28 februari 2015

Bonde - ett osunt yrke 3

I det förra inlägget om arbetsmiljöproblemen inom jordbruket med ALS så tycks man inte se att andra varelser i naturen också kan drabbas...

Men i nedan artikel om ejdrar och andra fåglar som drabbas av "förvirring" och uppför sig märkligt.
Kan det ha samma orsak som människors ALS?

http://hn.se/nyheter/sverige/1.3800388-forvirrade-faglar-speglar-katastrof

27 februari 2015

Danskt lantbruk igen

För drygt tio år sedan läste jag en analys av danskt lantbruks framtid.
Att lantbruket skulle sysselsätta allt färre och därmed tappa intresse hos politiken.
Att den helt exportinriktade näringen skulle få problem när politiken inte längre var intresserade av lantbruket.
Men att ekonomin idag skulle försämras på detta vis trodde man inte då...

Så idag har det danska folket tröttnat på sitt industrijordbruk..
Och vill att jordbruket skall jobba ihop med det danska folket.
Och inte ägna sig åt export till Sverige och andra kritiska och snåla konsumenter.....

http://www.information.dk/525451

25 februari 2015

Export var det

I den rådande mjölkkrisen ville den ansvarige politikern öka exporten.
Sagt och gjort.
Signalerna togs på allvar.
Vitryska intressen att skaffa svenska exportdjur gick hem......

Medan svensk mjölkkris rullar på så kan man lika gärna sälja djuren direkt.

http://www.ja.se/?p=46852&m=3433&pt=105

23 februari 2015

Bonde - ett osunt yrke 2

En sammanställning av forskning på området angående ALS och liknande sjukdomar har publicerats.
Det är just en sammanställning och vissa slutsatser utifrån uppdragsgivarnas intresse.
Givetvis blir resultatet det man efterfrågar. Är det det fullständiga svaret?
Enligt nedan referat av sammanställningen i Land så anses det vara så.
Slutsatsen är att kemikalieanvändningen i lantbruket har uppenbara hälsorisker.

Att det finns hälsorisker i lantbruket har man väl alltid förstått.
Att så kallade "sprutbönder" dog i cancer alldeles för tidigt är allmänt uppfattat.
Att akuta förgiftningar skett har jag själv blivit på det klara med sedan min korta tid som försöksassistent när vi skulle spruta "gula preparat" mot Gullkrage. Utrustad med skyddsutrustning som vid sanering av ett kärnkraftverk.
Men att dagligt arbete inom modernt lantbruk kan ha så här allvarliga risker är nog ingen medveten om. Så vad är det då frågan om?

Sammanställningens uppdrag är att lokalisera risker i arbetslivet angående neurologiska sjukdomar. Som ALS och Alzheimer. Man fokuserar på vissa yrkesgrupper som tydligen är statistiskt sett tydligt urskiljbara, järnvägsfolk, svetsare och lantbrukare.
Att lantbrukare drabbats mer än rimligt är uppenbart, men här finns en tydlig, man kan kalla det - klassmedvetenhet. En märklig inställning/åsikt om genetiska brister hos lantbrukare som gör just lantbrukare känsligare för ALS. Nåväl....

Att kalla det för en sammanställning sett ur ett arbetsperspektiv och inte kunna just lantbrukarnas arbetssituation och arbetsmiljö är något märkligt, men nog är det så.
Tyvärr. För alla ledtrådar om orsaken till lantbrukarnas problem finns med i texten!
Och öppnade mina ögon för ett stort problem och frågetecken. Just nu!
Varför har ingen funderat på detta förut? Inte de enskilda faktorerna, utan sambandet.

I tidningsreferatet i LAND, websidan, står följande:
http://www.lantbruk.com/lantbruk/bekampningsmedel-fordubblar-risken-parkinson

Läser man rapporten är åtminstone inte jag lika övertygad. Att det enbart är bekämpningsmedel som är orsaken! Jag uppfattar en hel rad av problem som sammantaget gör den moderna bondens arbetsmiljö till en ständigt dålig och sjukdomsalstrande situation.

Tyvärr har jag personliga bekanta som drabbats av ALS-liknande problem.
Omgivningen kan förmodligen inte förstå orsaken då de förment genetiska bristerna som på uppenbart diskriminerande sätt påståtts ligga bakom just dessa problem inom lantbruket gör att det blir en skuldsituation istället för en analytisk utväg.
Jag skall peka på några faktorer som faktiskt nämns i texten i nedan länkad rapport.

En är den välkända effekten av cyanobakteriers giftproduktion. Det är egentligen just denna som jag anser är hela bakgrunden, även om man även finner ett samband med bekämningsmedelsanvändningen.
I korta inlägg beskrivs olika undersökningar och resultat.
När jag lägger in dessa funktioner i en praktisk arbetssituation som fortgår år efter år är bilden för mig ganska klar.

Cyanobakterier växer i miljöer där solljus och växtnäring finns till gänglig.
I rapporten nämns flytgödselbrunnar!
Det kan därmed uppstå paralleller till de förhållanden som de amerikanska soldaterna i Irakkriget drabbades av - att inandas damm innehållande gift producerat av cyanobakterier i tillfälliga vattensamlingar i öknen. Vilket gav just demensliknande skador efter ett tag.
Svenska moderna lantbrukare kan utsättas för jorddamm infekterat av just gift från cyanobakterier, vad jag kan förstå av detta! Särskilt de som sysslar med bekämningsmedel då de vistas mycket i jorddammiga arbetsmiljöer!

Utöver detta, innebär modernt lantbruk att man ibland tvingas inandas jorddamm vid Östersjöns kuster som blivit förgiftat av cyanobakterierna som åstadkommer algblomningen! När algerna driver upp på stranden torkar de ihop och blir till damm som blåser långt in på land. Och lantbrukarna som ofta vistas utomhus inandas detta jorddammsgift, precis som de amerikanska soldaterna.
Med en skillnad. De gör det ständigt och under omgivningens förakt då de anses vara "dumma bonnläppar"!

Det är tur för dagens unga lantbrukare att traktorerna är utrustade med effektiva luftfilter för hyttkomporten. Men klarar dessa filter cyanobakteriernas jorddammsgift?

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37884/1/gupea_2077_37884_1.pdf

22 februari 2015

TTIP - debatten ökar

I den svenskspråkiga finska lantbrukstidningen Landsbygdens Folk har man på ledarsidan tagit upp det blivande handelsavtalet med USA.
Inte särskilt positivt för Nordeuropa alls....
Något att fundera över för alla som bor i Norra Europeiska Unionen!
Inte bara bönderna..

http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=445

I USA förs också en diskussion.
Om livsmedel och jordbruk. Och effekterna på olika principer på vardera sidan om Atlanten.
Det tycks bli de stora bolagen som blir vinnarna...

http://www.iatp.org/blog/201502/local-food-names-not-for-sale

"Man får lita på myndigheterna"

EU har ju en svensk handelsminister, Cecilia Malmström (FP), som naturligtvis ser chansen att för hela EU, bit för bit, genomdriva en  avreglering för jordbruket till "världsmarknadspriser", efter svensk modell från 1990, det som aldrig blev genomfört för Sveriges del. Som jordbruksminister Mats Hellström litet överdådigt sa hösten 1990 i en intervju i Farmers Weekly: I slutet av 1994 kommer jordbruket (det svenska) att sälja sina produkter till världsmarknadspriser. Nio månader senare gjorde Ingvar Carlsson ett lappkast (om ordet tillåts) och ansökte om EG-medlemskap. Och svenskt jordbruk var hjälpligt räddat för ytterligare en tid. Men snart lär väl då Mats Hellströms ord besannas om än åtskilliga år senare och med svensk uppbackning av EU:s svenska handelsminister. Det är bara att önska svenskt jordbruk lycka till! I vad mån det nu kan vara till någon hjälp i konkurrensen?

21 februari 2015

Den svenska Mjölkkrisen

Problemen för den svenska mjölkproduktionen kan verka väldigt förvirrande för allmänheten. Och det är inte alls egendomligt. Budskapen är väldigt splittrade.

Dels sägs det att svenska mjölkbönder, det som kallas bregottfabriken, är en sörgårdsromantisk företeelse som skapar en unik produkt för det svenska folket.
Dels vill man få bort sörgårdsromantiken för att bättre platsa på världsmarknaden.

Hade jag inte varit såpass insatt i hur mjölk uppstår hade jag också blivit helt förvirrad.

Bregottfabriken/sörgårdsromantiken har varit ett politiskt mantra sedan 1980- talet.
Samtliga aktörer har via politik och olika lagar finslipat paragrafnätet runt djurägare i Sverige. En schizofren politik där importerade produkter framställdes som framtagna enligt svenska regler, då alla aktörer från ngo-organisationer, handeln, politiken till LRF tyckte systemet var elegant.
De som fick betala var mjölkbönderna.

Politiken, LRF och mejerierna uppmuntrade lantbruket till investeringar och storsatsningar.
Utan att någon egentligen gjort någon fullständig analys av förutsättningarna.
Politiskt, socialt, biologiskt eller ekonomiskt.
Mestadels var analyserna präglade av den som gjort analysen och egenintresset däri.
En korrekt omvärldsanalys för lantbrukarnas investeringar har aldrig funnits!

Nu avslöjas verkligheten.
De som satsar på storskalig bulkvaruproduktion klarar inte Bregottfabrikens krav.
De som klarar Bregottfabrikens krav klarar inte ekonomin.
Därför att alla har bedrivit ett önsketänkande!
Ett lågt pris kombinerat med detaljerade regler, alltså, den s.k Bregottfabriken.

Man har helt enkelt vant svenska konsumenter vid att alla mejeriprodukter skall vara billiga!
Extremt billiga! Trots svenska särregler, utöver ett extremt högt skattetryck på låga inkomster. (Vilket är helt avgörande i en riktig låglönebransch som internationellt lantbruk).

Nu spricker detta med Rysslandskrisen då överskottet inom EU blivit större än hanterbart.
Priserna på mejerivaror i butikerna rasar. Långt under fungerande lönsamhet. Men då man drivit denna dubbla upplysning - att regelverket och reklamen garanterar Bregottfabrikens existens - förutsätter allmänheten att Bregottfabriken verkligen finns. Trots produktpriser långt under möjliga nivåer.

Sanningen är att Bregottfabriken knappt inte finns.
De som få som verkligen har en Bregottabrik, enligt reklamens principer, kan inte överleva på detta utan realistisk prissättning.
Och industriell produktion klarar inte regelverket.

http://www.ja.se/?p=46806&m=3433&pt=105

Gårdsstöden

Jag läste dalmasen Björn af Kleen´s bok, Jorden de ärvde, för några år sedan (pratade med honom på Bokmässan i Göteborg också) vilket gav en del intressanta inblickar i fideikommissinstitution, som avskaffades på 1960-talet, men där det gått att ansöka om undantag från avvecklandet av fideikommissen. Ett undantag som bland andra friherre (inte greve) Gyllenkrok fått av en socialdemokratisk regering. Vill minnas att en av de mest vänsterinriktade sossarna (Marita Ulvskog) var inblandad i beslutet om det undantaget från avveckling av fideikommisset Björnstorp/Svenstorp.

Litet lustigt hur Gyllenkrok uppfostrade sina barn att lära sig att det bara var en av dem (äldste sonen) som skulle få ärva hela "härligheten". Om de skulle få "lördagsgodis" så gav han bara godis till ett av barnen och de andra fick bli utan. Fideikomisk rättvisa?

Inte ens England lär ha kvar fideikommissinstitutionen. Det "moderna" Sverige lär vara unikt i Europa i det hänseendet.

För övrigt har det talats om att man i CAP (Gemensamma jordbrukspolitiken) ska frångå "inkomstbortfallsprincipen" vid fördelningen av jordbruksstöden. Inkomstbortfallsprincipen säger ju det att de som har de bästa förutsättningarna att driva lönsamt jordbruk ska få de högsta ersättningarna. Och där ligger naturligtvis Skåne bäst till i Sverige.

Inkomstbortfallsprincipen är samma princip som tillämpas i de svenska socialförsäkringssystemen. Ju större inkomst desto större ersättning från försäkringssystemen. Så den fördelningsprincipen inom EU:s jordbrukspolitik bör rimligen ha tilltalat svenska politiker (från höger till vänster) synnerligen väl.

Om det systemet avskaffas inom CAP, lär väl våra politiker gråta över "spilld mjölk" eller hur man nu brukar säga.

HR

Ps. Vi skickar ännu mer pengar till de jordbrukare vi konkurrerar med söderut i EU och där finns det betydligt större jordägare än i Sverige. Och därmed med ännu högre gårdsstöd (40 miljoner/år och så) baserade på "inkomstbortfallsprincipen emedan förutsättningarna där (klimatmässigt, till exmpel, fler skördar per år) att driva lönsamt jordbruk är större än t.o.m. i Skåne. Sverige betalar dubbelt så mycket till EU:s jordbruksstöd mot vad som sedan går tillbaka från Bryssel till de svenska jordbruket. Göda konkurrenten och såga av den egna grenen = "den svenska modellen". "Die dumme ..." Dä bidde en dumme! Ds.


http://www.etc.se/inrikes/halv-miljard-i-bidrag-till-de-rikaste-adelsmannen

20 februari 2015

Köp och sälj av odlingsmark

I nedan artikel berättas om en omfattande "landgrabbing" som sker i världen.
Där urbanisering är ekonomernas och politikens enda lösning på dagens och framtidens problem. Där 80% av världens livsmedelsproduktion sker lokalt och konsumeras lokalt. Och utförs och organiseras av människor/bönder lokalt! (Via Campesina nämns men inga hänvisningar).
Men som "alla" strävar efter att föra över till de globala agribolagen, Monsanto, Cargill, med flera.
Det tvingar fram enorm folkvandring från landsbygdsområden i Afrika till urbana områden i Europa. Och även inom Europa, från öst till väst. En process som vi bara sett början på...

Bilden är inte enkel att förklara, men den gäller även för svenska förhållanden. Inom Sverige. "Flykten från landsbygden" kallas det här.
Det som nu sker i global skala.

http://www.theguardian.com/global-development/2015/feb/19/feed-the-world-small-farmers-big-agriculture-mdgs

19 februari 2015

Framtidens mejeriprodukter

En bild säger mer än ord.
Det svenskarna äter idag är samma matsedel som amerikanarna hade för tio år sedan.
Och med TTIP kommer trenden att fortsätta.
Ost och yoghurt ökar och dryckesmjölk minskar.
Är bönderna beredda på detta?

http://modernfarmer.com/2014/01/take-cheddar-mozzeralla-americas-favorite-cheese-second-year-row/

Bregottfabriken

Debattens vågor angående de svenska mjölkproducenternas situation börjar klarna. När det gäller frontlinjen.
Böndernas krav är några mindre detaljer såsom dieselskatten och framtida gödselskatt.
Plus utegångskravet för mjölkkor.

Det sägs kunna lösa den akuta krisen.
Vilket det inte gör, givetvis.

Utegångskravet, den så kallade Bregottfabriken, en reklamkampanj i klass med vilken klädkedja som helst, (fast de brukar ju inte nämna de som gör jobbet) är ju bara en fasad, en reklamfasad.
Att det finns ett beteskrav för mjölkkor sommartid är känt, men kanske inte att man kan få dispens från det....
Men det går.

Och sedan... Vad ingår i betet?
Ja, här haltar jämförelsen med klädkedjan...
Korna jobbar inte utomhus så där direkt, utan det kan mer betraktas som en "rökpaus".
Ett terapibete.

Att dra in rökpausen/terapibetet påverkar knappast ekonomin för mjölkproducenterna, mer än för någon enstaka mjölkbonde. Det är allt det låga priset som avgör nu och de närmaste månaderna...
Och företagarens beslut.

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/02/16/mjolkbonder-vill-latta-pa-betestvanget/
http://ja.se/?p=46754&m=3433&pt=105
http://www.atl.nu/lantbruk/mj-lkb-nder-l-mnade-ministerm-te-tomh-nta

18 februari 2015

Vapnös VD

Lennart Bengtsson sticker ut hakan i känd stil.
Så kan man också tolka tillvaron.
Men gjorde ARLA-bönderna det?
När man accepterade expansionen....

http://www.atl.nu/lantbruk/wapn-s-vd-det-finns-ingen-mj-lkkris

Why you have the right to know what’s in your food

En gång på 1960- talet kom Rachel Carson ut md boken "Tyst vår".
Det blev startskottet för den proteströrelse som sedan dess styrt mycket av miljörörelsen i väst.

Idag tycks en ny Rachel komma fram med nya protester.

17 februari 2015

Bonde - ett osunt yrke

Inom lantbruket och debatten mellan olika grenar inom lantbruket sker nu en strid om de medel som finns tillgängliga.
Skall ekoodlingen få sina stöd?
En del tycker att det produceras för litet per hektar för att stöden skall få vara kvar..
Det borde gå till de jordbruk som producerar, som är "aktiva" bönder...
Alltså, allt fungerar enligt principen - När krubban är tom bits hästarna.

I själva verket ser vi nu slutet på en avveckling av svenskt lantbruk som pågått i hundra år.
Vi har hamnat i ett läge där den enda ekonomiska utvägen är en fortsatt industrialisering och kemikalisering av jordbruket.
Då det för samhällsekonomins skull krävs ännu billigare livsmedel.

Och någon skall utföra jobbet.
På fältet...
Men vem?

http://www.lantbruk.com/lantbruk/bekampningsmedel-fordubblar-risken-parkinson

16 februari 2015

Janssons frestelse

En trevlig webbsida och ett magasin som heter "Modern farmer" som jag snubblade över nyligen.
Många trevliga artiklar.
Förmodligen är det många som redan hittat denna...

Här är ett exempel,som berör oss i Sverige.
Ett recept på "Janssons temptation"

http://modernfarmer.com/2014/12/cropped-potatoes/

14 februari 2015

Utan rim och reson

Årets milda vinter gör att våren tycks komma tidigt. De senaste dagarna har det varit plusgrader hela dygnet. Snön är nästan borta. Det är bara den lila färgen på björkarna kvar att vänta på. Sedan är det riktig vår.

I den milda vårsolen stod två män vid vägkanten och pratade.
De stod mellan två parkerade bilar och diskuterade några kreatur som på andra sidan ett staket rofullt studerade de båda männen. Ute i betet fanns en foderbinge med en ensilagebal. Ensilage är gräs som lagrats lufttätt i plast och därmed genomgått en mjölksyraprocess via bakterier som skapar ett foder med lågt pH och lång hållbarhet. Området som djuren hade att röra sig på var flera hektar. Men björkskogen bakom djuren var ännu vintermörk.

Den gamla slingrande vägen var som många småvägar på landsbygden numera asfalterad och smal. Men inte smalare än att de parkerade bilarna knappast störde trafiken då det sällan var andra än lokalbefolkningen som använde vägen. Dock såg de båda männen en bil komma. Och bilen bromsade bakom ryggen på de båda männen som riktade sitt intresse mot djuren på fältet. Bilen stannade och förarrutan rullades ner.

"Har det hänt något?"
"Nej."
"Ja, man måste ju ha kollen för det kör ju inte så mycket bilar här."
"Det är mina djur det här", sa då den ene av männen.
Den andre vände demonstrativt ryggen mot bilen.
Nyfikenheten var osund.
Medpassageraren, en yngre man tittade åt ett annat håll och var inte alls lika nyfiken som den kvinnliga föraren. Så åkte de vidare.
"Vem var det"? Sade den ene mannen.
"Ingen aning", sa den andre.

Männen stod kvar och resonerade om olika saker och ting som man brukar göra när man inte har något som pressar på. De funderade på de olika djuren och hur djurhållningen ändrats under åren. Hur slakterinäringen drevs på av klassningssystem som förutsatt att djur skall vara byggda som Belgisk Blå, riktiga muskelklimpar, och var det bästa och som inte ens fick finnas i Sverige av djurskyddskälskäl. Hur man i alla djurslag driver utvecklingen mot allt muskulösare djur, oavsett art. Får, kor, ja, allt.
Utom då det nya. De japanska köttdjuren med sin extrema fettmarmorering. Det insprängda fettet mellan muskelfibrerna. Nog skulle dessa djur man hade framför sig kunna vara i Kobeklass!

Så kom det en bil till. Från andra hållet. Som saktade in.
"Kommer de tillbaka redan", sade en av männen.
Bilen stannade bakom den ena parkerade bilen och en man klev ur.
Det var inte föraren av den förra bilen.
Mannen kom fram och presenterade sig.
"Jag jobbar på länstyrelsen. Och fick just en anmälan om några djur just här.
Inget mat och vatten..."
"Hmm... Det ligger ju en stor bal i bingen. Och vatten finns det överallt..."
"Jo, jag ser", sade djurskyddhandläggaren från länstyrelsen.
"Men jag fick just en anmälan om just detta alldeles nyss. Och det skall vara precis här. Du kan du läsa anmälan på min telefon."
Så sträckte han fram telefonen så mannen kunde läsa meddelandet.
Jodå, ett (anonymt) angiveri stod helt klart i telefonen.
Ett angiveri som uppmuntras av myndigheterna och som i rimlighetens namn är rent lagbrott i andra situationer. Som idag, när djurskydd och "djurskyddsskådning" blivit en hobby hos allmänheten där man har länsstyrelsens telefonnummer inprogrammerat för att ständigt kunna göra snabba anmälningar.
"Att ringa till myndigheterna och stalka alla som har djur måste vara helt galet", sade en av männen i en liten pratstund med djurskyddshandläggaren.
"Men så säger lagen", menade djurskyddshandläggaren.
"Ja, jag säger inte att det är ditt fel. Utan det är lagen som det är fel på!"
"Att ett samhälle har tokiga lagar är en katastrof"!

Och riksdagsledamöterna pratar sin smörja....

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210241#/pos=658

(Kanske någon tror att detta är uppdiktat? Tyvärr inte. Det hände häromdagen. I verkligheten. Som förtydligande....)

13 februari 2015

Milamässan 2015

Det går fort.

I nedan länk skrivs om svenskt jordbruk i februari 2014.
Ett år sedan...
Hur mycket är sig likt?
Tja, ARLA kämpar på i den europeiska mjölkkrisen även om priserna på mjölk sakta stiger på världsmarknaden...
Skånemejerier är sålt till ett franskt större mejeriföretag..
Konsumentpriserna är lägre än någonsin i Sverige.
Det rullar på, så att säga....

Jämför gärna med hur det lät för ett år sedan:
http://mobil.svd.se/opinion/svensk-mjolk-ar-snart-ett-minne-blott_svd-2524348

Egentligen ser det värre ut än vad det lät för ett år sedan...
http://www.lantbruk.com/lantbruk/skenade-kreditforluster-i-bondernas-bank

11 februari 2015

10 februari 2015

Nya strider

När man läser nedan länk, debattartikeln om "instängda kor" så slås man av en undran..
Varför skriver man denna debattartikel?
Är det för att någon vill ändra på systemet?
Är det någon som stänga in kor i burar?
Eller ta ifrån korna deras möjligheter till terapibete....

Eller är det bara ett sätt för olika djurskyddsorganisationer att synas?

I artikeln sägs inget om djurens nuvarande situation utan om något luddigt önskemål av någon om att förändra miljön för mjölkkorna...
Var finns förslagen om det?
Vi har redan idag stora, för svensk tradition stora besättningar, som tycks klara nuvarande regler..

Eller är det "näringen" som fokuserar på detaljer? Och utan att inse att de senaste åren har djurskyddet i Sverige fokuserat på hästar, katter och hundar. Och icke på grisar och kor....
Att man därmed inte förstått att den nuvarande ekonomiska krisen inte kan avhjälpas med nya regler inom djurskydd utan att det bara är dra på sig "elden"....

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2623049-instangda-kor-raddar-inte-mjolkbonderna

9 februari 2015

Swedish grass fed beef

I samband med TTIP och resonemanget runt det har många oroat sig för en kraftig import av amerikanskt hormonkött.
Alltså stutar som drivs fram på hormoner för snabbare tillväxt utöver majs och soja....

Men nu brukar inte folk vara hur dumma som helst.
Det finns tydligen en marknad för nötkött framtaget med helt andra uppfödningsmetoder. Även om man i svensk press inte hör så mycket om det...

På Irland tänker man satsa på den amerikanska marknaden. Med "Irish grass fed beef".

Hmm...
Tänk svenska producenter skulle köra samma stil.
"Swedish grass fed beef".
Vilket borde ge svenska produkter en klar fördel med vårt klimat. Där vårt kyligare klimat ger mer CLA....
En klar kvalitetskillnad.

http://www.agriland.ie/news/grass-fed-beef-irish-farmers-qualify/

8 februari 2015

Mycket skrik för litet ull

När nu den omdiskuterade boken från SLU som "gjorde ner" ekologiskt jordbruk ligger som pdf-fil på nätet så måste man ju läsa den.
Det blev en besvikelse.
Jag hade hoppats på något nytt. Något spännande som kunde ruska om litet i sinnet...
Vad jag fick mig till livs var gammal skåpmat.

En partsinlaga från ett par stofiler inom den akademiska världen som jag betraktar som dessutom köpta av olika intressen utanför universitetsvärlden.
Visserligen tyckte jag själv att en del lärare man träffade under studietiden var ganska mossiga, men...
Så en kort recension av boken, det som finns på nätet i nedan länk, är att det just var "mycket skrik för litet ull".
Om någon undrar vad det gamla bondska uttrycket betyder så kommer det troligen ur en sammankoppling av grisens skrikande vid slakten förr (före slaktlagstiftningen på 1800-talet), då man egentligen inte bedövade grisen före avblodningen utan skäktade grisen. Vilket innebar en väldig massa väsen.
Och en liknande behandling av ett får vid klippning....
Fåren är tyst och ger massor av ull.
Och grisen skriker för fullt och har ingen ull att klippa....

En sorts tunnelseende verkar stofilerna från SLU lida av..
De politiska beslut som passar in i deras tankegångar är helt accepterade, medan andra politiska beslut - som inte stämmer med herrarnas uppfattning - är då helt felaktiga.
Hela boken lider av dessa problem. Vilket gör den till en meningslös partsinlaga.
När möjligheterna fanns att göra något intressant av uppgiften.

Och den viktigaste detaljen i resonemanget om jordbruk - ekonomin - fanns inte ens med alls.

http://pub.epsilon.slu.se/11755/

7 februari 2015

Landgrabbing på allvar

Den snabba förändringen av Ukrainas lantbruk kommer att förändra EUs jordbrukspolitik.
När Bryssel fått knyta Ukraina till EU och TTIP träder i kraft kommer Europas jordbrukspolitik att förändras totalt.

Den främsta anledningen blir att det tillskott som Ukraina medför blir ett enormt lyft för Europas industriella agro- lobby.
Då GMO- företagen redan har tagit över hälften av Ukrainas odlingsmark.

Protesterna mot detta från olika håll i Europa visar att förändringen redan har gått långt.
Och att nästa CAP kan komma att likna jordbrukspolitiken i USA. Offentligt finansierade skördeskadeförsäkringar för agro-bolagen. Så de inte förlorar sina vinster.

http://la-nouvelle-gazette.fr/les-deputes-allemands-denoncent-monsanto/12537

Jag lägger till en länk, då Ukraina nämns där...http://www.lantbruk.com/lantbruk/dansk-grisbas-kritisk-mot-svensk-grisuppfodning

6 februari 2015

Äpplen och päron

I samhällsdebatten har uttrycket "Att blanda äpplen och päron" blivit populärt för att beskriva en förvirrad debatt.
Att bete sig som ett päron blev en titel på en typisk Hollywoodfilm och att vara äppelkindad har alltid varit sunt....
Och just i livsmedelsdebatten och i synnerhet "eko"- debatten där blandar man sedan lång tid just - äpplen och päron - på ett sanslöst sätt.

När den "ekologiska" odlingen uppstod för över hundra år sedan i främst vegetarisk mathushållning hos medelklassen så var det alltså en konsumentfråga!
Det handlade om vad folk stoppade i sig!
Det var dels en protest mot ett industrialiserat jordbruk (som på den tiden var ganska så oindustriellt), och även en del av en begynnande djurskyddsrörelse som låg i tiden.
Så var grundtanken hos de traditionella vegetarianerna ända fram i vår tid.
Men de betraktades som något udda och hade sina egna kanaler, affärer och odlingar, utanför det av samhället politiskt och ekonomiskt styrda.
När den "ekologiska" rörelsen blev politiskt etablerad på 1980- talet blev "ekologisk" odling politiskt intressant och de redan etablerade certifieringsorganisationerna t.ex Demeterförbundet fick konkurrens av det av svensk politik gynnade KRAV.
Sedan har denna certifieringsbyråkrati bara ökat och lägger numera en "våt filt" över det mesta inom livsmedel.
Och en ständig anpassning sker till den politiskt korrektheten!
Vilket innebär att konsumentfrågan, - som var basen, ursprunget - blivit en bisak i det "ekologiska"!

Det senaste är alltså att Livsmedelsverket nu även tar med "klimathänsyn" i sina råd om vad folk skall äta! Även i sådant som inte kallas "ekologiskt".
Och bäddar in sådana åsikter i sina kostråd!
Så byråkratins eviga klåfingrighet sprider sig och desinformation i alla mänskliga hänseenden är standard.
Sakta förändras begreppet "ekologisk" från att vara en enkel konsumentfråga till en rituell måltid där hela samhällets existens är beroende på måltidens innehåll och bakgrund.
En modern parallell till kosher och halal.....

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forslag-till-nya-kostrad-uppror-mjolkbonder_4310457.svd

Obetydligheter

I Sverige är man givetvis mest intresserad av det svenska..
I mjölkkrisen får man känslan av att krisen bara är svensk.
När senaste rapporten från la Via Campesina berättar om den europeiska mjölkkrisen så finns inte Sverige med där - i praktiken.
Man tror att alla EUs medlemsländer överskrider sina mjölkkvoter under 2014 - utom Grekland.
Sveriges mjölkbönder har aldrig någonsin överskridit sina produktionskvoter!

Hur skall man tolka okunskapen om Sverige?
Att man inte finns?
Eller att Sverige inte informerar om att man finns?
Eller att mjölkproduktionen i Sverige är så obetydlig att ingen märker att den finns?
Att svenskt lantbruk är så obetydligt att det inte finns?
I praktiken.

http://viacampesina.org/en/images/stories/pdf/EN-NwL-12.2014.pdf

5 februari 2015

Bröderna Bah

Om någon minns tv-programmet om bröderna Bah...?
Den ene brodern bodde i Sverige och den andre var jordnötsbonde i Afrika.

Bonden Bah hade under senare år fått ett stort tillskott på odlingsmark, men skördarna minskade hela tiden...
Därför att priserna på jordnötter minskade hela tiden..
Och grannarna flyttade till staden så grannarna minskade hela tiden...
Han hade inte råd med att köpa gödsel, då lönsamheten minskade hela tiden...
Hur skulle han komma ur denna knipa, då gödselpriserna ökade hela tiden...?

Ja, alternativet är ju att odla ekologiskt.
Att inte köpa in en massa gödsel, konstigt dyrt GMO-utsäde, en massa dyra maskiner utan odla ekologiskt till sig själv och sina närmaste...
För annars är det att flytta till staden där alla andra som inte har råd att köpa riktigt mat hela tiden blir fler...

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/ekologisk-odling-ohallbart-naer-befolkningen-vaexer-13358

SVT och verkligheten

Parallellen är slående till svenskt djurskyddsmyndigheters praxis, men inte de upprörda känslorna...
Nu reagerar ingen djurägare på det viset längre...
Man skickar djuren till slakt omedelbart!

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article20252498.ab

4 februari 2015

Irreversibelt

Sedan jag på 1970- talet insåg att vissa politiska och vetenskapliga fenomen som satte sig i den politiska agendan, även om det var uppenbart felaktigt, ändå var omöjligt att ändra på.
Utgången av debatten var irreversibel, även om det logiskt sett borde vara uppenbart att den inslagna utvecklingen inte var riktig ens ur den aktuella debattens påstådda självklarhet.

Gång på gång upprepas samma mönster och debatten sätter inte fart förrän utgången är given.
Att backa tillbaka och vända på hanteringen, eller att söka sig en annan utväg, blir på det sättet omöjligt.
Gång på gång sker detta.

Just nu är en aktuell kris inom svenskt lantbruk aktuell.
En del kräver radikala grepp av politiken...
Egentligen är det alldeles för sent. Förändringen i detta fall har redan gått så långt att utvecklingen är irreversibel!
Även om politiken kommer med olika förslag...
Det är helt enkelt försent.

För att den svenska mjölkkrisen började med EU- medlemskapet.
Med ett ofullständigt hanterande av svensk anpassning av EUs jordbrukspolitik - CAP.
Nästa steg blev bristen på skattemässigt anpassning till kontinental beskattningstradition.
När dessa faktorer skilde ut svenskt lantbruk för mycket och åtgärder som krävdes inte längre var politiskt möjliga att genomföra var utvecklingen för svenskt lantbruk irreversibelt ofrånkomligt.

Det vi ser nu grundlades redan 1995 och har djupnat under åren utan att någon kunnat göra något åt det. Eller ens funderat på problemet. Men att problemet funnits länge är uppenbart. Men ingen kunde gjort något då ingen förstått att något kunde gå fel...
Därför är utvecklingen irreversibel.

De som nu ropar på politiskt ingripande inser inte att möjligheten är redan förbi.
Att vända på detta kräver ett extremt annorlunda samhällsklimat. Två, tre gånger högre produktpriser och en helt annan samhälllsinställning till lantbruket. Annars kommer ingen att vilja syssla med lantbruk framöver. Men det är inte möjligt.
Därför är utvecklingen irreversibel.

http://www.atl.nu/ledare/en-st-ndig-kamp-f-r-sj-lvklarheter

3 februari 2015

En nämndeman utan hjärna

Ibland undrar man om vissa nämndemän i domstolarna har fått med sig hjärnan till förhandlingen eller om de fått "hjärnsläpp"...?
Eller kanske att nämndemän borde experterna domareden inför varje förhandling?
För ibland verkar det vara något galet med vissa....

http://www.dagensjuridik.se/2015/02/ingen-statlig-avgift-kontroll-som-utforts-efter-anonym-anmalan

Myter om GMO

Då kommersiellt intressanta beslut skall tas framöver av svenska politiker, när beslut om kommersiell odling av GMO- grödor blivit åternationaliserat, har debatten hamnat i svensk media.
Men även i sociala media som Facebook.

Vad som är tydligt är att personer som ibland bara agerar under pseudonymer agerar något märkligt på kommentarssidorna. Man uppträder som att man inget begriper, (men svänger sig med en massa information av lämpligt snitt) och insinuerar att GMO - motståndare är vidskepliga och vetenskapsmotståndare.
Därmed ifrågasätter man psykologiskt motståndarnas argument som gör att folk i allmänhet känner sig litet "dumma" och därmed backar undan och döljer sitt sunda ifrågasättande av GMO.
Är dessa GMO- förespråkare med på Monsantos avlöningslista?

Det helt sunda ifrågasättande som i nedan länk i en debattartikel av representanter från organisationen GRAIN som just arbetar med patentfrågan angående utsäde och makten över maten.
Dessutom är just den andra medförfattaren från Latinamerikanska grupperna, vilka med kontakter i MST med flera sydamerikanska grupper är de som bäst vet hur illa just GMO - grödorna påverkar landsbygden i Sydamerika. Deras erfarenheter är därför viktiga för de politiska beslut som snart skall tas här hemma.
Politikerna får inte bli påverkade av mullvadar och torpeder från obskyra storföretag!

http://www.bt.se/debatt/seglivade-myter-om-gmo/

2 februari 2015

Landgrabbing i Europa

Utifrån ett jordbrukspolitiskt tänkande blir Ukrainakrisen tillsammans med CAP och TTIP allt klarare. Ukraina är en nyckelfaktor i framtidens EU!
Därför att Ukraina har en tredjedel av EUs odlingsmark, när inlemmandet i EU av Ukraina är klart. En väl så viktig faktor när maten framöver blir den verkliga maktfaktorn!

Nedan artikel från USA belyser hela Ukrainakrisen på ett klart sätt.
Det handlar om odlingsmarken i Ukraina. Världens bästa åkermark - den "Svarta Jorden"!

Det konstateras också att de amerikanska agri - storbolagen redan är på plats och tar över i ren landgrabbingstil. Hur kommer det ukrainska folket att reagera när de inser att de blivit lurade? Lurade på sin bästa resurs - den "Svarta Jorden"?

http://www.ipsnews.net/2015/01/opinion-the-corporate-takeover-of-ukrainian-agriculture/

Motion till riksdagen 2014/15:1355 av Kristina Yngwe (C)

Tyvärr bygger motionen på redan etablerad men lagstridig praxis.

 

Brott som ger mer än 6 månaders fängelse ska enligt djurskyddslagen åtalsanmälas och därmed avgöras i tingsrätt.

Praxis ignorerar detta när ärendet sänds till Förvaltningsrätten som inte granskar bedömningar i sak - bara behörighet.


Inspektören i TV4-såpan Djurskyddsinspektörerna säger att i tingsrätten blir det för lindriga straff ---vi för djurens talan genom administrativa åtgärder

 

Förordning som anger bör-uppmaning blir i praktiken ovillkorlig.

 

Föreläggande som är "av väsentlig betydelse för djurskyddet" kan enligt praxis vara vilka tyckanden som helst.

 

DL §26 om föreläggande 'för att lagen ska följas' används tämligen godtyckligt för att utfärda förelägganden baserat på tyckande och ögonblicksbilder även om krav inte finns i lagtext/förordning utan är en bedömning av risk för lagen kommer att brytas. (Mantrat "Lagen är förebyggande")

 

DL §29 används som om varje föreläggande är 'av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt'. Praxis har blivit "Tre förelägganden ger djurförbud".

 

 

DL §32  besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas används enligt praxis för att omhänderta samtliga djur för en djurhållare Eller t o m djur som han har ägt men överlåtit.

 

 EU föreskriver dessutom minimikrav för djurskyddsinspektörer som praxis blev LAS för befintliga miljöinspektörer utan den kompetensen.Är det nya versioner på lagar som krävs, när tillämpningen ändå inte följer lagtexten?

 

Motionera om införande av tjänstemannaansvar och möjlighet till ansvarsutkrävande i en förvaltningsdomstol värd namnet!

 

Men det är ändå positivt att någon i parlamentet börjar inse problemen.

 

Åke Skogevall


http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Starkt-rattssakerhet-i-djursky_H2021355/?text=true

1 februari 2015

Gemensamma nämnare

Olsson är namnet...
Kan det finnas gemensamma erfarenheter utöver namnet?
Jag vet inte, men skåningar överlag börjar nog bli misstänksamma på ett sunt sätt.
Sundare än övriga Sverige.

http://www.lantbruk.com/ledare/polisen-brot-mot-djurskyddslagen
http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/per-ola-olssons-fall-anmalt-till-jo/

En tidigare uppmärksamhet på nätet...
http://familjejordbruk.blogspot.se/2015/01/lantbruksnytt.html