3 maj 2015

Funderingar...

Det har uppstått något märkliga situationer i svensk lantbruk nu.
I höstas bestämde Bryssel att mejerierna skulle rapportera till myndigheterna om avvikelser i mjölkkvalitet vid olika gårdar, som t.ex. Cellhalten. 
Och det görs..
I vår har begränsningskvoterna inom europeisk mjölkproduktion tagits bort. Något som reglerat mjölkmarknaden inom EU. Med en sviktande världsmarknad blir avregleringen av den europeiska marknaden ett inbördeskrig inom EU mellan olika mjölkproducenter. Som utnyttjar myndigheterna och den befintliga kontrollapparaten för sina egna syften.
Detta ger effekter även i Sverige.

Genom den avvikande lagstiftning och en självtillräcklig byråkrati är svensk administration något speciell i sin myndighetsutövning. Riktigt vad som driver svensk administration idag är svårt att förklara. Förr, enligt min erfarenhet, var det ett "samhällskontrakt" som styrde all svensk byråkrati. Idag finns inget sådant....
Detta ger märkliga effekter.

I fall som mjölkproduktionen blir det en kedjereaktion av oförutsedda effekter.
När en mjölkproducent blir rapporterad av sitt mejeri, med uppgifter som borde vara företagshemligheter, till länsstyrelsen så avgörs mjölkproducentens framtid av två fenomen.
Dels är idag ofta mjölkproducenten med i ett kooperativt flernationellt företag, alltså inget privatägt företag utan ett "slagfält" där mjölkproducenterna nu slåss sins emellan om den europeiska mejerimarknaden. För en utomstående måste det uppfattas som ett regelrätt inbördeskrig, där andra faktorer än priserna avgör, då t.ex. ARLA har samma pris till leverantörerna över hela sitt upptagningsområde, England, Danmark, Sverige m.m...
Det är andra faktorer som avgör framtiden. Ett inbördeskrig inom ARLA!

Den andra faktorn är samhällsadministrationen!
Den är svår att förklara...
Men genom att "samhällskontraktet" som styrde förr, inte längre finns, utan mer personliga agendor, som utvecklats under åren genom lagstiftning, är mjölkproducenterna utsatta för djurskyddslagens opinionsskiftningar som verkligen varierat under åren. Mot det mer radikala.
Vilket inverkat på administrationens arbetssätt.
Och som snart skapat uppror, eller apati.

För en mjölkproducent som redan fått problem med myndigheterna, vilket är mycket lätt att få, så blir Bryssels krav på öppenhet om företagshemligheter, som mjölkkvalitet, ett vapen i händerna på myndigheterna istället för en objektiv byråkratisk hantering enligt gammalt sätt att agera...

Man kan slå ut en mjölkproducent bara genom att påstå att en vanlig stallsmitta som 
"Staff. aurus." blir en djurskyddsfråga....
Den möjligheten ger nuvarande lagstiftning.

Då ställer man naturligtvis frågan.
Det måste då uppstå samma problem i andra EU-stater?!
Nej, därför att svensk djurskyddslag och hantering finns inte på liknande sätt i övriga EU.

Orsaken är väldigt enkel.
Svensk djurskyddslag har aldrig notifierats, kontrollerats ur konkurrenssynpunkt, i Bryssel enligt de regler som gäller för lagar och tekniska föreskrifter angående gemensamma aktiviteter som jordbruk och livsmedel.
Därför kan detta bara ske i Sverige.
Och svenska myndigheter begår därmed brott enligt de gemensamma regler vi har inom Europeiska  Unionen!

----------

Artikel 325

(f.d. artikel 280 FEG)

1. Unionen och medlemsstaterna ska bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen genom åtgärder som ska vidtas i enlighet med denna artikel och som ska ha avskräckande effekt och ge ett effektivt skydd i medlemsstaterna liksom i unionens institutioner, organ och byråer.

2. Medlemsstaterna ska vidta samma åtgärder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen ska medlemsstaterna samordna sina åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen mot bedrägerier. De ska för detta ändamål tillsammans med kommissionen organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan de behöriga myndigheterna.

4. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört revisionsrätten besluta om nödvändiga åtgärder som rör förebyggande av och kamp mot bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen för att ge effektivt och likvärdigt skydd i medlemsstaterna liksom i unionens institutioner, organ och byråer.

5. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna varje år för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om de åtgärder som vidtagits för att genomföra denna artikel.

--------------------------------------------------"
http://www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C108E0325.htm

Angående:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar