27 maj 2015

NÅGOT FÖR LÄNSSTYRELSERNA OCH LANDSBYGDSMINISTERN ATT TÄNKA PÅ I DEN PÅGÅENDE JORDBRUKSKRISEN

Det är synnerligen märkligt att svenska länsstyrelser efter mer än 20 års medlemskap ännu inte lärt sig hur man handlägger jordbrukets stödärenden.

Jordbruksstöden är frivilliga, men när en ansökan väl kommit in uppstår en rättighet. Man har helt enkelt rätt att få ansökan behandlad på ett korrekt sätt och få ut de stöd man ansökt om.


Lika självklart är att man som stödsökande inser att ansökan kommer att bli kontrollerad och eventuella fel skall rättas till och att man i vissa fall till och med skall ha ett avdrag om man varit försumlig (oaktsam) eller gjort något avsiktligt (uppsåtligt) fel.

Vid försumlighet skall avdragsprocenten efter förhandlingmed stödsökanden fastställas till mellan 1 – 5 % och vid avsiktliga överträdelser skall den efter förhandling med sökanden fastställas till mellan 20 – 100 %.

Detta med förhandling är något som länsstyrelserna ännu inte insett vad det innebär, utan alla länsstyrelser beslutar efter eget tycke och smak vilken avdragsprocent de skall tillämpa utan att låta stödsökanden yttra sig och sedan beslutar man ett avdrag och verkställer det omgående utan att motivera varför man tillämpat en viss avdragsprocent.


Det är uppenbart att de inte insett hur systemet skall fungera. Artikel 10 i förordningen EG nr 796/2004 liksom artikel i den senare förordningen EG nr 1122/2009 är mycket tydliga på den punkten.


Man är helt enkelt skyldig att betala ut stöden även i de fall det föreligger misstankar om oegentligheter och skulle det visa sig att en försumlighet eller avsiktlig överträdelse har skett skall sådana belopp återfinnas när den rättsliga processen är över, vilket kan ta både månader och år.

Avsikten är således inte att jordbrukaren helt plötsligt skall ställas inför situationen att inte få ut sina bidrag och varken kunna betala de löpande räkningarna, räntor på lånen eller mat till sina egna barn vilket länsstyrelserna tycks tro.


På den här punkten är EU-rätten och har hela tiden varit mycket tydlig. Jag tror inte det finns något annat område som EU-domstolen uttalat sig så många gånger om och jag skall avslutningsvis citera några rader från ett protokoll hos domstolen:

32.      Rätten att yttra sig ska tillämpas vid varje förfarande som kan utmynna i ett beslut av förvaltnings- eller rättskipningskaraktär som påverkar en persons intressen i negativ riktning. Det är inte enbart unionens institutioner som enligt artikel 41.2 a i stadgan(16) är skyldiga att respektera denna rätt. Eftersom nämnda rätt utgör en allmän unionsrättslig princip omfattas även förvaltningarna i var och en av medlemsstaterna av denna skyldighet när de antar beslut som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, och det även när en sådan skyldighet inte uttryckligen föreskrivs i tillämplig lagstiftning(17). Rätten att yttra sig ska följaktligen gälla vid det förfarande för att pröva en ansökan om internationellt skydd som behörig nationell myndighet genomför enligt de bestämmelser som antagits inom ramen för den gemensamma europeiska asylpolitiken.

33.      Enligt fast praxis ger rätten att yttra sig alla personer rätt att, skriftligen eller muntligen, lägga fram sina synpunkter, vad gäller de faktorer som förvaltningen grundar ett för dessa personer negativt beslut på(18). Härvid är förvaltningen skyldig att låta den som berörs av beslutet få kännedom om dessa faktorer under förfarandets gång och ge vederbörande tillfälle att på ett meningsfullt och effektivt sätt framföra sin uppfattning. Rätten att yttra sig innebär också att förvaltningen vederbörligen ska beakta den berörda personens synpunkter.

Dessa grundläggande bestämmelser återfinns i stadgans artikel 41 som heter "Rätten till en god förvaltning".


Kan det möjligen vara så illa att det är både bristande läskunskaper och matematikkunskaper det handlar om? 

Den frågan tycker jag både länsstyrelsernas ledningar och ansvariga vid Jordbruksverket skall besvara.


Ulf Pettersson

Mjölby

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar