskt jordbruk och fjärmandet från harmonin med den omgivande naturen började inte med GATT/WTO utan har gamla rötter. Jag vet inte hur långt tillbaka jag ska börja, men kan ju ta från 1966 då politikerna i Sverige definitivt bestämde sig för att "i Sverige ska vi ha animaliefabriker". Lantbruksnämnderna - LN (under LS) hade därmed till uppgift att försöka få bort de mindre jordbruken och överlåta deras arealer på ett s.k. utvecklingsbart jordbruk i bygden. LN satte även priset på de mindre fastigheter de löste in och överlät de små fastigheterna, till subventionerat pris, till byns enda "riktiga" framtidsbonde.

På 70-talet, sa GD:n (Invar Widén) för Lantbruksstyrelsen, föregångaren till Jordbruksverket, "storleksrationalisera eller dö - det är tidens melodi". En melodi som fortfarande ligger etta på svensktoppen.

1988 bestämde den inre kärnan i (S) att Sverige skulle söka medlemskap i EG, men vågade inte berätta detta för sina medlemmar då man tidigare varit emot EG-medlemskap. Trots denna inriktning så la (S) fram förslaget om avreglering av det svenska jordbruket 1990. Innebärandes att svenskt jordbruk skulle tvingas konkurrera på den dumpade världsmarknaden utan gränsskydd. I den den dumpningen ingick även EG:s exportsubventioner av de överskott man hade inom EG. Den svenska marknaden hade naturligtvis varit "gefundenes fressen" för EG, med sin närhet till Gemenskapen. Men Gement mot svenska bönder.

Varför avregleringsbeslut 1990, när man bestämt sig 1988 (om än i hemlighet) om att längre fram ansöka om medlemskap i EG? Avregleringsbeslutet togs enhälligt i Riksdagen varför inget parti kan svära sig fritt från det förräderi-försöket.

Det bråkades mycket om kostnaden för jordbrukspolitiken inom EG och kanske trodde svenska politiker att det skulle underlätta för Sverige att bli accepterat som medlem om vi var av med jordbruket. Med avregleringen hade det troligtvis ganska snart varit ett faktum.

Sedan kom ju fastighetskrisen och det utbröt panik och ansökan om medlemskap kom redan 1991, kanske tidigare än av (S) kalkylerat? 

1992 anslöt sig Sverige till "kapitalliberaliseringsdirektivet", vilket innebar att man öppnade upp för köpare i hela världen att investera i fastigheter i Sverige. Vi förband oss att inte lägga några hinder för investeringar (uppköp!) i fast egendom, skog, jordbruk, gruvor, fritt fram för hela världen att köpa upp Sverige.

Kravet var egentligen "bara" att öppna upp för köpare inom EES-området i vilket även EG ingick. Varje nation brukar förr eller senare råka i ekonomisk kris, medan andra länder blomstrar och har en stark valuta. I det läget kan det blomstrnde landets spekulatörer köpa egendom billigt i det krisdrabbade landet med svag valuta.

Därför krävde Polen 12 års undantag från kapitalliberaliseringsdirektivet för att försöka hinna ikapp EU ekonomiskt efter inträdet, innan utländskt kapital gavs möjlighet att köpa upp Polen mitt framför näsan på "fattiga" polacker.

Rumänien däremot, som var ännu fattigare än Polen, begärde inget sådant undantag så där startade landgrabbingen, av Rumäniens svarta jord, från första dagen av EU-medlemskap. Svenska bolag är med i den huggsexan. Rumänska småbönder har ingenting att hämta där.

Även i Balticum har valutan varit svag och en av de främsta förespråkarna i Sverige för EU-medlemskap, Ulf Dinkelspiel, har "investerat" i skogsmark där, helt i enlighet med de avtal (kapitalliberalisering) han själv varit med om att förhandla fram. "De rike står sig gott!", som en lärare sa en gång till en skolkompis som kom till skolan i fårskinnspäls - inte vargskinnspäls.

För att närma mig WTO så föregicks det frihandelsavtalet av GATT-avtalet (General Agreement on Tariffs and Trade. Där satt jordbruksminister Mats Hellström som ordförande hösten 1990. Som sådan blev han intervjuad av Farmers Weekly, som jag råkade prenumerera på. Journalisten var mycket förvånad över Sveriges avregleringsbeslut som tagits några månader tidigare (10 juni 1990) och ställde frågor kring det. 

Rubriken på artikeln löd: "SWEDEN´S GOING, N ZEALND´S GONE". Och under en bild av Riddarhuset i Stockholm (The house of lords), som engelsmannen inte så märkligt kanske har förväxlat med Riksdagshuset (ha, ha!), ... under bilden står det, men på engelska: "Den svenska riksdagen är övertygad om att avskaffandet av stödet till svenskt jordbruk kommer att underlätta för Sverige att få bli medlem i EG. Avregleringsreformen kommer att eliminera stödet till det svenska jordbruket under en femårsperiod. I slutet av 1994 kommer Sverige att sälja sina jordbruksprodukter till världsmarknadspris."

Ordförande i GATT-förhandlingarna 1990, jordbruksminister Mats Hellström tror på ett snabbt bildande av efterträdaren till GATT, nämligen WTO, och motiverar därför det svenska avregleringsbeslutet med att "det gäller att reagera i tid på förändringar i omvärlden. Och Sverige är genom det beslutet förberett för framtiden, säger Mats H. Bäst i klassen som vanligt!

Sedan tog det till 1995 innan WTO (World Trade Organisation) bildades med än större frihandelskrav än GATT hade haft. Bl.a. etablerades där en "domstol" i Geneve för att avgöra tvister som kunde uppkomma i frihandeln samt en skyldighet för varje medlemsland att anmäla förändringar i sin lagstiftning till WTO för granskning och godkännande. Det så kallade TBT-avtalt (Trade Barrier Treaty -handelshinderavtalet)- På samma sätt som Sverige är skyldigt att anmäla nationella ändringar i lagstiftningen till Kommissionen i Bryssel (notifiering) för godkännade.

Vilket Sverige dock slarvat med, särskilt när det gäller ändringar i Djurskyddslagen. Bäst i klas .. sämst i klassen! Hmm?

Och nästa steg i avvecklingen av det svenska jordbruket och nationen Sverige är det förestående TTIP-avtalet mellan EU och USA. Där TNC:s (TransNational Corporations)   ska ges beslutanderätt över enskilda nationer (därmed f.d. nationer). Kapitalliberaliseringsdirektivet säger ju att ett TNC ska ha rätt att exploatera varje slag av naturresurs i varje land som godkänt dessa frihandelsavtal. Om ett land vägrar släppa till en sådan resurs kan bolaget stämma landet inför en tvistlösningsdomstol, som i WTO. Den domstolen kan utan demokratisk kontroll döma ett enskilt land till miljarder i böter för dess vägran att släppa in bolaget för att exploatera en för landets medborgare skyddsvärd naturresurs.

Ett liknade avtal finns sedan länge mellan USA, Canada och stater i Syd-Amerika NAFTA (North American Free Trade Agreement) . En känd tvist föreligger (förelåg?) där mellan ett kanadensiskt gruvbolag och Ecuador. Bolaget hade funnit guld i ett av jordens artrikaste regnskogar i Ecuador. Ecuador ville inte ha in bolaget där att förstöra ovärderliga naturresurser, med lakdammar och annan förstörelse som sådan gruvdrift för med sig. Bolaget stämmer då Ecuador (Ecuadors skattebetalare) på miljardbelopp.

En av de starkaste förspråkarna för TTIP i den här utformningen är EU:s handelsminister Cecilia Malmström (FP). Svensk o Bäst i klassen som vanligt! Och folkpartister är ju svenskast av alla i sådan här frågor även om C, med Annie Lööf, dykt upp som en svår konkurrent å sistone.

HR

25 januari 2015

Något att reflektera över

I sitt senaste blogginlägg påtalar Devinder Sharma hur kineserna misshandlar sin miljö och inte minst sitt jordbruk i den snabba utvecklingens anda.
Och hur kineserna själva insett tidigt att det skapar problem som slår tillbaka mot landets framtid.
Som i denna länk, en intervju från år 2005:
http://archive.dea.org.au/%7Edeaorg/archive_site/node/64

Då Devinder Sharma är den ständige optimisten påpekar han möjligheterna som finns.
De möjligheter som finns för en fungerande möjlig framtid.
Något att fundera på...
Inte bara i Indien utan även i Sverige.
I dessa jordbrukskrisernas tid, där alla förespråkar ytterligare industrialisering av svenskt lantbruk.
Något att reflektera över för den ansvarige politikern i Näringsdepartementet, "jordbruksminister" Bucht.

En svensk tolkning: http://www.ja.se/?p=46556&m=3433&pt=105

24 januari 2015

En kommentar - en litania

"Utvecklingen" mot målet, ett Sverige fritt från jordbruk för livsmedelsproduktion (ersatt av "upplevelseindustri"), har åtminstone pågått sedan avregleringsbeslutet togs av Riksdagen 1990, i stor politisk enighet. Den som inte insåg konsekvenserna, för svenskt jordbruk, av det beslutet måste ju ha varit både blind och döv.

I det läget satte alla inom "näringen" (LRF är sedan 1971 en "näringspolitisk organisation" där industrin och bönderna, som företagare, är medlemmar på "lika villkor", som det heter) sin förhoppning till ett EG-medlemskap, som Ingvar C ansökte om ett år efter avregleringsbeslutet. Varför avregleringsbeslut 1990?Det kan man verkligen undra, med tanke på att (S:s) redan 1988 bestämt sig för att söka medlemskap i EG. Detta enligt Gunnar Falkemark, Göteborgs universitet. Jordbruket väck skulle kanske underlätta EG-förhanlingarna? Ja, nog kan man undra - konspirera!

Avregleringsbeslutet 90 ställde till stor osäkerhet bland jordbrukarna som under fyra år levde i osäkerhet om vi skulle bli medlemmar (folkomröstningen den 13 nov 1994) eller fullfölja avregleringen till världsmarknadspris och dumpning av EG/EU:s överskott, med exportsubventioner in på den "avreglerade" svenska marknaden. Det hade definitivt varit den slutgiltiga nådastöten för svenskt jordbruk som livsmedelsproducerande jordbruk.

Under de fyra åren sjönk det svenska jordbrukets samlade driftsöverskott (att betala löner, soc.avg och ränta på eget kapital i verksamheten) från ca 4 miljarder till ca 2 miljarder. I det läget kände sig naturligtvis bönderna, företrädda (pressade) av sin näringspolitiska organisation och EU-förespråkarna, pressade att rösta ja den 13 november 1994. 

För egen del röstade jag nej, trots att det skulle inneburit att avregleringen genomförts. Lika bra att få avslutat den mångtusenåriga jordbruksepoken i Sveriges historia först som sist. Nu börjar vi ett par decennier senare närma oss "som sist" trots EU-medlemskapet, men med många bönder som gjort stora felinvesteringar eftersom de, vägledda - uppmanade - vilseledda - av sin näringspolitiska organisation, politiker och Jordbruksverket, inte förstått vart vi är på väg.

"vägledda av sin näringspolitiska organisation" - varför? Ja, det kan man undra, men utan bönder så har ju inte organisationen något existensberättigande och det är tjänstemän och "förtroendevalda" som är avlönade av organisationen (ytterst av bönderna!), som kan ta ut avtalsenliga, marknadsmässiga löner. Och sak samma med Jordbruksverket. Utan bönder behövs varken LRF eller SJV.

På väg mot dagens situation har det knappast saknats varningssignaler. Ta bara näringsminister Leif Pagrotskys (S) uttalande när WTO-GD:n Mike Moore (S) besökte Stockholm år 2000, då han sa: Jordbruket (det svenska) är en gammal näring under avveckling. Klarspråk, som man måste vara döv för att inte höra (omnämnt i en ledare i ATL av Sven-Olov Lööv).

Eller när jordbruksminister Annika Åhnberg 1996 tillsatte en utredning för att "få slut på gnället från bönderna" och överbevisa dem om hur bra de fått det med alla bidrag som de nu (efter medlemskapet) fick från EU. Utredningen var en jämförelse mellan tre "likvärdiga" medlemsländer, Danmark, Finland o Sverige. Utredningen presenterades hösten 1997. Resultatet blev att drifsöverskotten, räknat per ha, i de tre olika länderna var: I DK 3.900 kr, i Finland 4.600 kr och i Sverige 980 kr. Hur kunde någon bonde i Sverige eller dess företrädare tro på rimligheten av att kunna hämta upp ett sådant försprång. Särskilt med tanke på den mer negativa inställning, som råder politiskt till jordbruk o bönder i Sverige än i de jämförda länderna.

LRF kom den gången, 1997, till slutsatsen att skillnaden berodde på att Sverige hade en dieselskatt, vilket de andra saknade. Det hade förbättrat det svenska driftsöverskottet med ett par hundralappar, men driftsöverskotten i de jämförda länderna hade alltjämt förblivit fyra gånger högre. Men detta hakade LRF och naturligtvis även politikerna på, som därmed slapp att ta itu med de verkliga problemen bakom det svenska jordbrukets katastrofala konkurrenssituation på "den GEMENSAMMA Marknaden på lika villkor".

På "mjölkkrisen" har jag egentligen bara hört ett par förslag till lösningar, med återigen snack om dieselskatt från LRF och Arla. Och landsbygdsminister Bucht sa att man skulle permanenta det lantbruksråd på ambassaden i Peking som Eskil Erlandsson tog initiativ till. För att öka exporten av svenska mejeriprodukter till Kina (eller om det möjligen var Kinna, han sa??).

P.g.a. sanktionerna mot Ryssland (där Sverige och UK är och har varit mest pådrivande) så har krisen inom Europeisk mjölkproduktion blivit mer akut än den annars varit på länge även om den varit akut länge nog. Emellertid, i det läget har Finland och Balt-länderna fått undantag från Kommissionen, som innebär att de, p.g.a. sin stora export av mejeriprodukter till Ryssland, får ge nationellt stöd till sina mjölkbönder. Sverige har inte försökt att få sådan tillåtelse från EU och har naturligtvis därmed heller inte fått möjlighet till att ge sådant stöd. I Sverige tror man att "marknaden" löser problemet - export till Kina - av produkter där vi inte ens täcker inhemskt behov.

Den finska mjölk som nu får nationellt finsk stöd pressas nu istället in på den svenska marknaden, vilket pressar svensk produktion, utan nationellt stöd, än mer. Utan politisk vilja att försöka få "en gammal näring under avveckling" att överleva - så kommer den att DÖ (och även om det DÖ:et tycks det råda politisk enighet. Vad SD vill är för närvarande okänt för mig)

Palle Borgström talade i Studio ett om dieselskattebefrielse för mjölkbönderna. Många mjölkbönder i dag är för små, kanske bara något hundratal mjölkkor på gården, för att ha råd med de stora maskininvesteringar som fordras för att till exempel sköta sin vallskörd själva. De lejer alltså in sådana arbeten från entreprenörer, vilka alltså gynnas av lägre dieselskatt. Kommer dessa då att ta ut lägre kostnad för sina körningar hos mjölkbönderna? - Knappast!

Palle B har väl för övrigt ärvt sitt uppdrag efter sin far Gunnar B som var ordförande både i Arla (före den hårdföre Hantoft) och SMR (Svenska Merjeriernas Riksförening - där Arla hade 60 procent av styrelseposterna). Precis som inom politiken tenderar uppdragen att gå i arv inom den "politiska adeln", som han väl benämnde den politiska "eliten", Anders Isaksson.

Ett annat exempel på ärftligheten inom den s.k. föreningsrörelsen är inom SMR (ett resultat av "tvångskollektiviseringen av Sveriges bönder") vars förste direktör 1932 hette Carl Utterström, liksom sonsonen Carl (Calle) Utterström som var direktör för SMR vid avregleringsbeslutet 1990, då SMR efterhand avvecklades. Och humanisten Calle Utterström förpassades till Bryssel då han inte hade tillräckligt "hårda nypor", vilket anses behövligt vid omstruktureringar. Calle U:s doktorsavhandling heter för övrigt The cooperative myth, vilket säger en del.

Sammanfattningsvis har jag svårt att se några ljuspunkter för vare sig svensk mjölkproduktion eller kommersiellt svenskt jordbruk i övrigt. Hur i hela friden ska svenskt jordbruk kunna konkurrera på en världsmarknad med bulkvaruproduktion!

Ju fortare bönderna lämnar "den gamla näringen under avveckling" desto större möjligheter har de att slippa leva resten av livet på exisensminimum, vilket väl är alternativet för dem som kursar sig ur verksamheten, med skulder de aldrig kommer att ha en chans att betala. Tyvärr har många lurats att investera tiotals miljoner i sin mjölkproduktion. Jag minns mycket väl från ett seminarium vid Rosenbad, som jag deltog i för kanske 8-10 år sedan, där en bankman från Skåne varnade för den hejdlösa utlåning som skedde till särskilt utbyggnaden av mjölkproduktionen. Ingen lyssnade på hans varningsord.

Det enda recept som funnits i Sverige på hur man ska förbättra lönsamheten är att "storleksrationalisera eller dö - det är tidens melodi". Fler kor, högre avkastning per ko, vilket kallas för att effektivisera. Men till slut når det receptet vägs ände! Och någon koppling till de omgivande naturliga förutsättningarna har man inte brytt sig om. "Jordbruket är som vilken annan 'industri' som helst, det behövs inga särskilda undantag för den 'industrin'", har det hörts länge nog från politiskt håll. En sammansättningsindustri med insatsvaror inhandlade i det land på världsmarknaden som kan erbjuda de lägsta priserna (inklusive arbetskraftskostnad - inte minst).

HR

23 januari 2015

Bättre fly än illa fäkta

Börjar man bli orolig på lässtyrelsen i Skåne?
Har budskapet nått fram till bönderna?
Att myndighetena gör som dom vill?!
Så att det är bättre att fly än illa fäkta....
http://www.lantbruk.com/lantbruk/slaktade-hela-boskapen-nar-polisen-tog-hundarna

Börjar domstolarna bli oroliga...
Att vi har en sorts politiska domstolar det vet vi sedan Kalle Batongs tid.
http://www.lantbruk.com/lantbruk/domstol-friar-lantbrukare-fran-djurplageri

En krona mer för mjölken

Politiken och mejerierna överlämnar ansvaret till den handlares goda vilja som vill hjälpa till för att få mjölkproduktionen att överleva. Istället för att ta itu med och rätta till grundläggande fel i politiken, kan politikerna nu slå sig till ro och luta sig tillbaka. En kortsiktig lösning som "lurar" några att fortsätta tills de stupar vid nästa svacka i krisen. Krisen har för övrigt varit akut i åratal. Det här förlänger bara krisen och gör att både mejerier och politiker avstår från att vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för "långsiktig" lösning på jordbrukets kris

HR

22 januari 2015

Bara frågor

Valutornas förändringar påverkar givetvis.
Försvagas kronan ytterligare mot omvärlden (vilket är troligt efter åratal av vårdslös ekonomisk politik som nu avslöjas som "Kejsarens nya kläder") kommer alla invanda mönster att rubbas...

I nedan länk konstateras att tillgången minskar medan efterfrågan ökar. Globalt.
På nötkött.
För svensk del måste det innebära att priserna för lantbruket stärks....
Frågan är bara hur mycket det krävs för att svensk uppfödning skall vända?

Att det senaste årets politiska oro i Europa, tillsammans med en starkare dollar, nu ställer allt på ända är nog ganska klart.
Men hur påverkar det svenskt lantbruk?
Och politiken...
http://www.rforster.com/index.php/articles/global/item/world-demand-for-beef-expected-to-grow-and-grow-at-same-time-as-production-falters

För litet statistik: http://beef2live.com/story-world-beef-production-ranking-countries-0-106885

Berndt Eriksson och Peter Gerdehag

Vid sina visningar av filmerna "Hästmannen" och "Kokvinnorna" brukar Peter Gerdehag ha en diskussion i frågorna runt det egendomliga djurskyddet.
I detta fall även medverkande av "hästmannens" juridiska ombud Berndt Eriksson.
Berndt Eriksson är med i styrelsen för Djurägarna Sverige.
http://djuragarna-sverige.se

Som jämförelse: En avhandling om förvaltningskultur (visserligen om varg, men ändå) visar att byråkratin lever sitt eget liv utanför politiken. Något som den visserligen alltid gjort, beroende på hur samhällsprojektet sett ut, men som i dagens samhälle utan ett kollektivt styrt projekt avslöjas totalt!
http://cefos.gu.se/digitalAssets/1100/1100797_cinque_i_vargens_spar.pdf

21 januari 2015

Grundavdragets effekter slår hårt

I debatten om lantbrukets problem och den akuta mjölkkrisen diskuteras alla möjliga orsaker och botemedel.
Utom det absolut enklaste.
Den solklara förklaringen....
Vårt obefintliga grundavdrag!

Ja, inte riktigt.
Grundavdraget i Sverige ligger för en låginkomsttagare på minst 18900 kr per år.
För år 2014.
Om man istället hade haft ett gemensamt grundavdrag inom EU (som Bryssel vill) har det grundats på fattigdomsnormen, som vanligen uttrycks så här:
Inkomster under 60% av landets medianinkomst.
(Som man faktiskt använder i övriga EU, på olika sätt...)

För svensk del är det för år 2014:
11100 kr per månad.
Det vill säga, att inkomster under denna nivå beskattas inte!
Det är allt litet mer än det svenska grundavdraget....

En enkel matteövning i ärendet ger att varje arbetstillfälle kräver 100 000 kr mer om året i produktivitet än på kontinenten - om man räknar på skattetryck och arbetsgivaravgifter, då man för att få ut 100 000 kr på ett år, de första 100. 000 kr, också krävs lika mycket insats till stat och kommun.
Det gör att då man inom mejerinäringen anser att varje mjölkgård skapar fem extra jobb innebär att varje bonde måste producera 500 000 kr mer per år än sina kollegor på kontinenten för att få kunna överleva....
Nu vet ju alla att de flesta mjölkbönder lever på lån, men även om räntan just nu är låg, så är det likadant utomlands...
Det finns helt enkelt inget som gynnar svenskt lantbruk i dagens situation!

http://www.ja.se/?p=46582&m=3433&pt=105

Nya tider

Sedan LRF bildades på 1930- talet har jordbrukskooperationen, som företeelse, stått i förgrunden för jordbrukets verksamhet.
Den industriella biten av Sveriges lantbruk.
Bönderna, de reella ägarna, har varit just bönder i detta schackspel. Utan att själva inse det. LRF blev på 1970- talet en näringslivsorganisation, då de olika kooperativa föreningarna och den "fackliga" delen slogs samman.
Efter det finns alltså ingen "facklig" jordbruksrörelse...

LRF och därmed de kooperativa företagen är anslutna till en europeisk lantbruksindustriell organisation Copa- Cogeca som är EUs största lobbyorganisation inom lantbruket som har säte överallt inom EUs olika delar.
Men är alltså främst fokuserad på industrin!

I nuvarande snabba krisutveckling hinner inte människorna med.
Och det drabbar de påstådda ägarna till dessa kooperativa industriföretag.
Det blir "ägarna"/ underleverantörerna som får ta smällen när det krånglar för dessa numera stora industrier. Priserna sänks!

Det är alltså först nu som som sanningen uppenbaras för bönderna.
De är utbytbara! Det är industrin som går före....
Då måste man som människa göra något!
Och det tycks ske!
Man organiserar sig på annat sätt!
Enligt Via Campesinas tankar.
Människan är det centrala! Inte industrin!

I Irland startas nu ett försök att skapa nya bondeorganisationer.
Fokuserade på människan!
Men förstår de skillnaden mellan Copa och Via Campesina?
Förstår vi i Sverige skillnaden, eller är vi det "sövda folket"?
http://www.agriland.ie/news/new-farming-organisation-targets-20000-farmers/

En länk till europeiska Via Campesina: http://www.eurovia.org/?lang=en

Eller aktuell svensk debatt: http://ja.se/?p=46580&m=3433&pt=105

20 januari 2015

Bättre bevakning

Under väldigt lång tid har LRF-media haft närmast monopol på svensk lantbruksdebatt.
Men i samband med nuvarande kris inom pappersmedia drabbas även LRF-media.
Och bantningar sker.

ATL, med säte i Skåne skall, flyttas till Stockholm och samlas där hos Land-redaktionen verkar det...
Och det märks.

Nu har Jordbruksaktuellt tagit över ledartröjan inom "bondemedia".
Tycker jag.

http://www.ja.se

19 januari 2015

Det låter nästan otroligt

Hörde det på nyheterna i morse, se länk nedan. En notis?

Jag vet inte om jag nämnt det, men strax före Jul kom en starflock (15 - 20 starar) och slog sig ner på gärdet hos korna. Stararna blir ju allt mer sällsynta i takt med att nötkreaturen och betesmarkerna växer igen och helt plötsligt dyker de upp vid en årstid då de borde varit söderöver.

Betesdrift = "En gammal näring under avveckling". Den äldsta formen av "jordbruk" i Skandinavien. Som Dick Harrisson sa, vid ett föredrag om den medeltida bonderepubliken i Mark o Agnakind: Jordbruk o jordbruk - boskapsskötsel är nog en mer relevant beteckning för den tidens jordbruk i Sverige. Ungefär samma sak sa Maja Hagerman, vid ett föredrag hon höll i Ulricehamn för några år sedan.

HR

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6070890

Hur många hektar brukas i Sverige - av Sverige?

Det är väl ungefär 2,4 miljoner ha - kanske. Det blir väl då ungefär ett fjärdedels ha per invånare. När arealen var som störst och befolkningen var mindre än hälften så stor och folk ändå fick svälta ibland var vi väl uppe i över 3 miljoner hektar. Men sedan fick vi ju tillgång till oljan och med den konstgödsel och bekämpningsmedel + import. Dessförinnan fick vi klara oss på egna "meriter". Snart behöver vi inga egna meriter alls. Som det heter: Utvecklingen går framåt - i takt med avvecklingen.

HR

18 januari 2015

Olika falla ödets lotter

Medan de finska och baltiska mejerierna/mjölkbönderna får ersättning, tack vare finska och baltiska politiska påtryckningar, från Bryssel för den punkterade ryska marknaden och därmed kan sälja sina produkter på den europeiska hemmamarknaden, satt svenska politiker och oroade sig för annat förra året.
Som vi minns...
Därmed var en kris för de svenska mjölkproducenterna given!

Visserligen är inte finska mjölkproducenter nöjda, men jämfört med de svenska kollegorna så är nog situationen något bättre..
Och orsaken är enbart en.
Ett bättre politiskt arbete av de finska politikerna...
Uppenbart!

Och det är lätt att jämföra då de finska och svenska lantbrukarna är lika stödberoende totalt sett i sin verksamhet.
Medan de svenska stödnivåerna är medelhöga inom EU är de finska på max!...

Så att de svenska lantbrukarna sitter riktigt risigt till är lätt att utläsa ur den statistik som finns tillgänglig på nätet.
Alltså inte ens några regeringshemligheter, som förr...

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/arla-tappar-miljarder-efter-sanktioner-mot-ryssland_4257273.svd

17 januari 2015

Felaktigt godkända patent.

Enligt Miljömagasinet nummer 2 år 2015 i en rapport från Tyskland måste den europeiska patentmyndigheten annullera ett patent för tomatplantor.
Patentet har utfärdats för resistens mot en form av svampangrepp. Resistensen i växten är dock naturlig och har tagits fram via konventionell förädling. Därför inte patenterbar.

Denna tomat finns hos den internationella genbanken i Gatersleben i Tyskland.
Motståndsrörelsen Keine Patente auf Saatgut (Inga patent på utsäden) lade därför in en protest mot Patentmyndigheten i maj 2014.
I november förklarade Monsanto att man drar tillbaka sitt patent.
Keine Patenteauf Saatgut ser detta som en viktig framgång!

- Monsanto lyckades få sitt patent godkänt genom en kombination av bedrägeri, missbruk och biokapning, anser Keine Patente auf Saatgut.

En ny rapport från organisationen visar att Patentmyndigheten är mycket frikostig och överträder sina befogenheter med avsikt. Patentmyndigheten har godkänt patent för cirka 2400 genmanipulerade grödor, många ägs av Monsanto som kontrollerar 25% av den internationella utsädesmarknaden.

Sedan är då odlingsrätten en annan sak.
Eller...
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4563

Staten har gått för långt

För de som följer programserien på tv - Djuräddarna - så kan nedan länk vara av intresse.

Att svenska lagar inte följer avtalet med EU, som borde varit givet inom juridiken sedan 1995, har nog inte kunnat undgå någon.
Att vi istället följt vår "rättspositiva" tradition inom juridiken...

Att byråkratin numera inte ens bryr sig om gällande lagar utan hittar på egna regler som sedan fastställs med förvaltningsrätternas hjälp.

Att alla möjliga överträdelser sker har ju visats rakt upp och ner i programmen som "Djurskyddsinspektörerna" och nu i "Djurräddarna"!
Fast folk i allmänhet ser inte övergreppen mot människorna då programmen inte utgår från normala juridiska principer utan från känslomässiga reaktioner.

Dock tycks sakta verkligheten komma ifatt svenska staten som medlemsland inom Europeiska Unionens rättsystem, enligt nedan länk.

http://www.jk.se/Beslut/Skadestandsarenden/5115-13-40.aspx

16 januari 2015

Desperat, så klart

Ett referat i skriftlig form från det desperata mjölkkrismötet....

http://www.ja.se/?p=46542&m=3433&pt=105

Dum, dummare, dummast

Jag pratade med en lantbrukare i min egen ålder häromdagen.
Som hade tagit striden med omgivningen...

Jag som vet hur känsligt det är med jordbrukskooperationen, höll en låg profil.
Men så efter en stunds resonerande konstaterade min diskussionspartner att:
"Bönder måste vara dumma..."
Oj, tänkte jag, går det att säga sådant idag...
Eller är man bara en vanligt idiot (i den grekiska betydelsen - medborgare)..

Nåväl, jordbrukskooperationens grundidé från 10 juni 1932 var att samordna böndernas verksamhet enligt fascistiska tankar.
"Allt inom staten, inget utanför staten, inget emot staten", eller något sådant som var fascismens mantra på den tiden. Och som blev jordbrukskooperationens mantra också.
Men enligt följande: "Allt inom jordbrukskooperationen, inget utanför jordbrukskooperationen, inget emot jordbrukskooperationen..."

Resultatet innebär naturligtvis att alla dessa småföreningar så småningom fusionerade till en stor förening....
Vilket var en klar målsättning med Bo Dockereds ordförandeskap i LRF.
Och det innebar till slut en explosion, eller implosion...
Vad blev det?

Att nu sörja över något som var ofrånkomligt visar bara att man inom jordbrukarnas föreningsrörelse inte förstått den egna rörelsens processer....
Det ofrånkomliga resultatet.
För ingen inbillar sig väl att nedan länk är annat än "husbondens röst"?
(Eller en uppsagd redaktörs förtvivlade testamente...)

http://www.atl.nu/ledare/nu-styrs-nnu-mer-fr-n-stockholm/?

Exotiska boskapsraser

I nedan länk diskuteras olika exotiska boskapsraser...
För den som är van vid den svenska situationen så känns det nog egendomligt att våra vanliga boskapsraser - Holstein och Jersey - skall kunna betraktas som exotiska.
Men det beror på från vilket håll man ser på saken.
Som detta fall från indisk horisont.

Gir, en indisk boskapsras som i Brasilien producerar väl så bra som den exotiska Holsteinkon...
http://www.orissapost.com/epaper/150115/p8.htm

I den svenska lantboskapsrasen, Svensk Fjällboskap, har man DNA - karterat alla tillgängliga tjurar på några viktiga kaseiner, bland annat det som diskuteras i ovan länk, angående indiska kor.
http://fjallko.se/svfj/svfj_table.php?t=casein_ale

15 januari 2015

Mjölkkrismötet

Jag förstår inte hur mjölkbönderna kan fortsätta att ställa sitt hopp till att svensk politik ska rädda lönsamheten. Kurvorna för lönsamheten har ju pekat nedåt ända sedan 70-talet (den mest lönsamma perioden för svenskt jordbruk under hela 1900-talet? - "de sju goda åren").

Politikerna tror ju på att marknaden ska lösa problemet. I den föreställningen sitter de bergfast fast, liksom böndernas egen näringspolitiska organisation - och nog är den egen alltid!

Det gäller att marknadsföra vårt fina djurskydd och vår låga antibiotikaanvändning och med sådana argument "exportera" oss ur lönsamhetskrisen, säger man. Tror de verkligen på sina egna sagor?

Kan inte glömma hur lrfaren Karl Erik Olsson (C) (dåvarande jordbruksminister) i EU-förhandlingarna 1994 krävde att Sverige skulle få en mjölkkvot på 4 miljoner ton eftersom han trodde att efterfrågan på våra fina svenska produkter skulle bli så stor på denna 400-miljonersmarknad, som vi sökte medlemskap i.

Vår mjölkproduktion var då nere kring 3 miljoner ton, p.g.a. avregleringsbeslutet 1990, då målsättningen var att få ner produktionen till 2,7 milj. ton. Koncentration på K-mjölk, sänkt fetthaltsbetalning för att minska smörproduktion och ställa in korna på att producera 3-procentig K-mjölk direkt.

Sedan fick vi en kvot på 3,3 milj ton varav 0,8 milj ton var avsedd för direktförsäljning och 0,4 milj ton var avsed som SLOM-kvot (för dem som ställt om i avregleringen). Dessa båda specialkvoter försnillades dock och överläts till utbyggarna, varav jordbruksminstern själv var en av dessa.

Dessa kvoter försnillades med argumentet, från Sveriges chefsförhandlare (Dafgård, verkar namnet bekant så kan det bero på att namnet har pejling på ett varumärke som importerar en del jordbruksprodukter, bl.a. kött) att de som ställt om 1990 var för små och inte tillräckligt effektiva, vilket han i och för sig hade en poäng i.

Sverige är sedan det enda land i EU, som aldrig nått upp till fullt kvotutnyttjande. Efterfrågan från EU:s konsumenter på våra "fina svenska jordbruksprodukter uteblev, vilket en idiot kunde förutsäga från början. Jag var och är själv en idiot - i den ursprungliga grekiska betydelsen, vill säga, "medborgare" således.

HR

http://www.lantbruk.com/lantbruk/fullsatt-pa-mjolkkrismotet-i-riksdagen

Kommersiellt korrekt

Som vi alla vet finns det ett uttryck som heter "politiskt korrekt". - PK.
Vår gamle statsministers italienska hustru, som ju säljer italienska livsmedelsprodukter i Sverige, utöver sitt politiska uppdrag, blir ju oerhört uppbragd om något går henne emot i de frågor som berör henne..
Det blev vi ju varse under valkampanjen i somras, där hon blev fullständigt rosenrasande över något.
Jag minns inte vad. Det jag minns var hennes utbrott....

Nåväl, nu är hon plötsligt väldigt -för- GMO. Av någon anledning...
Riktigt varför, kan jag inte riktigt komma på då italienarna är mycket -emot- GMO, för att inte riskera det "italienska" kökets rykte....

Men, det sammanfaller ju rent kommersiellt med intresset att sänka en lokal "möjlig" svensk konkurrens för fru Bildts importintressen på den svenska marknaden....
Märkligt vad tydligt allt är ibland...
Men det är helt riktigt "kommersiellt korrekt"!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-bor-vi-tillata-att-gmo-anvands_4251795.svd

14 januari 2015

Mest läst

Att nu ställa sig i kön för att klaga /beklaga mjölkböndernas kris, (som i grunden är en del av Rysslandskrisen/Ukrainakrisen där EUs bönder får ta smällen flera gånger) är inte längre meningsfullt. För ett år sedan var lönsamheten ljus, sades det. Ändå var svenskt lantbruk det mest stödberoende i hela EU! Jämte Finland. Men Finlands jordbrukspolitik är spegelvänd mot Sveriges...
Nu skall en sammandragning ske om mjölkens framtid i Sverige. Denna veckan.
Undrar vad som kommer ur detta?

Krisen kan vara så allvarlig att man bland "aktiva" lantbrukare inte ens orkar kritisera sina egna organisationer.
LRF, ARLA och så vidare...
För ett år sedan, när kommentarsmöjligheterna på ATL stängdes av på grund av hett utnyttjande, då hade det varit exakt rätt tid att ta i lantbrukets problem - för LRF.
Men idag....
Vi får hoppas att.....

En ledare som är mest läst:
http://www.atl.nu/ledare/krisen-kn-cker-mj-lkbonden?

13 januari 2015

Bättre och bättre

Saltpulsen slår alla rekord!
Är det klimatförändringarna som har positivt inflytande eller har vi bara haft en svacka i femtio år...

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6065935

12 januari 2015

Kommersiella kolchoser

Idag, med alltmer industriellt lantbruk, alltså inte det småskaliga som i Sverige kallas industrijordbruk/storbönder utan rejäla brukningsenheter, så fundera man på hur detta slutar.
Fälldin, på sin tid, uttryckte det som en fråga om framtidens bönder blir bolagens traktorförare?..

Ja, så kan man vinkla det.
I Sovjet blev det precis som i nedan länk en fråga om att försörja sig på en liten jordlott bakom lantarbetarbostaden, medan själva det lågavlönade traktorförararjobbet knappt räckte till...
Så intensivodling hemma i täppan var det vanliga...

Storbolagens härjningar i dagens globala jordbrukspolitik tycks folk inse ger samma resultats som kommunismens politik.
Och samma politiska och ekonomiska fenomen rapporterade August Strindberg om från sina resor i Frankrike när han var där som reporter på 1870-talet.
Tiderna går igen...

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201412/29/01-4831571-le-retour-du-metayage.php

11 januari 2015

Hårda bud enligt profetior

"'I wonder if people realise 2015 will be the most brutal for milk prices since joining the EU'"

Så skrivs rubriken på nedan länk.
Svenska bönder var med om avregleringen 1990.
Den avreglering som var effekten av slutet på sojakriget i Europa medan det i Sverige var en anpassning till en trodd världsmarknadsanpassning av Europas jordbrukspolitik.
Alltså det som inte skedde...
Då Bryssel inget gjorde utom att göra upp med USA om resultatet av sojakriget, vilket istället blev en avveckling av riktade stöd och istället allmänna arealstöd.
Så för svenska bönder öppnades dörren till en avreglerad tillvaro mellan 1990 - 1995, då allt blev reglerat igen...
På fem år hinner inget hända.

Nu förändras villkoren igen.
Men nu anpassas europeiskt jordbruk till amerikanska förutsättningar som i mitten av 1800- talet. Då importen av spannmål förändrade villkoren den gången...
Det innebar att den tidens större europeiska jordbruk föll samman och en mängd småjordbruk bildades.
Kommer detsamma ske nu, med TTIP och avregleringen?

Man skriver att Irland har 1,5 gång de amerikanska produktionskostnaderna inom mjölkproduktionen..
Hur ställer sig de svenska kostnaderna i detta?

http://www.agriland.ie/news/wonder-people-realise-2015-will-brutal-milk-prices-since-joining-eu/

10 januari 2015

Glädjande besked

Saltpulsen, det naturfenomen som styr algblomningen i Östersjön är ovanlig stark just nu.
Glädjande för alla som bor runt Östersjön.

Och för svenskt lantbruk som kanske slipper påhopp något år framöver....
För Saltpulsen är det som avgör Östersjöns miljö. Inte svenskt jordbruk,

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/09/tredje-storsta-saltpulsen-nagonsin-till-ostersjon

9 januari 2015

Det hörde jag också

Kan någon som kan sprida den här artikeln!

"När dumheten kom till ...stan" av Lotta Gröning


När jag kom till Borås, som 12-åring fick jag inget gott intryck av staden och den mentalitet som rådde där och jag brukade på skämt kalla Borås för kulturskymningens huvudstad. Men nu har man tydligen försökt att rehabilitera sig genom att fylla stan med skulpturer. Bl.a. Pinocchio, han med den långa näsan, som blev längre för var gång han ljög. Jag vet inte vad det är tänkt att den statyn ska symbolisera, som har anspelning på Borås, jag kan bara ana! 

HR

8 januari 2015

Lika inför lagen

Förvaltningsrätten, som från början handlade om offentliga tjänstemäns rättskänsla men som de senare åren blivit en sätt att konfirmera tokiga myndighetsbeslut, har ytterligare en begåvning...
Att fukta ett finger och känna vart vinden blåser.
Att döma enligt det politiskt korrekta.
En del går så långt att man menar att förvaltningsrätten är en plats där man samlar på papper, bara.....

Just det politiskt korrekta är väldigt tydligt.
I de fall där myndigheter hanterar lagar och paragrafer helt enligt eget tycke och det då går ut över enskilda medborgare och där myndigheterna hänvisar till just förvaltningsrätten för överklagande, så förlorar medborgaren i majoriteten av fall.
Ungefär som i vilken diktatur som helst....

Som tur är all rättskipning inte lika politiskt korrekt.
Tingsrätten är bättre, men precis som förvaltningsrätten, dålig koll på vad som gäller, svensk lag eller EU- direktiven...
För någon samkörning vill inte svensk juridik veta av...

Men papperssamlaren/förvaltningsrätten beslut angående vargjakten så gäller det ju inte en enskild medborgare utan en politisk påtryckargrupp.( Och då gäller Brysselreglerna).

http://www.vf.se/nyheter/allman/vargjakten-stoppas-tills-vidare

Putin och GMO

När Putin skrev på avtalet om Ryssland medlemskap i WTO så undrade jag hur Ryssland skulle agera i GMO-frågan.
Svaret kom ju så småningom.
Han bad Obama att dra tillbaka sina GMO-företag från rysk jord...
Men det är ju överspelat sedan Ukrainakrisen.

Självklart är det därför ganska enkelt för Putin att skriva under en lag där GMO -produkter måste redovisas på konsumentprodukten.
Det kan bli knepigt.
Då både Kina och andra exportländer pysslar med GMO.
Även om Kina nu avvecklar GMO-odlingen. Troligen av politiska skäl...

GMO har blivit en skiljelinje mellan öst och väst.
Makten över maten, som egentligen GMO handlar om!

http://sustainablepulse.com/2015/01/03/russian-president-putin-signs-gmo-labeling-liability-law/

En spridd uppmaning

Torsdagen den 15 januari uppmärksammas situationen för de svenska mjölkbönderna med ett seminarium i Nubiska rummet.

Anmälan sker till ola.martensson@riksdagen.se senast tisdagen den 13 januari klockan 17.

PROGRAM

13.00 Inledning – Magnus Oscarsson

13.10 Förutsättningar för svensk mjölkproduktion nu och i framtiden

Förslag till en långsiktig och konkurrenskraftig mjölkproduktion
Palle Borgström, mjölkbonde, ordförande i LRF Mjölk och ledamot i Arlas styrelse.

Mjölkbondens verklighet
Johan Kullingsjö, mjölkbonde

Strategi för att lyfta svensk mjölkproduktion
Hans Holmstedt, inköpsdirektör, Axfood
Dan Jacobson, chef för färskvaror, ICA

Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket

Panelsamtal och diskussion

15.00 Fika

15.30 Mjölkkonsumtion och hälsa
Helena Lindmark Månsson, professor


15.45 Världens lägsta antibiotikaanvändning?
Ylva Persson, Växa Sverige

16.00 Avslutning


http://www.arla.se/om-arla/fakta/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6055170

7 januari 2015

Nya Näringsdepartementet

Ja, man höll på att glömma..
Landsbygdsdepartementet har försvunnit in i Näringsdepartementet.
Såsom Jordbruksdepartementet blev landsbygdsdepartementet.

Och nu försvann alltså Landsbygdsdepartementet.
Såsom Landsbygdsministern försvann så försvann Jordbruksministern...
Var blir det nu?
En tummetott?
Eller ingenting.....
http://www.regeringen.se/sb/d/19717/a/252211

6 januari 2015

Mera snabbmat

I kölvattnet till TTIP kommer KFC...
?...
Amerikansk snabbmat i ytterligare en variant..
När svensk debatt sedan några år tillbaka drivit frågan om det "röda köttet", den lyxmat som svenskarna vant sig vid och som framöver åter blir just lyxmat, förunnat ett fåtal, så kommer det "vita köttet" som så lyfts i debatten, att bli vardagsmaten... Via KFC.
Putinklubbor.

http://www.atl.nu/arbetsliv/b-ddat-f-r-kycklingfajt-i-rebro

5 januari 2015

Bara frågor

Om nu euron blir en nationell valuta... (Kol och stålunionens valuta).
Hur går det då med ARLA?
Kan ett sådant företag överleva utan en samlande valuta?
I en värld med ständigt fallande priser på jordbruksprodukter.
Är det ARLAs sönderfall vi nu ser början på...och en åternationalisering av jordbrukspolitiken?
Ett lappkast i svensk politik?
Som redan genomförs i några EU - länder....?

Bara frågor.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6059622

4 januari 2015

Tiderna förändras

I nedan länk finns funderingar från november.
November år 2014...
Texten känns redan gammal.
Efter en månad.

Hur kommer vi att uppfatta verkligheten efter mars månad, år 2015, när de europeiska mjölkkvoterna upphört...
Ett system som funnits sedan 1984...

http://www.lantbruketsaffarer.se/LAMjölk/tabid/1313/ItemId/1130/View/Details/AMID/3210/Default.aspx

3 januari 2015

Ökande global marknads verkliga kostnad

För tio år sedan drygt hade jag uppgifter om den globala marknadens andel av jordbrukets produktion.
Det ansågs vara ungefär 10% av världens jordbruksproduktion som omsattes av världsmarknaden.
Alltså, så var den helt dominerande delen lokal produktion - och konsumtion.

Idag sägs det att en tredjedel av världens jordbruksproduktion omsätts på den globala marknaden...

Och bönderna tjänar bara sämre överallt...
Globalt sett...

Är det jordbrukets framtida öde?

http://ja.se/?p=46472&m=3433&pt=105

http://www.abplive.in/incoming/2014/12/31/article465644.ece/2014-A-good-year-for-agriculture-a-bad-year-for-farmers

2 januari 2015

Verkligheten i stället för historiska skrönor

Redan 1988 var man, till exempel inom S:s toppskikt överens om att söka medlemskap i EG, enligt forskaren Gunnar Falkemark (Göteborgs universitet). Men eftersom man tidigare varit emot EG-medlemskap vågade man inte berätta detta för sina (S) väljare, där en stor majoritet var emot EG-medlemskap, utan höll masken. Därför kom det som en stor överraskning för de flesta när Ingvar Carlsson ett år efter 1990 års avregleringsbeslut ansökte om EG-medlemskap.......

Avskriven faktura

Polisen insåg tydligen det absurda i att kräva "Hannu" på pengarna, men släppte inte kravet utan krävde istället Hannus icke förståndshandikappade bror på pengarna (om jag fattat rätt?). Var det chocken, som brodern fick p.g.a. fukturabeloppets sanslösa storlek (92.000 kr för att avliva nio katter!!??), som gjorde att han gav upp andan? Avlivning av nio katter och en "bror" - kostnad 92.000 kr?

HR

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6012872

1 januari 2015

Genetikens mysterier

I förra inlägget påpekade jag att vissa genvarianter av mjölkproteiner har ekonomiskt värde för mejeriverksamheten.
Särskilt för ystningsverksamheten. Visserligen kan man påverka detta genom tekniska balanser, men varför avla på djur som har negativa egenskaper?
Nåväl, jag har aldrig sett något svar på den frågan...
Däremot att inte mindre än 17% av Skånes mjölkkor har en mjölk som inte går att ysta.
Är det så bra att dricka den då...?
Därför att mjölken skall ju "ysta" i magen på folk.
Är det därför en del människor inte tål att dricka mjölk?
Av helt erkända/kända orsaker.

I Land har jag hittat en lista på populära tjurar inom VR (Viking Red)....
http://www.lantbruk.com/lantbruk/10-popularaste-srb-tjurarna

Jag hittade ingen information angående dessa tjurars kappa-caseinvarianter.
En exportlista har dock en del information...
Men förvånandsvärt magert. Därför att informationen kan inte vara n/a....
Då alla tjurar är DNA -testade innan de ens köps in till seminföretagets kalvstall!
Varför redovisas inte all intressant genetisk information?
http://creativegeneticsofca.com/documents/pricelists/SR.htm

Ost och ost

Klippt ur Fjällrasföreningens hemsida...

"Kappa-kasein

Fjällkon är utan tvekan den mest välsignade rasen vad gäller den för ostproduktionen så betydelsefulla Kappa-kasein B. Ostutbytet blir märkbart bättre med mjölk som har B-varianten. Mycket pekar på att 1 liter mjölk av AA-varianten ger ungefär hälften så mycket ostmassa som 1 liter "BB-mjölk". Viktigt är också att säkerheten kring ystningsresultatet ökar ju mer "B-mjölk" man har. För produktionsekonomin på ett mejeri är detta en remarkabel skillnad. Av de 47 testade fjällrastjurarna (de fjällnära oräknade) har 46 stycken B-varianten och hela 28 stycken har den i dubbeluppsättning, vilket är helt unikt bland världens koraser. Frekvensen Kappa-kasein B blir sammantaget hos de 47 tjurarna nästan exakt 80%! I sanning en otroligt hög frekvens om vi tar i beaktande att vi inte medvetet avlat på den."

Historik: http://www.svartlafjallko.se/historik.html


Men det hjälper inte..

Man får bara betalt för volym, bruttoprotein och fett...

Inte kvalitet.

Fastän det skulle göra enormt för ekonomin hos mjölkbonden.


"For every 10 litres of milk you will get approximately one kilogram of cheddar cheese and nine litres of whey. A typical cheddar cheese may contain 63% solids and 37% moisture. The liquid whey drained off on the other hand is made up of less than 7% solids and 93% water."

http://www.agriland.ie/news/know-dairy-products-cheese/