27 mars 2015

GMO ur en annan vinkel

Frågan om GMO är inte så enkel som det kan se ut från början. Till alla regelverk kopplas numera en sanktion och när det gäller jordbrukarna i Sverige är det numera regel utan undantag att det finns två olika typer av sanktion, en straffrättslig sådan (djurskyddslagen) och en ekonomisk (avdrag på gårdsstödet).

I båda fallen kräver regelverken att jordbrukaren skall ha gjort sig skyldig till oaktsamhet eller uppsåt för att man skall kunna straffas eller få avdrag på gårdsstödet.

Det är således oaktsamheten eller den uppsåtliga överträdelsen som skall bevisas av den beslutande myndigheten.

Djurskyddsdirektivet 98/58/EG är ett verksamhetskrav som omfattas av gårdsstödet. I bilagan finns en punkt som har följande lydelse:

14. Djuren skall utfodras med hälsosamt foder som är lämpligt för djurens ålder och art och som ges till dem itillräcklig mängd för att hålla dem vid god hälsa och för att tillgodose deras näringsbehov. Djur får inte ges foder eller vätska på ett sätt som kan orsaka onödigt lidande eller skada, och inte heller får sådant foder eller sådan vätska innehålla något ämne som kan orsaka onödigt lidande eller skada.

Det finns dock väsentliga skillnader mellan beslutsfattarna när det gäller de straffrättsliga sanktionerna och de administrativa ekonomiska sanktionerna.

Kontrollanterna på den ekonomiska sidan (läs djurskyddsinspektörerna) kan för säkerhet skull ha med sig en extra påse GMO-foder i fickan vid sin kontroll och skicka på analys eftersom den kontrollen sker utan all in syn från allmänheten och jordbrukaren har berövats all rätt till försvar.

Så är det inte på den straffrättsliga sidan. Där har jordbrukaren rätt till en offentlig försvarare och har all insyn i hela processen.

Systemet, som det var tänkt att fungera, har för länge sedan upphört. Den ekonomiska sidan (läs djurskyddsinspektörerna) har helt tagit över och underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet till rättsväsendet vid misstänkta fall av överträdelser och skulle så ske i något enstaka fall bryr man sig inte om resultatet.

Det är betydligt lättare att få en jordbrukare fälld med en egen påse GMO i fickan. Ärendet kan bara överklagas till förvaltningsdomstol som inta har befogenhet att döma i frågor om oaktsamhet eller uppsåtliga överträdelser.


Ulf Pettersson

Mjölby


http://www.lantbruk.com/lantbruk/sa-bemoter-lansstyrelsen-i-skane-kritiken-mot-djurskyddet

2 kommentarer:

 1. Eftersom vi importerat hederskulturer, kan vi dra några lärdomar från dessa. Skulle en inspektör medvetet ha med sig en påse GMO för att med uppsåt vilja fälla en jordbrukare, så återstår endast
  https://www.youtube.com/watch?v=NpnBeMOce2g
  jag tror inte ens Gud skulle protestera, vilket skulle varit inspektörens ursäkt. inspektören ville i ditt hypotetiska resonemanget utföra något heligt uppdrag som krävde förfalskning, vilket kräver en motsvarande helig vrede.
  Det gäller dock för den som tillgriper oåterkalleliga åtgärder att förvissa sig om att det är inspektören som gjort något fel och inte utsädesföretaget som bluffat om sädesinnehållet. Liksom hästkött märktes som oxkött, kan GMO märkas som GMO-fritt, speciellt om utsädesföretaget får sponsorpengar och nyckelpersoner golfresor med fri sprit. Fri sprit har väl för övrigt alltid verkat smörjande för politiker och indianer.

  SvaraRadera
 2. Rörande oåterkallelighet
  https://www.youtube.com/watch?v=Cx8xEUYrb74

  SvaraRadera